Kontroly strojů a technických zařízení

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Pavel Kramář.

Podle jakých právních předpisů se v ČR kontrolují bezpečnostní parametry tvářecích strojů?

Podle § 3 zákona č. 251/2005 Sb. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování povinností zaměstnavatele vyplývajících mimo jiné z:

- právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Pracovní stroje a technická zařízení, tedy i tvářecí stroje, uváděné na trh v EU a tedy i v ČR, musí být, dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve shodě s požadavky prováděcích technických předpisů. Na strojní zařízení se ve většině případů vztahuje NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

V této souvislosti uvádím, že dozor na uvádění výrobků na trh, popřípadě do provozu, nebo pro jejich opakované použití, zahrnující postupy a úkony, které musí být splněny při posuzování shody, provádí dle zákona č. 22/1997 Sb. Česká obchodní inspekce.

Povinnost bezpečně provozovat strojní zařízení, tedy i tvářecí stroje, zaměstnavateli (provozovateli těchto zařízení) vyplývá jednak z ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), kde podle §102 odst. 1 „Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření kpředcházení rizikům “ a odst. 2 „Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Podle § 349 odst. 1 ZP jsou „Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví“.

Dále pak podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - § 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být

a)    vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

b)    vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,

c)    pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, které je zaměstnavatel (provozovatel zařízení) povinen podle § 4 zákona č. 309/2006 Sb., zajistit, jsou uvedeny v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, také ve vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a v návaznosti na ustanovení zákoníku práce, pro tvářecí stroje i v ČSN 21 0700 - Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

Autor článku: 

Komentáře

Rozběh stroje po obnoveni napájení po vypadku

24.02.2023 - 19:19 Miroslav Polický
Dobrý den, mám otazku. Jde o kompresor orlik pks-17 z roku 1990. Ten byl přemístěn z důvodu rekonstrukce dílny. Tam byl připojen do zásuvky před kterou byl instalován "spouštěč motoru s hřibovým uzamykatelným STOP tlačítkem" (myslím že to byl typ SM1E) nyní je zapojen přechodně v garáži přímo kabelem s vidlicí do zásuvky 3PEN. Jde o to, že kompresor sám nemá "blokování" proti rozběhu při ztrátě napájení a jeho opětovném obnovení (např.při výpadku el.proudu). Má otázka tedy je: musí toto mít i kompresor, který je připojen vidlicí a má kolečka na přemisťování??? (Ale ma 200kg a běžně se nehýbe:) Můj názor je, že se jedná o stroj a tedy musí viz. např, NV 378/2001 §3 i) , NV 176/2008 příloha č.1 čl.1.2.6 a) nebo i ČSN60204-1 ed.3 čl.7.5.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail