Znalosti učitelů pro vzdělávání žáků v BOZP - výsledky terénního šetření na vybraných středních školách Kraje Vysočina

TEACHERS' KNOWLEDGE FOR STUDENTS' EDUCATION IN OHS. THE RESULTS OF A TERRAIN SURVEY AT Selected SECONDARY SCHOOLS IN THE VYSOČINA REGION

Irena Kuhnová1, Jakub Růžička1

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., kuhnova@vubp-praha.cz; ruzicka@vubp-praha.cz

A) Výsledky terénního šetření zaměřeného na vzdělávání žáků v BOZP: učitelé

A) Výsledky terénního šetření zaměřeného na vzdělávání žáků v BOZP: učitelé

Charakteristika skupiny respondentů - učitelé

Průzkumu se zúčastnilo 20 pedagogů, působících na školách s následujícím vzdělávacím zaměřením (odborností) – viz následující tabulku.

Tabulka č. 1 – Základní data: skupina respondentů - učitelé

Počet učitelů Odbornost/Odborné zaměření Kategorie oboru vzdělání (dle RVP) Označení školy v grafu
2 všeobecné vzdělávání M A
3 ekonomické vzdělávání M B
3 gastronomické, hotelové a potravinářské služby E, H C
4 vzdělávání v oblasti stavebnictví M, H D, F*
5 vzdělávání v oblasti zdravotnictví M E
3 technické vzdělávání (mimo vzdělávání v oblasti stavebnictví) M G

* Rozlišen maturitní studijní obor (D) a učňovský obor (F).

Zastoupeni byli učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy, učitelé odborných předmětů střední školy a učitelé, kteří spadají do obou kategorií – viz graf č. 1.

Učitelé: kategorie

Graf č. 1 – Učitelé: kategorie

Učitelé zapojení do průzkumu odpovídali na níže položené otázky s těmito výsledky:

Otázka: Jaký předmět nebo předměty ve škole vyučujete?

Vyučované předměty, v absolutních hodnotách

Graf č. 2 – Vyučované předměty, v absolutních hodnotách

Většina učitelů vyučuje více předmětů, počty předmětů jsou tedy vyšší než počty tázaných učitelů.

Otázka: Věnujete se v rámci výuky jmenovaného předmětu/předmětů problematice BOZP?

Na dotaz, zda se v rámci výuky věnují problematice BOZP, uvedli všichni tázání odpověď „ano“.

Otázka: Pokud jste odpověděl/a „ano“, nalézáte požadavek na vzdělávání žáků v problematice BOZP v rámcovém vzdělávacím programu, podle nějž vaše škola vzdělává?

Všichni tázaní učitelé rovněž odpověděli kladně na otázku, zda nalézají tento požadavek v rámcových vzdělávacích programech a dodali specifikaci, o jaký RVP jde. Zastoupeny byly rámcové vzdělávací programy pro obory E (střední vzdělání s výučním listem: RVP Stravovací a ubytovací služby), obory H (střední vzdělání s výučním listem, mj. RVP: Kuchař – číšník, Truhlář, Tesař, Elektrikář, Instalatér, Obráběč kovů, Strojní mechanik, Zedník, Malíř a lakýrník a další), obory L0 A M (střední vzdělání s maturitní zkouškou: např. RVP pro gymnaziální vzdělávání, RVP Obchodní akademie, RVP Hotelnictví, RVP Pozemní stavitelství, RVP Zdravotnický asistent, RVP Mechanik strojů a zařízení aj.)

Otázka: Pokud odpověděl/a „ano“, má toto téma vaše škola rozpracováno ve školním vzdělávacím programu?

Všichni dotazovaní rovněž souhlasně uvedli, že jejich škola má téma BOZP rozpracováno ve školním vzdělávacím programu.

Otázka: V jakém tematickém celku probíráte problematiku týkající se BOZP?

V odpovědi na tuto otázku uváděli učitelé konkrétní témata, která s žáky v rámci problematiky BOZP probírají. Jednalo se o tato témata, která lze zařadit do následujících čtyř okruhů:

1) Chemická rizika – práce s nebezpečnými chemickými látkami, únik těchto látek v případě havárií, živelních událostí atd. Nejčastěji jmenovali téma učitelé ze školy, poskytující vzdělávání v oblasti zdravotnictví (škola E), a to v souvislosti se specifiky oboru: dávkování léčiv, práce s dezinfekcí atd.

2) Mechanická rizika - rizika úrazu, např. při práci se stroji a nástroji, která mohou být způsobena jejich mechanickou činností (pořezání, rozdrcení, odření, probodnutí, riziko nárazu atd.). Učitelé školy poskytující technické vzdělávání mimo oblast stavebnictví (škola G) uváděli práci se soustruhy, bruskami, frézkami, učitelé školy poskytující vzdělávání v oblasti stavebnictví (škola F) uváděli rizika související se zajištěním staveb, montáží, demontáží a pohybu pracovníků na lešení.

3) Biologická rizika – zdravotní rizika způsobená kontaktem s viry, bakteriemi, houbami a jinými mikroorganismy obsahujícími toxiny. Nejčastěji byla jmenována u školy zdravotnického zaměření (škola E), zejména v souvislosti s rizikem nákazy zdravotnického personálu při kontaktu s nemocnými, a u školy poskytující gastronomické, hotelové a potravinářské služby (škola C), kde největší riziko představuje kontaminace potravin živými organismy, přenášenými pokrmy nebo potravinami (tj. mikroorganismy a parazity).

4) Fyzikální rizika – hluk na pracovišti, vibrace, tepelná zátěž, elektromagnetické záření, prach na pracovišti atd. Rizika z této skupiny uvedli učitelé napříč všemi odbornostmi. Při výuce se přitom soustředí i na specifická rizika dané odbornosti (zdravotnictví – rentgenové/elektromagnetické záření, stavebnictví – vysoká hlučnost atd.).

Obrazem přibližuje odpovědi učitelů na tuto otázku graf č. 3.

Tematické celky, v nich je věnována pozornost problematice BOZP, v absolutních hodnotách za každou školu

Graf č. 3 – Tematické celky, v nich je věnována pozornost problematice BOZP, v absolutních hodnotách za každou školu

Otázka: Jakými metodami a způsoby výuka BOZP probíhá?

Metody a způsoby výuky (učitelé), v absolutních hodnotách za každou školu

Graf č. 4 – Metody a způsoby výuky (učitelé), v absolutních hodnotách za každou školu

Celkové zastoupení jednotlivých metod a způsobů výuky

Graf č. 5 – Celkové zastoupení jednotlivých metod a způsobů výuky

Na všech školách je výrazně zastoupen jako nástroj výuky výklad (23 %), dále beseda (20 %), podstatnou roli hraje i školení BOZP (18 %), to nejvíce využívají učitelé škol poskytujících zdravotnické vzdělání (E), a dále učitelé učňovských oborů se zaměřením na gastronomické, hotelové a potravinářské služby (C).

Otázka: Je v rámci výuky utvářeno povědomí žáků o BOZP?

18 z 20 oslovených učitelů si myslí, že se v rámci výuky podílí na utváření povědomí žáků o BOZP (graf č. 6). Nejvíce kladných odpovědí bylo zaregistrováno u škol poskytujících zdravotnické vzdělání (E), druhé místo v pořadí opět zaujímají učňovské obory zaměřené na gastronomii, hotelnictví a potravinářství (C) (graf č. 7).

Utváření povědomí žáků o BOZP - reflexe učitelé: celek

Graf č. 6 – Utváření povědomí žáků o BOZP - reflexe učitelé: celek

Utváření povědomí žáků o BOZP - reflexe učitelé: dle odborností/zaměření, v absolutních hodnotách za každou školu

Graf č. 7 - Utváření povědomí žáků o BOZP - reflexe učitelé: dle odborností/zaměření, v absolutních hodnotách za každou školu

Otázka: Jsou v rámci výuky předávány teoretické znalosti a zkušenosti?

19 z 20 oslovených učitelů si myslí, že je v rámci výuky předává svým žákům teoretické znalosti a vlastní zkušenosti (graf č. 8). Záporná odpověď se objevila pouze v 1 případě (učitel předmětů fyzika a informační technologie ve škole poskytující vzdělání zaměřené na oblast stavebnictví - škola D, maturitní studijní obor).

Předávání teoretických znalostí a zkušeností - reflexe učitelé: celek

Graf č. 8 – Předávání teoretických znalostí a zkušeností - reflexe učitelé: celek

Předávání teoretických znalostí a zkušeností - reflexe učitelé: dle odborností/zaměření, v absolutních hodnotách za každou školu

Graf č. 9 - Předávání teoretických znalostí a zkušeností - reflexe učitelé: dle odborností/zaměření, v absolutních hodnotách za každou školu

Otázka: Jsou žáci v rámci výuky vedeni k získávání potřebných návyků bezpečné práce a bezpečného chování?

13 z 20 oslovených učitelů odpovědělo, že své žáky vede k získávání potřebných návyků bezpečné práce a bezpečného chování (graf č. 10). Výhradně kladně se vyjádřili nejen zástupci školy poskytující vzdělání zaměřené na oblast stavebnictví, maturitní studijní obor (D), školy poskytující technické vzdělávání mimo oblast stavebnictví (G), školy ekonomického zaměření (B), ale překvapivě i zástupci gymnázia, tj. školy všeobecně-vzdělávacího charakteru (A), která není zaměřena prakticky (graf č. 11). Překvapivý výsledek byl současně zaznamenán v případě stoprocentně negativní reakce učitelů školy, kde praktické vyučování je neodmyslitelnou součástí výuky učňů pro oblast stavebnictví - v oborech zedník, malíř a lakýrník, truhlář, tesař nebo instalatér (škola F, 2 učitelé). Obdobně u učňovských oborů z oblasti gastronomie, hotelnictví a potravinářství (C) by tazatelé čekali větší procentuální zastoupení kladných odpovědí, oproti poměru 1 kladná odpověď vůči 2 záporným odpovědím.

Získávání potřebných návyků bezpečné práce a bezpečného chování - reflexe učitelé: celek

Graf č. 10 - Získávání potřebných návyků bezpečné práce a bezpečného chování - reflexe učitelé: celek

Získávání potřebných návyků bezpečné práce a bezpečného chování - reflexe učitelé: dle odborností/zaměření, v absolutních hodnotách za každou školu

Graf č. 11 - Získávání potřebných návyků bezpečné práce a bezpečného chování - reflexe učitelé: dle odborností/zaměření, v absolutních hodnotách za každou školu

Otázka: Jsou během výuky utvářeny praktické dovednosti k BOZP?

Zarážející jsou výsledky získané na otázku „Jsou během výuky utvářeny praktické dovednosti k BOZP?“. Pouze 4 z 20 oslovených učitelů uvedli, že v rámci výuky jsou u žáků jejich školy utvářeny praktické dovednosti k BOZP (graf č. 12). Kladné odpovědi byly zčásti zaznamenány pouze u školy se všeobecně-vzdělávacím zaměřením (A) (v poměru 1 kladná odpověď ku 1 záporné odpovědi) a u školy připravující pro praxi budoucí zdravotnický personál (E) (v poměru 3 kladné odpovědi vs. 2 záporné). Kladná odpověď zástupce školy všeobecně-vzdělávacího charakteru je poměrně překvapivá, protož škola tohoto druhu není zaměřena prakticky, a tedy ani na utváření dovedností žáků. Kladné odpovědi volili: učitel všeobecně-vzdělávacího předmětu chemie (A) a učitelé odborné praxe a odborných předmětů (E), např.: ošetřovatelství, mikrobiologie, patologie, somatologie, první pomoc aj. Záporné odpovědi volili v případě škol A a E učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů: matematika, fyzika nebo biologie.

Utváření praktických dovednosti k BOZP - reflexe učitelé: celek

Graf č. 12 - Utváření praktických dovednosti k BOZP - reflexe učitelé: celek

Utváření praktických dovednosti k BOZP - reflexe učitelé: dle odborností/zaměření, v absolutních hodnotách za každou školu

Graf č. 13 - Utváření praktických dovednosti k BOZP - reflexe učitelé: dle odborností/zaměření, v absolutních hodnotách za každou školu

Otázka: Existují (máte k dispozici) k výuce BOZP ve vztahu k danému předmětu učebnice, digitální učební materiály nebo jiné učební/výukové pomůcky? Pokud jste odpověděl/a „ano“, jak je hodnotíte (aktuální/zastaralé, obsahově vyhovující/nevyhovující)?

19 z 20 dotázaných učitelů uvedlo, že má k dispozici pro výuku BOZP výukové materiály (graf č. 14). Záporně odpověděl pouze 1 učitel předmětů informační technologie a matematika na škole ekonomického zaměření.

Využívání učebních pomůcek (výukových materiálů)

Graf č. 14 – Využívání učebních pomůcek (výukových materiálů)

Učitelé, kteří odpověděli kladně, dále uvedli, o jaké výukové/učební pomůcky - graf č. 15.

Druh učebního (výukového) materiálu

Graf č. 15 – Druh učebního (výukového) materiálu

Pokud jde o aktuálnost jmenovaných učebních pomůcek, vyjádřili se učitelé pouze ke kategorii učebnic. 15 z 20 učitelů uvedlo, že má k dispozici učebnice, 7 z nich je považuje za aktuální, zbývajících 8 za zastaralé (graf č. 16).

Aktuálnost učebnic a dalších učebních (výukových) materiálů

Graf č. 16 – Aktuálnost učebnic a dalších učebních (výukových) materiálů

K obsahu učebnic se vyjádřilo 10 dotazovaných. 8 z nich považuje učebnice za obsahově vyhovující, zbylí 2 je hodnotí jako obsahově nevyhovující (graf č. 17).

Vhodnost obsahu používaných učebnic

Graf č. 17 – Vhodnost obsahu používaných učebnic

Otázka: Jaké kvalifikace nebo odborné přípravy se Vám dostalo pro výuku problematiky BOZP?

Účastníci průzkumu byli tázáni, jaké kvalifikace nebo odborné přípravy se jim dostalo pro výuku problematiky BOZP. Všichni dotazovaní v odpovědi uvedli své vysokoškolské vzdělání (graf č. 18), bohužel však neuvedli detail, jak příprava v BOZP probíhala (u absolventů nepedagogických fakult/VŠ - studijní obor, příp. učitelský studijní obor, vč. oborů učitelského zaměření, u absolventů pedagogických fakult upřesnění učitelského studijního programu, jehož absolvováním získá učitel aprobaci). Někteří dále uvedli, že absolvovali (už jako praktikující učitelé) dodatečné školení, semináře, praxi nebo kurzy v oblasti BOZP.

 Kvalifikace učitele pro výuku problematiky BOZP

Graf č. 18 - Kvalifikace učitele pro výuku problematiky BOZP

Otázka: Jak dlouho se setkáváte s problematikou BOZP?

Účastníci průzkumu byli dále dotázáni, jak dlouho se setkávají s problematikou BOZP. Nejenom ve školství, do délky praxe bylo možno zahrnout i předchozí působení v odlišné profesi (v nepedagogickém působení) – např. ve výrobě.

Délka praxe respondentů-učitelů

Graf č. 19 – Délka praxe respondentů-učitelů

Otázka: Myslíte si, že jste v současné době dostatečně vybaven/a k tomu, že u svého žáka ve svém předmětu přispějete k jeho formování na profesi z hlediska BOZP?

Vybavenost učitele k formování kompetencí žáků z hlediska BOZP vůči jejich budoucí profesi nebo jinému uplatnění

Graf č. 20 – Vybavenost učitele k formování kompetencí žáků z hlediska BOZP vůči jejich budoucí profesi nebo jinému uplatnění

17 z 20 dotázaných učitelů si myslí, že jsou dostatečně vybaveni k tomu, aby v rámci přípravy svých žáků na budoucí povolání přispívali k jejich formování žáků z hlediska BOZP, 2 učitelé si myslí, že jsou vybaveni částečně (učitel chemie na gymnáziu a učitel matematiky, informační technologie a tělesné výchovy ze školy stavebního zaměření (učňovské obory: škola F). Pouze 1 učitel jeden si myslí, že dostatečně vybaven není. Opět se shodně jedná o učitele předmětů informační technologie a matematika na škole ekonomického zaměření.

Otázka: Změnil/a byste něco v pregraduální přípravě nebo v rámci dalšího vzdělávání učitele v této problematice?

I přes pozitivní hodnocení v předchozím bodu (graf č. 20) si 17 z 20 učitelů myslí, že by stávající stav mohl být vylepšen změněn (graf č. 21) a navrhují konkrétní opatření (graf č. 22).

Návrhy na změnu přípravy učitele v problematice BOZP: celek 

Graf č. 21 – Návrhy na změnu přípravy učitele v problematice BOZP: celek

Učitelé by přitom měnili současný stav následovně:

Návrhy na změnu přípravy učitele v problematice BOZP: upřesnění

Graf č. 22 - Návrhy na změnu přípravy učitele v problematice BOZP: upřesnění

Nejpočetnější skupinu odpovědí (I) tvoří návrhy ohledně vzdělávání učitelů. K nejčastějším návrhům v této skupině patří odborná školení (ať již zaměřená na BOZP obecně nebo na konkrétní oblast – např. stavebnictví), exkurze, povinné praxe nebo i samostatný předmět na vysoké škole.

Druhou skupinou (II) jsou návrhy týkající se studijních či výukových materiálů. Zde učitelé navrhují vytvoření souhrnného přehledu informací týkajících se BOZP, např. ve formě brožury, souboru, případně interaktivní pomůcky. Tento přehled by měl sloužit učitelům k lepší orientaci v problematice BOZP, případně i jako výukový materiál pro žáky.

Třetí skupinu představuje kombinace obou skupin. Shodně na třetím místě v pořadí jsou rovněž odpovědi, že na tomto stavu by učitelé nic neměnili.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail