Kontroly bezpečnosti práce v podniku

Zdroj: 

Chtěl bych vás poprosit o informace o kontrole bezpečnosti v podniku, kde jsem zaměstnaný (práce v nástrojárně). Zajímalo by mě, co musí kontrola splňovat vzhledem k povaze provozu. Musí sama použít pracovní obuv, oděvy a ochranné prostředky? Může bez prokázání, o koho jde, legitimovat zaměstnance? 

Kontroly řeší zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění z. č. 183/2017 Sb. (kontrolní řád).

Podle § 8 tohoto zákona je kontrolující v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn
a) požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly,
b) provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky,
c) požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen "podklady"); v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat originální podklady,
d) pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy,
e) v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou,
f) vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k výkonu kontroly.

A v souvislosti s výkonem kontroly je kontrolující naopak povinen podle § 9
a) zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady,
b) šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby,
c) předložit kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole, a požádá-li o to kontrolovaná osoba nebo povinná osoba, též další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,
d) vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich zajištění, neprodleně je vrátit,
e) umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly,
f) vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě.

Z výše uvedeného vyplývá, že kontrolující doklady požadovat může a sám se musí prokazovat pověřením ke kontrole a dokladem totožnosti. V tomto zákoně jsou dále uvedena ustanovení týkající se práv a povinností kontrolované osoby a povinné osoby a další ustanovení týkající se kontrol.

V zákoně č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, najdete, jaké povinnosti kontroluje Státní úřad inspekce práce a jednotlivé oblastní inspektoráty práce, práva a povinnosti inspektora při kontrole; přestupky fyzických osob a přestupky právnických a podnikajících fyzických osob (pod novele zákonem č. 285/2020 Sb. se již zde nepoužívá termín správní delikty); průkazy inspektorů, které jsou dokladem o pověření k výkonu kontrolní činnosti.

Ochranné prostředky, pokud jsou v podniku přidělovány, musí také použít. Podle § 101 odst. 5 zákoníku práce se povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail