Dotazy ohledně provozu plynového spotřebiče s výkonem do 50 kW

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Pavel Kramář ze Státního úřadu inspekce práce.

Ve firmě máme plynový spotřebič s výkonem do 50 kW. Co všechno potřebuji k jeho provozování? Co všechno musí splňovat obsluha tohoto kotle? Pokud by byly v místnosti dva kotle každý s výkonem do 50 kW, budou podmínky stejné jako s jedním kotlem? Potřebuji na tento kotel zprávu od kominíka o kontrole spalinových cest, když vývod není veden do komína, ale má svůj kouřovod vedený do venkovního prostoru?

Podle § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být
a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis, kterým je nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen zařízení). Podle § 4 tohoto NV musí být každé zařízení vybaveno provozní dokumentací, která musí být uchovávána po celou dobu provozu tohoto zařízení. Podle § 2 tohoto NV se provozní dokumentací rozumí soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel. Průvodní dokumentací se rozumí soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.

Dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), je k prodávanému výrobku povinen výrobce, prodejce, dovozce, zplnomocněný zástupce nebo distributor (dále jen prodávající) dodat tzv. průvodní dokumentaci včetně návodu pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu a ES prohlášení o shodě. (V této souvislosti uvádíme, že dozor nad uváděním výrobků na trh, popřípadě do provozu, nebo pro jejich opakované použití, zahrnující povinnost prodávajícího dodat se zařízením i provozní dokumentaci, provádí dle zákona č. 22/1997 Sb. Česká obchodní inspekce.)

Provozovatel technického zařízení - plynového spotřebiče, případně tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách, je povinen zajistit jejich bezpečný provoz a to splněním požadavků, uvedených v příslušné platné právní legislativě. V závislosti na výši tepelných výkonů provozovaných kotlů, na druhu topného média a prostředí, kde bude zařízení provozováno, je provozovatel povinen splnit ustanovení zejména těchto právních předpisů:

  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - Příloha kap. 12. Nízkotlaká kotelna;
  • Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách;
  • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Problematiku provádění kontrol, čištění a revizí spalinových cest, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína a jejich lhůty provádění řeší nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kontrola dodržování tohoto NV je v kompetenci ústředního orgánu státní správy - Ministerstva vnitra, jehož součástí je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme obrátit se s Vaším dotazem v této oblasti na tuto instituci.

Autor článku: 

Komentáře

doplněk

03.02.2014 - 07:46 Norbert Chalupa
Velmi důležitý předpis pro plynová zařízení je pořád ještě vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v soupisu schází.

Opravdu vyčerpávající odpověď ze SUIPu

04.02.2014 - 18:25 Pavel Kvěch
Opravdu "fundovaná" nic neříkající odpověd úředníka ze Státního inspekce úřadu práce. Úředník konkrétně neodpověděl ani na jednu otázku dotazujícího, pouze opsal citace souvisejících předpisů. Je vidět že je to pouze teoretik praxí v PZ nepolíbený. Pokusím se odpovědět stručně na jednotlivé dotazy: Podle dotazu usuzuji, že se jedná o plynový kotel s výkonem do 50 kW v provedení C. tak zvané "turbo", možná kondenzační, provozovaný ve firmě již delší dobu. K provozování po stránce provozní dokumentace a kontrol je potřeba: - výchozí revizi plynového zařízení (dále jen PZ), musíte jí archivovat po dobu životnosti zařízení; - zajišťovat roční kontroly PZ nemusí provádět pouze revizní technik (RT) ale i seznámená obsluha; - zajišťovat provozní revize PZ 1xza 3 roky (provádí RT); - zajišťovat servis kotle ve lhůtách dle návodu výrobce a pokynů RT; - vést provozní dokumentaci (projekt, dokumentaci a návod kotle, zápisy revizí a kontrol, servisní zápisy). Co musí splňovat obsluha kotle: - obsluha kotle musí být prokazatelně seznámena s návodem výrobce o obsluze; - dále musí být prokazatelně seznámena s obsluhou (riziky) plynového zařízení(např. plynovod, hlavní uzávěr, plynoměr, těsnost plynovodu atd.), - seznámení nemusí dělat RT ale stačí že obsluhu seznámí pracovník seznámený např. bezpečnostní technik (ozo).Jedná se o spotřebič s výkonem pod 50 kW. Dva stejné kotle v jedné místnosti? - mohou být do součtu výkonů nepřesahující 100 kW například dva kotle s výkonem 49,9 kW. V případě kotlů v provedení B (komínové), musí se přehodnotit přivedené množství spalovacího vzduchu. Potřebuji zprávu od kominíka ? - vzhedem k tomu že nebyl v dotazu přesně definován typ kotle, měl by být tento údaj uveden opět v návodu a dokumentaci výrobce kotle. Ale zřejmě bude třeba zajistit kontrolu od kominíka i když se asi jedná o tak zvaný "turbo kotel" tedy provedení C, kde kotel i souosé vedení spalin do venkovního prostoru jsou posuzovány jako jeden výrobek s prohlášením o shodě od výrobce a to nemluvím o kondenzačních kotlích kde je teplota spalin ještě nižší. Ale bohužel si kominická loby toto prosadila i když podle mne na tento druh kotlů stačí zpráva RT plynových zařízení. Pokud jsem na něco vynechal, omlouvám se.

doplnění

04.02.2014 - 23:46 Jan Buček
Doplňuji, pokud se jedná o kotel pod 50 Kw, nejedná o nízkotlakou kotelnu podle vyhl. 91/93 Sb. a NV. 101/05 Sb.

Doplnění příspěvku.

05.02.2014 - 07:29 Václav Syrový
JIstě pokud má kotel výkon nižší než 50 kW nejedná se o nízkotlakou kotelnu podle vyhlášky. Ale tam nejde jenom o kotelnu ale jde spíše o plyn. A podle mých informací a zkušeností plyn hoří a vybuchuje spíše na základě svých vlastností a koncentrací plynu v ovzduší než na základě výkonu kotle. Čili je zapotřebí vyhledat. posoudit a zhodnotit rizika a navrhnout opatření k jejich eliminaci nebo alespoň snížení. A ta opatření jsou podle mne totožná jako pro kotelny s kotlem nad 50 kW. Čili ta opatření převezmu z vyhlášek 91/93 a 85, abych si je nemusel pracně vymýšlet.

Re: Doplnění příspěvku.

05.02.2014 - 07:44 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Syrový, mýlíte se. Výkon kotle(ů) má samozřejmě velký význam, poněvadž nejen, že zemní plyn je velmi výbušný a velmi dobře hoří, ale také se může uvolňovat oxid uhelnatý, který, jak známo, je prudce jedovatý. Tady už záleží i na výkonu kotle(ů), jaké množství CO by se v ovzduší mohlo uvolnit. Tedy, je zde přímá úměra. Čím vyšší výkony kotlů, tím větší pravděpodobnost vzniku většího obsahu CO v ovzduší. Nemohou být tedy opatření totožná pro prostory s jedním kotlem pod 50 kW a pro kotelnu o výkonu 500 kW?

Re: Doplnění příspěvku.

05.02.2014 - 11:03 Pavel Kvěch
Zdravím pane Syrový, za prvé Váš příspěvek vůbec neřeší problematiku dotazu na kterou směřoval článek a za druhé asi nemáte vůbec představu jak se liší plynové spotřebiče s výkonem do 50 a nad 50 kW po stránce zabezpečení. Ta Vaše poznámka o vyhledávání rizik, to je zřejmě Váše hobby, jak jste již na těchto stránkách kdysi uváděl, že když si nechcete pracně rizika vymýšlet tak je např. radíte vyhledat na wikipedii a nebo opět dnešní Vaše perla že opatření vezmete z vyhlášky 91/1993 Sb. nebo vyhl. 85/78 Sb. Podobáte se onomu úředníku ze SUIPu, kdy chcete rizika vyhledávat pouze z předpisů a rizika z praxe obsluhy obdobných zařízení Vám asi nic neříkají. Je opravdu chválihodné že podle Vašich informací a zkušeností plyn hoří a vybuchuje.

Re: Doplnění příspěvku.

06.02.2014 - 19:48 Jiří Dvořáček
TAKTO JSME SI RÁD PŘEČETL Je opravdu chválihodné že podle Vašich informací a zkušeností plyn hoří a vybuchuje

Poděkování panu Chalupovi.

10.02.2014 - 07:22 Václav Syrový
Dobrý den pane Chalupo. Děkuji za upozornění a vysvětlení. V mém příspěvku jsem napsal chybně, že opatření jsou totožná místo podobná. Příspěvkem jsem chtěl pouze upozornit na rozšířený omyl uživatelů plynu, že kotle s výkonem pod 50 kW jsou tak bezpečné, že se nemusí dělat skoro nic. Shodou okolností ve středu v noci v půl druhé vybouchl plyn v rodinném domku v Ostravě-Martinově. Domek byl totálně zdevastován a hořlavé části skoro úplně shořely, 39 letý majitel domku zůstal v ssutinách, až jej vyprostili hasiči. Jeho poslední životní zkušenost byla, že plyn vybuchuje. Z bezvědomí a umělého spánku se již neprobral protože ve čtvrtek dopoledne ve Fakultní nemocnici zemřel. Na podobnou moji zkušenost jsem chtěl upozornit. V pátek jsem dělal prověrku BOZP u jednoho zákazníka. Plynový kotel do 50 kW umístěný na záchodě, pootevřená dvířka u ovládání kotle, a pootevřené dveře od záchodu, na doporučení servisního technika, protože u kotle někde uniká plyn, a aby nedošlo ke vzniku výbušné koncentrace, tak se dvířka od kotle nesmí zavírat a dveře od záchodu také ne!!! Roztomilé že. Za chvíli tam jedu s revizním technikem PZ, který zjistí kde plyn uniká a firma si to nechá opravit. Pokud byste měl zájem o ten článek z novin mám jej k dispozici, mohu Vám jej poslat. Přeji pěkný den. Syrový.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail