Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

Zdroj: 
Vstupem do Evropské unie a podpisem mezinárodních dokumentů - Arhuské úmluvy a Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek, se ČR zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí (ŽP), které z těchto mezinárodních aktů vyplývají. Týká se shromažďování a šíření informací o ŽP a  umožnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím. Byl vytvořen registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Ke splnění těchto závazků bylo nutné doplnit legislativu v ČR o nové právní nástroje, které by uvedené procesy umožnily.

Dne 5. 2. 2002 byl přijat zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci).  V zákoně byl definován integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) jako veřejně přístupný informační systém emisí a přenosů znečišťujících látek (www.IRZ.cz). Kompetentními orgány v rámci IRZ jsou MŽP a ČIŽP.

Změny v právní úpravě IRZ od roku 2007:  Dne 4.2.2006 bylo v Ústředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (EPER), kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

Změny v právní úpravě IRZ od roku 2008 :upravuje se nově IRZ (v návaznosti na evropské nařízení č. 166/2006/ES), zákonem č. 25/2008 Sb., o IRZ a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP a změně některých zákonů, a je schváleno nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do IRZ. Oba právní předpisy v návaznosti na evropské nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek tvoří rozsah požadovaných údajů ohlašovaných do IRZ. Od ohlašovacího roku 2009 se zvýší počet ohlašovaných látek do IRZ z 72 látek na 93 látek. 

Evropský PRTR dle přílohy I nařízení uvádí 65 činností. Provozovatelé zjistí zda podléhají ohlašovacím povinnostem (číslo kódu pro každou činnost, popis konkrétních činností a stanovuje prahové hodnoty a kapacity). Některé činnosti nebyly předcházejícím EPER sledovány.  Dle přílohy II se sleduje celkem 91 látek (uváděny prahové hodnoty pro úniky do jednotlivých složek ŽP). Provozovatel každé provozovny, která vykonává jednu, nebo více činností uvedených v příloze I, pokud byla překročena prahová hodnota uvedená v příloze II ohlásí každoročně příslušnému úřadu údaje o únicích znečišťujících látek a přenosech. Povinné údaje, které bude členský stát předávat do E-PRTR stanovuje příloha III.

Kontrolní činnost ČIŽP:

První začátky – osvětová činnost začala v roce 2006 a měla seznámit odbornou, tak i laickou veřejnost  s principem a významem IRZ v rámci ochrany ŽP

Kontrolní činnost – od roku 2007 je prováděna systematicky na základě informací z CENIe, jež jsou předávány ČIŽP k dalšímu šetření

Dále je prováděna kontrolní činnost IRZ  při každé integrované kontrole se současně také realizuje kontrola ohlašovacích povinností do IRZ.

Výchovný charakter pokut – dle zákona č. 25/2008 Sb., je možno udělit pokutu za neplnění ohlašovacích povinností do IRZ až do výše 500 tisíc korun. Pokuty jsou udělovány řádově v nižších částkách, tak aby byl vystihnut především jejich ,,výchovný charakter“. Pouze při opakovaném nerespektování ohlašovacích povinností by se přistoupilo v udělování pokut blížících se uvedené maximální částce.

Upozornění na  povinnost provozovatelů hlásit přenosy nebezpečných odpadů (překračující 2t/rok) pro zařízení IPPC dle nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006 vždy do 31.3. následujícího roku počínaje rokem 2008 tedy poprvé za rok 2007

Statistika pokut – ČIŽP vede pravidelnou statistiku a vyhodnocení prováděných kontrol IRZ

Kontrolní činnost prováděná ČIŽP v oblasti dodržování ohlašovacích povinnosti do IRZ

rok

Počet uskutečněných kontrol

Počet uložených pokut

Částka vybraná na pokutách 

 Průměrná výše pokut 

Správní řízení

2007

 101

5

37 000 Kč

 7 400 Kč

 7

2008

176

38

242 000 Kč

 6 368 Kč

20

 

 Σ       277

Σ    33

Σ  279 000 Kč

Ø   6 884 Kč

 

Právní předpisy k integrovanému registru znečišťování

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18.ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (po novele IRZ již nespadá).

Zákon č. 435/2006 Sb. úplné znění zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů.

Nařízení vlády č.368/2003 Sb., o o integrovaném registru znečišťování, ve znění č. 304/2005 Sb.

Vyhláška č. 572/2004 Sb., (v češtině)., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail