Evropský sociální fond vstoupil do nového roku opět úspěšně

Zdroj: 
Česká republika i v roce 2007 dokázala, že umí úspěšně čerpat finanční prostředky na lidské zdroje z Evropského sociálního fondu (ESF), neboli že splnila tzv. pravidlo n+2. Ve všech třech programech ESF bylo v prosinci 2007 vyčerpáno celkem 4.945,7 mld. Kč, tj. více než 7násobný růst proti září 2006 (celkem 686,8 mil. Kč).

Česká republika i v roce 2007 dokázala, že umí úspěšně čerpat finanční prostředky na lidské zdroje z Evropského sociálního fondu (ESF), neboli že splnila tzv. pravidlo n+2. Ve všech třech programech ESF bylo v prosinci 2007 vyčerpáno celkem 4.945,7 mld. Kč, tj. více než 7násobný růst proti září 2006 (celkem 686,8 mil. Kč).

Ve všech programech řízených Ministerstvem práce a sociálních věcí se stejně jako v roce předcházejícím úspěšně podařilo v roce 2007 využít všechny prostředky ESF ve stanoveném limitu tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, tedy aby bylo při čerpání dotací splněno pravidlo n+2.

Evropská komise pravidlem n+2 vyžaduje od každého členského státu, aby vyčerpal přidělený objem finančních prostředků, ke kterému se zavázal, do dvou let. To znamená, že prostředky přidělené z roku 2005 musely jednotlivé programy ESF vyčerpat nejpozději do konce roku 2007. V případě nesplnění tohoto závazku by Evropská komise přistoupila ke krácení poskytnutých peněz.

MPSV řídí celkem tři programy spolufinancované z ESF v programovém období 2004 - 2006 - Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Prahy (JPD 3) a Program Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL). Pro programové období 2007 - 2013 také řídí Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který byl slavnostně vyhlášen ve čtvrtém čtvrtletí 2007.

Projekty realizované v rámci CIP EQUAL dosáhly stanovené hranice čerpání již v září 2007, projekty OP RLZ a JPD 3 ke konci roku 2007. Všechny prostředky programů jsou nasmlouvány, což za tři roky realizace programů ESF znamená téměř 3 500 podpořených projektů za více než 15 mld. Kč například v oblastech aktivní politiky zaměstnanosti, tvorby nových pracovních míst, sociálního začleňování, dalšího vzdělávání, zvyšování konkurenceschopnosti podniků a jejich zaměstnanců atd.

1) Operační program Rozvoj lidských zdrojů

V tomto programu je nasmlouváno 2 603 projektů za celkem 10,14 mld. Kč. Zúčtované resp. certifikované výdaje čítají 3.639,11 mil. Kč (pouze evropský podíl), což činí cca 43 % alokace programu.

  • Proti září 2006 (čerpáno 492 mil. Kč) jde o 7,4násobný nárůst výdajů.

U největšího programu (z programů ESF) pro zbytek České republiky OP RLZ, je čerpání prostředků nejrychlejší v prioritě 2 – Sociální integrace a rovnost příležitostí (48 %) a prioritě 3 – Rozvoj celoživotního učení (44 %). Všechny priority čerpají však vcelku vyrovnaně.

2) Jednotný programový dokument pro Cíl 3

V JPD 3 je nasmlouváno 777 projektů za celkem 3,6 mld. Kč. Zúčtované resp. certifikované výdaje čítají 818,4 mil. Kč (pouze evropský podíl), což činí cca 50 % alokace programu.

  • Proti září 2006 (čerpáno 75 mil. Kč) jde o 11násobný nárůst výdajů.

Vůbec nejrychleji čerpali finanční prostředky Pražané v opatřeních zaměřených na sladění rodinného a pracovního života a na posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb, kde realizátoři projektů již vyúčtovali více než 76 % celkové alokace opatření. Z priorit pražského programu JPD 3 je největší zájem o prioritu 4 Adaptabilita a podnikání, kde realizátoři projektů využili 63 % alokovaných prostředků. Naopak, nejvíce prostředků zbývá v Praze vyčerpat v prioritě Aktivní politika zaměstnanosti, kde ale právě zahajuje řada nových projektů, nasmlouvaných v závěru loňského roku.

3) Program Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL)

CIP EQUAL je založen na mezinárodní spolupráci při vytváření nových nástrojů v boji proti diskriminaci na trhu práce.

V CIP EQUAL je nasmlouváno 69 projektů za celkem 1.192 mil. Kč. Podařilo se vyčerpat (dle podaných žádostí o platbu) 488,16 mil. Kč z evropského podílu, což je více jak 56 % celkové alokace ESF přidělené na tento program.

  • Proti září 2006 (čerpáno 119 mil. Kč) jde o 4násobný nárůst výdajů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vstoupilo do nového roku 2008 opět úspěšně. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas k tomu uvádí: „Dokázali jsme využít stanovené výše přidělených prostředků tak, že žádné peníze z programů Evropského sociálního fondu v naší gesci nebudou kráceny. Jsme připraveni na čerpání dalších prostředků z tohoto fondu.“

Nový Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Pro další programové období EU 2007-13 získalo Ministerstvo práce a sociálních věcí z Evropského sociálního fondu přes 1,8 mld. EUR na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Společně s nezbytným národním spolufinancováním pak rozpočet programu přesáhne 2,1 mld. EUR, přičemž tyto prostředky bude možné čerpat až do roku 2015. Program v mnohém navazuje na operační programy ESF pro období 2004-06 a zaměřuje se na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Vymezuje pět základních věcných prioritních os, které pokrývají problematiku adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením, rovných příležitostí, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Bližší informace lze získat na centrálních webových stránkách ESF www.esfcr.cz (především v Prováděcím dokumentu OP LZZ). První výzvy pro předkládání projektů budou v tomto programu vyhlášeny v prvním čtvrtletí roku 2008.

První výzvy budou vyhlášeny v únoru, a to pro předkládání individuálních projektů (projekty přímého přidělení pro subjekty státní správy), a to pro činnosti , jejichž příjemcem je Ministerstvo zdravotnictví, CzechInvest a Správa služeb zaměstnanosti (MPSV ČR). Na začátku února bude také vyhlášena výzva pro předkládání globálního grantu v oblasti Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků se zaměřením na posilování sociálního dialogu.

Další výzvy pro předkládání globálních grantů budou následovat v únoru a v březnu, a to v oblasti Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků se zaměřením na specifické vzdělávání vyhlašované Ministerstvem průmyslu a obchodu (pro vybrané OKEČ) a v oblasti Mezinárodní spolupráce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail