Dokumenty v EU k životnímu prostředí - Odpadové hospodářství, čisté technologie

Statistika odpadů, odpadní elektrická a elektronická zařízení, obaly a obalové odpady, nebezpečné odpady. spalování, vozidla s ukončenou životností. Odkazy na plné texty směrnic, nařízení a rozhodnutí v databázi EUR-Lex v české a anglické verzi. U některých dokumentů je již uvedeno konsolidované znění (KZ).

 

EU směrnice na MŽP Směrnice EU v gesci MŽP na serveru Ministerstva životního prostředí
EU směrnice na MPO Směrnice EU v gesci MPO na serveru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, ČISTÉ TECHNOLOGIE 

Nařízení Komise
EU) č. 255/2013
Nařízení Komise (EU) č. 255/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se za účelem přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění přílohy IC, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (1)
Směrnice Komise
2013/2/EU
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (1)
Prováděcí rozhodnutí
2012/249/EU
Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/249/EU ze dne 7. května 2012 o určení doby uvádění do provozu a ukončování provozu pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem C(2012) 2948) (1)
Směrnice Rady
2011/97/EU
2011/97/EU_A
Směrnice Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince 2011, kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES, pokud jde o zvláštní kritéria pro skladování kovové rtuti považované za odpad
Prováděcí rozhodnutí
2011/632/EU
2011/632/EU _A
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/632/EU ze dne 21. září 2011, kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů
Prováděcí rozhodnutí
2011/631/EU
2011/631/EU_A
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/631/EU ze dne 21. září 2011, kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (oznámeno pod číslem K(2011) 6502) (1)
Nařízení Komise
(EU) č. 661/2011
(EU) No 661/2011
Nařízení Komise (EU) č. 661/2011 ze dne 8. července 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů, určených k využití, do některých nečlenských zemí OECD (1)
Návrh směrnice
KOM(2011) 299
COM(2011) 299
Návrh směrnice Rady KOM(2011) 299 kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES, pokud jde o specifická kritéria pro skladování kovové rtuti, která se považuje za odpad (V Bruselu dne 27.5.2011)
Nařízení Komise
(EU) č. 286/2011 
(EU) No 286/2011
Nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (1) + oprava  nařízení
Zpráva Komise
KOM(2011) 13
COM(2011) 13
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů  KOM(2011) 13 o tematické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci (V Bruselu dne 19.1.2011)
Nařízení Komise
(EU) č. 1152/2010
(EU) No. 1152/2010
Nařízení Komise (EU) č. 1152/2010 ze dne 8. prosince 2010, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (1)
Sdělení Komise
KOM(2010) 723
COM(2010) 723
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě KOM(2010) 723 o přezkumu strategie Společenství týkající se rtuti (V Bruselu dne 7.12.2010)
Nařízení
(EU) č. 1103/2010
(EU) No 1103/2010  
Nařízení Komise (EU) č. 1103/2010 ze dne 29. listopadu 2010 , kterým se stanoví pravidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES týkající se označování kapacity přenosných sekundárních (schopných opětovného nabití) a automobilových baterií a akumulátorů
Rozhodnutí Komise 2010/731/EU
2010/731/EU_A
Rozhodnutí Komise 2010/731/EU ze dne 30. listopadu 2010, kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů (oznámeno pod číslem K(2010) 8279) (1)
Zrušuje rozhodnutí Komise 2006/329/ES
Směrnice
2010/75/EU
2010/75/EU _A 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)
 Rozhodnutí Komise
2010/115/EU
2010/115/EU_A
Rozhodnutí Komise 2010/115/EU ze dne 23. února 2010, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (viz níže)
Rozhodnutí Komise
2009/603/ES
2009/603/EC
 Rozhodnutí Komise 2009/603/ES ze dne 5. srpna 2009, kterým se stanoví požadavky na registraci výrobců baterií a akumulátorů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 6054) (1)
Rozhodnutí Komise
2009/292/ES 
2009/292/EC 
Rozhodnutí Komise 2009/292/ES  ze dne 24. března 2009, kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů
Rozhodnutí Komise
2009/360/ES
2009/360/EC
Rozhodnutí Komise 2009/360/ES ze dne 30. dubna 2009, kterým se doplňují technické požadavky pro popis vlastností odpadu stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (oznámeno pod číslem K(2009) 3013) 
Rozhodnutí Komise
2009/359/ES
2009/359/EC
Rozhodnutí Komise 2009/359/ES ze dne 30. dubna 2009, kterým se doplňuje definice inertního odpadu v rámci provádění čl. 22 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (oznámeno pod číslem K(2009) 3012)
Rozhodnutí Komise
2009/358/ES
2009/358/EC
Rozhodnutí Komise 2009/358/ES ze dne 29. dubna 2009 o harmonizaci, pravidelném předávání informací a dotazníku podle čl. 22 odst. 1 písm. a) a článku 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (oznámeno pod číslem K(2009) 3011)
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 1336/2008
(EC) č. 1336/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1336/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004 za účelem jeho přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (1) 
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 1272/2008
(EC) č. 1272/2008 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), ),  změněno nařízením (ES) č. 790/2009
Nařízení Komise
(ES) č. 440/2008
(ES) č. 440/2008
Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008 , kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, změněno nařízením  (ES) č. 761/2009
Směrnice EP a Rady
2008/112/ES
2008/112/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (1)
Směrnice EP a Rady
2008/98/ES
2008/98/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady  (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic , kriteria viz návrh nařízení Rady KOM(2010)576
Směrnice EP a Rady
2008/1/ES
2008/1/EC  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění, změněno směrnicí  2009/31/ES. Prováděcí rozhodnutí 2011/631/EU
Zrušuje se s účinkem ode dne 7. ledna 2014  (viz směrnice 2010/75/EU)
Nařízení Komise
(ES) č. 1418/2007
(EC) č. 1418/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Text s významem pro EHP ), změněno nařízením Komise (ES) č. 740/2008 a nařízením Komise (EU) č. 661/2011 
Nařízení Komise
(ES) č. 1907/2006
(EC) č. 1907/2006
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, změněno nařízením (ES) č. 1354/2007 , (ES) č. 987/2008, (ES) č. 1272/2008,  (ES) č. 134/2009, (ES) č. 552/2009. Sdělení Komise  2009/C 130/03 . Následně změněno  nařízením (EU)  č. 276/2010 , nařízením (EU) č.453/2010, nařízením (EU) č. 143/2011, (EU) č. 252/2011 a  (EU) č. 253/2011
Nařízení EP a Rady(ES) č. 1013/2006
(ES) č. 1013/2006 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů   změněno nařízením Komise (ES) č. 1379/2007,  (ES) č. 669/2008, (ES) č. 219/2009, (ES) č. 308/2009, (EU) č. 664/2011 a nařízením Komise EU) č. 255/2013
Směrnice EP a Rady
2006/66/ES
2006/66/EC  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2006/66/ES  (KZ 02006L0066-20081205) ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (1) oprava 2006L0066R , změněno směrnicí 2008/12/ES, 2008/103/ES , viz také rozhodnutí Komise 2008/763/ES , 2009/603/ES a  2009/851/ES. Zpráva Komise KOM(2010) 698
Směrnice EP a Rady
2006/21/ES
2006/21/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES , oprava 2008L0021R
Nařízení Komise
(ES) č. 1445/2005
(EC) č. 1445/2005 
Nařízení Komise (ES) č. 1445/2005, kterým se vymezují správná kritéria hodnocení kvality a obsah zpráv o kvalitě týkajících se statistiky odpadů pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (viz níže)
Nařízení Komise
(ES) č. 782/2005
(EC) č. 782/2005
Nařízení Komise (ES) č. 782/2005, kterým se stanoví formát pro přenos výsledků statistik odpadů, změněno nařízením Komise (ES) č. 973/2007
Nařízení Komise
(ES) č. 783/2005
(EC) č. 783/2005
Nařízení Komise (ES) č. 783/2005, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (viz níže) o statistice odpadů
Rozhodnutí Komise
2005/369/ES
2005/369/EC
Rozhodnutí Komise 2005/369/ES, kterým se stanoví pravidla pro sledování souladu členských států a kterým se zřizují formáty údajů pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES (viz níže) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Rozhodnutí Komise
2005/293/ES
2005/293/EC 
Rozhodnutí Komise 2005/293/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla kontrolování opětného použití, recyklace a cílů opětného použití, recyklace u vozidel s ukončenou životností stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (viz níže)
Rozhodnutí Komise
2005/270/ES
2005/270/EC 
Rozhodnutí Komise 2005/270/ES, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES (viz níže) o obalech a obalových odpadech
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 648/2004
(EC) č. 648/2004
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (Text s významem pro EHP)  změněno nařízením  (ES) č. 907/2006, (ES) č. 1336/2008, (ES) č. 219/2009
Rozhodnutí Rady
2004/486/ES
2004/486/EC 
Rozhodnutí Rady 2004/486/ES, kterým se Kypru, Maltě a Polsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES (viz níže) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Nařízení Komise
(ES) č. 317/2004
(EC) č. 317/2004
Nařízení Komise (ES) č. 317/2004, kterým se přijímají odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (viz níže) o statistice odpadů, pokud jde o Rakousko, Francii a Lucembursko
Rozhodnutí Rady
2004/312/ES
2004/312/EC 
Rozhodnutí Rady 2004/312/ES, kterým se České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Slovensku a Slovinsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES (viz níže) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Rozhodnutí Komise
2004/249/ES
2004/249/EC 
Rozhodnutí Komise 2004/249/ES o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES (viz níže) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
Rozhodnutí Komise
2003/138/ES
2003/138/EC 
Rozhodnutí Komise 2003/138/ES, kterým se stanoví normy označování konstrukčních částí a materiálů pro vozidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (viz níže) o vozidlech s ukončenou životností
Rozhodnutí Rady
2003/33/ES
2003/33/EC
Rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES (viz níže)
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 2150/2002
(EC No 2150/2002 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (KZ 02002R2150-20080101)  o statistice odpadů, změněno rozhodnutím č. 55/2004, nařízením  (ES) č. 574/2004, (ES) č. 783/2005, odchylně nařízením (ES) č. 317/2004, (ES) č. 1829/2004, (ES) č. 784/2005, (ES) č. 1446/2005 , (ES) č. 1893/2006  a (EU) č. 849/2010 - oprava (EU) č. 849/2010
Směrnice EP a Rady
2002/96/ES
2002/96/EC 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) změněno směrnicí  2003/108/ES, odchylně  2004/486/ES , změněno směrnicí 2008/34/ES, změněno směrnicí 2008/112/ES, zpráva Komise KOM (2009) 0633
 Směrnice EP a Rady
2002/95/ES
2002/95/EC 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES  (KZ 02002L0095-20080524 ) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, změněno rozhodnutím 2005/618/ES, 2005/717/ES, 2005/747/ES , změněno směrnicí  2008/35/ES a rozhodnutím Komise 2011/534/EU 
Návrh směrnice KOM(2008) 810 . Stanovisko (2010/C 280/02),
Rozhodnutí Komise
2002/151/ES
2002/151/EC 
Rozhodnutí Komise 2002/151/ES o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (viz níže) o vozidlech s ukončenou životností
Rozhodnutí Komise
2001/753/ES
2001/753/EC 
Rozhodnutí Komise 2001/753/ES o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (viz níže) o vozidlech s ukončenou životností
Rozhodnutí Komise
2001/524/ES
2001/524/EC 
Rozhodnutí Komise 2001/524/ES, o zveřejnění odkazu na normy EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000 v Úředním věstníku Evropských společenství v souvislosti se směrnicí 94/62/ES (viz níže) o obalech a obalových odpadech
Rozhodnutí Komise
2001/171/ES
2001/171/EC 
Rozhodnutí Komise 2001/171/ES (KZ 02001D0171-20060512 ), kterým se stanoví podmínky pro odchylku u skleněných obalů týkající se úrovní koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES (viz níže) o obalech a obalových odpadech, změněno rozhodnutím 2006/340/ES
Rozhodnutí Komise
2001/68/ES
2001/68/EC 
Rozhodnutí Komise 2001/68/ES, kterým se stanoví dvě referenční měřicí metody pro určení obsahu PCB podle čl. 10 písm. a) směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)
Směrnice EP a Rady
2001/80/ES
2001/80/ES 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení, změněno směrnicí 2006/105/ES a 2009/31/ES. Zrušuje se s účinkem ode dne 1. ledna 2016 (viz směrnice 2010/75/EU)   
Směrnice EP a Rady
2000/76/ES  
2000/76/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES  o spalování odpadů změněno nařízením (ES) č. 1137/2008. Prováděcí rozhodnutí 2011/632/EU
Směrnice EP a Rady
2000/59/ES
2000/59/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu,  změněno směrnicí  2002/84/ES, 2007/71/ES  a nařízením (ES) č. 1137/2008
Směrnice EP a Rady
2000/53/ES
2000/53/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, změněno rozhodnutím 2002/525/ES, 2005/63/ES, 2005/438/ES, 2005/673/ES , 2008/689/ESsměrnicí 2008/33/ES2008/112/ES, rozhodnutím 2010/115/EU , směrnicí 2011/37/EU (změna přílohy II)
Rozhodnutí Komise
2000/738/ES
2000/738/EC
Rozhodnutí Komise 2000/738/ES o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice 1999/31/ES (viz níže) o skládkách odpadů
Rozhodnutí Komise
2000/532/ES
2000/532/EC
Rozhodnutí Komise 2000/532/ES, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech , změněno rozhodnutím 2001/118/ES, 2001/119/ES2001/573/ES a 2010/115/EU
Nařízení Rady
(ES) č. 1420/1999
(EC) č. 1420/1999
Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, (KZ 01999R1420-20050211)  kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD, změněno nařízením (ES) č. 1208/2000, (ES) č. 2630/2000, (ES) č. 77/2001, (ES) č. 1800/2001, (ES) č. 2243/2001, (ES) č. 2118/2003(ES) č. 105/2005
Směrnice Rady
1999/31/ES
1999/31/EC
Směrnice Rady 1999/31/ES  o skládkách odpadů, změněno nařízením (ES) č. 1882/2003 , (ES) č. 1137/2008směrnicí Rady 2011/97/EU,
zpráva Komise KOM (2009) 0633 , návrh směrnice KOM(2011) 299
Směrnice Rady
1999/13/ES
1999/13/EC
Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních,změněno nařízením  (ES) č. 1882/2003, směrnicí 2004/42/ES  a 2008/112/ES . Zrušuje se s účinkem ode dne 7. ledna 2014 (viz směrnice 2010/75/EU
 Rozhodnutí Komise
1999/412/ES
1999/412/EC
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 , zrušeno nařízením (ES) č. 1013/2006
Rozhodnutí Komise
1999/177/ES
1999/177/EC
Rozhodnutí Komise 1999/177/ES, kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice 94/62/ES (viz níže)  o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů
Rozhodnutí Komise
98/184/ES
98/184/EC
 Rozhodnutí Komise 98/184/ES o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů (provádění směrnice Rady 91/692/EHS
Rozhodnutí Rady
97/640/ES
97/640/EC
Rozhodnutí Rady 97/640/ES o schválení změny Úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilejské úmluvy) jménem Společenství, jak ji stanoví rozhodnutí III/1 konference stran
Rozhodnutí Komise
97/622/ES
97/622/EC
Rozhodnutí Komise 97/622/ES o dotaznících pro zprávy členských států o provádění některých směrnic v odvětví odpadů (provádění směrnice Rady 91/692/EHS
Rozhodnutí Komise
97/283/ES
97/283/EC
Rozhodnutí Komise 97/283/ES o harmonizovaných měřicích metodách pro určení hmotnostní koncentrace dioxinů a furanů v emisích do ovzduší v souladu s čl. 7 odst. 2 směrnice 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů
Rozhodnutí Komise
97/138/ES
97/138/EC
Rozhodnutí Komise 97/138/ES, kterým se zavádějí formuláře pro databázový systém podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES (viz níže) o obalech a obalových odpadech, viz 2005/270/ES
Rozhodnutí Komise
97/129/ES
97/129/EC
Rozhodnutí Komise 97/129/ES, kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
Směrnice Rady
1996/59/ES
1996/59/EC
Směrnice Rady 1996/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)
Rozhodnutí Komise
96/302/ES
96/302/EC
 Rozhodnutí Komise 96/302/ES kterým se stanoví formulář pro poskytování údajů podle čl. 8 odst. 3 směrnice Rady 91/689/EHS (viz níže) o nebezpečných odpadech
Směrnice Rady
94/67/ES
94/67/EC
Směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů, změněno nařízením (ES) č. 1882/2003, zrušena viz směrnici 2000/76/ES 
Směrnice EP a Rady
94/62/ES
94/62/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES (KZ 01994L0062-20050405o obalech a obalových odpadech, odchylně  rozhodnutím 1999/177/ES, změněno nařízením (ES) č. 1882/2003, směrnicí 2004/12/ES2005/20/ES, výjimka rozhodnutí  2009/292/ES, zpráva Komise KOM (2009) 0633 a směrnicí Komise 2013/2/EU
Rozhodnutí Komise
94/774/ES
94/774/EC
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním nákladním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole, zrušeno  (ES) č. 1013/2006
 Nařízení Rady
(EHS) č. 259/93
(EEC) č. 259/93
Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole změněno nařízením (ES) č. 120/97, rozhodnutím 1999/816/ES, nařízením ( ES) č. 2557/2001 , zrušeno  (ES) č. 1013/2006
Směrnice Rady
92/112/EHS
92/112/EEC
Směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o postupech harmonizace programů snižování a úplného vyloučení znečišťování odpady z průmyslu oxidu titaničitého
Směrnice Rady
91/692/EHS
91/692/EEC
 Směrnice Rady 91/692/EHS  (KZ 01991L0692-20031120 ), kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí, provedeno rozhodnutím 94/741/ES, 97/622/ES, změněno nařízením (ES) č. 1882/2003
Směrnice Rady
91/689/EHS
91/689/EEC
Směrnice Rady 91/689/EHS (KZ  01991L0689-20081212) o nebezpečných odpadech, změněno směrnicí  94/31/ES , nařízením (ES) č. 166/2006(ES) č. 98/2008. Zrušena ode dne 12.12.2010 (směrnice 2008/98/ES), zpráva Komise KOM (2009) 0633
Směrnice Rady
91/157/EHS
91/157/EEC
Směrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky, provedeno směrnicí 1993/86/EHS změněno směrnicí 1998/101/ESZrušena ode dne 26.září 2008. Nahrazena směrnicí 2006/66/ES 
Směrnice Rady
86/278/EHS
86/278/EEC
Směrnice Rady 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství, změněno směrnicí 1991/692/EHS, a nařízením (ES) č. 807/2003(ES) č. 219/2009 , zpráva Komise KOM (2009) 0633
Směrnice Rady
78/176/EHS
78/176/EEC
Směrnice Rady 78/176/EHS o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého, změněno směrnicí 82/883/EHS, 83/29/EHS91/692/EHS.  Zrušují se s účinkem ode dne 7. ledna 2014 (viz směrnice 2010/75/EU
Rozhodnutí Komise
76/431/EHS
76/431/EEC
Rozhodnutí Komise 76/431/EHS, kterým se zřizuje Výbor pro nakládání s odpady
Směrnice Rady
75/442/EHS
75/442/EEC
Směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, změněno směrnicí 1991/156/EHS, 1991/692/EHS, rozhodnutím Komise 96/350/ES, nařízením (ES) č. 1882/2003, odchylně směrnicí 1996/59/EHS , zrušena  směrnicí 2006/12/ES

 

Komentáře

STK

19.10.2010 - 13:47 Josef Gajdošík
Zajímalo by mě, jak řídí stát takovou instituci, jako jsou stanice technické kontroly, proč z nás vytahují peníze, když při emisní zkoušce řekne technik: Nemá cenu dělat žádnou zkoušku, neboť to co dnes přidávají do PHM, s tím nám neprošla ani nová auta. Kde je tedy těžce placená služba pro lepší životní prostředí, když praxe je tato. Jen na podržení tohoto absurdu: Ministerstvo životního prostředí na můj takto formulovaný dotaz nereagovalo! S pozdravem!

ano

20.12.2011 - 14:00 Josef Gajdošík
Do 20. 12. 2011 MŽP nereagovalo, nevím tedy na co si tyto úřady platíme!!! Asi se nechám zaměstnat v Praze......

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail