Mimořádná kontrolní akce a výsledky činnosti SÚIP za duben 2012

Zdroj: 
V průběhu měsíce dubna docházelo k ukončování a vyhodnocování celkem 703 kontrol, které proběhly v rámci mimořádné kontrolní akce zaměřené zejména na kontrolu nelegálního zaměstnávání na pracovištích zabývajících se sezónními pracemi odpovídajícími aktuálnímu ročnímu období.

Prioritním cílem kontrolní akce, která započala v březnu, se stala lyžařská střediska na celém území ČR. Výjimku představovaly oblasti, kde nejsou provozovány větší lyžařské areály: Mimořádné kontroly na území hlavního města Prahy se soustředily na prodejní stánky rychlého občerstvení, na území Středočeského kraje se inspektoři vydali do čerpacích stanic pohonných hmot.

Inspektoři inspekce práce provedli 570 kontrol v lyžařských areálech, 93 kontrol v oblasti stánkového prodeje rychlého občerstvení a 40 kontrol čerpacích stanic. V rámci správního řízení bylo navrženo 79 pokud v celkové výši 14.634.000,- Kč.

Celkem 3 747 kontrol u zaměstnavatelů, které probíhají z valné části na základě programu kontrolní činnosti orgánů inspekce práce na daný rok, bylo v databázi Státního úřadu inspekce práce zaevidováno v dubnu 2012. Evidence za toto období dále dokládá 336 pokut navržených oblastními inspektoráty práce v celkové výši 14.381.649,- Kč.

Na úseku dodržování právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce zaevidovaly orgány inspekce práce 127 pokud ve výši 5.462.000,- Kč, na úseku dodržování pracovněprávních předpisů 130 pokut ve výši 4.177.000,- Kč a 95 pokut ve výši 4.742.649,- Kč evidovaných v dubnu 2012 spadá na úsek kontroly na základě zákona o zaměstnanosti. (Pozn.: Součet pokut na jednotlivých úsecích nemusí dávat celkový počet pokut, neboť pokuta udělená jednomu zaměstnavateli může postihovat jak porušení předpisů na úseku BOZP, tak na úseku pracovního práva či zákona o zaměstnanosti.)

Výkon kontrolní činnosti orgánů inspekce práce má nejen sankční, ale také preventivní charakter. Závažné nedostatky samozřejmě nelze než nepotrestat udělením pokuty, inspektor však také ukládá opatření k odstranění závad a ve stanovené lhůtě tak má zaměstnavatel možnost dát vše do pořádku. I tak však kontrolní činnost inspektorům přináší nejedno úskalí. Např. v jednom nejmenovaném středočeském pneuservisu uzamkli 5 inspektorů inspekce práce provádějících kontrolu zaměřenou na nelegální zaměstnávání a otevřeli jim až současně s příjezdem Policie ČR.

Výrazně preventivní prvek působení orgánů inspekce práce nalezneme v bezplatném základním poradenství, které v intencích zákona o inspekci práce poskytují jednotlivá pracoviště. (Základní informace o pracovištích poskytujících poradenství jsou uvedeny v kontaktním informačním materiálu "Orgány inspekce práce" - viz http://www.suip.cz/_files/suip-2e34121c81b8718c86f02d056988a96c/organyip_duben_2012.pdf, podrobnější informace pak jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých oblastních inspektorátů práce - viz www.suip.cz). V dubnu 2012 mělo zájem o toto poradenství celkem 6536 tazatelů z řad zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Zájem o poskytované poradenství ze strany veřejnosti se udržuje stále ve vysokých evidenčních číslech stejně jako počet podnětů, které orgánům inspekce práce podávají zaměstnanci ke kontrole zaměstnavatelů, u nichž mají podezření na porušování právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti SÚIP.

V uplynulém měsíci orgány inspekce práce přijaly celkem 866 podnětů ke kontrole, přičemž 526 z nich se týkajlo porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 57 podnětů spadalo do oblasti bezpečnosti práce na pracovištích a 283 se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti.

Tyto podněty podané občany v průběhu dubna nejčastěji směřovaly na úsek odměňování zaměstnanců (284 podnětů), pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (248 podnětů), dále na úsek nelegálního zaměstnávání (238 podnětů), náhrad (116 podnětů) a pracovní doby (96 podnětů).

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce také vyjadřují k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. Touto činností orgány inspekce práce zajišťují prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu. V dubnu 2012 tak posoudily celkem 157 vybraných projektových staveb.

Důslednému zájmu orgánů inspekce práce se těší také úsilí vést zaměstnavatele i zaměstnance ke snižování pracovní úrazovosti cestou dodržování právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce. Důležitou roli zde plní sledované ukazatele pracovní úrazovosti. Celkem 3 188 pracovních úrazů zapsaly orgány isnpekce práce do své evidence v dubnu 2012. Ve 106 případech se jednalo o závažné pracovní úrazy s dobou hospitalizace postiženého delší než 5 dnů, přičemž 4 takto postižení byli cizí státní příslušníci. Smrtelných pracovních úrazů se v dubnu zaevidovalo 9, z toho 1 se týkal cizince.

Pracovní úrazovost v jednotlivých krajích ČR v uplynulém měsíci dokumentují následující údaje:

Středočeský kraj

457

Jihomoravský kraj

335

Plzeňský kraj

317

Hl. m. Praha

294

Jihočeský kraj

250

Královéhradecký kraj

233

Ústecký kraj

231

Moravskoslezský kraj

223

Zlínský kraj

211

Olomoucký kraj

179

Pardubický kraj

175

Liberecký kraj

128

Karlovarský kraj

102

Vysočina

27

Zahraničí

26

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 9.5.2012.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail