Distribuce, balení, označování chemických látek

Zdroj: 

Odpovědi na časté otázky k novele zákona o chemických látkách - povinnosti distributora, balení a označování nebezpečných chemických látek, uvádění nebezpečných vlastností chemických látek.

Došlo v novele zákona o chemických látkách ke změně povinností distributora?

V novele zákona nedolo k zásadní změně rozsahu povinností distributora. Nově se vak zavádí pojem první distributor. Prvním distributorem je distributor, který jako první uvádí do oběhu látku nebo přípravek, které byly vyrobeny nebo dovezeny na území jiné členské země Evropských společenství. Mezi povinnosti prvního distributora patří například zajistit, aby chemická látka nebo přípravek, které nabývá, byly klasifikovány v souladu se zákonem o chemických látkách a přípravcích, a získat údaje pouité pro jejich klasifikaci. Obecně musí plnit první distributor stejné povinnosti jako výrobce nebo dovozce nebezpečné chemické látky nebo přípravku.

První distributor je také povinen zajistit, aby byl pro chemickou látku nebo přípravek vypracován bezpečnostní list. V bezpečnostním listu uvede první distributor údaje o své osobě a zároveň údaje o výrobci, dovozci nebo distributorovi se sídlem na území jiné členské země Evropských společenství, od kterého bezpečnostní list převzal.

Distributor, s výjimkou prvního distributora, který uvádí do oběhu klasifikované a označené chemické látky nebo přípravky je povinen je uvádět do oběhu s původním označením nebo nově označené v souladu se zákonem.

Nově označovat chemické látky nebo přípravky můe distributor pouze v případě, e je uvádí do oběhu nově zabalené podle § 19 odst. 7 zákona. V případě nového označení je kadý distributor, včetně prvního distributora, povinen na obalu uvést údaje o své osobě.

Je výrobce povinen uvádět v reklamním letáku i nebezpečné vlastnosti nabízeného přípravku?

Osoby při veřejné propagaci nebo nabízení nebezpečné látky klasifikované podle § 2 odst. 5 zákona jsou povinny současně informovat o nebezpečných vlastnostech látek v souladu se zákonem. Při veřejné propagaci nebo nabízení nebezpečného přípravku klasifikovaného podle § 2 odst. 5 zákona, které umoňují nákup přípravku, ani by měl kupující monost vidět označení přípravku před uzavřením smlouvy, musí osoby informovat kupujícího o nebezpečných vlastnostech přípravku nejpozději při uzavírání smlouvy. Z uvedeného vyplývá, e kupující musí být vdy (nejpozději před uzavřením smlouvy) informován o nebezpečných vlastnostech výrobku. V případě, e kupující prokazatelně nebyl informován o vech vlastnostech výrobku (nebezpečné chemické látky nebo přípravku) je kupní smlouva neplatná. Za uvedené poruení povinností zákona můe přísluný správní úřad uloit pokutu a do výe 1 000 000 Kč.

Kdy bude v ČR platit nařízení REACH?

Návrh Nařízení o REACH byl vypracován Evropskou komisí po rozsáhlé internetové diskusi pracovního návrhu, připraveného na základě tzv. Bílé knihy, která obsahuje zásady nové evropské chemické politiky.

Návrh byl předloen Evropskému parlamentu v říjnu 2003. V dalím období byl  projednáván celkem devíti výbory parlamentu, při čem hlavním zodpovědným výborem byl Výbor pro ivotní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Jednání výborů byla vzhledem k náročnosti předloeného návrhu komplikovaná a byla ukončena a v říjnu 2005. Celkem bylo předloeno několik tisíc pozměňovacích návrhů. Dne 17. listopadu 2005 proběhlo prvé čtení návrhu Nařízení o REACH v plénu Evropského parlamentu, v něm byl návrh s řadou pozměňovacích návrhů nařízení přijat. 

Výsledné znění návrhu je kompromisem dvou protichůdných stanovisek stoupenců chemického průmyslu a stoupenců přísnějí ochrany lidského zdraví a ivotního prostředí před účinky nebezpečných chemických látek.

V současné době probíhá projednávání návrhu Nařízení o REACH v pracovní skupině vytvořené v rámci Rady, v ní jsou zastoupeny vechny členské země ES. Z jednání této skupiny vzeel rovně velký počet námětů na úpravy návrhu. Projednávání návrhu bylo ukončeno na konci roku 2005 přijetím společného stanoviska.

V dalí fázi bude následovat druhé čtení v Evropském parlamentu. Předpokládá se, e projednávání bude probíhat jetě nejméně jeden rok. Očekává se, e Nařízení o REACH by mohlo být schváleno v prvním pololetí 2007. O postupu projednávání a případných změnách budeme informovat v kadé aktualizaci Příručky. Podrobnosti o termínech nabytí účinnosti zveřejníme v dostatečném předstihu.


Musí být balení a označení nebezpečných chemických látek a přípravků uvedeno do souladu se zákonem
č. 356/2003 Sb. a jeho prováděcími předpisy nejpozději od 1. 5. 2006. Je to povinností podnikatelů (konečných uivatelů) nebo výrobce, aby byly nebezpečné chemické látky a přípravky ji pouívané balené a označené v souladu s nyní platnou legislativou?

Je to skutečně tak, e chemické látky a přípravky vyrobené nebo dovezené před 1. květnem 2004 je mono uvádět na trh nebo do oběhu s původním označením a bezpečnostním listem do 1.května 2006. Za označení a přípravu bezpečnostního listu odpovídá výrobce nebo dovozce, nikoli konečný uivatel.

Chemické látky a přípravky vyrobené nebo dovezené po 1. květnu 2004 měly být v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějích předpisů, ji od tohoto data. Kdy se ukázalo, e půlroční interval mezi zveřejněním zákona (29. října 2003) a jeho nabytím účinnosti (1. května 2004) není pro výrobce a dovozce dostatečný, bylo dohodnuto, e inspekční orgány budou tolerovat označení a bezpečnostní listy podle dříve platného zákona č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějích předpisů, jetě do konce roku 2004. V současné době tedy musí být chemické látky a přípravky vyrobené po 1. květnu 2004 ji označené a vybavené bezpečnostními listy podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějích předpisů.

ZDROJ:
Dotazy - distribuce, balení, označování chem. látek. In Enviweb.cz [online]. Brno : Enviweb, 2006 [cit. 2006-23-02]. Dostupný z WWW: <http://www.enviweb.cz/?secpart=chemlatky_archiv_fhech_cz_>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail