Některé postřehy z 10. mezinárodní konference WOS 2019

SOME OBSERVATIONS FROM THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE WOS 2019

Irena Kuhnová

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. kuhnova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Konference o prevenci pracovních úrazů, která se konala ve Vídni ve dnech 23. až 26. září 2019. Na toto téma a dále k tématům hodnocení rizik, systémy řízení bezpečnosti, Vize nula, přenos a výměna znalostí, vzdělávání a trénink prezentovalo své příspěvky formou přednášek, klíčových sdělení a posterových prezentací více než 150 řečníků. Článek seznamuje s páteřními částmi konference a s vybraným konferenčním děním.

Klíčová slova: konference, BOZP, bezpečnost, digitalizace, svět práce, prevence rizik, prevence pracovních úrazů, 2019

Abstract

Safety and security in a digitalized world - this was the title of the "10th International Conference on the Prevention of Accidents at Work", which took place in Vienna from 23 to 26 September 2019. Almost 150 speakers contributed their papers, keynotes and poster presentations on this main topic and also on risk assessment, safety management systems, Vision Zero, knowledge transfer and exchange and also education and training. The article introduces the pillar parts of the conference and selected conference events.

Keywords: conference, OSH, safety, security, digitalized world, risk prevention, prevention of accidents at work, 2019

Charakteristika konferencí WOS (WOS.net)

Konference, známé odborné veřejnosti pod označením WOS nebo WOS.net, kdy zkratka WOS značí „working on safety“, jsou nedílnou součástí aktivit vyvíjených mezinárodní sítí sdružující tvůrce politik BOZP, osoby s rozhodovací pravomocí a odpovědností v organizaci, inspektory práce, výzkumné pracovníky a odborníky zabývající se prevencí pracovních úrazů, prevencí rizik, nemocemi souvisejícími s prací a dalšími otázkami z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

 

Podle sítě WOS.net je nutné udržovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky. Tisíce pracovníků jsou každoročně postiženy nebo zahynou při pracovních úrazech a mnoho dalších trpí zdravotními potížemi, zraněním nebo nemocí z povolání. Nehody a úrazy, k nimž dojde na pracovišti, navíc ovlivňují zaměstnavatele a zaměstnance, např. v podobě vyšetření příčin úrazu/nehody, vypořádání následků, ztráty práce viníka, ztráty práce postiženého zaměstnance nebo jeho přeřazení na jinou práci, snížené morálky zaměstnanců vlivem těchto nehod a v neposlední řadě také soudních sporů.

Pochopení úlohy jednotlivců i organizací v otázce bezpečnosti na pracovišti je prvním krokem k předcházení rizikům a nehodám. Síť WOS.net, jejímž mottem je „Better Safety for the Workplace”, si z toho důvodu dala za cíl přinášet a sdílet nové poznatky a osvědčené postupy, a usnadnit výměnu zkušeností mezi různými zeměmi a odvětvími. Pod záštitou expertní sítě WOS.net, která je podporována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) jsou od r. 2002 zpravidla ve dvouletých intervalech pořádány konference o aktuálních otázkách bezpečnosti práce. Po předchozích ročnících, kdy účastníky konference postupně hostilo Dánsko, Německo, Nizozemsko, Řecko, Norsko, Polsko, Skotsko, Portugalsko a Praha, se pořádající zemí stalo Rakousko.

WOS 2019

Desátou konferenci WOS (WOS.net), která se uskutečnila ve dnech 23. až 26. září 2019, hostila Vídeň. Vědecké a organizační vedení přijala rakouská Všeobecná úrazová pojišťovna AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt). Hlavním tématem konference bylo téma „Budoucnost bezpečnosti v digitalizovaném světě“ zvolené s ohledem na jeden z velkých budoucích trendů: na digitalizaci a její důsledky pro bezpečnost práce.

Tradičně byla celá konference koncipována širokospektrálně, a to jak z hlediska prezentačních forem, tak odborných témat.

Základní kostru konference představovalo šest hlavních témat: digitalizace, hodnocení rizik, systémy řízení bezpečnosti, Vize nula, přenos a výměna znalostí a vzdělávání a odborná příprava. Tato témata rezonovala všemi konferenčními dny, ať už v podobě plenárních zasedání, technických sekcí, workshopů, posterových prezentací atd. Vedle toho organizátoři zařadili speciální programové bloky věnované např. silniční dopravě, projektu programu Erasmus+ RiskMan, a fórum mladých vědců „Masterclass Young Scientists“ spojené s udělením cen nejlepším z nich (Young Scientists Pitch and Award).

Vystoupení klíčových řečníků k hlavním tématům konference

Hlavní témata konference nastínili během úvodních vstupů v plenárním zasedání klíčoví řečníci. Názvy jejich příspěvků jsou uvedeny pro snížení komunikačního šumu v jazyce a jazykovém provedení, v němž byly prezentovány.

Phoebe Moore a Tuomo Alasoini odborně zastřešili téma digitalizace:

 • The Smart Worker: (Artificial) Intelligence and OSH - Phoebe Moore, University of Leicester School of Business, UK/ Velká Británie;
 • Rethinking work in the era of digital transformation: opportunities and challenges - Tuomo Alasoini, Finnish Institute of Occupational Health, Finsko.

Erik Hollnagel a Manfred Müller se zhostili tématu hodnocení rizik:

 • What happens when something happens – and what happens when “nothing” happens? - Erik Hollnagel, University of Jönköping, Dánsko;
 • Risk management consideration - Manfred Müller, Flight Safety Research Lufthansa, Německo.

Na téma systémů řízení bezpečnosti hovořila ve svém příspěvku „ISO 45001: Connecting the dots on safety, health, operational and commercial excellence“ Kathy A. Seabrook (Occupational Health and Safety Management Sytems, Technical Committee TC 283|ISO 45001, USA).

Různé pohledy na projekt Vize nula (Vision Zero) prezentovali Ehi Iden a Joachim Breuer:

 • Leadership reset towards a zero harm workplace management - Ehi Iden, Occupational Health and Safety Managers (OHSM), Nigérie;
 • Vision Zero – a global approach to shifting the paradigm of safety and health in a changing world of work - Joachim Breuer, International Social Security Association (ISSA), Švýcarsko.

Johnny Dyreborg a Tim Tregenza z EU-OSHA uvedli svými vystoupeními téma přenosu a výměny znalostí:

 • From research to practice in the prevention of accidents at work - Johnny Dyreborg, National Research Centre, Dánsko;
 • Networking for knowledge transfer in occupational safety and health - Tim Tregenza, European Agency for Safety and Health at Work (EU OSHA), Španělsko.

Hlavní téma vzdělávání a odborná příprava uvedl svým příspěvkem „The performance paradox: What your MBA is missing“ Darren Sutton, European Centre for Executive Development (CEDEP), Švýcarsko.

Plenární sekce a na ně navazující řízené debaty profesionálně a zasvěceně moderoval Mike Van der Vijver, konzultant, školitel, facilitátor a odborník na práci s lidmi a procesy (MindMeeting). Ten byl zároveň uvozovatelem a průvodcem všech společných částí konference, jako byly rekapitulace konferenčního dění vč. závěrečného shrnutí a rozloučení, nebo tzv. highlights.

Technické sekce, workshopy a další konferenční formáty

Na vystoupení klíčových expertů přednesená v rámci jednotlivých plenárních sekcí navazovaly prezentace dalších řečníků v technických sekcích, kde byla hlavní témata konference dále komunikována, uskutečnila se také řada workshopů, v některých případech šlo o specializované odborné sekce pro předem stanovenou skupinu hostů nebo o jednání s limitovaným počtem účastníků (např. Masterclass Young Scientists nebo workshop k projektu RiskMan). Díky paralelně organizovaným konferenčním formátům je možné v krátkém čase získat mnoho zajímavých poznatků z řady odborností. Na druhou stranu toto řešení neumožňuje účastníkovi být přítomen vždy a všude a z mnoha plánovaných vystoupení je schopen absolvovat jen část připraveného programu – viz dále kapitolu Konference subjektivním pohledem účastníka z VÚBP.

Předávání a výměna odborných názorů, zkušeností a řešení měla prostor i v dalších formátech konference.

Součástí konference byla též obsahově pestrá posterová sekce, kde autoři a spoluautoři celkem 30 posterů měli možnost v předem známých termínech a časech nabídnout účastníkům ke svým grafickým počinům další informace nebo zajímavosti o prezentovaných řešeních, projektech, výsledcích výzkumu, metodách, postupech, správné nebo doporučené praxi apod. Názvy posterů jsou uvedeny v jazyce, v němž byly na konference představeny.

Výběr prezentovaných posterů:

 • Algorithms as work environment
 • Safety App. Tool for customer-oriented occupational safety and health 4.0.
 • Occupational Safety & Ergonomics training based on Project Based Learning in the industry Context
 • Efficiency of safety tranings for maintenance teams as a tool for lean maintenance for realible manufacturing
 • The “Nudging-gentle push” pscho-behavioral model applied to safety in the biotechnological activities, according to Vision Zero
 • Eorkers protection + Explosion prevention and protection + Environmental protection for tankers of volatile substances!
 • ´No limits´: The health and safety of young workers on the digital labor market
 • Agriculture goes digital – Even with mental health
 • Childern explore safety and health
 • Manual Materials Handling: Risk Assessment at an Airport Handling
 • Is research on ´classic´ occupational accident prevention transferable to violence prevention?- an intervention study in high risk sectors
 • The use of Fuzzy Cognitive Maps to improve Occupational Safety and health management Systems and increase their effectiveness
 • How can EHS software support the ISO 45001 certification?
 • How to prevent alcohol and drug related accidents at the workplace
 • Diversity and occupational safety and health Consequences for safety professionals
 • The Safe Hospital
 • Developing evidence-informed decision making in injury prevention – combining interactive research and KTE.

Konferenci doprovodila výstava osobních ochranných pracovních prostředků, materiálů, softwaru, nabídek produktů, služeb a řešení pro identifikaci a hodnocení rizik, ochranu zdraví zaměstnanců a pro zajišťování a zvyšování BOZP na pracovištích.

Konference subjektivním pohledem účastníka z VÚBP

Vzhledem k uspořádání konferenčního programu bylo účelné zaměřit se jen na vybrané části konference. Vedle promluv klíčových řečníků se odborný zájem zástupce Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) soustředil na dění z okruhu témat vzdělávání a odborná příprava a přenos a výměna znalostí. Na programu těchto vybraných sekcí byla níže uvedená vystoupení (názvy příspěvků a pracoviště vystupujících jsou uvedeny v jazyce a jazykovém provedení, v němž byly prezentovány).

Technická sekce k tématu přenos a výměna znalostí:

 • How important technical documentation can be for occupational safety and the prevention of incidents - Martin Rieder, CAVEO Safety Management & Documentation, Rakousko
 • Improvements of machinery, systems safety and ergonomics for construction and design - Michael Wichtl, AUVA, Rakousko
 • The role of knowledge transfer in the prevention of fire and explosive hazards posed by dangerous substances, based on the example of hazards posed by worn-down sorbents of petroleum substances - Agnieszka Gajek, Central Institute of Labour Protection (CIOP-PIB), Polsko
 • Bridging the gap between research and practice in accident prevention – introduction to a theme - Johnny Dyreborg, National Research Centre, Denmark Viola van Guldener, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Nizozemsko
 • Evaluation of the ISSA Academy – Using logic models Maria Klotz, Institute for Work and Health (IAG) of the German Social Accident Insurance (DGUV), Německo, Graham Minton, International Social Security Association (ISSA), Švýcarsko
 • Evaluation of the impact and constancy of different policies and actions targeted by INRS at microenterprises and SMEs during the last 8 years - Mark Malenfer, French National Research and Safety Institute (INRS), Francie
 • Translation research for occupational safety and health: A needed approach for making workers’ lives better  - Thomas Raymond Cunningham, National Institute for Occupational Safety and Health, USA
 • Learning from the best safety coordinators in the construction industry - Jeppe Lykke Møller, National Research Centre for the Working Environment, Dánsko
 • Estimation of the costs of work-related injuries and diseases in five countries - Dietmar Elsler, European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), Španělsko
 • Engaging professionals: Towards more effective safety interventions - Jakko N van Kampen, National Institute for Public Health and Environment (RIVM), Nizozemsko.

Technická sekce k tématu vzdělávání a odborná příprava:

 • The design and implementation of foundational competencies and a curriculum to prepare the future workforce for safe and healthy employment - Rebecca J. Guerin, National Institute for Occupational Safety and Health, USA
 • The role of teacher training on implementation and student outcomes associated with a U.S. curriculum to promote young worker safety and health - Rebecca J. Guerin, National Institute for Occupational Safety and Health, USA
 • The future of driver training – considering the prevalence of Advanced Driver Assistant Systems - Daniela Patz, Austrian Road Safety Board (KFV), Rakousko
 • Balancing safety I and safety II: Learning to manage performance variability at sea through simulator-based training - Aud Wahl, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norsko
 • Evaluation of quality of academic safety, health and environment education Paul Swuste, Delft University of Technology, Nizozemsko
 • Software for continuous professional education - Ljupcho Kochovski, Foundation Centre for Safety and Health at Work, Bulharsko
 • New training design for safety professionals – a comprehensive approach for safety and health - Ruediger Reitz, Institute for Work and Health (IAG) of the German Social Accident Insurance (DGUV) a Martin Schröder, BG ETEM, Německo
 • Pilot test of a tailored intervention to improve apprentice safety in small construction companies - Kent J. Nielsen, Herning Regional Hospital, Dánsko
 • Virtual reality training for accident prevention: Does it work? - Andreas Glenz, SUVA, Švýcarsko.

Z celé řady těchto vystoupení měl zástupce VÚBP příležitost načerpat nové poznatky, seznámit se s úspěšnými řešeními a osvědčenými postupy uplatňovanými ve sféře BOZP, především však v oblastech přenosu a výměny znalostí a vzdělávání a tréninku, vč. vzdělávání dětí, studentů a mladých pracovníků v BOZP.

Z mnoha poznatků, jimiž bude možné se inspirovat v oblasti výzkumu zaměřeného na vzdělávání dětí a mládeže v BOZP, zaujala zejména obě vystoupení Rebeccy J. Guerin z National Institute for Occupational Safety and Health (USA). Především teorie a praxe v oblasti implementace klíčových kompetencí a navžení osnov/kurikula pro přípravu budoucí pracovní síly na bezpečné a zdravé zaměstnání je pro VÚBP coby řešitele několika výzkumných projektů na toto téma značným přínosem. Vystoupení dr. Guerin rovněž potvrdila, že školy jsou ideálním prostředím pro propagaci BOZP a významnou je v souvislosti s osnovami a utvářením klíčových kompetencí žáků role učitele. Kurikulum NIOSH je prezentováno pod názvem „Youth@Work - Talking Safety, a foundational curriculum in occupational safety and health“.

Obdobně podnětným byl pro osvětu mezi dětmi a mládeží poster „Childern explore safety and health“ (Děti zkoumají bezpečnost a zdraví) komentovaný zástupcem německého Institute for Occupational Safety and health of the german Social Accident Insuarance (IFA DGUV). Vyvinutý osvětový program je určen dětem mateřských a základních škol. Hravou formou učí děti v pěti samostatných výukových modulech (Viditelnost/být viděn na ulici, Zakopnutí – Uklouznutí – Pády, Hygiena a ochrana pokožky, Chemické látky v domácnosti, Hluk) chránit se před úrazy. Vzdělávání dětí je v tomto případě pojato tak, aby dávalo dětem co největší prostor zkoumat, experimentovat, navrhovat a také se aktivně zapojit do výroby (např. vlastnoručně zhotovených ochranných prvků na oblečení).

V oblasti vzdělávání je velkým tématem vzdělávání profesionálů pro oblast BOZP. K němu na konferenci zazněla také řada vystoupení s podněty a výzvami k zapojení se do těchto iniciativ. Zde byla řečníky početně hojně zastoupena Česká republika, a to převážně Vysokou školou báňskou – TU Ostrava. Názvy příspěvků jsou uvedeny v jazyce a jazykovém provedení, v němž byly prezentovány/*:

 • Industry Trainee Programme for future HSE professionals - Sarka Hermanova, Stant Manufacturing s.r.o., Česká republika
 • RiskMan innovative approach within education and training of future safety professionals - Lucie Kocurkova, Technical University of Ostrava (VŠB), Česká republika
 • Engaging professionals: Towards more effective safety interventions - Jakko N van Kampen, National Institute for Public Health and Environment (RIVM), Nizozemsko
 • Software for continuous professional education - Ljupcho Kochovski, Foundation Centre for Safety and Health at Work, Bulharsko
 • New training design for safety professionals – a comprehensive approach for safety and health  Ruediger Reitz, Institute for Work and Health (IAG) of the German Social Accident Insurance (DGUV), Německo.

Inspirativními byla i další vystoupení na téma školení/trénink a vzdělávání pro prevenci rizik a BOZP:

 • Occupational safety & ergonomics training based on project-based learning in the industry context - Ana Sofia Colim, University of Minho, Portugalsko
 • Interactive OSH training- Ivana Slovačkova, Technical University of Ostrava (VŠB), Česká republika
 • RiskMan innovative approach within education and training of future safety professionals -Lucie Kocurkova, Technical University of Ostrava (VŠB), Česká republika
 • Virtual reality training for accident prevention: Does it work? - Andreas Glenz, SUVA, Switzerland
 • New training design for safety professionals – a comprehensive approach for safety and health - Ruediger Reitz, Institute for Work and Health (IAG) of the German Social Accident Insurance (DGUV).

/* Vzhledem ke konzistenci textu jsou v přehledu zachována jména českých prezentujících (Šárka Hermanová, Lucie Kocůrková, Ivana Slováčková) ve tvaru uvedeném v programu konference.

Díky předneseným prezentacím bylo možné vedle nových informací a poznatků a zkušeností prezentujících načerpat také odkazy na informační zdroje (webové stránky, stránky výzkumných projektů, publikace ad.) nebo na odborníky na danou problematiku.

Z pohledu zástupce VÚBP bylo mj. zajímavým také téma translačního výzkumu, resp. otázky translačního výzkumu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci prezentované Thomasem Raymondem Cunninghamem, National Institute for Occupational Safety and Health, USA).

Vzorová citace

KUHNOVÁ, Irena. Některé postřehy z 10. mezinárodní konference WOS 2019. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2020, roč. 13, č. 1. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/nektere-postrehy-z-10-mezinarodni-konference-wos-2019. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail