Die BG ročník 1999

Anotovaný výběr článků z publikace Die BG, ročník 1999

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Ř

S

Š

T

U

Ú

V

W

X

Y

Z

Ž

B

bezpečnost práce

1, 5, 10, 14, 15, 19, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 47

 

Č

četnost

26

čištění

36

 

D

dílny

35

doly

42, 49

dotazníky

27

dozor technický

19

dozor živnostenský

33

 

E

elektřina statická

48

ergonomie

11, 50

ES

7

EU

12, 40

Evropa

7, 9

expozice pracovníků

42, 49

 

F

fyziologie

13

časopisy
rejstřík
články

G

galvanotechnika

28

 

H

hodnocení subjektivní

27

hodnoty přípustné

41

hořčík

20

hořlaviny

6, 36

hygiena práce

1, 2, 10, 11, 15, 17, 20, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 46, 47, 48, 49

 

CH

chromany

2

 

I

impregnace

2

informace

30

internet

30

 

J

jámy

14

jazyky

30

 

K

kanály

14

kanceláře

17

kapaliny

36

kategorizace

41

klopýtnutí

25

kluznost

44

komfort

45

koncentrace

35

kongresy BP

1

časopisy
rejstřík
články

L

látky karcinogenní

41, 42, 49

lékaři závodní

33

lékařství pracovní

15, 18, 41, 42, 49

lešení

5

 

M

management

1

 

N

nádoby

36

náklady

8

Německo

3, 4, 11, 12, 16, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 39, 41, 49

nemoci

18

nemoci z ozáření

42

nemoci z povolání

7, 10, 34

nemocnost

3

neschopnost pracovní

27

neurofyziologie

13

 

O

obuv ochranná

25

oděvy ochranné

22, 38, 45, 48

OOPP

22, 38, 45, 48

organizace a řízení

1

ovzduší

11, 35

časopisy
rejstřík
články

P

pády na rovině

44

pády osob

5, 21, 25, 37, 44

pády z výšky

5, 21, 43

páteř

17, 18

plošiny pracovní

5

plyny toxické

49

počasí nepříznivé

22

podlahoviny

44

podlahy

44

podlahy neklouzavé

37

podnikatelé

31, 32, 33

podniky

23, 32

podniky malé

31, 32

podniky střední

31

pojištění sociální

8, 9, 34

pojištění úrazové

4, 7, 8, 9, 12, 33

požáry

36

práce

17

práce vsedě

17

pracoviště

35

prach

49

prevence

4, 8, 18

programy

39

prostory vnitřní

35

prostředí životní

46

prostředky

36

prostředky dopravní

21

průmysl chemický

46

průmysl masný

25

první pomoc

23

předpisy bezpečnostní

14, 15, 16, 19

předpisy hygienické

15, 16, 28, 29

přenosy

30

přístroje elektrické

6

přístroje měřicí

44

psychologie

27

psychologie práce

14, 47

časopisy
rejstřík
články

R

rehabilitace

8, 13, 40

ruce

13

rudy

42, 49

 

S

skladiště

6

služby

15

snižování

8

software

50

společenství oborová

11, 16, 18, 19, 24, 34, 37, 50

stavebnictví

21, 43

staveniště

21, 43

stroje

19

stroje stavební

21

svaly

17

 

Š

šachty

14

škodliviny

2, 20, 28, 29, 41, 46

 

T

technici BP

33

 

U

uklouznutí

25, 37

uran

42, 49

časopisy
rejstřík
články

Ú

úklid

37

únava duševní

47

úprava antistatická

48

úrazy

4, 13

úrazy na cestě do práce a z práce

34

úrazy pádem

43

úrazy pracovní

4, 7, 21, 23, 26, 34

úrazy smrtelné

43

 

V

větrání

6

vlákna anorganická

29

vlákna syntetická

29

výbuchy

6, 36

výbušniny

36

výrobky

24

výzkum BP

30

vzdělávání dospělých

39

 

Z

zákony

33

záření elektromagnetické

38

záření radioaktivní

42

zařízení technická

24

zátěž fyzická

18

zátěž psychická

47

zdraví

3

zkoušky

24

 

Ž

žebříky

5

časopisy
rejstřík
články

1

JÄCK, S.: Management im Arbeitsschutz. Eröffnungsvortrag des Kongresses "Arbeitsschutz aktuell"´98 am 7. Oktober 1998. Management v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zahajovací přednáška na kongresu BOZP aktuálně ´98 dne 7. 10. 1998. s. 6-13
        anotace: Nové požadavky na organizaci BOZP. Nové modely ke zlepšování kvality v BOZP. Řízení podniků pomocí modelů managementu. Systémy managementu na postupu. Normy pro systémy řízení BOZP. Požadavky z praxe na tyto systémy. Zařízení systémů řízení BOZP v podnicích.
        klíčová slova: hygiena práce - bezpečnost práce - organizace a řízení - kongresy BP - management

2

RHEKER, R.: Chromathaltige Holzschutzmittel vor dem Aus? Produkt-Code für Holzschutzmittel als branchenspezifische Lösung. Prostředky na ochranu dřeva, obsahující chromany, před zrušením? Produktový kód jako řešení specifické pro obor. s. 23-26
        anotace: Nebezpečí těchto látek pro zdraví. Náhradní produkty. Technická pravidla pro nebezpečné látky týkající se chromanů v prostředcích na ochranu dřeva. Postup v praxi. Produktový kód pro tyto prostředky.
        klíčová slova: chromany - impregnace - hygiena práce - škodliviny

3

OPPOLZER, A.: Betriebliche Gesundheitsförderung im Krankenhaus. Podniková stimulace zdraví v nemocnici. s. 28-36
        anotace: Výsledky projektu SZO v diakonii nemocnice v Hamburku, při němž bylo zkoumáno působení opatření stimulujících zdraví na morbiditu. Různé možnosti snižování nemocnosti. Zjištěno, že participativní a integrativní podnikové stimulování zdraví je smysluplnější než pouhé kontroly a sankce.
        klíčová slova: nemocnost - zdraví - Německo

časopisy
rejstřík
články

4

LEUBE, K.: Anordnungen der Unfallversicherungsträger zur Prävention. Nařízení nositelů úrazového pojištění pro prevenci. s. 66-71
        anotace: Různé možnosti nositelů úrazového pojištění, kteří prosazují prevenci v podnicích pomocí nařízení. Popis rozdílů a příspěvek k pochopení oprávnění k nařízením. Právní podklady a možnosti odporu. Nařízení k prevenci úrazů.
        klíčová slova: úrazy pracovní - pojištění úrazové - prevence - Německo - úrazy

5

JÄGER, W.: Den Aufstieg richtig wählen. Správně zvolit stoupání. s. 78-84
        anotace: Přes četnost pomůcek ke stoupání se často nebere zřetel na bezpečnost práce. Žebříky. Lešení. Pojízdná lešení. Zdvižné pracovní plošiny. Nutnost hospodárnosti.
        klíčová slova: pády osob - pády z výšky - lešení - žebříky - plošiny pracovní - bezpečnost práce

6

MÜLLER, N.: Belüftung und Explosionsschutz in Lagern für brennbare Flüssigkeiten?. Větrání a ochrana před výbuchy ve skladech s hořlavými kapalinami? s. 84-86
        anotace: Větrání a odvětrávání skladů a ochrana proti výbuchům elektrických přístrojů. Nutnost diferencovaného přístupu k opatřením. Možnost snížení nákladů při zohlednění místní situace.
        klíčová slova: výbuchy - přístroje elektrické - hořlaviny - větrání - skladiště

7

PABST, B.: Rehabilitation und Kostenmanagement. Schwerpunkte im Europäischen FORUM Unfallversicherung. Rehabilitace a řízení nákladů. Těžiště v Evropském Fóru pro úrazové pojištění. s. 94-95
        anotace: Fórum bylo založeno v r. 1992 jakožto institut pro pojištění proti úrazům a nemocím z povolání. Stimulace, princip specifického pojištění. Výhled pro nový rok činnosti fóra.
        klíčová slova: Evropa - pojištění úrazové - úrazy pracovní - ES - nemoci z povolání

8

MORGER, W.: Kostenmanagement: ein Gebot der Schadenminderung. Kostenmanagement in der sozialen Unfallversicherung. Řízení nákladů: příkaz snižování škod. Řízení nákladů v sociálním úrazovém pojištění. s. 101-104
        anotace: Zásada a náplň tohoto příkazu. Nutnost hospodárnosti. Řízení nákladů jakožto úkol sociálního (úrazového) pojištění. Prevence. Rehabilitace. Spolupráce jako faktor úspěchu.
        klíčová slova: pojištění úrazové - pojištění sociální - náklady - snižování - prevence - rehabilitace

9

MURER, E.: Unfallversicherung im Spannungsfeld zwischen Kostenmanagement und sozialem Auftrag. Vortrag EUROPEAN FORUM vom 18.September 1998 in Luzern. Úrazové pojištění v oblasti napětí mezi řízením nákladů a sociální zakázkou. Přednáška na Evropském fóru dne 18.září 1998 v Luzernu. s. 96-100
        anotace: Historie úrazového pojištění. Pojetí sociálního pojištění, nikoli pouze sociálního úrazového pojištění. Právní struktura původní formy sociálního pojištění. Srovnání s moderním sociálním pojištěním.
        klíčová slova: pojištění sociální - Evropa - pojištění úrazové

časopisy
rejstřík
články

10

DITTMANN, A. - MÜLLER, H.-J.: Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren ... ein ganzheitliches Denken im Gesundheitsschutz. Prací podmíněná zdravotní rizika ... komplexní myšlení v ochraně zdraví. s. 134-138
        anotace: Nově pojatá prevence tzv. prací podmíněných onemocnění. Nutnost zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Akční pole souborné ochrany zdraví. Aktivní proces utváření práce.
        klíčová slova: nemoci z povolání - hygiena práce - bezpečnost práce

11

BARIG, A. - KLEINE, H.: Ermittlungen an Innenraum-Arbeitsplätzen. Zjišťování na pracovištích v interiéru. s. 146-149
        anotace: Aspekty kvality vzduchu. Ergonomie. Vhodná strategie k zjišťování zátěží vede k preventivním i korigujícím opatřením, přičemž bývají zapotřebí komplexní porady zvláště s příslušným oborovým společenstvím. Výhled.
        klíčová slova: Německo - ergonomie - hygiena práce - ovzduší - společenství oborová

12

RASCHKE, U.: Kohll/Decker-Urteile des EuGH: Auswirkungen in der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung?. Rozsudky Evropského soudního dvora Kohlla/Deckera: působení v německém zákonném úrazovém pojištění? s. 152-161
        anotace: Vysvětlení pojmů. Právní situace podle rozsudků z hlediska úrazového pojištění. Systémy věcného výkonu. Nárok, odvozený bezprostředně ze smlouvy ES. Ambulantní nebo stacionární věcné výkony. Důsledky pro německé nositele úrazového pojištění. Současná praxe.
        klíčová slova: pojištění úrazové - EU - Německo

časopisy
rejstřík
články

13

WEBER, H.: Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Hand. Ein Fallbeispiel mit einer Rehabilitationsmethode auf arbeitspsychologischer und neurophysiologischer Basis. Navrácení pracovní schopnosti ruky.Příklad případu s rehabilitační metodou na pracovně fyziologické a neurofyziologické bázi. s. 202-207, 8 obr.
        anotace: Navrácení schopnosti ruky po těžkém úrazu a následném motorickém ochrnutí metodou intenzivního tréninku. Tato metoda vede k silné motivaci a k aktivní spolupráci zraněného, což stimuluje úspěch léčby.
        klíčová slova: úrazy - ruce - neurofyziologie - rehabilitace - fyziologie

14

NARR, W.: Sicheres Einsteigen und Arbeiten in Schächten, Gruben und Kanälen. Bezpečný vstup a bezpečná práce v šachtách, jámách a kanálech. s. 198-201
        anotace: Vhodná ochranná opatření pro vstup. Plán opatření pro to, aby se tam vůbec nemuselo vstupovat. Návrh všeobecného zákazu vstupu, který lze překročit jen se zvláštním povolením. Tělesné a psychické zábrany v hlubokých, temných nebo úzkých prostorách.
        klíčová slova: šachty - předpisy bezpečnostní - kanály - jámy - bezpečnost práce - psychologie práce

15

HEMMER, E.: Aus der Forschung: Der betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxis. neuveden s. 214-219
        anotace: Výsledky studie o tržních trendech a rozvojových potenciálech služeb v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Lékařská a bezpečnostně technická péče v podnicích. Posouzení předpisů a informačních médií. Význam ochrany práce. Akceptance veřejných a komerčních služeb.
        klíčová slova: hygiena práce - bezpečnost práce - lékařství pracovní - služby - předpisy bezpečnostní - předpisy hygienické

16

RENTROP, M.: Neuordnung des berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und Regelwerkes. Nový řád předpisů a pravidel oborového společenství. s. 208-213
        anotace: Struktura předpisů a pravidel. Jejich systematika. Předpisy oborových společenství. Pravidla pro BOZP. Nové projekty v oborovém výboru. Přehled zásadních bodů nového řádu. Realizace nové koncepce v oborových výborech. Revize všech bezpečnostních předpisů z doby před 1. lednem 1987.
        klíčová slova: předpisy bezpečnostní - společenství oborová - Německo - předpisy hygienické

časopisy
rejstřík
články

17

LINDNER, U.: Steh-Sitz-Dynamik bringt Bewegung ins Büro. Dynamika stání a sezení přináší do kanceláře pohyb. s. 268
        anotace: Zábrana obtíží opěrného a pohybového aparátu u kancelářských prací. Vědecké studie. Výhodnost krátkého stání při práci vsedě. Jak lze této dynamiky v kanceláři dosáhnout.
        klíčová slova: páteř - hygiena práce - práce - svaly - kanceláře - práce vsedě

18

HAAMANN, F.: Möglichkeiten der Berufsgenossenschaften zur Prävention von Wirbelsäulenerkrankungen. Možnosti oborových společenství v prevenci onemocnění pátěře. s. 270-272
        anotace: Intervenční prevence jako účinná metoda. Oborové společenství pro péči o zdraví a blahobyt. Nové cesty prevence. Faktory onemocnění páteře. Výzkum, vývoj a zkoušky. Informace a konzultace. Omezení zátěže - psychosociální faktory. Ergonomie pracoviště. Projekt "Záda 2000".
        klíčová slova: páteř - společenství oborová - prevence - lékařství pracovní - nemoci - zátěž fyzická

19

JOHANNKNECHT, A. - SCHÜTZ, A.-G.: Überwachung von technischen Arbeitsmitteln. Vorgehensweise der technischen Aufsichtsdienste bei Nichterfüllung der rechtlichen Anforderungen für Maschinen. Dozor nad technickými pracovními prostředky. Způsoby jednání technických dozorčích služeb při neplnění právních požadavků na stroje. s. 274-280
        anotace: Návody, podle nichž mohou technické dozorčí služby oborových společenství plnit svoji zákonnou zakázku na zajištěném právním základě. Změněné předpisy a obtíže při jejich plnění. Jednotný postup technických dozorčích služeb. Možná opatření při neplnění požadavků.
        klíčová slova: dozor technický - stroje - společenství oborová - bezpečnost práce - předpisy bezpečnostní

20

JOHANNKNECHT, A. - WASSENHOVEN,J.: Sicherheitsregeln für Magnesium. Bezpečnostní předpisy pro hořčík. s. 282-283
        anotace: Nové předpisy: aplikace, nebezpečí a ochranná opatření při práci s hořčíkem. Požadavky na jakost pro stroje na zpracování (za vzniku třísek), tavení a lití hořčíku a jeho slitin. Aplikace nových předpisů.
        klíčová slova: hygiena práce - škodliviny - hořčík

21

JÄGER, W. - HOLLAND, U.: Sicherheit auf Baustellen. Eine statistische Analyse der Baustellenunfälle. Bezpečnost na staveništích. Statistická analýza úrazů na staveništích. s. 256-263
        anotace: Ke třetině smrtelných úrazů dochází při stavebních pracích. Celkový pohled na úrazy na staveništích. Předmět způsobující úraz. Pády osob. Úrazy řemeslníků. Padající předměty. Úraz způsobený nárazem. Úraz odletěvším předmětem. Úraz při obsluze stroje. Přejetí dopravním prostředkem.
        klíčová slova: staveniště - pády z výšky - stavebnictví - pády osob - úrazy pracovní - prostředky dopravní - stroje stavební

časopisy
rejstřík
články

22

MAAG, M.: Wetterschutzkleidung - heute attraktiven denn je!. Oděvy na ochranu proti vlivům povětrnosti - dnes atraktivnější než kdykoli jindy! s. 328-332
        anotace: Pro venkovní práce se stále více prosazují tyto oděvy jako měnící se vědomí pracovního trhu. Zdraví jako výrobní faktor. Nové požadavky uživatele na oděvy a jejich materiály. Podstata komfortu při nošení. Snaha být dobře chráněn i dobře vypadat. Nutnost poznat kvalitu.
        klíčová slova: oděvy ochranné - OOPP - počasí nepříznivé

23

NITZ, H.: Angst vor Hilfe-Leistungen?. Strach před poskytnutím pomoci? s. 334-336
        anotace: Právní aspekty první pomoci a její organizace v podniku. Škody, které způsobí osoba poskytující první pomoc. Výchova k poskytování první pomoci. Kolik je takových osob v podniku zapotřebí. Motivace k příslušnému vzdělávání.
        klíčová slova: úrazy pracovní - podniky - první pomoc

24

KOHSTALL, T.: Sicherheit durch Prüfung. Prüfung und Zertifizierung technischer Produkte: Unterstützung der Hersteller im Rahmen der Produkthaftung. Bezpečnost zkoušením. Zkoušení a certifikace technických produktů: podpora výrobců v rámci ručení za výrobek. s. 346-349
        anotace: Postup, jaký např. nabízí Oborové společenství PRÜFZERT, zajišťuje, že u výrobků, které přicházejí na trh, jsou dodrženy bezpečnostně technické požadavky. Postup zkoušení. Možnost podstatného snížení záručního rizika úspěšně provedenou zkouškou.
        klíčová slova: zkoušky - společenství oborová - zařízení technická - výrobky

25

SCHENK, H. - SELGE, K.: Prävention von Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen in Betrieben der Fleischwirtschaft. Prevence úrazů způsobených klopýtnutím, uklouznutím a pádem v podnicích masného průmyslu. s. 350-353
        anotace: Provedena analýza, zhodnoceno riziko a vyvinuty nové způsoby prevence. Aplikace výzkumných metod, použitých v masném průmyslu poprvé. Úrazy na schodištích v lednici. Převzetí přístroje na měření uklouznutí GMG 100 do služeb OS. Požadavky na vhodnou obuv.
        klíčová slova: pády osob - průmysl masný - obuv ochranná - klopýtnutí - uklouznutí - Německo

časopisy
rejstřík
články

26

COENEN, W.: Zur Entwicklung der Arbeitsunfallhäufigkeit. K vývoji četnosti pracovních úrazů. s. 400-402
        anotace: Četnost pracovních úrazů se po léta snižuje a tento dlouhodobý trend trvá. Zjištěno, že pro účinnou prevenci jsou trvalá a neochabující opatření vhodnější než krátkodobé aktivity a jednorázové podněty.
        klíčová slova: úrazy pracovní - Německo - četnost

27

BONITZ, D. - BÖDEKER, W. - BINDZIUS, F.: Psychisches Befinden und Gesundheit am Arbeitsplatz. Psychický stav a zdraví na pracovišti. s. 392-395
        anotace: Provedena analýza údajů o souvislostech mezi subjektivním pocitem zaměstnance a pracovní neschopností. Podkladem byla hlášení pracovní neschopnosti a odpovědi zaměstnanců při dotazníkové akci na pěti závodech v rámci Kooperačního programu Práce a zdraví. Výsledky zpracovány do grafů a tabulky.
        klíčová slova: Německo - dotazníky - psychologie - neschopnost pracovní - hodnocení subjektivní

časopisy
rejstřík
články

28

BÖCKLER, M.: Gefährdungsermittlung und -beurteilung in der Galvanotechnik. Zjišťování a posuzování nebezpečí v galvanotechnice. s. 443-446
        anotace: Seznam nebezpečných látek podle par. 16 nařízení o nebezpečných látkách. Vzorové seznamy nebezpečných látek. Požadavky na sklady nebezpečných látek. Specifické doplňky pro jednotlivé podniky.
        klíčová slova: předpisy hygienické - škodliviny - galvanotechnika - hygiena práce

29

WELZBACHER, U.: Künstliche Mineralfasern - Aktuelle Entwicklungen. Umělá minerální vlákna - aktuální vývoj. s. 448-453
        anotace: Rozhodnutí Výboru pro nebezpečné látky a následná nařízení. Riziko způsobené vlastnostmi vláken. Index kancerogenity. Problém nízké biologické stability. Nařízení o umělých minerálních vláknech a o jejich zákazu. Mezní hodnoty koncentrací ve vzduchu. Ochranná opatření.
        klíčová slova: vlákna syntetická - vlákna anorganická - Německo - škodliviny - předpisy hygienické

30

MEFFERT, K.: Internationaler Transfer von Arbeitsschutzforschung. Mezinárodní transfer výzkumu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. s. 454-456
        anotace: Internet jakožto nová informační cesta. Získávání informací. Problém jazykové bariéry. Univerzální jazyk sítě. Transfer výsledků výzkumu.
        klíčová slova: bezpečnost práce - jazyky - výzkum BP - hygiena práce - internet - informace - přenosy

31

STROTHOTTE, G.: Das Unternehmermodell - Förderung der Einverantwortung im Arbeitsschutz in kleinen und mittlerern Unternehmen. Podnikatelský model - stimulování vlastní odpovědnosti v BOZP v malých a středních podnicích. s. 458-462
        anotace: Nutnost vyzkoušet nové formy BOZP zvláště v malých podnicích. Předpoklady a možnosti realizace tohoto modelu. Bilance po jeho zavedení. Co je zprostředkováno podnikateli v informačních a motivačních opatřeních. Zkušenosti.
        klíčová slova: hygiena práce - bezpečnost práce - Německo - podnikatelé - podniky malé - podniky střední

32

KENTNER, M. - FRANZ, M. - KIPARSKI VON, R.: Ein Pilotprojekt zum Gesundheits- und Arbeitsschutz in Kleinbetrieben. Pilotní projekt bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých podnicích. s. 462-467
        anotace: Základ projektu spočívá ve snaze získat co nejvíce malých podniků jakožto zákazníky. Cílem je nalézt organizační a logistické struktury k zajištění účinné a hospodárné péče. Kritický pohled na současnou praxi "podnikatelského modelu".
        klíčová slova: bezpečnost práce - podniky malé - podniky - podnikatelé - Německo - hygiena práce

33

LEICHSENRING, CH.: Beratung des Unternehmers im neuen Arbeitschutzsystem. Konzultace podnikatelům v novém systému bezpečnosti a hygieny práce. s. 468-472
        anotace: Vzhledem k malé konkrétnosti předpisů nového zákona o BOZP potřebuje podnikatel odbornou konzultaci. Vedle odborníků pro BOZP a závodních lékařů patří konzultační úkol i k činnosti živnostenského dozoru a k nositelům úrazového pojištění.
        klíčová slova: zákony - podnikatelé - lékaři závodní - hygiena práce - technici BP - bezpečnost práce - pojištění úrazové - dozor živnostenský

34

REISS, S.: Umfang der Versicherung, Unfälle und Berufskrankheiten sowie Leistungsaufwendunden bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften im Jahre 1998. Rozsah pojištění, úrazy a nemoci z povolání, jakož i náklady na výkony u průmyslových oborových společenství v roce 1998. s. 477-490
        anotace: Systematické znázornění nejdůležitějších čísel a trendů k rozsahu pojištění, k úrazům a nemocím z povolání, ke stavu důchodů, k nákladům na výkony a k získávání prostředků.
        klíčová slova: úrazy na cestě do práce a z práce - úrazy pracovní - společenství oborová - nemoci z povolání - pojištění sociální

časopisy
rejstřík
články

35

WELZBACHER, U.: Rechtliche Bewertung von Innenraumbelastungen. Právní hodnocení znečištění interiérů. s. 505-510
        anotace: Mezní hodnoty vzduchu na pracovišti. Nejvýše přípustné koncentrace. Technická normativní koncentrace. Mezní hodnoty vzduchu pro interiéry. Příklady použití mezních hodnot na průmyslových pracovištích a v kancelářích. "Smíšené" pracovní oblasti. Situace výrobních zařízení téhož zaměstnavatele a různých zaměstnavatelů.
        klíčová slova: ovzduší - pracoviště - hygiena práce - dílny - koncentrace - prostory vnitřní

36

FRIEDL, J.: Brand- und Explosionsschutz. Brandsichere Behälter für Reinigungsmittel. Ochrana před požáry a výbuchy. Nehořlavé nádoby pro čisticí prostředky. s. 514-516
        anotace: Nebezpečné hořlavé látky: vypařování a vznik hořlavých nebo výbušných plynů. Zkušenosti v podnicích. Bezpečné jednání - doporučení k zacházení s kapalinami. Zákonné podklady a návodná literatura.
        klíčová slova: požáry - výbušniny - hořlaviny - kapaliny - bezpečnost práce - výbuchy - nádoby - čištění - prostředky

37

GÖTTE, T. - HEISIG, A.: Verhütung von Rutschunfällen. Empfehlung zur Oberflächengestaltung, Reinigung und Pflege von Naturwerkstein-Bodenbelägen. Zábrana úrazů způsobených uklouznutím. Doporučení pro úpravu povrchů, čištění a péči o podlahové krytiny z přírodního kamene. s. 518-521
        anotace: Metoda zkoušek vhodnosti úpravy podlahy. Vliv provedení povrchů z přírodního kamene na zábranu uklouznutí. Působení prostředků k vytírání podlah na možnost uklouznutí. Doporučení k čištění a péči o podlahy podle směrnic oborového společenství 181.
        klíčová slova: pády osob - bezpečnost práce - společenství oborová - úklid - uklouznutí - podlahy neklouzavé

časopisy
rejstřík
články

38

SCHOLMANN, J. - SIEKMANN, H.: Hochfrequenz-Schutzkleidung. Eine neue persönliche Schutzausrüstung. Osobní ochranné pracovní prostředky do prostředí s vysokými kmitočty. s. 564-571
        anotace: Nutnost osobní ochrany při vysoké intenzitě elektromagnetického záření. Specifická absorpční schopnost. Měření časového vzrůstu teploty. Kalometrické měření absorpce energie a elektrické síly pole.
        klíčová slova: záření elektromagnetické - OOPP - oděvy ochranné

39

FRÖLICH-KRUMMENAUER, M. - GÖTZE, M. - GUDE, D.: Wie Personalentwicklung Arbeitssicherheit fördern kann. Jak může personální rozvoj stimulovat bezpečnost práce. s. 574-577
        anotace: Projekt k dlouhodobému zajištění pracovišť. Studijní program. Další vzdělávání jako základní cíl projektu. Trénink s počítačem. Didaktická výstavba nového studijního programu. Seminář k podpoře samostatného studie.
        klíčová slova: Německo - programy - bezpečnost práce - vzdělávání dospělých

40

MORGER, W.: Rehabilitation in Europa. Rehabilitace v Evropě. s. 603-608, 6 obr.
        anotace: Zdravotnické systémy v Evropě. Společné zásady a rozdílné struktury rehabilitace. Její finanční aspekty. Vliv hospodářské situace. Nutnost kladného vztahu okolí k postiženému. Význam rehabilitace společně s prevencí.
        klíčová slova: rehabilitace - EU

časopisy
rejstřík
články

41

WELZBACHER, U.: MAK- und BAT-Werte-Liste 1999. Seznam nejvýše přípustných hodnot a biologických tolerančních hodnot pracoviště za r. 1999. s. 658-664
        anotace: Seznam ke zkoušení zdraví škodlivých látek zveřejněný senátní komisí německého výzkumného společenství. Přehled karcinogenů. Změny v seznamech látek s ohledem na nejvýše přípustné hodnoty. Změny biologických hodnot, změny v zařazení škodlivin do kategorií. Rozhodnutí výboru pro nebezpečné látky.
        klíčová slova: škodliviny - kategorizace - lékařství pracovní - hygiena práce - látky karcinogenní - hodnoty přípustné - Německo

42

Retrospektive Ermittlung der Strahlenexposition für Beschäftigte im Uranerzbergbau der DDR. Retrospektivní zjišťování expozice záření u zaměstnanců uranových dolů NDR. s. 678-689
        anotace: Modely pro zjišťování expozice záření v uranových dolech. Podklady pro rekonstrukci expozice v jednotlivých provozech - při povrchové těžbě a v úpravnách. Rekonstrukční měření. Sumarizace a zhodnocení zjištěných výsledků.
        klíčová slova: doly - záření radioaktivní - expozice pracovníků - uran - rudy - hygiena práce - látky karcinogenní - nemoci z ozáření - lékařství pracovní

43

HENTER, A.: Jeder zweite tödliche Arbeitsunfall ein Baustellenunfall.. Každý druhý smrtelný pracovní úraz je úrazem na staveništi. s. 652-657
        anotace: Výzkum úrazů na německých staveništích v letech 1995 - 1997. Stanovení hlavních příčin úrazů a nezbytných opatření k podpoře bezpečnosti. Stavebnictví ve srovnání s ostatními odvětvími. Převládají úrazy při pracích výrobního charakteru. Každý druhý pracovní úraz je způsoben pádem z výšky. Vysoce nebezpečná pracoviště.
        klíčová slova: stavebnictví - staveniště - úrazy smrtelné - úrazy pádem - pády z výšky

44

GÖTTE, T. - HEISIG, A.: Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen vor Ort. Das Gleitmessgerät GMG 100. Zkouška snižování klouzavosti podlahových krytin na místě. Přístroj na měření skluznosti GMG 100. s. 666-671
        anotace: Každý 6. úraz je způsoben zakopnutím, uklouznutím nebo pádem. Popis nového měřícího přístroje, s jehož pomocí lze zkoušet snižování klouzavosti podlah. Princip měření, specifikace přístroje. Srovnávací výzkum. Praktické zkušenosti. Výhled.
        klíčová slova: pády na rovině - podlahy - pády osob - podlahoviny - kluznost - přístroje měřicí

časopisy
rejstřík
články

45

STEFFENS, R.: Tragekomfort oder Barriere? Überlegungen zum Einsatz von Schutzanzügen. Komfort při nošení, nebo bariéra? Úvahy k používání ochranných oděvů. s. 728-731
        anotace: Jsou možná řešení, která spojují komfort nošení s bariérou a s nimiž lze dosáhnout vysoké přijatelnosti těchto OOPP. Pojem komfortu nošení - subjektivní faktory. Ochrana pracovníka jakožto nejvyšší cíl.
        klíčová slova: OOPP - komfort - oděvy ochranné

46

RADEK, E.: Arbeitsschutz in der chemischen Industrie. Internationale Entwicklungen und Tendenzen. BOZP v chemickém průmyslu. Mezinárodní vývoj a tendence. s. 732-734
        anotace: Priorita ochrany před nebezpečnými látkami na pracovišti i v životním prostředí. Těžištěm činnosti je ochrana pracovníků před škodlivými látkami. Mezinárodní vývoj. Pracovní program Agenda 21. Činnost mezinárodního sdružení pro sociální jistotu.
        klíčová slova: škodliviny - průmysl chemický - prostředí životní - hygiena práce

47

OPPOLZER, A.: Einbeziehung psychischer Belastungen in den gesetzlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Zanedbávání psychických zátěží v klasické BOZP. s. 735-742
        anotace: Zanedbávání psychických zátěží v klasické BOZP a jejich vzrůstající závažnost ve světě práce. Zahrnutí psychických zátěží do BOZP.
        klíčová slova: zátěž psychická - psychologie práce - únava duševní - bezpečnost práce - hygiena práce

48

JÄGER, W.: Persönliche Schutzausrüstung schützt vor statischer Elektrizität. Osobní ochranné pracovní prostředky chrání před statickou elektřinou. s. 744-745
        anotace: Elektrostatické výboje jakožto možné příčiny těžkých úrazů. Možnost antistaticky vybavit syntetické textilie, především použitím vodivých materiálů. Antistatické ochranné oděvy GORE-TEX.
        klíčová slova: oděvy ochranné - OOPP - úprava antistatická - elektřina statická - hygiena práce

49

BAUER, H.D.: Belastungen durch Stäube und Dieselmotorabgase in Betrieben der ehemaligen SAG/SDAG Wismut. Ergebnisse eines Forschungsvorhabens. Zátěže způsobené prachem a odpadními plyny dieselových motorů někdejšího uranového dolu Wismut. s. 752-960
        anotace: Přehled prací oborových společenství na jeden z nejzávažnějších problémů ochrany zdraví při práci v minulosti. Přepočty mezi konimetrickými a gravimetrickými hodnotami koncentrací jemného prachu. Obsah křemene v saském a duryňském uranovém dole. Arzenové zátěže. Odpadní plyny z dieselových motorů. Práce na povrchu.
        klíčová slova: uran - látky karcinogenní - hygiena práce - plyny toxické - lékařství pracovní - doly - rudy - prach - expozice pracovníků - Německo

50

CAKIR, A. E. - CAKIR, G.: Regeln für Software-Ergonomie. Pravidla pro softwarovou ergonomii. s. 746-750
        anotace: Úvod do softwaru vhodného k použití při správním oborovém společenství. Přehled zákonných požadavků a směrnic i doporučení pro softwarovou ergonomii. Konkrétní kroky k tomu, aby byl software vhodný k praktickému použití ve správě. Pravidelná kontrola kvality.
        klíčová slova: software - společenství oborová - ergonomie

časopisy
rejstřík
články

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail