AIHA ročník 1999

Anotovaný výběr článků z publikace American Industrial Hygiene Assotiation Journal, ročník 1999

Výstup OKO - Nové časopisecké články

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Ř

S

Š

T

U

Ú

V

W

X

Y

Z

Ž

A

adsorpce

41, 60,
74

aerosoly

23, 45,
47
, 57, 59,
73
, 75

akryl

48

aldehydy

41

analýza

12, 13,
14
, 20, 24,
29
, 38, 40,
62

asanace

55

automobily nákladní

36

azinfos-metyl

67

časopisy
rejstřík
články

B

bakterie

5

balení

21

benzen

6, 13,
14

benzín

36

biomechanika

49

bór

53

brzdy

3

břemena

3

budovy

37

C

celulóza

4

cisterny

36

cvičení

46

Č

částice

22, 25,
26
, 47

částice pevné

57

časopisy
rejstřík
články

D

dehydratace

68

dermatózy

22

design

3

detekce

37

determinanty

11

divadla

38

dřevo

51

dýchadla

5, 25

dýchání

25, 46

dýmy

18, 38

E

elektrárny

50

elektrody

28

EMG

72

emise

6, 18, 21,
27

endotoxiny

57

energie elektrická

69

epidemiologie

17, 64

ergometry

42

ergonomie

3, 35,
66

expozice pracovníků

1, 2, 4, 6, 11, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 34, 36, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 63, 64, 65, 67, 69, 71

časopisy
rejstřík
články

F

faktory

11

faktory rizikové

66

farmy

67

filtrace

58

filtry

32, 58,
60

Finsko

31

freon 113

39, 39

frézování

65

fungicidy

71

G

glykoly

38

H

haleny pracovní

9

helium

27

hliník

54

hluk

63

hmotnost

15

hmoty plastické

15

hodnocení

23, 34

hodnocení subjektivní

56

hodnoty mezní

2, 13

houby

23

hygiena práce

49

časopisy
rejstřík
články

CH

chladiva

10

chloroform

1

chyby

17

I

indikátory

27

infekce

49

izokyanatany

20, 73

K

kalibrace

45

kanceláře

22, 52

kapaliny řezné

43, 65

klasifikace

17

klávesnice

33, 72

koksovny

6

koncentrace

28, 45,
62
, 74

kouře

25

kouření

25

kovy tvrdé

26

krev

30, 49

kristobalit

29

krystaly

29

kryty ochranné

7

křemen

26

časopisy
rejstřík
články

L

laboratoře

18, 26,
48

látky chemické

21

látky organické

60

látky těkavé

1, 19

látky toxické

55

lékaři zubní

26, 48

léky

35

letadla

30

lokomotivy elektrické

31

lokomotivy motorové

31

M

masky kuklové

9

masky obličejové

8

měření

4, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 25, 27, 28, 31, 45, 47, 52, 53, 54, 62, 63, 69, 70

metody

13, 14,
16
, 20, 27,
29
, 34, 37,
62

metody stanovení

38, 40

metylmetakrylát

48

mikroorganismy

43, 49,
57

mlhy

38

mlhy olejové

62

modely matematické

60

monitorování

43

monitory

45, 70

motory dieselové

50

mrtvoly

49

časopisy
rejstřík
články

N

námaha fyzická

3, 54

nápoje

68

nárazy

49

nátěry

37

nehodovost

55

nemoci z povolání

5, 17,
66

neprodyšnost

9, 34

O

obleky klimatizované

9

obleky ochranné

9, 10

obleky pracovní

12

obličej

8

obrazovky

7

odběr vzorků

13, 14,
15
, 19, 20,
23
, 24, 32,
40
, 41, 50,
53
, 59, 62,
73
, 75

oděvy ochranné

44, 68

odlučovače vírové

75

odpady

55, 57

odsávání

51

ochrana proti chemikáliím

44

ochrana proti teplu

10, 12

olovo

24, 37

opatření

66

operátoři

3

ovoce

67

ovzduší

5

oxid dusný

40

oxid křemičitý

29

ozón

58

časopisy
rejstřík
články

P

paliva

57

páry

36, 48,
60
, 73, 74

páry toxické

19

pece koksové

6

pekárny

23

pesticidy

19, 67

písařky

72

plyny

27

plyny výfukové

50

pneumokoniózy

26

pocení

8

počítače

7, 22,
33

podmínky klimatické

12

pohyby rukou

33

pokožka

1, 71

pole elektromagnetické

52

pole magnetické

64, 69

postupy pracovní

35, 49

požární ochrana

30

práce

42

práce žen

56

pracoviště

20, 21,
61

pracovníci

68

prach

22, 24,
48
, 51

prach uhelný

45

prašnost

47

pravděpodobnost

66

pravidla

49

predikce

11, 60,
70
, 71

prodyšnost

19

profese

63

prostory nevýrobní

4

prostory vnitřní

22

prostředí pracovní

13, 14,
68

prostředí životní

13, 14

protetika

48

proud vzdušný

16

proudění

39

prsty

72

průmysl dřevařský

51

průmysl dřevozpracující

51

průmysl papírenský

4

předpisy hygienické

29

přilnavost

8

přístroje

15, 18,
19
, 32

přístroje dýchací

46

přístroje dýchací hadicové

9

přístroje měřicí

16

psaní na stroji

72

psychologie sociální

56

časopisy
rejstřík
články

R

rakovina

64

rampy

3

reakce fyziologické

44, 54

recyklace

57

respirátory

8, 34, 42,
61

rizika

30

rizika biologická

49

rozpouštědla organická

2

rozvody (el. energie)

50, 69

Ř

řidiči

31, 36

S

sadařství

71

sady

67

sály operační

40

sedadla

31

seno

5

seřizování

33

síla

72

simulace

30, 61,
69

skladiště

5

skládky

55

sloučeniny

53

sloučeniny organické

74

snižování

66

spaliny

50

stavebnictví

63

svářeči

28

svařování

28

systémy větrací

65

časopisy
rejstřík
články

Š

škodliviny

4, 5, 6, 18, 21, 27

škodliviny biologické

57

T

tabák

25

tavení

54

teplo nadměrné

10, 12,
54
, 68

teplota tělesná

70

thorium

28

trifluorjodmetan

30

U

uhlí aktivní

58, 60,
74

uhlík

50

uran

64

Ú

účinnost

75

úmrtnost

64

únik

65

úprava

64

úrazy

66

úzkost

46

časopisy
rejstřík
články

V

větrání

21, 22,
51

větrání odsávací

16

vibrace

31

vlhkost vzduchu

60

vozíky ruční

3

vykládání

3

výkonnost

32

výkonnost pracovní

42

výpočty

60, 60,
69

výroba

4, 35, 57,
69

výzkum

1, 11, 39,
56

vzduch

9, 20, 23,
26

vzorkovače

41, 59,
73
, 75

W

wolfram

28

Z

zápěstí

33

záření elektromagnetické

7

zátěž

46

zátěž fyzická

56

zátěž klimatická

12, 54,
68
, 70

zátěž psychická

56

zemědělství

5

zkoušky

9, 32, 34,
37, 41, 42,
44, 47, 59,
61, 75

značení

21

zvířata hospodářská

35

Ž

ženy

56

živice

18

časopisy
rejstřík
články

1

Uptake of chloroform by skin on brief exposures to the neat
liquid.
Absorpce chloroformu kůží při krátkých expozicích čisté
tekutině. s. 5-15
anotace: Pokusy s působením chloroformu jako čisté
tekutiny na holou kůži krys. Stanovení difúzního gradientu
lipofilního těkavého rozpouštědla o nízké molekulární váze jako je
chloroform pronikající vrstvou stratum corneum u krys. Chloroform
se vstřebává stejně rychle jako z tkáně uniká. Podrobný popis
pokusů.
klíčová slova: chloroform - výzkum - látky těkavé -
expozice pracovníků - pokožka

2

KUMAGAI, S. - MATSUNAGA, I.: With-in shift variability of
short-therm exposure to organics solvent in indoor workplaces.

Krátkodobá expozice organickým rozpouštědlům a její variabilita
během směny ve vnitřních prostorách. s. 16-21
anotace: Expozice koncentracím organických
rozpouštědel se během směny na pracovišti velmi měnily. Aby bylo
možno pracovníky ochránit od vysokých expozic, je nutno
vyhodnocovat podmínky krátkodobých expozic. Výzkumem prošlo 53
pokusných osob - dělníků v různých odvětvích průmyslu. Průběh a
výsledky pokusu.
klíčová slova: hodnoty mezní - expozice pracovníků
- rozpouštědla organická

3

Ergonomic considerations in trucking delivery operations: an
evaluation of hand trucks and ramps.
Ergonomické úvahy týkající
se operací při skládání zboží z nákladních vozů: vyhodnocení
nákladních ručních vozíků a ramp. s. 22-31
anotace: Hodnocení designu dvoukolových ručních
nákladních vozíků, převážená břemena a charakteristické rysy ramp.
Vliv těchto faktorů na svalově kosterní zátěž řidičů manipulujících
s vozíkem sjíždějícím z rampy. Popis a výsledky hodnocení.
klíčová slova: námaha fyzická - vozíky ruční -
design - rampy - břemena - vykládání - brzdy - operátoři -
ergonomie

4

Occupational exposure to chemical and biological agents in the
nonproduction departments of pulp, paper and paper product mills:
An international study.
Expozice pracovníků chemickým a
biologickým škodlivinám v nevýrobních odděleních v celulózkách,
papírnách a v závodech na výrobky z papíru: Mezinárodní studie.
s. 73-83

anotace: 7293 měření v nevýrobních prostorách
papíren a celulózek v 11 zemích. Nejvyšší varieta škodlivin byla
naměřena v odděleních pro údržbu, konstrukci a čištění (azbest,
sloučeniny chromu, mědi, rtuti, oxidu dusičitého, ozónu, styrenu,
oxidu siřičitého, trichlorethylenu a kouřům vznikajícím při
sváření). Měření na dvoře, ve skladech a dalších prostorách
potvrdilo expozici dalším škodlivinám. Měření v nevýrobních
prostorách ukázalo, že zde existuje nízká expozice chemikáliím,
vznikajícím při výrobě celulózy.
klíčová slova: průmysl papírenský - prostory
nevýrobní - škodliviny - expozice pracovníků - celulóza - výroba -
měření

5

Airborne microflora in Quebec farms: Lack of effect of bacterial
hay preservatives.
Mikroflóra v ovzduší mléčných farem v
Quebecu: Účinek bakteriálních přípravků na ochranu sena na množství
bakterií ve vzduchu nebyl zjištěn. s. 89
anotace: Byl zjišťován účinek přípravku
obsahujícího bakterie Pediococcus pentosaceus a chránícího seno
proti snížení jeho kvality, na mikroprostředí v seníku. Odběr v 19
senících a 8 kontrolních senících. Podrobný popis a zjištění:
bakterie, která je příčinou choroby zvané "farmářské plíce" nebyla
přítomností bakterie P. pentosaceus ve vzduchu nijak ovlivněna.
Ošetření sena bakteriálním přípravkem nechrání farmáře před účinkem
ostatních škodlivin ve vzduchu, které napadají zejména dýchací
orgány.
klíčová slova: nemoci z povolání - skladiště -
škodliviny - ovzduší - zemědělství - seno - bakterie - dýchadla

6

Assessment of coke oven emissions exposure among coking
workers.
Stanovení emisí koksárenské pece a expozice
pracovníků, kteří u nich pracují. s. 105-110
anotace: Emise z koksárenských pecí sestávají
především z polycyklických aromatických uhlovodíků a z těkavých
organických sloučenin. Měření expozice pracovníků rozpustné frakci
benzenu. Výzkum 88 koksárenských dělníků jako skupiny vystavené
expozici a 59 kontrolních osob. Odběr vzorků po 3 dny. Nejvyšší
koncentrace škodlivin byly naměřeny u osob, pracujících na
nejvyšším místě, nejnižší u řidičů nákladních vozů.
klíčová slova: pece koksové - emise - benzen -
expozice pracovníků - koksovny - škodliviny - měření

7

Electromagnetic radiation from VDT units: Study of the
effectiveness of an active shielding device.
Elektromagnetické
záření vizuálních zobrazovacích jednotek: Studium účinnosti
aktivního ochranného zařízení. s. 111-115
anotace: Měřena nízkofrekvenční elektromagnetická
pole a extrémně nízkofrekvenční elektromagnetická pole vyzařovaná
monitorem počítače. Hodnoty nedosahovaly bezpečnostních limitů.
Měření s ochranným zařízením z malých plastických kuliček
naplněných vodním roztokem s částicemi ze vzácných zemin.
Nedostatky této metody při kvantitativní analýze.
klíčová slova: počítače - kryty ochranné - záření
elektromagnetické - obrazovky - měření

8

CARETTI, D.M. - GARDNER, P.D.: Respirator fit factor performance
while sweating.
Účinnost faktoru těsnosti respirátoru při
pocení. s. 84-88, 1 obr., 1 tab., 15 lit.
anotace: Studie pojednává o pokusu změřit pocení
obličeje pod respirátorem a kvantifikovat jeho účinky na faktory
těsnosti celoobličejových masek při negativním tlaku. Údaje faktoru
těsnosti byly získány při pokusu se 14 subjekty, šlapajícím ve
šlapacím mlýně po dobu 30 min. v aerosolové komoře při normálních
podmínkách prostředí. Přitom se měřilo množství potu na obličeji a
na celém těle. Statistickou analýzou se zjistilo, že těsnost
respirátoru se průkazně snížila po 14 minutách tohoto cvičení.
Nebyla však zjištěna žádná průkazná korelace subjektivní produkce
potu na obličeji s celkovými hodnotami faktoru těsnosti, měřenými
během cvičení.
klíčová slova: měření - masky obličejové - pocení -
obličej - respirátory - přilnavost

9

POIRIER, L.: An evaluation of an air-supplied blouse and air
hood.
Hodnocení pracovní blůzy s přívodem vzduchu a kukly s
přívodem vzduchu. s. 116-119, 2 obr., 2 tab.
anotace: Byly hodnoceny faktory přiléhavosti
pracovní blůzy s přívodem vzduchu a respirátorové kukly s přívodem
vzduchu. Blůza byla testována na 9 pokusných osobách, kukla na 3
osobách, které prováděly různé cviky. I při zkoušení blůzy měly
osoby respirátor. U blůzy byl zjištěn faktor těsnosti vyšší než
40.000. Také u kukly byl zjištěn faktor těsnosti 40.000 téměř ve
všech zkouškách, avšak musela být správně nasazena.
klíčová slova: obleky klimatizované - haleny
pracovní - obleky ochranné - neprodyšnost - masky kuklové - zkoušky
- vzduch - přístroje dýchací hadicové

10

MUIR, I.H. - RAY, P. - BISHOP, P.A.: Effects of novel ice-cooling
technique on work in protective clothing at 28°C, 23°C and 18°C
WBGTs.
Účinky nové chladící techniky na práci v ochranných
oblecích při 28°C, 23°C a 18°C vlhkého teploměru WBGT. s.
96-104, 5 obr., 3 tab.

anotace: Studie měla za cíl srovnání fyziologické
odezvy na dva typy ochranných obleků určených pro práci v horkých
provozech, a to při teplotách 18°C, 23°C a 28°C. První oblek byl
vyroben z neprodyšné látky Saranex potažené Tyvekem, druhý byl ze
stejného materiálu, ale uzpůsoben tak, aby do něho mohlo být do
vnějších kapes vloženo 6 balíčků zmrzlého gelu. Tyto balíčky mohou
být vyměňovány bez odložení oděvu. Dvě kapsy byly umístěny na
prsou, dvě na lopatkách a dvě v lumbální oblasti. Oblek byl doplněn
gumovými rukavicemi s bavlněnou vložkou. Na obličeji měly zkoušené
osoby obličejové respirátorové masky. Z výsledků měření vyplývá, že
tento typ obleku je vhodnější než dosud užívané typy.
klíčová slova: teplo nadměrné - ochrana proti teplu
- obleky ochranné - chladiva

11

BURSTYN, I. - TESCHKE, K.: Studying the determinants of exposure:
A review of methods.
Výzkum určujících faktorů expozice:
Přehled metod. s. 57-72, 2 tab.
anotace: Přehled technik používaných pro studium
preditorů expozice na pracovišti. Zkoumají se jak experimentální,
tak terénní studie a jsou rozebírány výhody i nevýhody obou. Dále
je uveden přehled znaků základního výzkumu. Zahrnuje výběr a měření
faktorů potenciálně spojených s expozicí, jakož i měření samé. Dále
jsou zkoumány závěry, které se během sběru dat o analýze
determinant expozice vyskytují. V tom je zahrnuta transformace
variabilních hodnot expozice a řada dalších údajů. Závěrem jsou
metody, používané k vyhodnocení platnosti zjištěných výsledků,
sumarizovány.
klíčová slova: faktory - měření - výzkum -
determinanty - predikce - expozice pracovníků

12

BARKER, D.W. - KINI, S. - BERNARD, T.E.: Thermal characteristics
of clothing ensembles for use in heat stress analysis.
Analýza
tepelných charakteristických znaků pracovních obleků pro použití
při tepelné zátěži. s. 32-37, 2 tab.
anotace: Tepelná zátěž se měří podle metody uvedené
v normě ISO. Předpokládá se, že pracovník používá pracovní oděv z
bavlny nebo ze směsi bavlny a polyesteru. Základním principem pro
stanovení tepelné charakteristiky pracovního oděvu je zjištění
kritických podmínek prostředí, ve kterém jsou pokusné osoby schopny
udržet tepelnou rovnováhu. Kritické podmínky byly zjišťovány za
teplých vlhkých podmínek, horkých suchých podmínek, přechodných
podmínek tepla a vlhkosti a za mírných podmínek, při nichž byl
stupeň metabolismu zvýšen až po mezní tepelnou zátěž. Každá z
podmínek byla zkoumána u 5 objektů.
klíčová slova: teplo nadměrné - podmínky klimatické
- zátěž klimatická - ochrana proti teplu - obleky pracovní -
analýza

13

VERMA, D.K. - DES TOMBE, K.: Measurement of benzene in the
workplace and its evolution process, Part I: Overview, history and
past methods.
Měření benzenu na pracovišti a jeho evoluční
proces. Část I.: Přehled, popis a dřívější metody. s. 38-47, 3
tab.

anotace: Přehled a popis odběru vzorků benzenu v
pracovním a v životním prostředí a jejich analýza od počátku
20.století do dnešní doby. V části I. je podán přehled a
podrobnosti metod, používaných v minulosti, popis prahových hodnot
pro benzen a přehled různých metod odběru vzorků a různých
analytických metod.
klíčová slova: odběr vzorků - metody - prostředí
životní - analýza - benzen - prostředí pracovní - hodnoty mezní

14

VERNA, D.K. - DES TOMBE, K.: Measurement of benzene in the
workplace and its evolution process. Part II: Present methods and
future trends.
Měření benzenu na pracovišti a jeho evoluční
proces. Část II: Současné metody a budoucí trendy. s. 48-56, 6
tab.

anotace: V druhé části článku se popisují běžně
užívané metody a jejich vývoj v budoucnosti. Způsoby měření v
pracovním a v životním prostředí jsou velmi blízké. Postup desorpce
pomocí sondy s aktivním uhlím/sirouhlíkem, který se používá v
Severní Americe, by se měl u analýzy benzenu pozvolna nahrazovat
vyzkoušeným postupem tepelné desorpce s porézní polymerovou sondou,
používaným v Evropě.
klíčová slova: metody - analýza - prostředí životní
- odběr vzorků - benzen - prostředí pracovní

časopisy
rejstřík
články

15

SHOU-NAN, LI - LUNDGREN, D.A.: Weighing accuracy of samples
collected by IOM and CIS inhalable samplers.
Váhová přesnost
vzorků odebraných přístrojem na odběr vzorků inhalovatelných
škodlivin Institutu pro nemoci z povolání a kónickým přístrojem na
odběr vzorků. s. 235-236, 1 obr., 2 tab.
anotace: Tárová hmotnost kazety na filtr, vyrobená
z plastické hmoty, u přístroje na odběr vzorků, používaném
Institutem pro nemoci z povolání a tárová hmotnost kazety na
plastický filtrový držák konického přístroje na odběr vzorků nejsou
stabilní. Stabilní je tárová hmotnost kazety IOM pouze tehdy, je-li
vyrobena z nerezavějící oceli. Je popsán postup změn hmotnosti,
průměrné ztráty tárové hmotnosti kazety a držáku jsou uvedeny v
tabulce.
klíčová slova: měření - odběr vzorků - přístroje -
hmoty plastické - hmotnost

16

GUFFEY, S.E. - BOOTH, D.W.: Comparison of pilot traverses taken at
varying distances downstream of obstructions.
Srovnání vodících
příček v různých vzdálenostech překážek toku vedoucímu směrem dolů.
s.165-174, 7 obr., 6 tab.
anotace: Při odsávacím větrání je důležité stanovit
přesný tok vzduchu. Nejspolehlivějším způsobem ke stanovení toku
vzduchu ve vedení průmyslového větrání jsou příčky s použitím
vodící trubice a tlakového čidla. V dané studii se stanovovaly
odchylky mezi vodícími příčkami, zaznamenávané za "ideálních"
podmínek - při sedmi průměrových délkách vedení od překážek, kolen,
přípojkových fitinků a jiných poruch proudění a srovnávaly se s
běžně zaznamenanými odchylkami. Je popsán přístroj, kterým byla
měření prováděna, ventilační systém, přístroj s vodící příčkou,
použité metody a jsou uvedeny výsledky.
klíčová slova: přístroje měřicí - proud vzdušný -
metody - větrání odsávací - měření

17

An investigation of secondary exposure misclassification effects
of lifelong occupational history in exposure estimation.

Zkoumání účinků chybné klasifikace sekundární expozice celoživotní
profesionální anamnézy při hodnocení expozice. s.175-181, 6
obr., 2 tab.

anotace: Ve většině epidemiologických výzkumů se
studují u nemocí z povolání pouze tzv."primární expozice". Často
však jsou pracovníci vystaveni ještě dalším škodlivých vlivům,
které s prvními nesouvisejí, ale které mohou působit také na
zhoršení zdravotního stavu. Ty nazývají autoři "sekundárními
expozicemi" a těm věnují svoji studii. Svůj výzkum založili na
prostudování celoživotních anamnéz 511 již zemřelých pracovníků.
Zjistilo se, že při klasifikaci expozice je nutno brát ohled na oba
typy expozic.
klíčová slova: expozice pracovníků - klasifikace -
nemoci z povolání - chyby - epidemiologie

18

BRANDT, H.C.A. - DE GROOT, P.C.: A laboratory rig for studying
aspects of worker exposure to bitumen fumes.
Laboratorní
zařízení pro studium různých aspektů expozice pracovníků
bitumenovým dýmům. s.182-190, 6 obr., 2 tab.
anotace: Cílem studie bylo zjistit, které faktory
existující při horké aplikaci bitumenových výrobků jsou relevantní
pro expozici pracovníků benzenovým rozpustným látkám a
polycyklickým aromatickým sloučeninám, které tyto dýmy také
obsahují. Současně byl prováděn výzkum v terénu i v laboratoři. Zde
bylo vyrobeno speciální zařízení, ve kterém se generovaly
bitumenové dýmy při standardní teplotě 160°C, což odpovídá dýmům
vznikajícím v terénu při asfaltování silnice, a při teplotě 250°C
jako při asfaltování střechy. Výsledky obou výzkumů se shodovaly, z
čehož vyplývá, že pokusné generování bitumenových dýmů může být
cenným pomocníkem při odhalování možné expozice pracovníků. Pokusný
přístroj je podrobně popsán.
klíčová slova: měření - emise - dýmy - škodliviny -
živice - expozice pracovníků - přístroje - laboratoře

19

PALMES, E.D. - JOHNSON, E.R.: Feasibility of sampling vapours of
compounds with low volatility by permeation..
Možnost odebírání
vzorků par málo těkavých sloučenin permeabilitou. s. 195-199, 5
obr., 1 tab.

anotace: Při výzkumu možností odebírání vzorků
sloučenin s nízkou těkavostí pomocí permeability byl použit lindan.
Konstantní zdroj par lindanu, komora dynamické expozice a přístroj
na odebírání vzorků vzduchu byly založeny na permeabilitě
polyethylenu vůči dané páře. Použit byl pasivní přístroj na
odebírání vzorků. Celý proces včetně použitých přístrojů je
podrobně popsán. Předpokládá se, že tentýž princip by byl
aplikovatelný i u jiných materiálů, jestliže by se použily jiné
membrány a sorbenty. Tímto způsobem by bylo možno zjistit
přítomnost pesticidů v nedostatečně větraných skladištích a
podobných prostorách.
klíčová slova: prodyšnost - páry toxické - odběr
vzorků - přístroje - pesticidy - látky těkavé

20

KEY-SCHWARTZ, R. J. - TUCKER, S. P.: An approach to area sampling
and analysis for total isocyanates in workplace air.
Přístup k
plošnému odběru vzorků a analýze veškerých izokyanatanů v ovzduší
pracoviště. s. 200-207, 5 obr., 3 tab.
anotace: Metodou kanadské laboratoře Occupational
Health Laboratory byly izokyanatany přítomné ve vzduchu studovaného
pracoviště derivovány fluorescenčním reagens v impingeru a následně
analyzovány vysoce výkonnou chromatografií s fluorescenční detekcí.
Tato metoda byla modifokována tak, že laboratoří doporučená ředidla
impingeru byla nahrazena dimethylsulfoxidem, který vykazuje určité
výhody. Tato metoda se doporučuje pro plošné odebírání vzorků, je
však nutno se vyvarovat kontaktu s DMSO obsahujícím deriváty
izokyanatanu.
klíčová slova: pracoviště - metody - analýza -
vzduch - izokyanatany - odběr vzorků

časopisy
rejstřík
články

21

OLCERST, R.: "Use in well ventilated area"?. "Používejte v
dobře větraném prostoru"? s. 377-383
anotace: Nápis "Užívejte v dobře větraném prostoru"
uváděný na určitých výrobcích není dostatečnou ochranou před
nebezpečnými látkami. Metoda jak a co mají výrobci a prodejci na
etiketách rizikových výrobků uvádět.
klíčová slova: látky chemické - expozice pracovníků
- pracoviště - emise - větrání - škodliviny - balení - značení

22

Investigation of bites and itching in a word processing
department.
Výzkum původu kousnutí a svědění, projevujících se
u pracovnic u počítačů v informačním oddělení. s.
310-316

anotace: V informačním oddělení městské správy v
St.Louis, Mo. (USA) si pracovnice u počítačů stěžovaly na
podráždění pokožky, způsobené jakoby kousnutím nebo bodnutím
roztočů. Celý prostor pracoviště byl pečlivě prozkoumán, ale vzorky
vzduchu byly jak v případě členovců, tak v případě anorganických
látek, např. částic skleněných vláken, negativní. Nakonec se
zjistilo, že kombinace částic prachu na stolech a na podlaze s
nepatrnými částečkami minerálních materiálů s přítomností 17
počítačů, které mohly být původcem emanace statistické elektřiny, a
celkový 24 hodinový provoz v místnosti jsou pravděpodobně pravými
původci uvedených jevů. Po důkladném vyčištění celé místnosti a
zvýšeném odvětrávání tyto jevy zmizely. Nicméně je vliv prostředí v
podobných podmínkách nutno ještě dále zkoumat.
klíčová slova: počítače - prach - kanceláře -
částice - prostory vnitřní - dermatózy - větrání

23

Variabilities in aerosolizing activities and airborne fungal
concentrations in a bakery.
Variability v aerosolujících
činnostech a koncentrace houbových mikroorganizmů ve vzduchu v
pekárně. s. 317-325
anotace: V kuchyni jedné pekárny v Bostonu (USA)
byly měřeny koncentrace houbových organismů, zjištěné v odebraných
vzorcích vzduchu, aby bylo možno vyhodnotit variability spojené s
běžnými pracovními činnostmi dělníků, s rozptýlením aerosolů venku
a s ročním obdobím. Série odběrů byly provedeny jeden den na jaře a
jeden den v létě. Koncentrace hub byly měřeny pomocí
jednostupňového kulturového impaktoru a vzorky byly odebírány z
podezřelých míst, zamořených houbami uvnitř pekárny, a následně
kultivovány. Na jaře byly zjištěny hlavně koncentrace typy
Penicillium, v létě Clasosporium. Výzkum dále pokračuje.
klíčová slova: vzduch - odběr vzorků - houby -
měření - pekárny - hodnocení - aerosoly

24

The use of composite dust wipe samples as a means of assessing
lead exposure.
Použití složených vzorků setřeného prachu jako
pomůcky při stanovení expozice olovu. s. 326-333
anotace: Ve studii byly zkoumány dvě metody analýzy
vzorků různorodého setřeného prachu na zjištění přítomnosti olova.
Vzorky byly analyzovány ve 3 laboratořích za použití obou metod a
dvou absorpčních spektrometrických technik. Metody i techniky jsou
v článku popsány včetně výsledků. Obě metody i techniky se
osvědčily. Doba zpracování složených vzorků nebyla úměrná počtu
odběrů ve složeném vzorku. Laboratorní analýza složeného vzorku po
čtyřnásobném setření byla v průměru o 65% lacinější než analýza 4
jednorázových vzorků.
klíčová slova: prach - odběr vzorků - analýza -
olovo - expozice pracovníků

25

MORAWSKA, L. - HITCHINS, J. - BARRON, W.: Experimental deposition
of environmental tobacco smoke submicrometer particulate matter in
the human respiratory tract.
Výzkum ukládání hmoty
submikrometrových částic tabákového kouře z ovzduší v lidském
dýchacím ústrojí. s. 334-339
anotace: Měření ukládání částic tabákového kouře z
ovzduší se provádělo u 15 nekuřáků a 3 kuřáků. Celý postup pokusu
je přesně popsán. Vdechovaný a vydechovaný kouř byl měřen jak při
vdechování ústy, tak nosem. U nekuřáků bylo zjištěno, že při
vdechování ústy byly depozice částic nižší než při vdechování
nosem. Depozice u kuřáků byly v průměru vyšší, ale i zde, jako u
nekuřáků, docházelo při měření k variacím způsobeným individuálním
způsobem dýchání. Jsou uvedeny výše depozic u obou skupin pro
dýchání nosem i ústy.
klíčová slova: tabák - měření - kouře - kouření -
částice - dýchání - dýchadla

26

Mineralogy of lung tissue in dental laboratory technicians
pneumoconiosis.
Mineralogie plicní tkáně při zjišťování
pneumokoniózy u techniků v zubní laboratoři. s.
349-353

anotace: Byl studován případ pneumokoniózy u
pracovníka v zubní laboratoři a zjišťována expozice materiálů se
kterými pracoval. Zvláštní pozornost byla věnována mineralogické
analýze plicní biopsie. Z velkého množství částic chrómu, kobaltu a
křemene lze usuzovat, že pneumokonióza je výsledkem kombinovaných
účinků částic prachu tvrdých kovů a křemene, který vzniká při
provádění protetických prací. Proto by v těchto laboratořích měl
fungovat odpovídající větrací systém, čímž by se snížila expozice
zubních techniků škodlivinám ve vzduchu.
klíčová slova: vzduch - kovy tvrdé - laboratoře -
křemen - lékaři zubní - částice - pneumokoniózy

27

BEMER, D. - AUBERTIN, G. - DESSAGNE, J.M.: Evaluation of the
emission rate from a gaseous source: development of a method using
a helium tracer.
Hodnocení výše emisí z plynného zdroje: vývoj
metody používající heliový indikátor. s. 354-362
anotace: Na zjištění emisí zdroje plynné formy
acetonu bylo jako indikátor použito helium, které umožňovalo měřit
dráhu unikající škodliviny. Škodlivina byla měřena také v blízkosti
zdroje unikání. Poměr koncentrace škodliviny vyjádřený koeficientem
transferu, zjištěného pomocí indikátoru, vyjadřuje výši emise.
Metoda je popsána a jsou uvedeny její výhody i omezení. Je
doporučována pro měření výše emisí plynných škodlivin jako jsou
rozpouštědla nebo kyseliny, unikající z nádrží na prostředky
povrchové úpravy.
klíčová slova: emise - helium - škodliviny - plyny
- metody - indikátory - měření

28

JANKOVITZ, J.T. - UNDERWOOD, W.S. - GOODWIN, G.M.: Exposures from
thorium contained in thoriated tungsten welding electrodes.

Expozice thoriu obsaženému v thoriovaných wolframových svářecích
elektrodách. s. 384-389
anotace: Ve studii jsou uvedeny koncentrace 232 Th
v daném prostoru a dýchací zóně spolu s velikostí částic a
izotopickým složením elektrod, vyráběných v USA a v Evropě. Dále se
uvádějí variabilní hodnoty a hodnocení vyráběných elektrod.
Výsledky této studie jsou srovnávány s těmi, které byly uveřejněny
v minulých odborných pramenech. Cílem práce bylo doplnit a zlepšit
databázi, týkající se koncentrací vdechovatelného thoria v dýchací
zóně svářečů během sváření v atmosféře wolframového inertního
plynu. Zjištěné údaje mají zvýšit přesnost při stanovení
rizika.
klíčová slova: thorium - svářeči - měření -
svařování - koncentrace - elektrody - wolfram - expozice
pracovníků

29

MILES, W.J.: Issues and controversy: The measurements of
crystalline silica; Review papers on analytical methods.

Výsledky a sporné body: Měření krystalického oxidu křemičitého;
přehled prací o analytických metodách. s. 396-402
anotace: Článek podává souhrn analytických metod
měření krystalického oxidu křemičitého a uvádí techniky, které
splňují požadavky hygienických předpisů. Nejvýhodnější metodou se
zdá být metoda analýzy difrakce paprsků X, jestliže je cílem
stanovit obsah oxidu křemičitého a cristobalitu v minerálech a v
chemických systémech. Jiné analytické techniky mohou být také u
některých minerálů nebo chemických látek použity, ale většinou
postrádají polymorfní specifičnost a senzitivitu. Pro analytické
metody jsou vhodné takové koncentrační techniky, které nemění
krystalické vlastnosti křemene.
klíčová slova: krystaly - oxid křemičitý - analýza
- metody - kristobalit - předpisy hygienické

30

Simulated blood levels of CF3I in personnel exposed during its
release from an F-15 jet engine nacelle and during intentional
inhalation.
Simulované hladiny CF3I v krvi personálu, který byl
této látce vystaven po jejím vypuštění z kabiny proudového letadla
F-15 a po záměrném vdechování. s. 403-408
anotace: CF3I (trifluorjodmethan) je pro své
fyzikální a chemické vlastnosti potenciální náhražkou za halon 1301
v protipožární ochraně prázdných prostor. Existuje však nebezpečí,
že by při neúmyslném a nechtěném úniku by mohl ohrozit dělníky,
pracující v blízkosti kabiny letadla. Tato situace byla simulována,
a to jak s otevřenými, tak se zavřenými dveřmi kabiny. Vzorky plynu
byly odebírány během simulace z několika míst. Koncentrace a CF3I
byly měřeny na farmakokinetickém modelu. Testy byly pak provedeny i
s živými pokusnými osobami.
klíčová slova: trifluorjodmetan - expozice
pracovníků - požární ochrana - krev - letadla - simulace -
rizika

31

SORAINEN, E. - RYTKÖNEN, E.: Whole-body vibration of locomotive
engineers.
Vibrace celého těla u strojvedoucích lokomotiv.
s. 409-411

anotace: Cílem studie bylo stanovit vliv rychlosti
jízdy elektrické lokomotivy Sr-1 a dieselové lokomotivy Dv-12 na
vibrace sedadla strojvedoucího a izolování vibrací samotného
sedadla. Vibrace lokomotiv byly měřeny na železnicích ve východním
Finsku. Měřením odezvy frekvence mezi tělesem lokomotivy a sedadlem
se zjistilo, že sedadlo nesnižovalo nízké frekvence, které jsou
vibrace nejškodlivější. Autospektra vibrací a funkce odezvy
frekvence mezi tělesem lokomotivy a sedadlem jsou znázorněna na
obr. 3 a 4. Zvyšování vibrací je uvedeno v decibelech.
klíčová slova: lokomotivy motorové - vibrace -
lokomotivy elektrické - sedadla - řidiči - Finsko - měření

32

In-place filter testing geometry effects on test result
uncertainty: single stage systems.
Účinky testovací geometrie
in-place filtrů na neurčitost výsledků zkoušek: systémy o jednom
stupni. s. 300-309, 4 obr., 1 tab.
anotace: Testování in-place filtrem je široce
používaná praxe, kterou se zjišťuje výkonnost filtračních systémů
na zachycování škodlivých částic ve vzduchu. V článku je uveden
postup, jak vyjádřit neurčitost některých výsledků, a to na základě
přibližného matematického vyjádření. Je uveden všeobecný popis
zkoušek s těmito filtry a vývoj neurčitosti. Autoři dále popisují
vyhodnocování parametrů a aplikaci standardního systému i jeho
použití v terénu.
klíčová slova: filtry - zkoušky - výkonnost - odběr
vzorků - přístroje

33

Workplace use of an adjustable keyboard: Adjustment preferences
and effect on wrist posture.
Používání nastavitelné klávesnice:
preferované nastavení a jeho vliv na polohu zápěstí. s. 340-348,
9 obr., 2 tab.

anotace: Ve studii je popsáno vyhodnocení
nastavitelné klávesnice, umístěné podle přání pracovníka, a pohyb
zápěstí při psaní. V tomto smyslu bylo sledováno 35 pokusných osob
po dobu 7 až 14 dnů při jejich normální činnosti. Po této době se
provedla třírozměrná analýza pohybů, aby se zjistilo rozdělení úhlů
zápěstních kloubů na konvenční klávesnici ve srovnání s použitím
klávesnice seřízené podle přání píšící osoby. Průměrně žádaný úhel
otevření byl 14 stupňů. Dále jsou uvedeny ještě hodnoty pro
odchylku loktů, pro natažení zápěstí a rozdíly v úhlu loktu.
Pokusné osoby prohlásily, že psaní na nastavitelné klávesnici je
pohodlnější.
klíčová slova: seřizování - pohyby rukou - počítače
- klávesnice - zápěstí

34

COFFEY, C.C. - CAMPBELL, D.L. - MYERS, W.R.: Comparison of six
respirator fit-test methods with an actual measurement of exposure
in a simulated health care environment: Part III - validation.

Srovnání šesti zkušebních respirátorů z hlediska jejich těsnosti a
souběžné měření expozice v simulovaném prostředí zdravotního
střediska: Část III - validace. s. 363-366
anotace: Tato studie se skládala ze 3 fází:
vyvíjení protokolu, srovnávací zkoušky metod a validace. Ve
zkušební fázi bylo hodnoceno 6 metod na zjištění těsnosti
respirátorů. Nejvyšší korelace s měřenou expozicí použivatele byla
zjištěna u metody s použitím kukuřičného oleje a u metody s
použitím aerosolu. Tato druhá metoda byla vybrána k další analýze.
Zjištěné faktory těsnosti byly v korelaci s expoziční dávkou Freonu
113.
klíčová slova: respirátory - neprodyšnost -
hodnocení - expozice pracovníků - zkoušky - metody

35

CHIHWEI, LU - GOGGINS, W.B.: An ergonomic analysis of premixing
and compounding in an animal health plant.
Ergonomická analýza
pracovních postupů při předběžném mixování a přimíchávání přísad ve
farmaceutickém podniku vyrábějícím výrobky určené zvířatům. s.
390-395, 3 obr., 11 tab.

anotace: Studie se zakládá na ergonomické analýze
práce, která má být východiskem k vytvoření programu prevence,
chránícího pracovníky při předběžném mísení a přidávání přísad do
léčiv pro hospodářská zvířata. Tyto práce jsou velmi namáhavé a
pracovníci jsou při nich exponováni aerosolům chemických látek,
tepelné zátěži a dalším ergonomickým rizikům. Chemická a
ergonomická rizika jsou v práci probrána a jsou navržena
preventivní opatření, např. nošení vhodnějších ochranných oděvů,
snižování hlučnosti a snížení hmotnosti plných pytlů, se kterými
musí pracovníci manipulovat.
klíčová slova: ergonomie - výroba - postupy
pracovní - zvířata hospodářská - léky

časopisy
rejstřík
články

36

VANIOTALO, S. - RUONAKANGAS, A.: Tank truck driver exposure to
vapors from oxygenated or reformulate gasolines during loading and
unloading.
Expozice řidičů kamionů s cisternami parám
okysličených nebo reformulovaných benzinů při plnění a vypouštění
cisteren. s. 518-525
anotace: Odběr vzorků v dýchací zóně řidičů při
plnění a vypouštění cisteren. Sledován obsah benzenu a kyslíku a
aromatických uhlovodíků v jednotlivých druzích benzinu. Výpočet
časově vážených 30 min. průměrných koncentrací. Naměřené
koncentrace byly značně nižší než přípustné hodnoty. Důležitost
meteorologických podmínek a jejich vlivu na průměrnou
expozici.
klíčová slova: cisterny - expozice pracovníků -
řidiči - páry - benzín - automobily nákladní

37

Lead-based paint testing technologies: summary of an EPA/HUD field
study.
Technologie testování olova v nátěrech: shrnutí
terénního výzkumu institucí EPA a HUD. s. 444-451
anotace: Uvedené instituce sponzorovaly v r. 1993
výzkum přenosných technologií testování olova v nátěrech ve třech
městech USA. Vyhodnoceno bylo šest chemických souprav a šest
rentgenových fluorescenčních přístrojů. Bylo zjištěno, že chemické
metody nejsou v tomto případě spolehlivé, rentgenové byly
efektivnější. Popsán celý projekt a jeho hlavní závěry.
klíčová slova: olovo - detekce - budovy - zkoušky -
nátěry - metody

38

PENDERGRASS, S.M.: Determination of glycols in air: development of
sampling and analytical methodology and application to theatrical
smokes.
Stanovení glykolů v ovzduší: vývoj metodiky odběru a
analýzy vzorků a její aplikace na dýmy používané v zábavním
průmyslu. s. 452-457
anotace: Při výrobě těchto dýmů pro divadla,
koncerty a další jevištní produkce jsou používány kapaliny založené
na glykolech. Byla vyvinuta zdokonalená metoda odběru vzorků a
analýzy aerosolovaných glykolů, aby bylo možno efektivně stanovit
expozici těmto škodlivinám. Popis a vyhodnocení přínosů této
metody.
klíčová slova: metody stanovení - glykoly - dýmy -
analýza - mlhy - divadla

39

BLOOM, T.F. - EGELAND, G.M.: Evaluation of exposures to
fluorocarbon 113 in a horizontal and a vertical laminar airflow
clean room.
Vyhodnocení expozice fluorokarbonu 113 v čisté
místnosti s horizontálním a vertikálním laminárním prouděním. s.
486-494

anotace: Fluorokarbon, také nazývaný Freon 113, se
používá jako čisticí rozpouštědlo v elektronice a leteckém
průmyslu. Byl proveden výzkum s cílem zjistit toxické účinky
expozice parám tohoto prostředku na srdeční dysrytmie, přičemž byly
měřeny krátkodobé a dlouhodobé expozice. Výsledky naznačují nízkou
pravděpodobnost, že by při současném způsobu používání došlo k
překročení povolených expozičních limitů.
klíčová slova: proudění - freon 113 - freon 113 -
expozice pracovníků - výzkum

40

KUMAGAI, S. - KODA, S.: Passive sampling and head space analysis
quantitative determination of nitrous oxide exposure.
Pasivní
odběr vzorků a analýza prostoru horní části trubice pro
kvantitativní stanovení expozice oxidu dusnému. s. 458-462, 4
obr., 3 tab.

anotace: Nová metoda stanovení časově vážené
průměrné expozice oxidu dusnému, jež představuje chronické
zdravotní riziko na operačních sálech.Koncentrace této škodliviny v
prostoru hlavy odběrné nádobky, měřená plynovou chromatografií a
detektorem záchytu elektronů, odpovídá koncentraci ovzduší.
Zařízení je malé a lehké a lze je používat k měření expozice při
operacích.
klíčová slova: expozice pracovníků - sály operační
- analýza - metody stanovení - oxid dusný - odběr vzorků

41

TSAI, S. - QUE HEE, S.S.: New passive sampler for aldehydes.
Nový pasivní vzorkovač pro odběr vzorků aldehydů. s. 463-473, 6
obr., 3 tab.

anotace: Popis zařízení na odběr vzorků pro
stanovení koncentrací aldehydů. Jedná se o pasivní vzorkovač s
pevným sorbentem.Umožňuje měření rychlosti, teploty, relativní
vlhkosti vzduchu a koncentrace par aldehydů. Experimentální
konstanty vzorkování byly 4,43 ± 0,19 cm3/min pro valeraldehyd a
7,73 ± 0,57 cm3/min pro akrolein.
klíčová slova: zkoušky - odběr vzorků - vzorkovače
- aldehydy - adsorpce

42

Effect of respirator inspiratory resistance level on constant load
treadmill work performance.
Vliv úrovně dýchacího odporu při
vdechování na stálý pracovní výkon při práci na ergometru. s.
474-479, 4 obr., 5 tab.

anotace: 12 pokusných osob šlapalo na ergometru při
konstantních rychlostech a stupních zvolených tak, aby byl
výsledkem čas 5 - 15 min. Bylo použito šest úrovní dýchacího odporu
při vdechování. Výsledky ukázaly, že časy výkonu klesaly lineárně s
úrovní odporu.
klíčová slova: práce - ergometry - zkoušky -
respirátory - výkonnost pracovní

43

LONON, M.K. - FINDLAY, R.H. - ABANTO, M.: A pilot study for
monitoring changes in microbiological component of metalworking
fluids as a function of time and use in the system.
Pilotní
studie monitorování změn v mikrobiologické složce řezných kapalin
jako funkce času a používání v systému. s. 480-485, 2 obr., 3
tab.

anotace: Vzorky nové řezné kapaliny srovnávány po
jednotýdenních intervalech po osm týdnů a charakterizovány, pokud
jde o druh a počet přítomných baktérií a přítomnost rozpustného
proteinu. Analýza prováděna plynovou chromatografií a hmotovou
spektroskopií, kdy se zjišťovala přítomnost mastných kyselin.
Nejrozšířenější zjištěný rod mikroorganizmů byl Pseudomonas.
Výsledky studie naznačují, že v řezných kapalinách se také
vyskytuje významná biologická složka, dosud nezjistitelná
současnými metodami kultivace.
klíčová slova: kapaliny řezné - mikroorganismy -
monitorování

44

RENEAU, P. D. - ASHLEY, C. D. - BISHOP, P.A.: A comparison of
physiological responses to two types of particle barrier, vapor
permeable clothing ensembles.
Srovnání fyziologických reakcí na
dva typy souprav pracovních oděvů, nepropustných pro částice,
propustných pro páry. s. 495 - 501, 3 obr., 3 tab.
anotace: Protichemické ochranné oděvy se užívají
při teplotách, které omezují dobu jejich nošení. Účinky
produktivity zkoumány u dvou typů oděvů - Tyvek, výrobce DuPont, a
Kleenguard, výrobce Kimberly Clark - při různých pracovních úkolech
a teplotách 26°C a 18°C. Při vyšších teplotách zjištěny významné
rozdíly ve fyziologických reakcích (tělesná teplota, tepová
frekvence, potivost) i vnímané námahy ve prospěch oděvu
Kleenguard.
klíčová slova: oděvy ochranné - ochrana proti
chemikáliím - zkoušky - reakce fyziologické

45

MIDDENDORF, P.J. - LEHOCKY, A.H. - WILLIAMS, P. L.: Evaluation and
field calibration of the Miniram PDM-3 aerosol monitor for
measuring respirable and total coal dust.
Vyhodnocení a terénní
kalibrace monitoru aerosolů Miniram PDM-3 pro měření
vdechovatelného podílu a celkové koncentrace uhelného prachu. s.
502-511, 6 obr., 3 tab.

anotace: Uvedený přístroj je určen k měření
koncentrací prachu a jeho hlavní části je fotometr, který emituje
světlo z infračervené diody, to je pak aerosolem rozptylováno na
křemíkový detektor. V tomto výzkumu srovnávány měřené hodnoty s
výsledky tradičního přístroje. Měření vdechovatelného podílu byla
významně rozdílná. Vyvinuty kalibrační charakteristiky pro terénní
měření pro srovnání těchto rozdílných metodik.
klíčová slova: prach uhelný - aerosoly -
koncentrace - kalibrace - monitory - měření

46

WILSON, J.R. - RAVEN, P.B. - MORGAN, W.P.: Prediction of
respiratory distress during maximal physical exercise: the role of
trait anxiety.
Predikce ztíženého dýchání během maximálního
fyzického cvičení: role úzkostných rysů osobnosti. s. 512-517, 2
tab.

anotace: Cílem provedeného výzkumu je potvrdit
dřívější poznatek, že tendenci jednotlivce ke ztíženému dýchání při
nošení dýchacího přístroje lze předpovědět. V experimentu prošlo 38
pokusných osob cvičením s maximální zátěží, přičemž měly na sobě
maskový dýchací přístroj s přívodem vzduchu. Predikce podle
stupnice rysů úzkostnosti s přesností 89,5% stanovila osoby, které
budou pociťovat potíže při dýchání.
klíčová slova: zátěž - úzkost - dýchání - přístroje
dýchací - cvičení

47

SPANNE, M. - GRZYBOWSKI, I.P. - BOHGARD, M.: Collection efficiency
for submicron particles of a commonly used impinger.
Účinnost
odběru submikronových částic u běžně používaných prachoměrů. s.
540-544, 4 obr.

anotace: Zkoumána účinnost odběru podle metody
doporučené NIOSH v průmyslovém prostředí. Popis zkušebního zařízení
pro odběr různých typů aerosolů na pracovišti. Účinnost prachoměru
byla méně než 20% pro částice o průměru 0.
klíčová slova: aerosoly - zkoušky - měření -
částice - prašnost

časopisy
rejstřík
články

48

NAYEBZADEH, A. - DUFRESNE, A.: Evaluation of exposure to methyl
methacrylate among dental laboratory technicians.
Vyhodnocení
expozice metyl-metakrylátu u techniků stomatologických laboratoří.
s. 625-628
anotace: Ve dvou stomatologických laboratořích byl
proveden průzkum hygieny práce za účelem určení časově váženého
průměru a špičkových koncentrací par metyl-metykrylátu a časově
váženého průměru koncentrací akrylového prachu. Místní odsávání
účinně snižovalo koncentraci akrylového prachu. Expozice techniků
těchto laboratoří protetickým materiálům vyžaduje další
výzkum.
klíčová slova: páry - expozice pracovníků -
protetika - prach - akryl - metylmetakrylát - lékaři zubní -
laboratoře

49

DUMA, S. M. - RUDD, R. W. - CRANDALL, J. R.: A protocol system for
testing biohazardous materials in an impact biomechanics research
facility.
Systém protokolu pro testování nebezpečných
biologických materiálů v zařízení pro výzkum biomechaniky nárazů.
s. 629-634
anotace: Testování biomechaniky nárazu spadá do
výzkumu bezpečnosti automobilů. Zde se používají antropomorfní
figuríny i mrtvá těla nebo jejich části. podpis protokolu při
zacházení s biologickým materiálem se v tomto zařízení osvědčil při
minimalizaci rizika krevních patogenů (mikroorganismů z infikované
krve) HIV, hepatitidy B a dalších.
klíčová slova: krev - nárazy - mikroorganismy -
postupy pracovní - infekce - mrtvoly - biomechanika - hygiena práce
- pravidla - rizika biologická - expozice pracovníků

50

WHITTAKER, L. S. - MACINTOSH, D. L. - WILLIAMS, P. L.: Employee
exposure to diesel exhaust in the electric utility industry.

Expozice zaměstnanců diesselovým spalinám v elektrárenství. s.
635-640

anotace: Cílem studie je výzkum stavu v
elektrárenství a srovnání závěrů s expozicemi v jiných odvětvích
průmyslu a s expozičními mezními hodnotami. Dva přístupy k odběru
vzorků. Hodnoty geometrického průměru expozice byly významně nižší
než navrhovaná hodnota. Otázky kolem použití koncentrace
elementárního uhlíku pro stanovení expozice dieselovým výfukovým
plynům.
klíčová slova: odběr vzorků - rozvody (el. energie)
- uhlík - elektrárny - expozice pracovníků - spaliny - motory
dieselové - plyny výfukové

51

Dust exposure in the woodworking industry. Expozice prachu v
dřevozpracujícím průmyslu. s. 641-649
anotace: Expozice zjišťována při 4 různých
operacích ve dvou truhlářských dílnách v New South Walesu v
Austrálii. Většina dělníků (asi 90%)...... .... ostatní je nosili
jen po polovinu potřebné doby. Potřeba vzdělávání pracovníků a
poučení o škodlivosti prachu. Poškozená anotace!
klíčová slova: odsávání - větrání - prach -
dřevo - expozice pracovníků - průmysl dřevozpracující - průmysl
dřevařský

52

Comparison of personal exposure meter placement for the
determination of office worker ELF magnetic field exposures.

Srovnání umístění osobního expozimetru pro určování expozice
magnetickým polím o velmi nízkém kmitočtu. s. 647-650
anotace: Umístění expozimetru na různých částech
těla a srovnání expozičních dávek za celou směnu. Výsledky
naznačují, že u kancelářských pracovníků umístění expozimetrů na
těle nepřináší velké rozdíly v celosměnné expozici magnetickým
polím o velmi nízkém kmitočtu. Umístění na stehně poskytuje
největší denní maximum, proto se doporučuje pro zjišťování v
kancelářském prostředí.
klíčová slova: pole elektromagnetické - kanceláře -
měření - expozice pracovníků

53

SMITH, R. A. - ASCHERL, F. M.: Issues concentring the measurement
of borate in occupational environments.
Problémy s měřením
sloučenin bóru v pracovním prostředí. S. 651-658
anotace: Sloučeniny bóru mají sklon měnit váhu díky
příjmu nebo ztrátě vody. Tato nestabilita vede ke gravimetrickým a
interpretačním chybám při odběru vzorků prachu v pracovním
prostředí. Hydratační stabilita pro vdechovatelné částice sloučenin
bóru byla charakterizována v různých podmínkách teploty a relativní
vlhkosti při simulaci odběru v pracovním prostředí. Pracovní
expozici bóru je třeba revidovat s přihlédnutím k jeho obsahu v
jednotlivých sloučeninách.
klíčová slova: měření - bór - sloučeniny - odběr
vzorků - expozice pracovníků

54

LOGAN, W. - BERNARD, T. E.: Heat stress and strain in an aluminium
smelter.
Tepelná zátěž a námaha v tavírně hliníku. s.
659-665

anotace: Při výzkumu tepelné zátěže a pracovní
námahy pracovníků v tavírnách hliníku zjištěno, že expozice žáru
přesahuje mezní hodnotu stanovenou hygienickými předpisy, a že
vztah dávka - reakce mezi tepelnou zátěží a námahou je
nepřesvědčivý. Zkoumány fyziologické údaje o pracovní námaze při
práci v teplotách nad přípustné hodnoty a studován vztah těchto
reakcí k úrovni tepelné zátěže. Zkreslení vztahu dávka - reakce se
vysvětluje krátkými obdobími práce při velmi vysokých
teplotách.
klíčová slova: hliník - reakce fyziologické -
tavení - námaha fyzická - zátěž klimatická - měření - teplo
nadměrné

55

AKBAR-AHANZADEH, F. - REJENT, G.: Incident trends for a hazardous
waste cleanup company.
Trendy nehodovosti u asanační firmy
skládek nebezpečného odpadu. s. 666-672
anotace: V provedeném výzkumu vyhodnoceny trendy
nehodovosti u poměrně velké firmy, která se zabývá asanací skládek
nebezpečného odpadu. Data za 6,5 roku zachycují 1848 zpráv o
nehodách, 87 s úrazem nebo následnou pracovní neschopností.
Nehodovost během sledovaných let významně klesala (119 v r. 1990, 2
v r. 1995), a to v důsledku delší zkušenosti s prací v terénu v
programu BOZP i zavedení nových předpisů.
klíčová slova: skládky - asanace - látky toxické -
odpady - nehodovost

56

Differences in the association between psychosocial work condition
and physical work load in female- and male-dominated
occupations.
Rozdíly ve vztahu mezi psychosociálními pracovními
podmínkami a fyzickou pracovní zátěží v tzv. mužských a ženských
povoláních. s. 673-678
anotace: Zkoumán vztah mezi vysokou fyzickou zátěží
a nepříznivými psychosociálními faktory u mužů a žen. Zvláštní
analýzy pro kvalifikované zdravotní sestry a pomocné ošetřovatelky
byly součástí výzkumu populace s 1243 náhodně vybranými
respondenty. Výsledky naznačují, že v ženských povoláních může
vysoká fyzická zátěž implikovat nepříznivé psychosociální podmínky.
U žen přispívaly k vnímání vyšší pracovní zátěže hlavně rutinní
práce a pocit napětí při práci.
klíčová slova: zátěž fyzická - výzkum - ženy -
práce žen - zátěž psychická - psychologie sociální - hodnocení
subjektivní

57

MANR, S. - REYNOLDS, S. J. - THORNE, P. S.: Worker exposure to
particulates, endotoxins and bioaerosols in two refuse-derived fuel
plants.
Pracovní expozice částicím, endotoxinům a bioaerosolům
ve dvou zařízeních na výrobu paliva z odpadů. s.
679-683

anotace: Ve dvou těchto zařízeních zjišťována
expozice pracovníků uvedeným škodlivinám. Osobní monitorování
vzduchu po celou směnu u 35 pracovníků. Následná analýza vzorků a
výpočet geometrické střední hodnoty osobních vzorků vzduchu.
Rozdíly mezi dvěma závody jen v expozici endotoxinu. Největší
riziko u personálu, který provádí čištění. Charakteristiky
pracovního prostředí byly v normě.
klíčová slova: odpady - mikroorganismy - paliva -
aerosoly - recyklace - částice pevné - endotoxiny - expozice
pracovníků - škodliviny biologické - výroba

58

LEE, P. - DAVIDSON, J.: Evaluation of actived carbon filters for
removal of ozone at the ppb level.
Vyhodnocení filtrů z
aktivního uhlí pro zachycování ozónu na úrovni dílů v miliardě.
s. 589-600, 4 tab.

anotace: Je charakterizován výkon filtrů při
odstraňování ozónu v koncentracích okolního ovzduší. Vyzkoušena
účinnost a podle tlaku u 10 komerčních filtrů při koncentraci ozónu
120 ppb a 50
klíčová slova: filtry - filtrace - uhlí aktivní -
ozón

59

Laboratory performance comparison of respirable samplers..
Srovnání laboratorního výkonu vzorkovačů vdechovatelného prachu.
s. 601-611, 12 obr.
anotace: Bylo testováno pronikání aerosolu třemi
vzorkovači jako funkce rozměrů částic a vyzkoušena přesnost
vzorkovačů s ohledem na novou konvenci o vdechovatelném aerosolu.
Popis zkušební metody a výsledků: pěnový vzorkovač je účinnější než
cyklonové vzorkovače.
klíčová slova: aerosoly - zkoušky - vzorkovače -
odběr vzorků

60

LODEWYCKX, P. - VANSANT, E.F.: Influence of humidity on adsorption
capacity from the Wheeler-Jonas model for prediction of
breakthrough times of water immiscible organic vapors on activated
carbon beds.
Vliv vlhkosti na adsorpční schopnost z
Wheeler-Jonasova modelu pro predikci doby průniku organických par
nemísitelných s vodou na vložkách s aktivním uhlím. s. 612-617,
7 obr.

anotace: Wheeler-Jonasův model je osvědčený pro
predikci těchto dob průniku. V originální formě platí však jen za
podmínek sucha. Hlavním parametrem je adsorpční kapacita, We. V
článku je popsán nově vyvinutý model pro vliv vlhkosti na We.
Jedinou další informací potřebnou pro aplikaci tohoto modelu je
vodní izoterma aktivního uhlí.
klíčová slova: výpočty - predikce - páry - látky
organické - adsorpce - uhlí aktivní - filtry - modely matematické -
vlhkost vzduchu - výpočty

61

COFFEY, C.C. - ZHUANG, Z. - CAMPELL, D.L.: Simulated workplace
performance of N95 respirators.
Výkon respirátorů N95 na
simulovaném pracovišti. s. 618-624, 2 obr., 3 tab.
anotace: NIOSH začal v roce 1995 s certifikací
devíti nových tříd respirátorů. Byl podniknut výzkum k 1) měření
výkonu na simulovaném pracovišti, 2) určení vlivu těsnosti
respirátoru na výkon, 3) stanovení vlivu měnících se kritérií
těsnosti na výkon respirátoru. Popis metodiky provedených zkoušek,
výsledky. Závěr: nutnost provádění zkoušek těsnosti u každého
respirátoru.
klíčová slova: respirátory - zkoušky - pracoviště -
simulace

62

Oil mist concentrations: a comparison of sampling methods.
Koncentrace olejové mlhy: srovnání metod odběru vzorků. s.
684-689, 2 tab.

anotace: Nesrovnalosti ve výsledcích při odběru
vzorku na různé typy filtrů. Během odběru vzorků se na filtrech
vytvářejí kapky s velkým specifickým povrchem. Srovnání
gravimetrické metody a metod založených na rozptylu světla.
Nesrovnalosti zejména při nízkých koncentracích olejové mlhy.
klíčová slova: koncentrace - měření - mlhy olejové
- odběr vzorků - analýza - metody

časopisy
rejstřík
články

63

Assessment of occupational noise exposures in four construction
trades.
Odhad expozice hluku při práci ve čtyřech stavebních
profesích. s. 807-817
anotace: Od 133 pracovníků ve stavebnictví odebráno
338 vzorků expozice hluku. Jednalo se o 4 profese: tesaři, pomocní
dělníci, provozní technici a montéři ocelových konstrukcí. Použití
hlukových dozimetrů, zaznamenány denní časově vážené průměry a i
minutové průměry. Srovnání údajů získaných různými metodami měření.
13% vzorků překračovalo 90 dBA - přípustnou hodnotu expozice podle
OSHA. Zdroje: pneumatické nástroje, těžké stavební stroje.
Jednotlivé profese jsou nedokonalým prediktorem expozice, záleží
spíš na pracovním úkolu
klíčová slova: stavebnictví - profese - hluk -
expozice pracovníků - měření

64

WENZL, T. B.: Assessment of magnetic field exposures for a
mortality study at a uranium enrichment plant.
Odhad expozice
magnetickým polím pro výzkum úmrtnosti v závodě na obohacování
uranu. s. 818-824
anotace: Měření provedeno u všech pracovních
činností a oblastí (stratifikovaný náhodný výběr) ke stanovení, zda
je možné rozlišovat mezi skupinami činností na základě průměrných
expozic magnetickému poli a zpětně zjistit souvislost mezi
úmrtností na rakovinu a expozicemi magnetickému poli. Většina
skupin vykazovala velmi odlišné expozice, takže byly ještě
podrozděleny, aby se zvýšila přesnost odhadů expozice pro studium
úmrtnosti. Dostupné záznamy o zaměstnancích neumožňovaly rozdělit
elektrikáře podle jejich umístění, takže jim byly přiděleny
průměrné expozice.
klíčová slova: expozice pracovníků - epidemiologie
- úprava - uran - pole magnetické - úmrtnost - rakovina

65

Evaluation of leakage from a metal machining center using trace
gas methods.
Vyhodnocení úniku aerosolu řezných kapalin z krytu
automatizovaného obráběcího centra s použitím detekčního plynu -
případová studie. s. 785-788
anotace: K vyhodnocení technického opatření
(celkový kryt) pro snížení expozice pracovníků řezným kapalinám
zvoleno vyhodnocení krytu s větracím systémem při čelním frézování.
Jako detekční plyn použít fluorid sírový (SF) k určení rychlosti
proudění ve větracím systému a efektivnosti záchytu, a monitor
vdechovatelného aerosolu ke zjištění úniku aerosolu mimo kryt.
Výsledky: 98% účinnost záchytu. Na několika místech zjištěny úniky.
Použitá metoda vyhodnocení se osvědčila.
klíčová slova: kapaliny řezné - expozice pracovníků
- frézování - únik - systémy větrací

66

MARKLIN, R.W. - WILZBACHER, J.R.: Four assessment tools of
ergonomics interventions: case study at an electric utility
warehouse system..
Čtyři nástroje stanovení ergonomických
opatření: případová studie ve skladišti elektrických podniků s.
777-784

anotace: Byly identifikovány pracovní úkoly ze
zřetelem ke svalovým a kosterním potížím zad a horních končetin,
souvisejícím s prací, poté zavedena technická a ergonomická
opatření a provedena kvantitativní analýza každého úkolu před
zavedením a po něm. Byly použity 4 různé metody vyhodnocení rizika
úrazu. Výsledky: pravděpodobnost výsledku poškození dolní části zad
snížena o 29 %, ukazatel zdvíhání NIOSH činil méně než 20 a
subjektivní hodnocení namáhavosti změněno z "těžká nebo silná" na
"lehká nebo mírná".
klíčová slova: nemoci z povolání - opatření -
faktory rizikové - ergonomie - snižování - úrazy -
pravděpodobnost

67

Farmworker exposure to organophosphorous pesticide residues during
apple thinning in central Washington state.
Expozice pracovníků
farem zbytkům organofosforečných pesticidů během probírky jablek ve
střední části státu Washington. s. 752-761
anotace: Účelem výzkumu bylo charakterizovat
expozici azinfos-metylu za období 4 - 6 týdnů probírky jablek
(trhání nezralých plodů, aby se zbylé mohly lépe vyvíjet) na třech
pracovních místech. Měřitelné zbytky pesticidu zjištěny na listech
všech jabloní během 6 týdnů odběru vzorků. Zjištění metabolitu
dialkylfosfátu v moči ve všech odebraných vzorcích, rozdílná
koncentrace.
klíčová slova: sady - farmy - azinfos-metyl - ovoce
- pesticidy - expozice pracovníků

68

CLAPP, A.J. - WALKER, J.L. - BISHOP, P.A.: Fluid replacement
preferences in heat-exposed workers.
Preference v náhradě
tekutin u pracujících v horku. s. 747-751
anotace: Při výzkumu sledována spotřeba tekutin,
změna váhy a chuťová příjemnost vody a několika nápojů s
uhlohydrátovým elektrolytem při simulované práci v neprodyšném
ochranném oblečení. Pokusné osoby také hodnotily chuť obarvené vody
ve srovnání se 4 komerčně dostupnými limonádami před prací a po ní.
Střední dobrovolná spotřeba tekutin ve 3 sledovaných teplotách byla
1561,5 ml pro limonády a l062,7 ml pro vodu. Větší váhový úbytek
pozorován u konzumentů vody.
klíčová slova: teplo nadměrné - oděvy ochranné -
pracovníci - nápoje - prostředí pracovní - zátěž klimatická -
dehydratace

69

Within-day variability of magnetic fields among electric utility
workers: consequences for measurement strategies.
Denní
variabilita magnetického pole u pracovníků elektrických podniků.
s. 713-719
anotace: Identifikováno 10 skupin pracovních
činností, které se přímo zabývaly výrobou, přenosem a rozvodem
elektřiny v Göteborgu (Švédsko), byla u nich měřena expozice
magnetickému poli a bylo provedeno srovnání se skupinou
kancelářských pracovníků. Vypočteny 8-hodinové časově vážené
průměry pro jednotlivé skupiny a variabilita expozice u
jednotlivých pracovníků, mezi pracovníky mezi skupinami. Stanoveny
autorelační funkce a provedena řada krátkodobých měření pro
spolehlivé určení 8-hod.expoziční dávky. Významné autorelace mezi
krátkodobými průměry 7,5; 15 a 20 min. Simulace prokázaly, že
omezený počet krátkodobých měření vyústí v nepřesné stanovení
8-hod.průměru.
klíčová slova: měření - výpočty - rozvody (el.
energie) - simulace - expozice pracovníků - pole magnetické -
energie elektrická - výroba

70

Prediction of rectal temperature by the Questemp II personal heat
strain monitor under low and moderate heat stress.
Predikce
rektální teploty pomocí osobního monitoru tepelné zátěže Questemp
II při nízké a mírní tepelné zátěži. s. 801-806, 3 obr., 2 tab.,
14 lit.

anotace: Tento výzkum vyhodnotil užití teploty v
ušním kanálku měřené přístrojem Questemp II (Tq) k odhadu rektální
teploty (Tre) při simulované práci v ochranném oděvu a třech
různých teplotách (18°C, 23°C, 27°C). Získaná data nepotvrdila, že
by teplota Tq poskytovala přesný obraz Tre při zkoumaných tepelných
zátěžích.
klíčová slova: teplota tělesná - predikce -
monitory - zátěž klimatická - měření

71

Exposure to fungicides in fruit growing: re-entry time as a
predictor for dermal exposure.
Expozice fungicidům při
pěstování ovoce: doba dalšího styku jako prediktor pro dermální
expozici. s. 789-793, 3 tab., 18 lit.
anotace: Dobou dalšího styku je myšlena doba, která
uplyne od aplikace fungicidu do další práce s ošetřenými plodinami
– probírka nezralých plodů, vyvětvování, sklizeň. Malý terénní
výzkum byl proveden mezi sezónními pracovníky v ovocnářství v
Nizozemsku. U 12 osob s bavlněnými rukavicemi a ochrannými
záplatami na různých částech oděvů měřena dermální expozice.
Fungicidy: kaptan, tolyfluanid. Údaje naznačují, že tyto doby
poskytují užitečné informace pro predikci expozice. Potřeba
dalších, rozsáhlejších výzkumů.
klíčová slova: fungicidy - expozice pracovníků -
sadařství - pokožka - predikce

72

Effects of keyswitch stiffness on typing force, finger
electromyography and subjective discomfort.
Vliv tuhosti
klávesnice na sílu psaní, elektromyografii prstu a subjektivní
diskomfort.
Vliv tuhosti klávesnice na sílu psaní, elektromyografii prstu a
subjektivní diskomfort. s. 762-769, 6 obr., 4 tab., 36
lit.

anotace: V této studii psala skupina 24 písařek na
několika srovnávaných klávesnicích s různou aktivační silou kláves
a slyšitelností úderu po 15 minut, přičemž byla měřena síla úderu a
EMG flexoru a extensoru prstů levé ruky. Po týdnu byl pokus
zopakován. Většina písařek preferovala klávesnice s aktivační silou
0,72 N. Subjektivní diskomfort byl značně vyšší při 0,83 N.
klíčová slova: klávesnice - psaní na stroji -
písařky - EMG - prsty - síla

73

RANDO, R. J. - POOVEY, H.G.: Development and application of a
dichotomous vapor/aerosol sampler for HDI-derived total reactive
isocyanatan group.
Vývoj a aplikace dvojdílného vzorkovače par
a aerosolů pro měření skupiny kyanatanů odvozenou z HDI (1,6
hexametylendiizokyanatan). s. 737-746, 4 obr., 6 tab., 26
lit.

anotace: Vzorkovač se skládá z impaktorového nebo
cyklonového vstupního dílu, difúzního denudéru a sklovláknitého
filtru. Odvozené izokyanatany stanoveny kapalinovou chromatografií
s ultrafialovou absorbancí a fluorescenční detekcí. Vyzkoušení
vzorkovače k měření par a kondenzované fáze izokyanatanů ve
stříkací kabině během nanášení polyretanového nátěru.
klíčová slova: izokyanatany - odběr vzorků - páry -
aerosoly - vzorkovače

74

KAWAI, K. H. - UNDERHILL, D. W.: Effect of relative humidity on
the adsorption of selected water-miscible organic vapors by
activated carbon.
Vliv relativní vlhkosti na adsorpci vybraných
s vodou smísitelných organických par na aktivním uhlí. s.
730-736, 4 obr., 4 tab., 22 lit.

anotace: Adsorpční schopnost aktivního uhlí
experimentálně stanovena pro páry 4 organických sloučenin ze
suchého vzduchu a vzduchu nasyceného vodní párou při různých
koncentracích par a konstantní teplotě. Snižování adsorpční
schopnosti s rostoucí vlhkostí. Použití koeficientů aktivity
(základní termodynamické faktory) ke stanovení tohoto vlivu.

klíčová slova: adsorpce - páry - koncentrace -
sloučeniny organické - uhlí aktivní

75

CHEN, C. C. - HUANG, S. H.: Shift of aerosol penetration in
respirable cyclone samplers.
Posun v pronikání vdechovatelného
aerosolu u vírových vzorkovačů. s. 720-729, 9 obr., 1 tab., 29
lit.

anotace: K výzkumu vlivu usazování aerosolu na
výkon vírového vzorkovače byla použita ultrazvuková rozprašovací
tryska generující částice velikosti mikrometru jako zkušební
aerosoly. Rozložení velikosti částic, jejich počet a koncentrace
měřeny při průchodu vzorkovačem tam a zpět. Zkoumán vliv
hygroskopických vlastností na pronikání aerosolu. Pokles v
účinnosti odběru částic signifikantní zejména u malých částic a při
zvýšené relativní vlhkosti.
klíčová slova: odlučovače vírové - vzorkovače -
účinnost - odběr vzorků - aerosoly - zkoušky

časopisy
rejstřík
články

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail