Kultura a komunikace v podnikovém prostředí, kultura bezpečnosti a interní komunikace – recenze knih

culture and communication in business environment, safety culture and internal communication - book reviews

Abstrakt

Článek představuje tři odborné publikace „Kultura a komunikace v podnikovém prostředí“, „Kultura bezpečnosti“ a „Interní komunikace“, kterou vydali pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Publikace vznikly v rámci dalšího výzkumného projektu ústavu, který nese název „Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy“, který je také součástí výzkumného záměru MPS0002595001 „BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury“ (2004 – 2010).

Klíčová slova: kultura podniková, kultura bezpečnosti, bezpečnost práce, komunikace interní, podniky, publikace, recenze, Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Abstract

This paper presents three professional publications "Culture and communication in business environment", “Safety culture” and “Internal communication” published by staff of the Occupational Safety Research Institute. These publications were created in the frame of another research project of Occupational Safety Research Institute which was called "Corporate culture – its structure, relations and influences”, which is also  part of a research program MPS0002595001 “Occupational safety and health - a source of quality of life, work and business culture" (2004-2010).

Keywords: corporate culture, safety culture, occupational safety, enterprises, internal communication, publications, book review, Occupational Safety Research Institute

 

Odbornému čtenáři se dostávají do rukou 3 odborné publikace, které jsou výstupem projektu „Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy“. Na projektu pracovali autoři v rámci výzkumného záměru VÚBP, v.v.i, MPS0002595001 „BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury“ (2004 – 2010). Tyto publikace spolu blízce souvisí, konkrétně prezentují komplexní pohled na zvolenou oblast, resp. dílčí zaměření na kulturu bezpečnosti a interní komunikaci, včetně vytvořených nástrojů a výsledků aplikace. Názvy publikací zřetelně naznačují jejich směřování. Dále jsou postupně představeny jednotlivé publikace.

Publikace „Kultura a komunikace v podnikovém prostředí“ je základem tohoto souboru 3 odborných publikací. Autoři vytvořili logickou a provázanou strukturu jednotlivých oddílů. Byly zde využity odpovídající odborné domácí i zahraniční zdroje. První kapitola nás zavádí k základnímu vymezení kultury, národní kultury a podnikové kultury, resp. jejich souvislostí. V návaznosti se dostáváme k bližšímu rozkrytí tématu podnikové kultury. Pokračování představuje kapitola, která se týká kultury bezpečnosti. Ve 4. kapitole se čtenář seznamuje s tématem interní komunikace, následně také s ohledem na úroveň BOZP. Za stěžejní část celého díla můžeme určitě považovat představení vytvořených dotazníků k poznávání a hodnocení podnikové kultury, kultury bezpečnosti a interní komunikace. Zde si však čtenář může postesknout, proč zde není blíže představeno praktické aplikování těchto metod. Nicméně to lze chápat z hlediska zachovávání autorských práv apod. Pouze u interní komunikace je názorně představeno šetření z praxe, což je určitě přínosem. Na to navazuje výtka ohledně černobílých výstupů grafů, které nemusí být v této podobě až tak přehledné. Ke kladným stránkám této publikace musíme přiřadit obě přílohy, které poskytují čtenáři nástroj k orientačnímu hodnocení úrovně kultury bezpečnosti práce a kvality interní komunikace v podniku.

Dílčí publikace „Kultura bezpečnosti“ dává čtenáři blíže nahlédnout do dané odborné problematiky. Kultura bezpečnosti je chápána zcela oprávněně jako podstatná součást podnikové kultury, resp. jako důležitý prostředek, který se podílí na úrovni BOZP v rámci organizace. Tato metodická příručka je vhodně a přehledně strukturována do jednotlivých kapitol. Čtenář se postupně seznamuje s hlavními charakteristikami kultury bezpečnosti, dále možností zjišťování úrovně kultury bezpečnosti a nakonec postupem, který vede ke zvyšování kultury bezpečnosti v podnikové praxi. Zde je potřeba vyzvednout prezentaci původního specifického nástroje k zjišťování úrovně kultury bezpečnosti – dotazníku AD KB, který může být cenným pomocníkem pro konstituování odpovídající úrovně kultury bezpečnosti. Určitou výhradou může být fakt, že autoři blíže nepředstavili předmětný dotazník, resp. získané výsledky z praxe. Celkově však tato dílčí publikace jistě splní svůj úkol nejen co se týče informační základny, ale i v podobě pomocníka pro organizace veřejného i soukromého sektoru, kterým není otázka BOZP cizí a řadí danou oblast ke svým prioritám.

Další dílčí publikace směřuje k tématu komunikace uvnitř organizace. Je zřejmé, že komunikaci z hlediska pracovního procesu nelze brát na lehkou váhu. Je zřejmé, že si to autoři při tvorbě této publikace uvědomovali. Ke čtenářům se tak dostává nezanedbatelný odborný zdroj, který kromě zmapování a sumarizace dostupných podkladů k této problematice (viz úvodní 3 kapitoly) poskytuje její rozšíření na oblast aplikace z hlediska úrovně BOZP v rámci organizace. Musíme vyzdvihnout také nastínění tématu důvěry v rámci pracovního procesu. Dalším znatelným přínosem je představení vytvořené sady nástrojů k zjišťování kvality interní komunikace (D-KIK), která obsahuje jednak komplexní, a také screeningové verze, a dává tak uživatelům širší možnosti uplatnění. Vše dokresluje představení praktické aplikace těchto dotazníků ve 4 organizacích soukromého sektoru. Co se týče připomínek, tak musíme v první řadě vytknout černobílé podoby grafických výstupů, které mohou působit zavádějícím dojmem při bližším studiu prezentovaných údajů. Nakonec musíme konstatovat, že i přes některé nedokonalosti i tato dílčí publikace přispěje k rozšíření informační základny v oblasti interní komunikace a stane se cenným pomocníkem v podnikové praxi.

V rámci závěrečného pohledu na představené publikace je nutno vyzvednout na straně autorů zjevnou hlubší odbornou znalost problematiky podnikové kultury, resp. její složky v podobě kultury bezpečnosti, dále i problematiky interní komunikace. Velkým přínosem je přehled vytvořených metod k podnikové kultuře, kultuře bezpečnosti a interní komunikaci. Dalším pozitivem je podpora poznatků, které se týkají kultury bezpečnosti, komunikace uvnitř podniku s ohledem na BOZP, resp. tématu důvěry. Celkově řečeno, tyto publikace můžeme hodnotit pozitivně. Lze předpokládat, že si najdou své čtenáře, resp. využití v pracovní sféře a napomohou ke zvyšování úrovně BOZP v podnicích.

Vzorová citace:

Kultura a komunikace v podnikovém prostředí, Kultura bezpečnosti a Interní komunikace : recenze knih. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2010/kultura-a-komunikace-recenze.html>. ISSN 1803-3687.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail