GISBAU — informačný systém nebezpečných látok

Ve stavebnictví jsou stále častěji používány výrobky chemického průmyslu. Poznatky z chemie však ve většině podniků má jen minimum zaměstnanců odpovědných za zajišťování BOZP. GISBAU je informační systém, který dává podnikateli rozsáhlé informace o nebezpečných látkách a umožňuje mu dodržování zákonných povinností.

Moderné stavebníctvo používa vo veľkom rozsahu a so stúpajúcou tendenciou výrobky chemického priemyslu. Pri používaní týchto výrobkov môžu vznikať  pre zamestnancov rôzne ohrozenia zdravia.

Predpisy profesijných združení i štátne predpisy, ktoré slúžia na ochranu zamestnancov pred pracovnými látkami, ukladajú podnikateľom mnohé povinnosti. Uplatňovanie týchto predpisov v praxi však kladie na tieto podniky niekedy takmer nezvládnuteľné požiadavky. GISBAU ako servisná pomôcka stavebných profesijných združení ponúka v tejto situácii svoju podporu a uľahčuje tak bezpečné zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

Pri stavebných podnikoch ide väčšinou o malé a stredné podniky — 90 % podnikov má menej ako 20 zamestnancov. Poznatky z chémie alebo dokonca z toxikológie spravidla v nich nikto neovláda.

Ak aj k dodávaným výrobkom výrobca priloží potrebné informácie, vzniká obvykle problém, ako tieto údaje uplatniť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v podniku. To sa týka najmä mobilných pracovísk v stavebníctve. Opatrenia, ktoré sa úspešne uplatňujú v prípade stabilných pracovísk, napríklad technické ochranné opatrenia ako sú zariadenia na odsávanie, nemožno pri stále meniacich sa podmienkach na staveniskách často uplatniť. V praxi teda zisťujeme pri uplatňovaní predpisov a noriem týkajúcich sa používania nebezpečných látok enormné problémy. Preto stavebné profesijné združenia vytvorili informačný systém nebezpečných látok — GISBAU. Ponúkajú nim členským podnikom svoju podporu.

GISBAU je informačný systém, ktorý dáva podnikateľovi k dispozícii rozsiahle informácie o nebezpečných látkach a uľahčuje mu tak plnenie jeho zisťovacích, dozorných a prikazovacích povinností podľa nariadenia o nebezpečných látkach. Jadrom systému sú informácie o výrobkoch a návrhy podnikových predpisov (pokynov) podľa paragrafu 20 nariadenia o nebezpečných látkach.

Okrem informácii o výrobkoch dávajú návrhy postupov a brožúry všeobecný prehľad o špecifikách problematiky nebezpečných látok jednotlivých oblasti stavebníctva. Tieto informácie si možno vyžiadať v jednotlivých stavebných profesijných združeniach.

S počítačovým programom WINGIS existuje navyše možnosť  vyvolať si a vytlačiť všetky potrebné informácie vlastným počítačom.

GISBAU poskytuje informácie o všetkých chemikáliách, ktoré sa nachádzajú v stavebných materiáloch. Keďže však stavebné podniky prichádzajú do styku prevažne s výrobkami obsahujúcimi viaceré látky, sú informácie na rozdiel od iných databánk spracované ako informácie o produktoch. V systéme sú spracované všetky významné novinky, pričom sa vychádza tak z údajov o látkach, ako aj z údajov výrobcov. Tieto informácie sú rozšírené o údaje o pracovných (stavebných) postupoch. Okrem rôznych spôsobov uplatnenia týchto výrobkov prihliada systém aj na výsledky meraní na pracoviskách, ktoré uskutočnili profesijné združenia.

Príklad:
Názov výrobku
B - informácie:

 • charakteristika,
 • hraničné hodnoty a odstupňovanie,
 • meranie nebezpečných látok,
 • ohrozenie zdravia,
 • toxikologický profil pôsobenia,
 • hygienické opatrenia,
 • technické a organizačné ochranné opatrenia.

S – informácie:

 • osobné ochranné prostriedky,
 • prvá pomoc,
 • používanie,
 • preventívne prehliadky,
 • odstraňovanie,
 • skladovanie,
 • úraz,
 • doprava nebezpečnej látky (výrobku),
 • označenie nebezpečnej látky (výrobku).

Z mnohých výrobkov vyplýva porovnatelné ohrozenie zdravia, čo znamená, že sa pri nich používajú rovnaké ochranné opatrenia, a tak systém GISBAU združuje informácie o výrobkoch do skupín výrobkov. Tým dosahuje, že s neveľkým počtom skupín sa informuje o mnohých výrobkoch rovnakého druhu.

Ťažiská

Systém GISBAU poskytuje informácie o pracovných postupoch a možnostiach použitia z týchto oblastí:

 • práca v kontaminovanom prostredí,
 • sanácie stavieb a betónu,
 • pokrývačstvo
 • odstraňovanie vrstiev (napríklad farieb),
 • kladenie podláh,
 • čistenie budov,
 • ochranné prostriedky na drevo,
 • izolovanie,
 • práce maliarov a natieračov,
 • kladenie a brúsenie parkiet,
 • cement a podobne.

Informácie o pracovných látkach by mali mať okrem tých, ktorí s nimi pracujú, aj ďalšie okruhy osôb:

 • podnikateľ,
 • členovia podnikovej rady,
 • pracovni lekár,
 • bezpečnostní technici.

Používanie výrobkov s čo možno najnižším množstvom nebezpečných látok je spravidla prínos nielen pre BOZP, ale aj pre životné prostredie. Redukuje aj záťaž vzduchu vo vnútorných priestoroch. Informácie zo systému GISBAU sú preto cennou pomôckou pri výbere stavebných materiálov pre architektov, investorov i stavebné úrady.

Okrem informácií o výrobkoch existujú v rámci systému GISBAU aj brožúry, knihy a návody napríklad na témy:

 • nebezpečné látky pri stavbách, renováciách a čistení,
 • nebezpečné látky na stavenisku,
 • ochranné látky — bezpečná práca s farbami a látkami,
 • kladenie drevených podláh a ich pokrytia,
 • práca s minerálnou vlnou — tlmiace látky (sklená vlna, kamenná vlna),
 • doprava nebezpečných látok,
 • cementy a výrobky s nízkym obsahom chromátu.

Aktuálne informácie o nebezpečných látkach v stavebníctve, všetky v systéme GISBAU sa nachádzajúce predpisy, pracovné postupy a brožúry nachádzajúce sa v systéme GISBAU možno získať v internete pod www.gisbau.de.

ZDROJ:
Krajčovič, Juraj. GISBAU – informačný systém nebezpečných látok. Bezpečná práca, č. 6, 2005, s. 17.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail