JOSRA 2 - 2013

30.08.2013
Tento článek je druhou částí článku zabývajícího se vlivem prostředí na spolehlivost systémů. Na základě rozboru podmínek v letectví z první části článku je provedena spolehlivostní analýza jednoho z modulů ukazatele podélného vyvážení letounu - avionického vybavení letounu L-159 ALCA. Cílem tohoto článku je ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování leteckých podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají.
30.08.2013
To understand the accident and at the same time to create a proper emergency scenarios, it is necessary to know the physical nature of emergency events. The aim of this contribution is to describe the possibility of verifying the characteristics of the phenomenon of Fire Ball, as accidental phenomenon, which is often present in major accidents in the industry. At the beginning of the contribution are described the conditions that are necessary or sufficient for its creation. There is also described a simple model for calculating the basic parameters related to this phenomenon - size, diameter, duration, effects distance, etc. In the second part of the contribution three major fire ball accidents using the ARIA and e-MARS databases are described. In the third part of the article description is made of the currently used mathematical models of the phenomenon and a comparison is made of the mathematical model developed and used for this work with the results of experimental simulations, theoretical models and the data from the accident with the occurrence of this phenomenon.
30.08.2013
V případě chemických havárií velkého rozsahu je nutno věnovat pozornost především látkám s akutní toxicitou, které představují bezprostřední environmentální riziko. Pro vyhodnocení následků úniků nebezpečných látek do ŽP a jejich mobilitu je potřeba znát fyzikálně chemické a ekotoxické vlastnosti látek. Především informace o ekotoxických vlastnostech nejsou standardně uváděny v bezpečnostních listech či databázích. Protože nebývá dostatek experimentálních dat, je většinou nutné použití dat náhradních a strategie Evropské unie i OECD tento postup podporují. Z používaných matematických metod získávání dat o fyzikálně chemických a ekotoxických vlastnostech látek nutno zmínit metody statistické analýzy dat QSAR. Rovnice QSAR (z ang. Quantitative Structure-Activity Relationships, kvantitativní vztah mezi chemickou strukturou a biologickou účinností) lze využít pro získání informací o toxických účincích chemických látek a jejich velikosti. Pro účely predikce toxicity určité látky pomocí QSAR existuje řada softwarových nástrojů, komerčních i volně dostupných. Nástroj VegaNIC je neinteraktivní klient pro běh modelů VEGA jako samostatná aplikace na platformě JAVA, která umožňuje spouštět modely VEGA na místním počítači, bez interaktivního rozhraní.
30.08.2013
Tento článek se zaměřuje na popis aktuálních požadavků vztahujících se k bezpečnosti strojních zařízení v Ruské federaci a na způsob jejích splnění. Autoři se zde věnují rovněž srovnání platné legislativy vztahující se k oblasti bezpečnosti strojních zařízení v EU a v Rusku, respektive v celém Celním svazu Euroasijského hospodářského společenství, které hospodářsky integruje Bělorusko, Kazachstán a Ruskou federaci. Přihlédnuto je zde zejména k novému předpisu TR TS 010/2011 „O bezpečnosti strojů a zařízení“, který nabyl účinnosti 15. února 2013.
30.08.2013
Tento článek se zabývá vymezením specifických ergonomických principů v oblasti sedacích prvků městského mobiliáře a jejich využitím při návrhu vlastního designu netradičního sedacího prvku (lavičky). Tyto principy vycházejí z analýzy existujících sedacích prvků. Na některých je možné nalézt prostředky sloužící k omezení nežádoucích způsobů používání, kterým jsou sedací prvky běžně vystaveny. Protože jsou tyto prostředky používány k potlačení ergonomických vlastností, které jsou u daného prvku nežádoucí (v případě sedacích prvků do veřejného prostoru jde např. o ergonomii ležení), jedná se o (vztaženo k ergonomii nežádoucího používání) antiergonomické principy. Předložené řešení má ambici podnítit používání antiergonomických principů i v dalších oblastech designu výrobků určených k veřejnému používání.
30.08.2013
Společná vizia pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pořádala v květnu 2013 setkání zástupců institucí státní správy, orgánů státního dozoru, profesních sdružení a sociálních partnerů ze Slovenska a České republiky nad otázkami souvisejících s BOZP na pracovištích.
30.08.2013
Ve dnech 15. a 16. května 2013 proběhla mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013. Konference proběhla v Ostravě na půdě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. V rámci konference zaznělo mnoho podnětných příspěvků především z oblasti bezpečnosti, bezpečnostního inženýrství a podobně. Zaznělo též několik příspěvků zaměřených na praktickou činnost v oblasti BOZP jak z pohledu státní správy, tak z pohledu soukromého sektoru.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail