Máme právo kontrolovat na alkohol naše dodavatele?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Jsme strojírenská firma a máme mnoho dodavatelů. Chtěla jsem se zeptat, zda je můžeme kontrolovat na alkohol. Jsou seznámeni s tím, že nesmí vstupovat pod vlivem alkoholu na naše pracoviště, ale nevím, zda máme právo to kontrolovat. 

Zaměstnavatel může na základě § 106 odst. 4 zákoníku práce kontrolovat, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že toto oprávnění má zaměstnavatel jen vůči svým zaměstnancům a nevztahuje se na další osoby. Možnost kontroly v uvedeném smyslu je však možné sjednat s dodavatelskými firmami v rámci obchodněprávních vztahů při uzavírání příslušných smluv. Argumentem pro sjednání takového požadavku je skutečnost, že ve smyslu § 101 odst. 5 zákoníku práce odpovídáte, jako zaměstnavatel, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech fyzických osob, které se s vaším vědomím zdržují na vašich pracovištích.

Autor článku: 

Komentáře

Další způsob, jak provést kontrolu "na alkohol" u zaměstnance

24.09.2014 - 10:08 Standa Vodrážka
Dobrý den, dalším možným řešením je požadovat po dodavatelích, aby měli ve svých interních předpisech zakotvenu povinnost svých zaměstnanců podrobit se kontrole na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem (v souladu se ZP). A v případě, že budu chtít takového zaměstnance na našem pracovišti zkontrolovat, tak mu pokyn dám prostřednictvím zmíněného vedoucího, který ho vyzve buď ústně (pokud bude přítomen) nebo např. telefonicky.

Re: Další způsob, jak provést kontrolu "na alkohol" u

24.09.2014 - 15:38 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Vodrážko, nevím, jestli Vám rozumím, nicméně v daném případě není nutno nic řešit žádným jiným předpisem, nýbrž postačuje, že daná povinnost bude zakotvena v uvedené smlouvě, jak píše pan doktor Přeslička. V případě, který uvádíte Vy, by to ani nebylo možné, poněvadž, opět jak uvedl JUDr. Přeslička, toto právo mají pouze pověření vedoucí zaměstnanci daného zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům. Nemůže tedy cizí vedoucí zaměstnanec provádět dechové zkoušky u zaměstnanců jiných firem na základě ustanovení § 106 odst. (4) písm. i) ZP. Nevím, jestli jsem správně pochopil Vaši poslední větu?

Re: Další způsob, jak provést kontrolu "na alkohol" u

24.09.2014 - 17:18 Radovan Holy
Dechovou zkoušku může provést kdokoliv. Defakto si ji provádí sám kontrolovaný zaměstnanec, pokud mu dáte detektor alkoholu do rukou. Rozhodující je, kdo může tuto zkoušku nařídit. A jak správně řekl pan Vodrážka, nařizuje ji oprávněný vedoucí zaměstnanec daného zaměstnance. Není tedy nic lehčího, než zavolat zaměstnavateli zaměstnance, kterého chci zkontrolovat a požádat ho, aby i po telefonu danému zaměstnanci zkoušku nařídil.

Re: Další způsob, jak provést kontrolu "na alkohol" u

24.09.2014 - 17:31 Norbert Chalupa
Ano, souhlas, ale to je přesně to, co mi v daném případě přijde komplikované a nepraktické? Není za daných okolností nic snazšího, než co napsal JUDr. Přeslička. Máte pravdu, proč to dělat jednoduše?

Re: Další způsob, jak provést kontrolu "na alkohol" u

25.09.2014 - 09:43 Radovan Holy
Ano, na první pohled je to možná komplikovanější. Pokud ale postup aplikujete do praxe, zjistíte, že je velmi jednoduchý. Ono stačí před dotyčným jen naznačit, že budete volat "šéfovi", často ani ještě nemusíte držet v ruce telefon a vše jde hladce. Dýchne, čistý -> neřešit. Dýchne -> Nadýchá -> Vyloučit z pracoviště, informovat jeho "šéfa". Nechce dýchat -> stejně volat. A věřím, že se najde spousta těch, kterým nevysvětlíte, že něco máte dohodnuté ve smlouvě a stejně dýchat chtít nebudou. Naproti tomu, dávat to do smluv... nemůžu si pomoci, nejsem právník, ale přijde mi to jako záměrné obcházení zákona.

Re: Další způsob, jak provést kontrolu "na alkohol" u

25.09.2014 - 13:19 Vladimír Jindra
Plně s Vámi souhlasím, navíc je v zájmu zaměstnavatele dotyčného být přítomen zkoušce, vzhledem k možným soudním tahanicím v případě pozitivního výsledku. Může se totiž lehce stát, že cizí zaměstnanec "nadýchá" a bude vykázán z pracoviště a bude mu do budoucna zakázán přístup na pracoviště ve firmě XY. Pro zaměstnavatele se tímto stane nepotřebným a bude propuštěn. V hospodě umí dobře radit, věřte mi, a zaměstnanec dostane radu, aby se šel soudit. Jakým způsobem se bude zaměstnavatel bránit, když vlastně ani nebude vědět jakým přístrojem (kalibrace atd.) kolikrát byla provedena zkoušce a po jaké době byla (pokud vůbec) opakována ... je odběr krve proveden laboratoří, která je k tomu oprávněna? v naší nemocnici (Kadaň) jsem byl upozorněn, že v případě soudního sporu by tento odběr nebyl u soudu zcela neprůstřelný a byl mi doporučen odběr u soudního znalce, kde už pak nejde výsledek zpochybnit ... Proto máme se smluvními partnery dohodu, že každé zkoušce musí být přítomen náš THP, který je oprávněn "vydat pokyn", má celý proces pod kontrolou a používá náš pravidelně kalibrovaný tester. Pokud bude problematika provádění kontrol zakotvena ve smlouvě, pak musíte zaměstnance s touto smlouvou seznámit. Minimálně s částí kdo může vydat pokyn na provedení zkoušky. Může se totiž najít zaměstnanec, který je této problematiky znalý a odmítne se podrobit zkoušce (dle mého názoru oprávněně) zaměstnanci smluvního partnera, neboť neví, že povinnost nad rámec zákona byla smluvně uzavřena mezi zaměstnavateli. Žádný právní předpis mi nestanovuje povinnost podrobit se zkoušce na přítomnost alkoholu (návykových látek) na pokyn oprávněného zaměstnance smluvního partnera mého zaměstnavatele. V této zemi vyhráli právníci nad zdravým rozumem a proto je velmi složité dělat věci jednoduše :-(.

Re: Další způsob, jak provést kontrolu "na alkohol" u

25.09.2014 - 20:47 Norbert Chalupa
Odkláníte se od dotazu. Z dotazu plyne, zda může zaměstnavatel jiné firmy provést dechovou zkoušku za účelem zjištění, zda je, nebo není zaměstnanec dodavatelské firmy pod vlivem alkoholu, popř. jiné omamné látky. Nejde o to, zda může kterýkoli zaměstnavatel z toho vyvozovat pracovněprávní důsledky. Primárně jde odběratelské firmě o to, aby se na jejím pracovišti nevyskytoval zaměstnanec cizí firmy pod vlivem alkoholu. Toho docílí provedením zkoušky a v případě pozitivní zkoušky kupř. vykáže zaměstnance z pracoviště. Informaci obdrží zaměstnavatel zkoušeného zaměstnance a jak s informací zaměstnavatel naloží, je už zcela jiná věc, která s dotazem nesouvisí. V případě, že by se zaměstnanec zkoušce nepodrobil, tak by asi dodavatel mohl hledat nového odběratele. Taková je realita. Informovat své zaměstnance, že na základě smluvního vztahu s odběrateli jsou za určitých okolností povinni se podrobit u odběratelů dechové zkoušce, je to nejjednodušší, forma vstupního, opakovaného školení, porady atd.

Re: Další způsob, jak provést kontrolu "na alkohol" u

26.09.2014 - 00:11 Radovan Holy
Stále mi to přijde minimálně neetické, aby zaměstnance, dechové zkoušce podrobil cizí zaměstnavatel. A jak jsem psal již výše, dat si takovou povinnost do smluvního vztahu považuji za minimálně nešťastné řešení, v horším případě za záměrné obcházení zákona a rovnání paragrafů ve svůj prospěch. Vždyť i "protikuřácký zákon" taxativně stanoví, kdo může dechovou zkoušku nařídit, cituji: "Vyzvat osobu ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření dechové zkoušce je oprávněn příslušník Policie České republiky, příslušník Vojenské policie, příslušník Vězeňské služby České republiky, zaměstnavatel, její ošetřující lékař, strážník obecní policie nebo osoby pověřené kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje anebo dalších osob nebo poškodit majetek." Nikde zde nevidím ani slovo o tom, že by zaměstnanci mohl nařídit dechovou zkoušku jiný, než jeho zaměstnavatel. Když to přeženu, přijde mi to podobně absurdní, jako bych do téže smlouvy (dodavatel -> odběratel) dal klauzili, v níž opravňuji konkrétní zaměstnance, za účelem zvýšení produktivity, k jízdě v obci rychlostí 90 km / hod. Co se mého osobního názoru týče, já bych dával dýchat bez jakýchkoliv papírů. Pokud je někdo na mém pracovišti s mým souhlasem, bude dodržovat má pravidla. A pokud je jedno z pravidel, že se musí na můj pokyn podrobit dechové zkoušce, tak zkrátka musí. Alkoholismus nesmí být tolerován. Jen upozorňuji, na možná právní úskalí, která v problematice spatřuji.

Re: Další způsob, jak provést kontrolu "na alkohol" u

26.09.2014 - 08:52 Vladimír Jindra
Souhlas, když uzavírám nějaký smluvní vztah, tak od partnera očekávám solidní jednání a dodržování předpisů. Pokud bude na "mém" pracovišti cizí zaměstnanec pod vlivem a způsobí nějakou škodu, pak za ní odpovídá jeho zaměstnavatel a je tedy v zájmu mého partnera, aby si podobné excesy ohlídal. Pokud se mi nějaký z jeho zaměstnanců nezdá, pak budu chtít aby provedl zkoušku vedoucí zaměstnanec podezřelého zaměstnance, protože já nemám právo takovou zkoušku nařídit. Listina základních práv a svobod říká v čl. 2 odst. 3 "Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá." A žádný zákon mi neukládá povinnost podrobit se zkoušce na pokyn cizího zaměstnavatele. Je otázkou zda smlouva mezi dvěma subjekty je závazná i pro mě jako zaměstnance (v tomto ohledu)? neboť já jsem neměl možnost smlouvu ovlivnit a nevyjadřuje mojí svobodnou vůli. Ano, praxe je jiná věc, souhlasím a nikdo asi nepůjde do takového extrému jako jsem psal a zkoušce se raději podrobí, protože si nikdo nebude dělat zbytečné problémy.

Re: Další způsob, jak provést kontrolu "na alkohol" u

26.09.2014 - 09:07 Norbert Chalupa
Pane Holý, naposledy a jen krátce k tomu, jak Vy říkáte, absurdnímu opatření s rychlostí 90 km v obci. Jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik asi víte, že nařizovat práci a činnosti za účelem zvýšení efektivity práce na úkor bezpečnosti práce, nelze. Zcela logicky nemohu nikde stanovit, aby zaměstnanci porušovali bezpečností předpisy, mezi něž patří i předpisy dopravní. Firmě tazatelky jde o opatření, které má za úkol zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na pracovišti, jak už uvedl JUDr. Přeslička. Proto to opatření ve smlouvě, přestože se Vám to může zdát neetické. Pracuji pro desítky firem, které to takto ošetřeno mají. Člověk, který nemá problém s alkoholem, nemůže mít přece problém s podrobením se zkoušce na přítomnost alkoholu, je-li celý akt proveden v souladu se slušným chováním a dobrými mravy?

Re: Další způsob, jak provést kontrolu "na alkohol" u

26.09.2014 - 10:48 Radovan Holy
Pane Chalupa. Přiznávám, že s rychlostí jsem to asi trochu přestřelil. Já vím, že ve spoustě firem to funguje, dle uvedeného schématu. Co ale v případě... Zaměstnanec skutečně nadýchá na pokyn "cizího" vedoucího. Dle smluvního vztahu. "Cizí" vedoucí jej vyloučí z pracoviště. Zaměstnanec se bude vracet ke svému zaměstnavateli. (např. přes celou ČR). Než se vrátí, bude střízlivý. Zaměstnavatel jej propustí / bude po něm žádat náhradu škody / .... Zaměstnanec se bude bránit, že dechová zkouška nebyla oprávněná. "Cizí" zaměstnavatel prokáže, že použil vhodný postup, kalibrovaný přístroj. Dojde k soudu a zcela jistě se bude řešit otázka, zda měl vůbec "cizí" zaměstnavatel právo, dát zaměstnanci "dýchnout". A zde si právě nejsem zcela jistý, zda by bylo v pořádku, mít toto ošetřeno smluvně (smlouva Dodavatel -> Odběratel) a to zejména s ohledem na již dříve v diskusi uvedené skutečnosti (protikuřácký zákon, listina základních práv a svobod, zákoník práce). Nesnažím se tu dělat "rozbroje", jen možná nadhodit jiný pohled na věc, díky němuž, by provádění takových zkoušek vlastně mohlo přinést víc problémů než užitku.

Re: Další způsob, jak provést kontrolu "na alkohol" u

26.09.2014 - 12:54 Norbert Chalupa
Pane Holý, já jsem rád, že ta diskuze vznikla. Vždyť tady navštěvujeme tyto stránky mj. také abychom diskutovali a vyměňovali si názory? To je naprosto normální a přirozené, že můžeme mít názory rozdílné. Mnohdy mě zde mrzí ironické shazování jednoho druhým. Nevím, odkud jste Vy a nehodlám na netu po tom pátrat, ale já se snažím zde prezentovat svoji (zdůrazňuji svoji) praxi a zkušenosti z Moravskoslezského kraje. Asi všichni (jako OZO) máme ty zkušenosti, že v jednotlivých krajích naší republiky se k různým problematikám přistupuje různě? Nejsme právníci, abychom v tomto případě posuzovali, zda daný postup stanovený ve smlouvě odběratel dodavatel je správný, ale já vycházím ze své praxe, kde toto bylo ,,posvěceno,, právníky. Koneckonců i pan doktor Přeslička se k tomu vyjádřil a já vůbec nepochybuji o tom, že tato praxe by byla v rozporu s našim právním řádem? Takových hypotetických případů, které jste tady uvedl, mohou být stovky, to víme všichni, takže asi nemá smysl to tady pitvat, tím spíše, že to opravdu s daným dotazem nesouvisí. Pane Holý, přeji Vám, ať se Vám daří.

Re: Další způsob, jak provést kontrolu "na alkohol" u

26.09.2014 - 15:44 Vladimír Jindra
Jak píšete nejsme právníci a co kraj to různé odchylky. Posouzení zda je daný postup v pořádku by měl provést soud, ne právníci jak píšete (berte to jako doplněk, není účelem Vás shazovat). Napíšu dotaz jasně a snad by se mohl dr. Přeslička vyjádřit z pohledu praxe právníka ... mohu jako zaměstnavatel uzavřít smluvní vztah, kterým uložím povinnosti třetí osobě? Můj názor je, že nemohu dávat povinnosti nad rámec zákona (i vzhledem k výše napsanému - LZPS). Ano, mohu zpřesnit a napsat kdo a jak bude provádět zkoušku tak, aby celý proces byl nezpochybnitelný a v mezích zákona... ale ne, že svou povinnost deleguji na někoho, kdo k tomu není dle zákona oprávněn. Ano, jako zaměstnavatel musím dbát o bezpečnost všech osob, které se s mým vědomím zdržují na mých pracovištích, jenže nikde nemám právo vydat pokyn ke zkoušce na přítomnost alkoholu. Ptáte se jak tedy můžu zajistit BOZP? no smluvně tak, že budu tuto povinnost požadovat po svých smluvních partnerech a chci-li mít jistotu, pak budou zkoušky na alkohol provádět za přítomnosti mého vedoucího zaměstnance ... Prohraný soudní spor na základě malého detailu může vést k dost velkým ztrátám pro firmu, protože pak bude zaměstnanec, který soudní spor vyhraje požadovat i náhradu ušlé mzdy a to už se pohybujeme ve statisících ... Bohužel máme takovou zkušenost :-(

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail