Elektrická zařízení, elektrické instalace v občanské výstavbě – předpisy, zkoušky a revize

Stále diskutovanou otázkou jsou výchozí a opakované – provozní revize elektrických zařízení v bytových domech, v bytech, rodinných domech, chatách apod. V článku jsou uvedeny odkazy na předpisy a normy, z nichž lze při diskusi vycházet.

Elektrická zařízení a to jak elektrické instalace, tak elektrické spotřebiče - výrobky, jsou svou povahou specifická zařízení. Jsou to zařízení která mohou velice dobře sloužit, mohou se však také stát zdrojem velkých škod v podobě požárů a úrazů. Poruchy na elektrickém zařízení mohou způsobit nedozírné škody v průmyslu, zdravotnictví, zemědělství apod. Bez elektrické energie a zařízení tuto energii využívající si však již nelze představit žádná odvětví lidské činnosti.

K tomu aby, elektrická zařízení mohla a to s minimálními riziky, být využívána, byly vytvořeny právní předpisy zabývající se bezpečností. K dosažení požadavků právních předpisů slouží technické a bezpečnostní normy vycházející z fyzikální podstaty věcí. Plněním požadavků norem lze optimálně snížit možná rizika.

Elektrická, plynová, tlaková a zdvihací zařízení jsou dle zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce č. 174/1968 Sb. v platném znění, takzvanými vyhrazenými technickými zařízeními. Jsou to technická zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví, bezpečnosti osob a majetku. Vyhrazená technická zařízení podléhají státnímu odbornému dozoru.

Působnost státního odborného dozoru se vztahuje na všechny právnické osoby  (organizace) a na fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost s výjimkami, uvedenými v § 3 odstavec (2) zákona.

Výchozí revize, předpisy a jejich části:

Podmínky k zajištění bezpečnosti vyhrazených elektrických zařízení stanoví stále ještě platná vyhláška č. 20/1979 Sb. ČÚBP a ČBÚ a z části i vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění. (Na plynová zařízení se vztahuje vyhláška č. 21/1979 Sb., vyhláška č. 85/1978 Sb. normy TPG a další) Vyhlášky jsou  závazné pro organizace na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce a na podnikající právnické a fyzické osoby. Dle vyhlášky č. 20/1979 Sb. § 4 (1) dodavatelská organizace je povinna před předáním zařízení odběrateli zajistit v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení,  revize, zkoušky apod. a odevzdat je spolu se zařízením odběrateli.

Dle vyhlášky  č. 48/1982 Sb.  § 194 Společná ustanovení (1): Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy a regulaci v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon) § 28 (1) uvádí, že zákazník má právo na připojení svého odběrného elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, pokud splňuje obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy.

Pravidla pro provozování distribuční soustavy pro uživatele se řídí ustanoveními řady norem ČSN 33 2000 – Elektrické instalace. Norma ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice, uvádí v článku 134.2 Výchozí revize:

Elektrické zařízení musí být předtím, než je uvedeno do provozu, i po každé důležitější změně nebo rozšíření prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s normou.

Další zákon který podmiňuje výchozí revize elektrického zařízení je zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  č. 183/2006 Sb. v platném znění, spolu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona č. 132/1998 Sb., která v § 31 uvádí v seznamu dokumentů ke kolaudaci stavby:

b) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu….

Jak je patrno z uvedených předpisů a jejich částí, je vždy nutné při ukončení a předání stavby s elektrickou instalací a to jak stavby určené k výrobním nebo občanským účelům, nebo jen elektroinstalace a to jak nové, nebo po rekonstrukci, provést výchozí revizi elektrického zařízení. Výchozí revize se neprovádí u  zařízení která jsou takzvanými stanovenými výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcích předpisů .

Bezpečnost stanovených výrobků při uvádění na trh, nebo do užívání, je zajištěna povinností výrobců, nebo jejich zástupců plnit bezpečnostní požadavky kladené na výrobky dle jmenovaného zákona a jeho prováděcích předpisů – nařízení vlády. Výrobky uváděné na trh nebo do provozu musí ještě splňovat požadavky zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Provozní revize

Elektrické zařízení musí být konstruováno, projektováno a zhotoveno podle předpokládaného působností vnějších vlivů, musí být v souladu s ČSN 332000-5-51 Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení Kapitola 51: Všeobecné předpisy.  Nelze však vždy zaručit působení předpokládaných vnějších vlivů. Na elektrické zařízení mohou působit nepředvídané teploty, vibrace, vlhkost, mechanické namáhání, neodborné zásahy do zařízení, nezodpovědná obsluha, změna užívání objektů, zpracovaných materiálů apod. Elektrická zařízení a to jak stanovené výrobky tak ostatní, mohou působením vnějších vlivů ztrácet své původní garantované bezpečnostní vlastnosti, po čase se mohou projevit skryté výrobní vady apod. a tak je nutné tato zařízení udržovat, zajistit jejich bezporuchový, bezpečný stav po celou dobu užívání.

Vzhledem k vlastnostem elektrických zařízení a to jak stanovených výrobků dle zákona  č. 22/1997 Sb., tak ostatních (elektroinstalace), je jedním ze základních požadavků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců vyplývající z příslušných ustanovení zákoníku práce, vyhlášek a technických norem, provádění provozních revizí, zkoušek a kontrol.  Revize má za cíl podat provozovateli elektrického zařízení srozumitelnou informaci o skutečném stavu jeho elektrického zařízení a tím předcházet závadám, které mohou nastat za nepříznivých okolností, přerušit provoz, vyvolat poruchu, případně ohrozit bezpečnost osob a majetku.

Opakované – provozní revize jsou vyžadovány předpisy a jejich částmi:

 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 102 – prevence rizik ,
 • zákon č. 309/2001 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), kde v § 4  .. (1) je uvedeno:

  Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí musí být:
   

  1. vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců
  2. vybaveny nebo upraveny tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni zejména nepohodlné pracovní pozici a nežádoucím účinkům hluku a vibrací
  3. pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.
 •  nařízení vlády č. 378/2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a jeho  § 4.
 • nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí č. 101/2005 Sb. kde v § 3  (4) je uvedeno:
  Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí

  a) stanovení termínů, lhůt a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav ....

Jmenované předpisy se vztahují na právnické osoby ( organizace) a na fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost.  Dalo by se tedy usuzovat, že provozní revize elektrických zařízení v bytové a občanské výstavbě, v majetku fyzických osob, nejsou požadovány, nejsou nutné, avšak z tohoto pohledu přehlížený zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( energetický zákon) v § 28 - Oprávněný zákazník bod 2) uvádí :

Oprávněný zákazník je povinen

e) udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.

Je tedy v zájmu i fyzických osob, neboť ty jsou také oprávněnými zákazníky, udržovat svá elektrická zařízení, provádět, nebo nechat  na nich provádět zkoušky, revize, kontroly dle příslušných technických norem. Mělo by se tak dít nejen v důsledku uvedeného zákona, ale i v zájmu vlastní bezpečnosti a majetku.
Při nedostatečné údržbě, neodborné kontrole elektrických zařízení, případně při neplatné revizi nebo dokonce při její absenci, hrozí reálné nebezpečí, že pojišťovna neuhradí vzniklou škodu způsobenou poruchou na těchto zařízeních.

Na závěr několik odstrašujících příkladů z praxe, kdy bylo provádění kontrol zjevně zanedbáno.


Klikněte pro zvětšeníKlikněte pro zvětšení

Ukázka dodnes užívaných nebezpečných spotřebičů v domácnostech

Klikněte pro zvětšení

I toto může být venkovní elektroinstalace u rodinného domku 230 V, 50 Hz

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail