Lexikon BOZP – recenze aktualizované verze k roku 2018

Zdroj: 

Lexikon BOZP s podtitulem „pro provádění kontrolní činnosti v oblasti BOZP dle právních předpisů a technických norem“ je v oblasti BOZP již poměrně známá a hojně vyhledávaná publikace. Seznamte se s její poslední aktualizací.

Poslední aktualizace tohoto díla je k roku 2018 a oproti předchozí verzi je publikace nejen aktualizovaná, ale zároveň i rozšířená o nově koncipované oblasti. Prošla další grafickou úpravou pro snazší orientaci a vyhledávání, pro zdůraznění rizikovosti či zaměření nebo znázornění problematiky. Publikace si přitom ponechává svoji nejcennější vlastnost: přehledné a komplexní členění požadavků právních a technických předpisů pro jednotlivé oblasti BOZP. Členění, pro které je uživatelsky výhodná a ceněná mnohými pracovníky nejen z řad „bezpečáků“, ale také inspektorů.

Lexikon BOZP je poměrně obsáhlé dílo, rozdělené do 10 základních částí. Je aktualizován k 31. 8. 2018, a proto v něm nejsou obsaženy změny nastalé v oblasti BOZP po tomto datu. Jak je v podtitulu uvedeno, předpokládá se hlavně užití v rámci provádění kontrolní činnosti ať již osobami neznalými odborných požadavků k bezpečnosti práce a ochrany zdraví, tak i odborně způsobilými osobami k jejich rychlé orientaci v problematice či získání opory požadavku v právním či technickém předpise.

Publikace je užívána i samotnými inspektory a jinými odborníky z oblasti BOZP k rychlé orientaci v problematice, kdy jsou na jednom místě uvedeny požadavky různých právních a technických předpisů, včetně navazujících předpisů, a lze tyto informace použít pro následné hlubší studium požadavků a uvedených předpisů.

Obsah Lexikonu byl nově doplněn barevným značením jednotlivých oddílů – hlavních kapitol a toto značení je pak uplatněno v rámci publikace a je pro uživatele rychlým vodítkem, na kterých stranách publikace se daná problematika vyskytuje. Toto nově uplatněné barevné členění je tak vynikajícím prostředkem pro přesnou a rychlou orientaci v celé publikaci.

Příslušné informace – požadavky předpisů a jejich přiblížení jsou vpisovány do tabulky členěné do pěti sloupců, z nichž prvé dva slouží k rychlé orientaci, další pak obsahují podstatné odborné informace:

  • pořadové číslo (dělení do podkapitol);
  • objekt, zařízení, činnost (název podkapitoly);
  • požadavek bezpečnostního předpisu (konkrétní požadavek předpisu);
  • předpis (uvedení konkrétního paragrafu či článku předpisu a číslo předpisu);
  • poznámka, komentář, vysvětlující schéma, obrázek (další zpřesnění požadavku, uvedení souvislostí, technických parametrů apod.).

Členění publikace sice nemá názvy jednotlivých hlavních kapitol, ale je členěná podle podkapitol do 10 charakteristických částí.

V první části jsou řešeny systémové a obecné požadavky bezpečnosti práce na zajištění základních povinností zaměstnavatele a zaměstnance, organizování školení či pracovnělékařské péče, poskytování první pomoci, poskytování ochranných prostředků a nápojů, řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání či otázky bezpečnostního značení a signálů. Zvláště cenná je vizualizace v části bezpečnostního značení, kdy jsou zásady uplatnění požadavků uvedeny srozumitelným vyobrazením, aby uživatel rychle pochopil význam daného požadavku a dovedl jej v praxi správně aplikovat na konkrétní podmínky. Zvýšená péče je tradičně věnována i požadavkům na organizaci školení, kdy jsou jednotlivá školení požadovaná různými předpisy uvedena v přehledné tabulce i s bližšími požadavky.

Druhá část se věnuje rizikům práce, a to jak rizikovým faktorům a kategorizaci práce, tak požadavkům na pracovní prostředí. Vedle požadavků na chemické látky, hluk, vibrace zde nalezneme i požadavky na fyzickou zátěž, manipulaci s břemeny, práci se zobrazovacími jednotkami či osvětlení, větrání. Požadavky jsou opět doplněny například názornými vyobrazeními vhodné či zakázané manipulace, nevhodných pracovních poloh či řešením nevhodných pracovních poloh.

Třetí část přibližuje požadavky na pracovní místa a pracoviště s definováním požadavků i na konstrukce či charakteristiky budov, na podlahy, komunikace, schodiště a zábradlí, zvýšená místa – pracoviště, únikové prostory a východy, vč. požadavků na dveře a vrata a venkovní pracoviště. Dále uvádí požadavky na sanitární zařízení, sklady – vč. skladů s hořlavými kapalinami a tuhými mazivy, chemické laboratoře či lakovny, tj. vč. přiblížení požadavků na samotnou manipulaci s manipulačními jednotkami či jejich ukládání do regálů nebo volné stohování. Vizualizace pomocí jednoduchých obrázků zdůrazňujících rozhodné prvky je zvláště cenná u částí věnovaných skladům, jejich zařízení – např. regály a deformace, jejich ukotvení a ochrana a ukládání manipulačních jednotek do jednotlivých regálů či při stohování nebo volném ukládání.

Ve čtvrté části se autor zaměřuje na požadavky pro užívání technických zařízení, jako jsou kovoobráběcí či dřevoobráběcí stroje, ruční mechanické nářadí nebo křovinořezy, sekačky (zcela nové zpracování v této aktualizované verzi Lexikonu). V této části nalezneme i požadavky na dopravníky a skladovací zařízení sypkých hmot. Zde opět vyniká jednoduchost sdělené informace prostřednictvím obrázků se zdůrazněním nebezpečných míst, nebezpečných prvků (i prvků oděvů), smyslu ochranných zařízení (a stanovených rozměrů) nebo bezpečných řešení pracovního prostoru a technické konstrukce zařízení.

Pátá část je věnována silniční dopravě, vozidlům, vozíkům, zvedákům vozidel a akumulátorovým nabíječkám. Jednoduché symboly a obrázky opět navádí k dodržování základních zásad bezpečné práce či podmínek výkonu bezpečné práce technickým a stavebním řešením – např. u nabíjení akumulátorů.

Šestá část přibližuje požadavky na svařování a svářečská pracoviště, vč. souvisejících požadavků na nakládání s tlakovými lahvemi, jejich dopravu, skladování a vyprazdňování, také uvedení požadavků na tlakové stanice. Opět velmi jednoduše vizualizuje podmínky řešení bezpečnosti práce (odtah nebezpečných svařovacích plynů, zajištění pracovníka v uzavřeném prostoru).

Sedmá část je věnována energetickým zařízením, tj. ochranným pásmům, ochraně budov před bleskem, rozvodům, instalacím a revizím, ale také spotřebičům, elektrickému nářadí, šňůrovým přívodům a vedení. Vedle vhodných obrázků jsou zde i přehledné tabulky norem pro volbu opatření při ohrožení elektřinou nebo pro provedení elektrického zařízení, stejně tak lhůtníky pro provedení revizí podle působení vnějších vlivů nebo podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob a jiné.

Osmá část je věnována plynovým a tlakovým zařízením, tj. ochranným pásmům plynových zařízení, plynovodům a plynovým spotřebičům; stejně jako ochranným pásmům rozvodů tepelné energie, nízkotlakým kotelnám a tepelným soustavám, potrubním rozvodům, vč. jejich barevného značení, a stabilním tlakovým nádobám. Zvláště barevné značení je v publikaci přiblíženo značně návodně, včetně zdůraznění rozdílného značení ve smyslu ČSN a dle DIN.

V deváté části jsou požadavky na zdvihací zařízení, tj. jeřáby, vázání a vázací prostředky, zdvihací zařízení s ručním pohonem či pracovní plošiny a výtahy jako trvalé součásti budovy. Tak jako u manipulace s manipulačními jednotkami i v této části obrázky poukazují na zásady správné praxe při manipulaci pomocí jeřábu, poukazují na mezní limity ve smyslu zátěžového diagramu či ve smyslu ochranných pásem či únosnosti povrchu, poukazují na zjevné poškození lan či vázacích prostředků, je zde i tabulka signálů vazače a mnohé jiné. 

Desátá část je zcela nově koncipována a přibližuje požadavky na stravovací služby, zásady provozní a osobní hygieny, práci v kuchyni a s kuchyňskými stroji. Kuchyňské stroje jsou zde přiblíženy od univerzálních strojů, přes víceúčelové kuchyňské roboty až po ruční elektrické mixéry a šlehače.

Velkým přínosem této publikace je skutečnost, že se autorovi k jednotlivým oblastem a tématům podařilo na jedno poměrně malé místo vtěsnat významné množství relevantních informací z různých zdrojů (právních předpisů a technických předpisů) a ještě tyto informace doprovodit názornými obrázky zdůrazňujícími rozhodné nebezpečné faktory či bezpečnostní prvky.

Samotné obrázky nemají pouhý ilustrační efekt, ale zdůrazňují nebezpečnost či naléhavost sdělovaného požadavku, přibližují jeho naplňování, mnohdy i smysl a účel. Vhodně tak napomáhají rychlému pochopení či orientaci v užívání grafických symbolů a bezpečnostních značek.

Svým členěním do jednotlivých částí a řešených témat, v nichž jsou vhodně sdruženy požadavky několika různých předpisů, je publikace zejména vhodná pro laiky. Neodborná veřejnost významně trpí při uplatňování vhodných požadavků právě značnou roztříštěností těchto požadavků bezpečnosti práce do mnoha různých právních a technických předpisů. Ty jsou navíc neprovázány, takže čtenář ani netuší, že přečtením příslušného předpisu ještě stále nemá ucelenou informaci o požadavcích. Tato roztříštěnost je jedním z velkých úskalí při uplatňování požadavků BOZP neodbornými uživateli, tj. zaměstnanci, včetně pracovníků odborových organizací (neodborně vzdělaných) vykonávajících kontrolu a jejich zaměstnavateli. Obě strany zpravidla nevědí, kde požadované informace nalézt a jak se domoci svých práv (zaměstnanci) či jak zabezpečit pracoviště (zaměstnavatelé), jak se zaměstnavatelem vhodně komunikovat a domoci se oprávněných požadavků (odborové organizace). Participace obou stran pak vázne a jen zřídka dochází k plnému vzájemnému pochopení.

Manažeři podniků na různých stupních řízení touto publikací získávají základní přehled o požadavcích na organizování a zajištění BOZP, lépe pak rozumí požadavkům zaměstnanců, jejich zástupců či požadavkům odborně způsobilé osoby v prevenci rizik na změny v zajištění oblasti BOZP. Tabulkové členění umožňuje manažerům tak jako laické veřejnosti rychlé vyhledání základních požadavků podle řešené problematiky i s odkazem na příslušný předpis, kde si mohou v případě potřeby dohledat plné znění. Vedle tohoto rychlého vyhledání však jednotlivým manažerům umožňuje i provedení rychlé, efektivní a odborně relevantní kontroly dostatečnosti zabezpečení organizace BOZP na příslušném pracovišti.

Velkým přínosem je skutečnost, že publikace uvádí relevantní právní a technické předpisy a umožňuje čtenáři, aby sám zvolil možnost dalšího hlubšího studia k pochopení všech návazností a vzájemných provázaností. Tím má publikace takový význam jak pro laickou, tak i pro odbornou veřejnost.

NOVOTNÝ, Karel. Lexikon BOZP. Akt. vyd. 2018. Brno: ROVS, 2018. 216 s. Vlastní vydání.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail