Mezinárodní konference BOZP „Bezpečné pracovisko“ a česko-slovenský seminář „Bezpečné stavenisko"

international osh conference „safety workplace“ and czech-slovak seminar „safety construction site“

Marie Bukovská1, Hana Hlavičková2, Alena Horáčková3, Karel Škréta4

 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., bukovska@vubp-praha.cz

2 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz

3 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., horackova@vubp-praha.cz

4 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., skreta@vubp-praha.cz

Abstrakt

Společná vizia pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pořádala v květnu 2013 setkání zástupců institucí státní správy, orgánů státního dozoru, profesních sdružení a sociálních partnerů ze Slovenska a České republiky nad otázkami souvisejících s BOZP na pracovištích.

Klíčová slova: BOZP, konference, stavebnictví, koordinátor, dobrá praxe, soutěže

Abstract

In May 2013 the Common vision under the aegis of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic organized the meeting of representatives of government, regulatory bodies, professional associations and social partners from Slovakia and the Czech Republic dealing with the tasks of occupational safety and health at workplaces.

Key words: OSH, conferences, civil engineering, coordinator, good practice, competitions

Cílem konference bylo prezentovat nové trendy, postupy prevence a zkušenosti v BOZP. Snahou také bylo zamyslet se nad zlepšením pracovních podmínek ve stavebnictví a s tím spojené legislativní úpravy, které si z důvodu neustálého technického a technologického vývoje, ale i z přístupů zaměstnavatelů a zaměstnanců tato oblast žádá.

Konference měla podobnou inspiraci jako mezinárodní konference Bezpečná stavba, pořádaná českým Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci se Společnou vizí a Ecological consulting, v listopadu minulého roku v Olomouci.

Jedním ze společných jmenovatelů obou akcí je iniciativa pracovníků z praxe. Odborníci na bezpečnost práce, kteří přímo na pracovištích a staveništích uplatňují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, velmi dobře vědí, s jakými problémy se musí pracovníci dennodenně potkávat a jak je složité realizovat potřebná opatření pro udržení a zvyšování úrovně BOZP. Společná vize v České republice i na Slovensku se zaměřuje na problematiku stavebnictví a úlohu koordinátorů. Mezinárodní konference poskytla platformu pro širokou paletu přednášek i neformálních diskusí, při nichž se ukazovalo, že problémy, s nimiž se setkávají kolegové na Slovensku, mají blízko i k problémům v České republice.

Ve třech jednacích dnech, se zastoupením slovenských, českých i dalších zahraničních řečníků, byly představeny pohledy jednotlivých účastníků z institucí státní správy, orgánů státního dozoru, profesních sdružení a sociálních partnerů na otázky související s BOZP na pracovištích.

Program konference se především zaměřil na:

  • hodnocení současné situace BOZP na pracovištích v EU,
  • aktuální stav legislativy v SR a ČR,
  • členství a partnerství v organizacích EU – ISHCCO, EU OSHA, SLIC,
  • příklady implementace dobré praxe a účinných řešení.

V rámci konference byl zajištěn i doprovodný program, který zahrnul problematiku:

  • poskytnutí první pomoci zraněnému,
  • rozšířeného preventivního lékařského vyšetření,
  • a prezentaci soutěže o nejzajímavější fotografii z oblasti BOZP “FOTO – BOZP na PRACOVISKU“.

Pořadatelé zajistili i možnost vzájemného neformálního setkávání účastníků na společenském večeru a v rámci prohlídky Bojnického zámku.

První den konference byl zaměřen na hodnocení současné situace BOZP na pracovištích v Evropské unii a aktuální stav legislativy v SR a ČR. Právní předpisy SR v oblasti BOZP upravují povinnosti, opatření a úlohy zaměstnavatelů, zaměstnanců, veřejných orgánů, sociálních partnerů a dalších zainteresovaných institucí. Přehled všeobecných závazných právních předpisů pro tuto oblasti je harmonizován s právně závaznými dokumenty EU a standardy MOP.

Způsob a rozsah implementace evropských předpisů do původně společného československého právního systému není pochopitelně totožný. Např. Slovenská republika zavedla povinnost jmenování koordinátora dříve než ČR, stále se však potýká s obdobnými problémy, jako v případě českých koordinátorů. V oblasti práce ve výškách bude na Slovensku teprve nyní rušen předpis z roku 1990, jehož novela v České republice byla vydána již v roce 2005.

Vlastní implementace evropských předpisů je ovšem pouze začátek. Uplatňování jejich požadavků v praxi ukazuje, že je také potřeba průběžně sledovat následné dopady a na základě jejich vyhodnocení pak reagovat vhodnými opatřeními tak, aby bezpečnost práce nebyla chápána jako přítěž, ale jako pozitivní prvek. Významnou roli má v této oblasti také inspekce práce a odbornost inspektorů, která se podílí velkou měrou na jejich důvěryhodnosti.

V rámci přednášek prvního dne byla zmíněna i otázka tlaku na nejnižší cenu při veřejných zakázkách, který se odráží v kvalitě odvedené práce a v neposlední řadě i v nepřiměřené minimalizaci nákladů na bezpečnost práce.

Stejně jako v České republice jsou to i na Slovensku velké společnosti, které kladou větší důraz na problematiku BOZP. Jejich zástupci při svých prezentacích na konferenci informovali o snaze zapojovat do dění kolem bezpečnosti práce co největší počet zaměstnanců a o prostředcích, jak toho dosáhnout.

Předseda slovenské Spoločné vízie na závěr prvního dne seznámil přítomné s pestrou činností sdružení na národním poli i jeho zapojení do zahraničních aktivit.

Příklady implementace správné praxe v oblasti BOZP na pracovištích byly předmětem jednání druhého a třetího dne konference. Konference zde úspěšně navázala na podobné jednání českých a slovenských odborníků zaměřené na organizaci BOZP ve stavebnictví uspořádané v loňském roce na podzim v Olomouci.

Hlavní význam správné praxe spočívá v ověření praktické aplikace předpisových požadavků a důkazu, že skutečně přinášejí očekávané výsledky. Tímto způsobem by se měl potlačit nebo zcela odstranit formální přístup k problematice bezpečnosti práce. Přednášející uvedli k tomuto tématu řadu konkrétních příkladů. V této souvislosti by se nemělo zapomínat ani na zpětnou vazbu, která by měla vést ke zkvalitňování předpisové základny.

Odborná způsobilost obsluh stavebních strojů a vysokozdvižných vozíků je diskutovaným problémem v České i Slovenské republice. Stanovení jasných požadavků na potřebnou kvalifikaci a jejich sjednocení i v rámci Evropy prostřednictvím nové evropské normy, jak o to usiluje skupina slovenských odborníků, je jednou z cest, jak uvedený problém řešit.

K otázce vyhrazených technických zařízení se v návaznosti na přednášku rozvinula zajímavá diskuse, která ukázala, že na řešení problémů mají zájem odborníci z praxe i zástupci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pozornost byla věnována i údržbě, jako součásti prevence rizik, která by měla flexibilně reagovat na požadavky zaměstnavatele. Evropské požadavky na posuzování shody při umisťování strojů a strojních zařízení na trh definují jeho bezpečnost při zahájení užívání, údržba se pak musí podílet na zachování jejich bezpečnosti po celou dobu používání.

Řada přednášek se dotýkala zkušeností souvisejících s činností koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích. Stejně jako již mnohokrát v minulosti i nyní byla zdůrazňována potřeba ustavení a aktivity koordinátora již ve fázi přípravy stavby. Častou chybou jsou případy, kdy koordinátor supluje činnost odborně způsobilých osob pro identifikaci rizik u jednotlivých subdodavatelů.

Program konference je dostupný na http://www.incoboz.sk/program.pdf.

Přínosy konference:

1. Možnost poučit se z příkladů dobré praxe a konstruktivních podnětů, které prezentovali odborníci v této oblasti s dosažením cíle v nulové úrazovosti v jakékoliv společnosti, na kterémkoliv pracovišti a kdekoliv na stavbě.

2. Možnost porovnání zkušeností při zavádění a uplatňování evropských předpisů a požadavků. Společný předpisový základ z doby společného státu se postupně uvolňuje, ale stále nás sjednocuje evropská legislativa.

3. Možnost navázání kontaktů mezi zúčastněnými odborníky a vedení neformálních pracovních jednání.

4. Možnost konzultací k projektu OiRA řešeného v České i Slovenské republice (projekt EU-OSHA).

5. Prezentace fotografické soutěže zaměřené na příklady dobré praxe, nebezpečného chování na pracovišti, dobré nebo špatné technicko-bezpečnostní řešení zařízení apod.

Vzorová citace

BUKOVSKÁ, Marie …[et al.]. Mezinárodní konference BOZP „Bezpečné pracovisko“ a česko-slovenský seminář „Bezpečné stavenisko. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2013/konference-bezpecne-pracovisko.html>. ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail