Mezinárodní bezpečná škola

Každoročně ztrácíme téměř tři sta dětí do 19 let, hospitalizovaných je kolem 30 tisíc a ambulantně ošetřených až půl milionu. Je evidováno přes 30 tisíc školních úrazů. Prevence úrazů a násilí by měla prostupovat celým obdobím školní docházky. Každá snaha o účinnou prevenci je hodná podpory a ocenění!

Jak a proč vznikl program Mezinárodní bezpečná škola

Program se zrodil z programu WHO Bezpečná komunita. Při určování nejefektivnějších strategií pro prevenci úrazů a násilí se experti shodli na tom, že je nutno přistupovat k prevenci jako k celku a nejlépe na úrovni komunit. Proto na základě manifestu v roce 1980 vzniká Mezinárodní bezpečná komunita jako jeden ze stěžejních programů Světové zdravotnické organizace (WHO). Světová zdravotnická organizace si uvědomila, jak se rapidně změnilo prostředí během pouhých třiceti let a jaký to má dopad na naše děti. Že děti dříve mohly daleko bezpečněji objevovat okolí a že v současnosti je situace nesrovnatelně horší. Postavili jsme nesčetně silnic a komunikací, automobilová doprava neuvěřitelně vzrostla, otevřel se kyberprostor (elektronická komunikace otevřela také prostor pro nové formy násilí) a v tom je umístěný malý nepřipravený tvoreček – naše dítě.

Uvedu příklady chůze a jízdy na kole, jak se za posledních třicet let v číslech změnily tyto aktivity:

 • Množství dětí před třiceti lety a nyní, které chodí pěšky do školy a nebo jezdí na kole, se rapidně zmenšilo ze 71 % na 18 %.
 • Celkové číslo propadu je o 65 %. Celkově více než dvě třetiny dětí od 5 do 15 let jsou dnes spolujezdci v dopravě.

Proto WHO muselo reagovat a vytvořilo program Bezpečných škol, který využívá zkušeností Bezpečných komunit. Vedením tohoto programu byli pověřeni Max L. Vosskuhler a Ellen R. Schmidt, jež jsou dnes hlavními představiteli tohoto programu a oba mají velké zkušenosti s navrhováním a uplatňováním prevence úrazů a násilí ve školách. V současnosti bylo designováno 70 škol ze 12 zemí, z toho 6 českých škol a jedna mateřská škola, která je i jediná na světě.

Odkaz na manifest Bezpečné komunity: http://www.phs.ki.se/csp/pdf/Manifesto.pdf

Jak funguje program Mezinárodní bezpečná škola

Mezinárodní bezpečná škola je program, který se snaží zahrnout všechny aspekty bezpečí ve školním prostředí (ISS-International Safe School) do jednoduchého pojmu Bezpečná škola. Program Bezpečná škola zastřešuje aktivity, které vedou ke snížení úrazů a násilí ve školním prostředí a vychovávají děti a mládež k preventivnímu chování, které si osvojí na celý život.

Nositelem programu v České republice je Centrum úrazové prevence při Fakultní nemocnici v Motole v Praze. Má statut certifikačního centra International Safe School Certifying Centre. Jeho úkolem je koordinovat program, vzdělávat a informovat veřejnost o strategii a využití programu pro Českou republiku.

Základním cílem programu Bezpečná škola je aktuální potřeba snížit úrazovost dětí a mládeže. A aby tomu tak mohlo být, je třeba, aby program obsahoval výuku a informace o bezpečí, nejen fyzickém, ale i emocionálním. Program celý můžete modifikovat hlavně podle potřeb školy za dodržení kritérií vytvořených na základě Bezpečné komunity.

Indikátory a kritéria

Realizační tým zahrnující pracovníky školy (pedagogy, technické pracovníky), žáky a rodiče. V čele realizačního týmu, jehož činnost je založena na partnerství a vzájemné spolupráci, stojí ředitel školy a jmenovaný člen Rady školy. Realizační tým je zodpovědný za přípravu, realizaci i evaluaci programu Bezpečná škola.

 • Strategie Bezpečné školy, která je zpracována realizačním týmem ve spolupráci vedení školy, Rady školy a komunitní radou Bezpečné komunity.
 • Školní program Bezpečná škola je dlouhodobý, trvající a činný program, který vychází ze zvolené strategie a svými aktivitami směřuje k zajištění bezpečí pro všechny žáky školy.
 • Zaměřuje se na rizikové skupiny a ty složky prostředí, které jsou identifikovány z hlediska bezpečí jako specificky rizikové.
 • Programy dokumentující frekvenci a příčiny úrazů, jak neúmyslných, tak úmyslných (násilné a sebepoškozující).
 • Evaluace - průběh programu, sledování přípravy a realizace programu a průběžné vyhodnocování jeho účinnosti.Je potřeba vyhodnocovat výsledky programu po určitých etapách jeho realizace – (stanovení proměnných indikátorů, které budou měřeny a poslouží k posouzení jeho efektivity)
 • Budoucí spoluúčast v síti bezpečných škol na úrovni komunitní, národní a mezinárodní.Tyto indikátory byly vytvořeny mezinárodním hnutím „Bezpečné komunity“ s cílem udělat svět lepším a bezpečnějším místem pro život, práci a hry.

Je potřeba detekovat

Začněte detekovat různé druhy nebezpečí pro školáky dle věkových skupin. Analyzujte prostředí, rizikové faktory, sbírejte data o úrazech a vyhodnocujte je. Potom budete vědět, na jaké aktivity a jakým směrem se máte zaměřit. Tady uvádíme základní body detekce:

 • Rizika na cestě do školy
 • Ve škole
 • Na hřištích a sportovištích
 • Doma
 • V dopravě
 • Sociální klima (detekce šikany a agrese)
 • Ve veřejných prostorách a v dopravě

Po vyhodnocení míry rizika se zaměřte na snížení tohoto rizika a pozornost zaměřte na zranitelné skupiny dětí a ohrožené jedince. Využijte již fungující programy a přístupy:

 • Využijte možnosti žákovského parlamentu, zvláště u násilných činů a šikany.
 • Programy zaměřené na vysoce rizikové skupiny dětí – se školním selháním, stresované, šikanované, příslušníky minorit.
 • Doporučuje se pro sběr dat použít školní dotazník, který zachycuje údaje o úrazech, pocitech žáků, některé školy zjišťují i pocity rodičů.

bezpečná škola

Kroměřížský unikát

Město Kroměříž má na svém kontě již šest designovaných škol v České republice (ZŠ Zachar, ZŠ Komenského, ZŠ U Sýpek a MŠ Štítného -Kroměříž; ZŠ Holešov a ZŠ Bratrství Čechů a Slováků - Bystřice pod Hostýnem). Zbytek republiky nedesignoval ani jednu. Dne 25.5.2011 byla v Kroměříži designovaná první mateřská škola na světě. Kvalita zavedeného programu v Mateřské škole Štítného z Kroměříže dosahuje jedné z nejvyšších úrovní ve výchově k trvalým kompetencím osobního bezpečí dětí. Jestli si kladete otázku, proč právě tolik škol je v Kroměříži, tak na to je v podstatě jednoduchá odpověď. Město má svého patrona dětí, ing. Zdeňka Vopičku - koordinátora Mezinárodních bezpečných škol, který chodil za učiteli a přesvědčoval je, aby se více věnovali dětským úrazům, vypracoval jim metodiku a ukázal jim, jak funguje program Bezpečné školy.

A kdyby snad někdo váhal, že program WHO – Mezinárodní bezpečné školy – není světový, tak mám pro něj malý důkaz.

Že nevíte, co to je? bezpečná škola

Nápis znamená Mezinárodní bezpečná škola v čínštině. A třeba až české školy rozšíří ještě více celosvětovou síť Mezinárodních škol, tak zase nějaká čínská škola napíše nápis Mezinárodní bezpečné školy v českém jazyce a uvede ji jako důkaz, že patří opravdu do celosvětové sítě mezinárodně bezpečných škol.

Zájemci získají mnoho dalších informacích na webové stránce – http://www.cupcz.cz

Autor článku: 

Komentáře

Celkem zajímavé téma

02.02.2012 - 12:29 František Černý
Ale zajímal by mne praktický efekt ze škol, které se projektu účastní, o kolik se snížil výskyt úrazů žáků, co se stalo s ostatními kritérii. Také třeba kolik informací si žáci pamatují, kolik zásad se jim dostalo do krve. Pročítal jsem informace o projektu na webu jedné ze zúčastněných škol, ale nenašel ani náznak hodnocení přínosu projektu. Jde o velmi užitečnou myšlenku, ale přístup k ní mi připomíná častý jev z firem, které mají různá ISO, OHSAS a pod., kde bývá veškerý efekt jan a pouze v dokumentaci a skutečný přínos je pak nulový.

Re: Celkem zajímavé téma

15.02.2012 - 14:27 Kateřina Hrubá
Vyjádření doc. MUDr. Veroniky Benešové, CSc. z Centra úrazové prevence: K dotazu odpovídáne,že Bezpečné školy jako součásti Bezpečné komunity vedou přesnou evidenci úrazů dětí ve školách a Bezpečná komunita Kroměříž vede evidenci všech úrazů.V posledních letech je vidět trvalý pokles úrazovosti. Je možné to vidět na jejich webu. Bezpečné školy především vychovávají žáky k získání kompetencí, tedy znalosti rizik, bezpečnému chování a správným postojům. Očekávaný efekt se dostaví v průběhu celého dalšího života, včetně přenosu v rodinách.

Re: Celkem zajímavé téma

16.02.2012 - 10:11 František Černý
Děkuji za odpověď. Web Centra úrazové prevence mně nepřesvědčil - poslední aktuality z roku 2009 a ledna 2010? Nevím co si má myslet.......... A Vaše slova "efekt se dostaví", nevím, kde tu jistotu berete. Já myslím, že efekt se nedostaví, těm projektům chybí propagace a další. Když to shrnu, nemá to tah na branku. Nezlobte se na mne za můj názor, bohužel to je zkušenost z běžného života a zrovna ve školství dnes převládají ty negativní, ale to už by bylo jiné téma, navíc na špatném "hrobě"

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail