Hasiči provedli mimořádné kontroly odkališť

Vzhledem k nedávnému úniku toxických kalů z nádrže hliníkárny poblíž maďarské obce Kolontár a k úkolu uloženému místopředsedou vlády a ministrem vnitra souvisejícím s obavami veřejnosti, ohledně řešení bezpečnostní problematiky odkališť v České republice, byl 12. 10. 2010 vydán rozkaz generálního ředitele HZS ČR k provedení mimořádných tematických kontrol. Kontroly byly ukončeny 19. 10. 2010.

Celkem bylo provedeno 45 kontrol – všechny kontroly bez závad (z hlediska uvedených předpisů PO a zadaných kontrolních úkolů).

  • Odkaliště tvořená zejména struskou a popílky představují 54% z celkového množství kontrolovaných odkališť.
  • Odkaliště obsahující nebezpečné látky představují 10% z celkového množství kontrolovaných odkališť.
  • Ostatní odkaliště z hlediska obsaženého materiálu (sutě, rekultivovaná odkaliště atp.) – 23%.

Předmětem těchto tematických kontrol byla odkaliště uvedená v seznamu vodních děl dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro ohrožení životů a majetků jsou podstatná vodní díla posuzovaná dle kategorie I. – III. dle citovaného zákona. Příslušníci HZS ČR však kromě uvedených vodních děl provedli kontroly i vybraných odkališť spadajících pod kategorii IV, přestože tato odkaliště, stejně tak jako malé vodní rybníky a nádrže, nemají charakter vodních děl významných pro posuzování z hlediska technicko – bezpečnostního dohledu.

Tematické kontroly proběhly dle § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Cílem kontrol bylo vyhodnotit zajištění podmínek bezpečnosti odkaliště (dle uvedených předpisů). Při každé kontrole bylo upozorněno na odpovědnost vlastníků a provozovatelů za bezpečné provozování odkaliště. Při kontrole příslušníci HZS ČR věnovali pozornost zejména dokumentaci vztahující se k technickým podmínkám a návodům a technologiím.

Vymezení pojmu odkaliště

Odkaliště obecně je inženýrská stavba, vytvářející prostor pro ukládání odpadů dopravovaných zpravidla hydraulicky plavením pomocí vody (potrubím v podobě suspenze vody a fluidních popelovin), někdy i suchou dopravou transportními dopravníky nebo nákladními auty a rozplavováním až v místě ukládání. Ukládané odpady jsou odpadními produkty elektráren a tepláren (škvára a popel, případně i další vedlejší produkty odsiřování) nebo produkty úpraven rud (flotační kaly) nebo odpadní vody a kaly z chemických provozů. Sediment ukládaný uvnitř hrázového systému odkaliště je rozmanitý geomateriál s vysokou pórovitostí, metastabilní strukturou s anizotropií filtračních a pevnostních charakteristik v závislost na množství vody, jednak vázané uvnitř vlastního odpadu, tak volné vody akumulované v prostoru odkaliště.

Technicko bezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly je definován jako odborná činnost, která pomocí monitorování a vyhodnocování zjišťuje technický stav vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti, stability a provozní spolehlivosti, možných příčin poruch a jejich následků. Péče o bezpečnost je souhrnem opatření k odstranění nebo snížení rizik, jež vodní díla představují svojí existencí, provozem a technickým stavem. Napomáhá předcházet poruchám a možným hospodářským škodám nejen na vlastních dílech, ale i v přilehlém území pod nimi. Hlavním cílem je zabránit ohrožení lidských životů a vzniku materiálních ztrát, škod z užitku a ohrožení životního prostředí v důsledku selhání a havárie díla. Při kritické havárii vzdouvací konstrukce vodního díla (protržení hráze) hrozí nebezpečí vzniku průlomové vlny (zvláštní povodně typu 1).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail