Jsem OSVČ bez zaměstnanců a jde po mně "hygiena" ohledně BOZP

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jsem OSVČ bez zaměstnanců, provádím tesařské práce. Hygiena práce po mně chce kategorizaci prací, smlouvu se závodním lékařem a měření hluku na ruční elektrické nářadí, jinak mi uloží pokutu. Musím toto jako OSVČ mít?

Od roku 2007 platí zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 tohoto zákona platí, že na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o
a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou  a sám též pracuje,
b) fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,
c) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo b),
d) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí,
se vztahuje § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu.

Podle tohoto zákona jsou hluk a vibrace rizikový faktor a platí výslovně, že jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle prováděcího právního předpisu.

Navíc hluk je rizikovým faktorem i z pohledu ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona platí, že osoba, která používá, popřípadě provozuje, stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště, vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk, jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. Prováděcím předpisem společně k zákonu č. 258/2000 Sb. i k zákonu č. 309/2006 Sb. je nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Pro Vás platí především § 12 zákona č. 309/2006 Sb. To znamená, že musíte provádět všechny úkoly v prevenci rizik (§ 102 zákoníku práce) a s ohledem na riziko hluku postupovat podle § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., „Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle prováděcího právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.“  Přitom postupujete podle nařízení vlády 148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Zákon č. 258/2000 Sb. byl vydán ještě dříve, v roce 2000 a ten také  v § 30 stanoví, že „Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,  vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku nebo vibrací"), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.“ Proto Vám povinnost provádět prevenci rizik a měření hluku ukládají v podstatě dva zákony.

Jiné je to s lékařem závodní preventivní péče a s kategorizací prací. Uzavřít smlouvu s lékařem závodní preventivní péče a sdělit jeho jméno zaměstnancům je povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnancům, stejně tak jako zařadit práci zaměstnanců do kategorie podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Tyto povinnosti jsou uloženy zákoníkem práce v § 103 ve vztahu k zaměstnancům a tyto povinnosti nemá podle § 12 OSVČ vůči sobě, na ní se vztahuje ze zákoníku práce § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105, ale ne § 103  odst. 1 písm. b) a písm. d) zákoníku práce. Co by Vám bylo platné, kdybyste se zařadil do třetí kategorie, Vy si musíte provést měření hluku, zjistit jaké limity dosahujete nebo překračujete a podle toho se zařídit, buď  omezením rizika technickými prostředky nebo omezením rizika osobními ochrannými pracovními prostředky. Proto trvám na tom, že OSVČ nemá povinnost mít lékaře závodní preventivní péče, ale musí si být vědoma všech předpisů, které se vztahují k jí vykonávané práci a musí je dodržovat a že když pracuje v hluku, že musí provádět i příslušná měření.

Autor článku: 

Komentáře

Co § 37 a § 43 zákona č. 258/2000 Sb.?

25.03.2009 - 07:35 Valla
Vážená paní doktorko, domnívám se, že Vaše argumentace, pokud jde o zařazení prací OSVČ do příslušné kategorie dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, není zcela správná. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, stanoví v § 37, odst. 1: "Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis; hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní právní předpis.33b) Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok." Ano, je zde řečeno "zaměstnanců". Ale tentýž zákon v § 43 říká: "Povinnosti stanovené v § 37, 38, § 39 odst. 2 písm. b) části textu před středníkem a v § 40 až 42 platí i pro osobu, která podniká podle zvláštního právního předpisu a není zaměstnavatelem ve smyslu zvláštního právního předpisu." Tedy OSVČ je povinna zařadit svou práci do kategorie, a v případě, že půjde o práci rizikovou v kategorii třetí či čtvrté, plnit z tohoto zařazení plynoucí opatření uložená rozhodnutím příslušné ("po jejich plnění jdoucí") KHS, včetně opakovaných měření rizikových faktorů, periodických preventivních prohlídek, atd.

Opravdu objev...

25.03.2009 - 15:36 surovec
Konečně mi někdo vysvětlil jak dokáží orgánové OOVZ, o orgánové BOZP nekompromisně skoncovat se švarc-systémem. Už vidím to nadšení u lesáků, kameníků, zedníků, truhlářů a dalších a dalších živnostníků, jak si sami zajišťují měření škodlivin, na základě kterých si sami vypracovávají kategorizaci, jak přijímají rozhodnutí o označní své vlastní práce za práci rizikovou a jak chodí na preventivní lékařské prohlídky ZPP v rozsahu § 12. Děkuji, děkuji, děkuji......

Re: Opravdu objev...

25.03.2009 - 15:56 Bobby Brown
Jojo, a ještě instalatéři. Teď u mne jeden byl a hned jsem se ho mohl zeptat, v jaké kategorii práce je, asi by na mne civěl dost podezřívavě. :-) Co jsem hlavně nepochopil, že po něm chtějí smlouvu se závodním lékařem - opakuji: se "závodním" lékařem. Hm, že mne to ale u některých "orgánů" překvapuje. Ale co s tím? Pokud by mu uložili pokutu za nezařazení se do kategorie práce a absence smlouvy se závodním lékařem, má se soudit? Jak by takový soud probíhal? Měl by šanci se z toho vysekat?

Re: Opravdu objev...

31.03.2009 - 15:43 surovec
Institut závodního lékaře byl nuceně zaveden novelou zákona 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, když byla dříve z téhož zákona kompletně vyňata v roce 1992 celá oblast dřívějších závodních lékařů. Toto nové opětovné zavedení "závodního lékaře" bylo vynuceno povinností ČR respektovat úmluvu ILO 161 (která byla mimochodem akceptována již tehdejší ČSSR v roce 1988 viz 145/1988 Sb). Tato úmluva vychází z odpovědnosti zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům. TEDY NIKOLIV VŮČI SOBĚ SAMÉMU. Takže klasická lidská blbost a snaha hygieniků si zajistiti chlebíček. Tohle by bylo na obsáhlejší diskuzi. Zase jsme našli třetí (rozuměj Českou) cestu. Takhle jsou zparchantělé i další tuzemské zákony dotýkající se ZPP i BOZP. Jakmile vidím že nějaká směrnice či předpis EU, nebo ILO či WHO byl "zapracován" do tuzemské legislativy jsem maximálně obezřetný a VŽDY SE SEZNAMUJI S ORIGINÁLEM a teprve pak si studuju tuzemské "zapracování". Přeji hezký den. Surovec

Nejlepší je dělat "na černo"

07.04.2009 - 17:59 Anonym
Až Vás někdo udá, tak při trošeštěstí si půjde člověk odpočinout do kriminálu, naučí se 2 jazyky, odpočine, vytvoří si podnikatelský plán a všechny požadované dokumenty všech pitomých úřadů

Re: Nejlepší je dělat "na černo"

08.04.2009 - 11:22 Martin Kuna
Myslím, že podstatou není vytvářet dokumenty, které budou založeny do šuplíku, ale uvědomit si, že ta která práce může mít vliv na vaše zdraví, a je s podivem, že zdraví je pro mnoho lidí až to poslední. Mnoho OSVČ provádí práce, které by zaměstnavatelé provádět svým zaměstnancům nedovolily, právě z důvodu soustavného poškozování jejich zdraví. Onu dokumentaci při torše dobré vůle můžete zpracovat né, pro sebe, ale po domluvě s KHS pro skupinu OSVČ, která dělá stejné práce (mám na mysli v lese pracují 4 lesáci s motorovou pilou a provádí stejné práce). Pokud takto vyjdete vstříc KHS, pravděpodobně vyjde i ona vám. Pokud je pošlete do pr..., každé další jednání bude horor. Poškození zdraví vlivem rizikových faktorů je neviditelné a až ho jednou pocítíte, bude pozdě. Mohl bych vám uvést mnoho příkladů. Práce "na čermo" je o to hloupější, pakliže si uvědomíte, o co příjdete v budoucnu.

Re: Nejlepší je dělat "na černo"

08.04.2009 - 17:33 Bobby Brown
A vy si snad doma také provádíte zařazení do kategorie a lítáte po doktorech, protože používáte vrtačku, hoblovačku, okružní pilu apod. doma v dílně? Jde snad o vaše zdraví ne? Tady jde jednoznačně o ochranu zaměstnance a má mu ji zajišťovat zaměstnavatel. Ne ochrany sebe sama sebou samým před sebou samým. Tím netvrdím, že souhlasím s prací načerno jako příspěvek nahoře.

Re: Nejlepší je dělat "na černo"

08.04.2009 - 23:34 Martin Kuna
Z výše uvedených příspěvků jde vidět, že nikdo jak měření, tak i zařazování neprováděl. Jsou práce, které nejde zařadit do kategorie 2R, 3 nebo 4. Jedná se o např. jmenované sekretářky, učitelky atd. Současně jsou ale práce, kde je zcela zřejmé, že vliv na zdraví mohou mít, nebo mají (práce v lese, truhláři, pokrývači, svářeči atd.), samozřejmně záleží na množství konkrétní rizikové práce. Např. u truhláře, rizikové budou práce se stroji - hluk, broušení tvrdých dřevin - fibrogenní prach, nanášení barev - páry; vždy bude ale záležet na míře. Pokud budu dělat obložení ze smrkových palubek bude riziko menší než při výrobě nábytku z dubu. Většina rizikových faktorů je měřena cca 2 hodiny a přepočítána na celosměnový průměr a dle toho pak zařazena do kategorií. Proto je velice důležite provést před měřením tzv. časový snímek. Je možné, že pan Dláto bude mít kategorii 3 pro prach a pan Hoblík bude ve 2 kategorii, protože skladba jeho práce je jiná. Abych trochu vytrhl OSVČ ze snu. Pokud vás váš zaměstnavatel propustí a nechá dále pracovat na živnost, není to z důvodu jeho šlechetnosti, ale z důvodu aby ušetřil. OSVČ má samozřejmně velice podobné povinosti jako zaměstnavatel. Zásadní rozdíl je ale v tom, že není pojištěn pro případ úrazu nebo nemoci z povolání. Pakliže se vám stane uraz nebo nemoc z povolání a vy nemáte komerční pojistku, žádnou náhradu nedostanete.

Re: Nejlepší je dělat "na černo"

09.04.2009 - 12:23 Bobby Brown
Abych to vrátil do správné koleje, ocituji sebe sama z odpovědi viz hore. "Jestli jsem pochopil dotaz, tak nešlo o problematiku odškodňování či rady jestli je to dobré (mít lékaře apod.), ale byl to dotaz, zda je jeho zákonnou povinností nebo ne a zda to po něm může orgán ochrany veřejného zdraví vymáhat či nikoliv." Jinak samozřejmě můžeme vést úvahy na téma ošklivých podnikatelů atd. Myslím, že asi nikdo z nás neví, kdo ten dotaz dal. Takže vést úvahy o propuštěném zaměstnanci, který to teď dělá pro Pána jako OSVČ je sice hezké, ale mimo rámec dotazu. Třeba je to normální soukromník jako každý jiný instalatér, truhlář atp. - prostě OSVČ. PS: 2R již není ;-)

Re: Nejlepší je dělat "na černo"

09.04.2009 - 14:42 Tomáš Neugebauer
Stále platí, že o práci, kterou zaměstnavatel zařadil do kategorie druhé, může orgán ochrany veřejného zdraví rozhodnout, že se jedná o práci rizikovou - zákon č. 258/2000 Sb. § 37 odst. 6 písm. b). Tedy 2R, jak je v příspěvku uvedeno, stále je.

Re: Nejlepší je dělat "na černo"

09.04.2009 - 14:30 Tomáš Neugebauer
Pane Kuno, uvádíte, že "z výše uvedených příspěvků jde vidět, že nikdo jak měření, tak i zařazování neprováděl", a hned v úvodu uděláte zásadní chybu - proč by sekretářka nemohla být zařazena do druhé nebo třetí kategorie? Zaprvé se nezařazují funkce, ale vykonávaná práce, a tak sekretářka může vykonávat se svou prací souběžně i doplňkovou drobnou práci, která se zařadí jako riziková a za druhé i výkon práce u počítače za jistých podmínek může být prací rizikovou - viz: http://www.psani-vsemi-deseti.cz/2045/psani_na_pocitaci.html Váš postoj k OSVČ ukazuje váš samaritánský postoj k BOZP. Ten už však do moderního pojetí BOZP nepatří - viz: http://bozppo.vfn.cz/nove_pojeti_bozp.htm Tomu též odpovídá váš postoj, že OSVČ si má chránit své zdraví, a proto má dodržovat BOZP. Jenže BOZP především slouží k ochraně zaměstnavatele před odpovědností vůči zaměstnanci a státu. Proto některé povinnosti OSVČ nejsou stanoveny, například právě kategorizace prací. OSVČ podniká na své riziko, a proto ne všechny povinnosti se na ní vztahují - viz zákon č. 309/2006 Sb. Zcela pochopitelně úměrně k tomu požívá ochrany.

Re: Nejlepší je dělat "na černo"

14.04.2009 - 10:51 Martin Kuna
Vážený pane Neugebauere, Jak už někdo uvedl a já to zopakoval, každý kdo podniká a nemá zaměstnance, tedy i OSVČ musí zajistit kategorizaci prací. Ne všechny povinnosti pro OSVČ jsou stanoveny v zák. č. 309/2006 Sb., jsou i zde i jinné předpisy, které je nutné při poskytování kvalitních :-) služeb zákazníkovy brát v potaz. Ano, máte pravdu, zařazují se práce a né funkce, chtěl jsem aby byla formulace co nejstručnější. Ze své skušenosti mohu jen říci, ve firmách pro které pracuji nejsou sekretářky, které by v dnešní době mohly být takto zařazeny. Máte takovéto práce ve VFN?

Re: Nejlepší je dělat "na černo"

14.04.2009 - 11:25 Tomáš Neugebauer
Pane Kuno, omlouvám se, máte zcela pravdu. OSVČ i bez zaměstnanců musí kategorizaci zpracovat. Zapomněl jsem na § 43. Ve VFN nemáme sekretářky, které by vykonávaly rizikovou práci. Avšak v jedné farmaceutické firmě jsem jich měl několik. Netvrdím, že je to pravidlo, ale je to možné.

Re: Nejlepší je dělat "na černo"

09.04.2009 - 14:38 Tomáš Neugebauer
"Pokud takto vyjdete vstříc KHS" - to snad nemyslíte vážně?! Povinností odborně způsobilé osoby k prevenci rizik je chránit zaměstnavatele, případně OSVČ. To v tomto případě, že jej musíte chránit proti neoprávněnému požadavku KHS a ne mu doporučovat, aby jí vyšel vstříc!

Re: Nejlepší je dělat "na černo"

14.04.2009 - 10:28 Martin Kuna
Jak už bylo uvedeno, jakákoliv osoba která podniká a nemá zaměstnance musí provádět kategorizací prací dle § 37 a následujících. Toto je uvedeno v § 43 zák. 258/2000 Sb.

Re: Nejlepší je dělat "na černo"

14.04.2009 - 11:26 Tomáš Neugebauer
Pane Kuno, omlouvám se, máte zcela pravdu. OSVČ i bez zaměstnanců musí kategorizaci zpracovat. Zapomněl jsem na § 43.

Díky bohu

25.03.2009 - 15:38 surovec
za to, že se konečně našel orgán (tady myslím pochopitelně OOVZ), který dokáže zlikvidovat švarc-systém jednou provždy.

není to tak jednoznačné

31.03.2009 - 17:21 Vladimír Burda
Domnívám se, že odpověď na tento dotaz není tak jednoznačná. Tesař, který dotaz položil, bude nejspíš pracovat na stavbách. Lze také předpokládat, že nebude mít živnostenské oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Bude tedy pracovat pro některého zhotovitele, kterému § 13 zákona č. 309/2006 Sb. bude přisuzovat postavení zaměstnavatele a OSVČ se ocitne v pozici zaměstnance. Tomu odpovídá také § 17 téhož zákona, podle něhož je OSVČ na stavbě "jinou osobou", nikoliv tedy zhotovitelem. OSVČ tedy nemá na staveništi své vlastní pracoviště, ale pracuje na pracovišti některého zhotovitele a ocitá se v pozici zaměstnance. Pokud by byl v pozici zaměstnavatele, musel by se na něj vztahovat zákoník práce v podstatně širším rozsahu, např. § 101 odst. 3 až 6, § 103 odst. 1 písm. g). Když si také srovnáme povinnosti "jiné osoby", jsou velmi podobné povinnostem zaměstnance a staví tuto osobu zcela jasně do podřízeného postavení vůči zhotoviteli stavby. Je tedy lhostejné, zda je tesař zaměstnanec nebo OSVČ, protože, je-li OSVČ, je mu přisouzeno postavení zaměstnance a jeho "zaměstnavatelem" je zhotovitel, který ho na staveniště přizval. A jako zaměstnanec pracuje na pracovišti zhotovitele, což vylučuje jeho povinnosti zaměstnavatele. Proto jeho povinnost "postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby" je zcela logická. Naopak nelogické by bylo, kdyby měl povinnost tato opatření přijímat sám a zároveň postupovat podle pokynů nebo opatření zhotovitele stavby. Vladimír Burda

zdraví

08.04.2009 - 11:44 marek bouda
I OSVČ může prováděním práce "získat" nemoc z povolání. Je plátcem zdravotního pojištění a tudíž by měla být odškodněna, nebo se mýlím? Jak ale potom chce prokázat vliv prováděné práce na způsobené poškození zdraví, když nemá zpracovanou kategorizaci prací? To je její hlavní smysl! Jenže na své zdraví si obecně každý vzpomene, až když je pozdě. Proto prevence - lékař ZPP nemusí být zajištěn smluvně, ale musí být zajištěn. Takže opět stačí se domluvit s obvodním lékařem. Specializovaná vyšetření (audio, spiro apod.) má stejně většina lékařů ZPP zajištěno u odborných lékařů.

Re: zdraví

08.04.2009 - 17:45 Bobby Brown
Ano, jistě že může mít nemoc z povolání. Ale jestli jsem pochopil dotaz, tak nešlo o problematiku odškodňování či rady jestli je to dobré (mít lékaře apod.), ale byl to dotaz, zda je jeho zákonnou povinností nebo ne a zda to po něm může orgán ochrany veřejného zdraví vymáhat či nikoliv. Protože platí-li to obecně na OSVČ, pak bych chtěl vidět holky učitelky jazyků, co jsou OSVČ a jako bývalé au pairky si přivydělávají výukou cizích jazyků - jak mají kategorizaci prací a závodního lékaře a školení BOZP a PO atd. atd. ;-)

Re: zdraví

09.04.2009 - 14:55 Tomáš Neugebauer
Mýlíte se. Žádné odškodnění, lépe řečeno náhrady vzniklých škod, jako OSVČ nedostanete. Náhrady škod se vztahují pouze pracovně-právní vztah. OSVČ pracuje na své riziko. Mýlíte se i v dalším - hlavním smyslem kategorizace prací není možné prokázání vlivu prováděné práce na způsobené poškození zdraví (to provádějí specializovaná zdravotnická zařízení), ale stanovení míry rizika a na jejím základě stanovení opatření k jeho snížení, především stanovením preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců a četností a rozsahem měření rizikových faktorů.

Pracovně-lékařská péče

28.05.2009 - 11:54 Sylvia Veverková
Můj dotaz se týká periodické prohlídky zaměstnanců a to jestli si můžou zaměstnanci nechat provést periodickou preventivní prohlídku u svého lékaře anebo ji musí absolvovat u smluvního závodního lékaře? Prosím o rychlou odpověď.Děkuji.Veverková

Měření prachu

07.06.2009 - 15:50 Kalina Pavel
Hladám firmu (kromě Zdravotního ústavu) která provede měření prachu (mouka).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail