AIHA ročník 1999

Anotovaný výběr článků z publikace American Industrial Hygiene Assotiation Journal, ročník 1999

 


 

 

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Ř

S

Š

T

U

Ú

V

W

X

Y

Z

Ž

 

 

 

A

adsorpce

41, 60, 74

aerosoly

23, 45, 47, 57, 59, 73, 75

akryl

48

aldehydy

41

analýza

12, 13, 14, 20, 24, 29, 38, 40, 62

asanace

55

automobily nákladní

36

azinfos-metyl

67

 

časopisy
rejstřík
články

 

B

bakterie

5

balení

21

benzen

6, 13, 14

benzín

36

biomechanika

49

bór

53

brzdy

3

břemena

3

budovy

37

 

 

 

C

celulóza

4

cisterny

36

cvičení

46

 

 

 

Č

částice

22, 25, 26, 47

částice pevné

57

 

časopisy
rejstřík
články

 

D

dehydratace

68

dermatózy

22

design

3

detekce

37

determinanty

11

divadla

38

dřevo

51

dýchadla

5, 25

dýchání

25, 46

dýmy

18, 38

 

 

 

E

elektrárny

50

elektrody

28

EMG

72

emise

6, 18, 21, 27

endotoxiny

57

energie elektrická

69

epidemiologie

17, 64

ergometry

42

ergonomie

3, 35, 66

expozice pracovníků

1, 2, 4, 6, 11, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 34, 36, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 63, 64, 65, 67, 69, 71

 

časopisy
rejstřík
články

 

F

faktory

11

faktory rizikové

66

farmy

67

filtrace

58

filtry

32, 58, 60

Finsko

31

freon 113

39, 39

frézování

65

fungicidy

71

 

 

 

G

glykoly

38

 

 

 

H

haleny pracovní

9

helium

27

hliník

54

hluk

63

hmotnost

15

hmoty plastické

15

hodnocení

23, 34

hodnocení subjektivní

56

hodnoty mezní

2, 13

houby

23

hygiena práce

49

 

časopisy
rejstřík
články

 

CH

chladiva

10

chloroform

1

chyby

17

 

 

 

I

indikátory

27

infekce

49

izokyanatany

20, 73

 

 

 

K

kalibrace

45

kanceláře

22, 52

kapaliny řezné

43, 65

klasifikace

17

klávesnice

33, 72

koksovny

6

koncentrace

28, 45, 62, 74

kouře

25

kouření

25

kovy tvrdé

26

krev

30, 49

kristobalit

29

krystaly

29

kryty ochranné

7

křemen

26

 

časopisy
rejstřík
články

 

L

laboratoře

18, 26, 48

látky chemické

21

látky organické

60

látky těkavé

1, 19

látky toxické

55

lékaři zubní

26, 48

léky

35

letadla

30

lokomotivy elektrické

31

lokomotivy motorové

31

 

 

 

M

masky kuklové

9

masky obličejové

8

měření

4, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 25, 27, 28, 31, 45, 47, 52, 53, 54, 62, 63, 69, 70

metody

13, 14, 16, 20, 27, 29, 34, 37, 62

metody stanovení

38, 40

metylmetakrylát

48

mikroorganismy

43, 49, 57

mlhy

38

mlhy olejové

62

modely matematické

60

monitorování

43

monitory

45, 70

motory dieselové

50

mrtvoly

49

 

časopisy
rejstřík
články

 

N

námaha fyzická

3, 54

nápoje

68

nárazy

49

nátěry

37

nehodovost

55

nemoci z povolání

5, 17, 66

neprodyšnost

9, 34

 

 

 

O

obleky klimatizované

9

obleky ochranné

9, 10

obleky pracovní

12

obličej

8

obrazovky

7

odběr vzorků

13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 32, 40, 41, 50, 53, 59, 62, 73, 75

oděvy ochranné

44, 68

odlučovače vírové

75

odpady

55, 57

odsávání

51

ochrana proti chemikáliím

44

ochrana proti teplu

10, 12

olovo

24, 37

opatření

66

operátoři

3

ovoce

67

ovzduší

5

oxid dusný

40

oxid křemičitý

29

ozón

58

 

časopisy
rejstřík
články

 

P

paliva

57

páry

36, 48, 60, 73, 74

páry toxické

19

pece koksové

6

pekárny

23

pesticidy

19, 67

písařky

72

plyny

27

plyny výfukové

50

pneumokoniózy

26

pocení

8

počítače

7, 22, 33

podmínky klimatické

12

pohyby rukou

33

pokožka

1, 71

pole elektromagnetické

52

pole magnetické

64, 69

postupy pracovní

35, 49

požární ochrana

30

práce

42

práce žen

56

pracoviště

20, 21, 61

pracovníci

68

prach

22, 24, 48, 51

prach uhelný

45

prašnost

47

pravděpodobnost

66

pravidla

49

predikce

11, 60, 70, 71

prodyšnost

19

profese

63

prostory nevýrobní

4

prostory vnitřní

22

prostředí pracovní

13, 14, 68

prostředí životní

13, 14

protetika

48

proud vzdušný

16

proudění

39

prsty

72

průmysl dřevařský

51

průmysl dřevozpracující

51

průmysl papírenský

4

předpisy hygienické

29

přilnavost

8

přístroje

15, 18, 19, 32

přístroje dýchací

46

přístroje dýchací hadicové

9

přístroje měřicí

16

psaní na stroji

72

psychologie sociální

56

 

časopisy
rejstřík
články

 

R

rakovina

64

rampy

3

reakce fyziologické

44, 54

recyklace

57

respirátory

8, 34, 42, 61

rizika

30

rizika biologická

49

rozpouštědla organická

2

rozvody (el. energie)

50, 69

 

 

 

Ř

řidiči

31, 36

 

 

 

S

sadařství

71

sady

67

sály operační

40

sedadla

31

seno

5

seřizování

33

síla

72

simulace

30, 61, 69

skladiště

5

skládky

55

sloučeniny

53

sloučeniny organické

74

snižování

66

spaliny

50

stavebnictví

63

svářeči

28

svařování

28

systémy větrací

65

 

časopisy
rejstřík
články

 

Š

škodliviny

4, 5, 6, 18, 21, 27

škodliviny biologické

57

 

 

 

T

tabák

25

tavení

54

teplo nadměrné

10, 12, 54, 68

teplota tělesná

70

thorium

28

trifluorjodmetan

30

 

 

 

U

uhlí aktivní

58, 60, 74

uhlík

50

uran

64

 

 

 

Ú

účinnost

75

úmrtnost

64

únik

65

úprava

64

úrazy

66

úzkost

46

 

časopisy
rejstřík
články

 

V

větrání

21, 22, 51

větrání odsávací

16

vibrace

31

vlhkost vzduchu

60

vozíky ruční

3

vykládání

3

výkonnost

32

výkonnost pracovní

42

výpočty

60, 60, 69

výroba

4, 35, 57, 69

výzkum

1, 11, 39, 56

vzduch

9, 20, 23, 26

vzorkovače

41, 59, 73, 75

 

 

 

W

wolfram

28

 

 

 

Z

zápěstí

33

záření elektromagnetické

7

zátěž

46

zátěž fyzická

56

zátěž klimatická

12, 54, 68, 70

zátěž psychická

56

zemědělství

5

zkoušky

9, 32, 34, 37, 41, 42, 44, 47, 59, 61, 75

značení

21

zvířata hospodářská

35

 

 

 

Ž

ženy

56

živice

18

 

časopisy
rejstřík
články

 

 

 


1

Uptake of chloroform by skin on brief exposures to the neat liquid. Absorpce chloroformu kůží při krátkých expozicích čisté tekutině. s. 5-15
anotace: Pokusy s působením chloroformu jako čisté tekutiny na holou kůži krys. Stanovení difúzního gradientu lipofilního těkavého rozpouštědla o nízké molekulární váze jako je chloroform pronikající vrstvou stratum corneum u krys. Chloroform se vstřebává stejně rychle jako z tkáně uniká. Podrobný popis pokusů.
klíčová slova: chloroform - výzkum - látky těkavé - expozice pracovníků - pokožka


2

KUMAGAI, S. - MATSUNAGA, I.: With-in shift variability of short-therm exposure to organics solvent in indoor workplaces. Krátkodobá expozice organickým rozpouštědlům a její variabilita během směny ve vnitřních prostorách. s. 16-21
anotace: Expozice koncentracím organických rozpouštědel se během směny na pracovišti velmi měnily. Aby bylo možno pracovníky ochránit od vysokých expozic, je nutno vyhodnocovat podmínky krátkodobých expozic. Výzkumem prošlo 53 pokusných osob - dělníků v různých odvětvích průmyslu. Průběh a výsledky pokusu.
klíčová slova: hodnoty mezní - expozice pracovníků - rozpouštědla organická


3

Ergonomic considerations in trucking delivery operations: an evaluation of hand trucks and ramps. Ergonomické úvahy týkající se operací při skládání zboží z nákladních vozů: vyhodnocení nákladních ručních vozíků a ramp. s. 22-31
anotace: Hodnocení designu dvoukolových ručních nákladních vozíků, převážená břemena a charakteristické rysy ramp. Vliv těchto faktorů na svalově kosterní zátěž řidičů manipulujících s vozíkem sjíždějícím z rampy. Popis a výsledky hodnocení.
klíčová slova: námaha fyzická - vozíky ruční - design - rampy - břemena - vykládání - brzdy - operátoři - ergonomie


4

Occupational exposure to chemical and biological agents in the nonproduction departments of pulp, paper and paper product mills: An international study. Expozice pracovníků chemickým a biologickým škodlivinám v nevýrobních odděleních v celulózkách, papírnách a v závodech na výrobky z papíru: Mezinárodní studie. s. 73-83
anotace: 7293 měření v nevýrobních prostorách papíren a celulózek v 11 zemích. Nejvyšší varieta škodlivin byla naměřena v odděleních pro údržbu, konstrukci a čištění (azbest, sloučeniny chromu, mědi, rtuti, oxidu dusičitého, ozónu, styrenu, oxidu siřičitého, trichlorethylenu a kouřům vznikajícím při sváření). Měření na dvoře, ve skladech a dalších prostorách potvrdilo expozici dalším škodlivinám. Měření v nevýrobních prostorách ukázalo, že zde existuje nízká expozice chemikáliím, vznikajícím při výrobě celulózy.
klíčová slova: průmysl papírenský - prostory nevýrobní - škodliviny - expozice pracovníků - celulóza - výroba - měření


5

Airborne microflora in Quebec farms: Lack of effect of bacterial hay preservatives. Mikroflóra v ovzduší mléčných farem v Quebecu: Účinek bakteriálních přípravků na ochranu sena na množství bakterií ve vzduchu nebyl zjištěn. s. 89
anotace: Byl zjišťován účinek přípravku obsahujícího bakterie Pediococcus pentosaceus a chránícího seno proti snížení jeho kvality, na mikroprostředí v seníku. Odběr v 19 senících a 8 kontrolních senících. Podrobný popis a zjištění: bakterie, která je příčinou choroby zvané "farmářské plíce" nebyla přítomností bakterie P. pentosaceus ve vzduchu nijak ovlivněna. Ošetření sena bakteriálním přípravkem nechrání farmáře před účinkem ostatních škodlivin ve vzduchu, které napadají zejména dýchací orgány.
klíčová slova: nemoci z povolání - skladiště - škodliviny - ovzduší - zemědělství - seno - bakterie - dýchadla


6

Assessment of coke oven emissions exposure among coking workers. Stanovení emisí koksárenské pece a expozice pracovníků, kteří u nich pracují. s. 105-110
anotace: Emise z koksárenských pecí sestávají především z polycyklických aromatických uhlovodíků a z těkavých organických sloučenin. Měření expozice pracovníků rozpustné frakci benzenu. Výzkum 88 koksárenských dělníků jako skupiny vystavené expozici a 59 kontrolních osob. Odběr vzorků po 3 dny. Nejvyšší koncentrace škodlivin byly naměřeny u osob, pracujících na nejvyšším místě, nejnižší u řidičů nákladních vozů.
klíčová slova: pece koksové - emise - benzen - expozice pracovníků - koksovny - škodliviny - měření


7

Electromagnetic radiation from VDT units: Study of the effectiveness of an active shielding device. Elektromagnetické záření vizuálních zobrazovacích jednotek: Studium účinnosti aktivního ochranného zařízení. s. 111-115
anotace: Měřena nízkofrekvenční elektromagnetická pole a extrémně nízkofrekvenční elektromagnetická pole vyzařovaná monitorem počítače. Hodnoty nedosahovaly bezpečnostních limitů. Měření s ochranným zařízením z malých plastických kuliček naplněných vodním roztokem s částicemi ze vzácných zemin. Nedostatky této metody při kvantitativní analýze.
klíčová slova: počítače - kryty ochranné - záření elektromagnetické - obrazovky - měření


8

CARETTI, D.M. - GARDNER, P.D.: Respirator fit factor performance while sweating. Účinnost faktoru těsnosti respirátoru při pocení. s. 84-88, 1 obr., 1 tab., 15 lit.
anotace: Studie pojednává o pokusu změřit pocení obličeje pod respirátorem a kvantifikovat jeho účinky na faktory těsnosti celoobličejových masek při negativním tlaku. Údaje faktoru těsnosti byly získány při pokusu se 14 subjekty, šlapajícím ve šlapacím mlýně po dobu 30 min. v aerosolové komoře při normálních podmínkách prostředí. Přitom se měřilo množství potu na obličeji a na celém těle. Statistickou analýzou se zjistilo, že těsnost respirátoru se průkazně snížila po 14 minutách tohoto cvičení. Nebyla však zjištěna žádná průkazná korelace subjektivní produkce potu na obličeji s celkovými hodnotami faktoru těsnosti, měřenými během cvičení.
klíčová slova: měření - masky obličejové - pocení - obličej - respirátory - přilnavost


9

POIRIER, L.: An evaluation of an air-supplied blouse and air hood. Hodnocení pracovní blůzy s přívodem vzduchu a kukly s přívodem vzduchu. s. 116-119, 2 obr., 2 tab.
anotace: Byly hodnoceny faktory přiléhavosti pracovní blůzy s přívodem vzduchu a respirátorové kukly s přívodem vzduchu. Blůza byla testována na 9 pokusných osobách, kukla na 3 osobách, které prováděly různé cviky. I při zkoušení blůzy měly osoby respirátor. U blůzy byl zjištěn faktor těsnosti vyšší než 40.000. Také u kukly byl zjištěn faktor těsnosti 40.000 téměř ve všech zkouškách, avšak musela být správně nasazena.
klíčová slova: obleky klimatizované - haleny pracovní - obleky ochranné - neprodyšnost - masky kuklové - zkoušky - vzduch - přístroje dýchací hadicové


10

MUIR, I.H. - RAY, P. - BISHOP, P.A.: Effects of novel ice-cooling technique on work in protective clothing at 28°C, 23°C and 18°C WBGTs. Účinky nové chladící techniky na práci v ochranných oblecích při 28°C, 23°C a 18°C vlhkého teploměru WBGT. s. 96-104, 5 obr., 3 tab.
anotace: Studie měla za cíl srovnání fyziologické odezvy na dva typy ochranných obleků určených pro práci v horkých provozech, a to při teplotách 18°C, 23°C a 28°C. První oblek byl vyroben z neprodyšné látky Saranex potažené Tyvekem, druhý byl ze stejného materiálu, ale uzpůsoben tak, aby do něho mohlo být do vnějších kapes vloženo 6 balíčků zmrzlého gelu. Tyto balíčky mohou být vyměňovány bez odložení oděvu. Dvě kapsy byly umístěny na prsou, dvě na lopatkách a dvě v lumbální oblasti. Oblek byl doplněn gumovými rukavicemi s bavlněnou vložkou. Na obličeji měly zkoušené osoby obličejové respirátorové masky. Z výsledků měření vyplývá, že tento typ obleku je vhodnější než dosud užívané typy.
klíčová slova: teplo nadměrné - ochrana proti teplu - obleky ochranné - chladiva


11

BURSTYN, I. - TESCHKE, K.: Studying the determinants of exposure: A review of methods. Výzkum určujících faktorů expozice: Přehled metod. s. 57-72, 2 tab.
anotace: Přehled technik používaných pro studium preditorů expozice na pracovišti. Zkoumají se jak experimentální, tak terénní studie a jsou rozebírány výhody i nevýhody obou. Dále je uveden přehled znaků základního výzkumu. Zahrnuje výběr a měření faktorů potenciálně spojených s expozicí, jakož i měření samé. Dále jsou zkoumány závěry, které se během sběru dat o analýze determinant expozice vyskytují. V tom je zahrnuta transformace variabilních hodnot expozice a řada dalších údajů. Závěrem jsou metody, používané k vyhodnocení platnosti zjištěných výsledků, sumarizovány.
klíčová slova: faktory - měření - výzkum - determinanty - predikce - expozice pracovníků


12

BARKER, D.W. - KINI, S. - BERNARD, T.E.: Thermal characteristics of clothing ensembles for use in heat stress analysis. Analýza tepelných charakteristických znaků pracovních obleků pro použití při tepelné zátěži. s. 32-37, 2 tab.
anotace: Tepelná zátěž se měří podle metody uvedené v normě ISO. Předpokládá se, že pracovník používá pracovní oděv z bavlny nebo ze směsi bavlny a polyesteru. Základním principem pro stanovení tepelné charakteristiky pracovního oděvu je zjištění kritických podmínek prostředí, ve kterém jsou pokusné osoby schopny udržet tepelnou rovnováhu. Kritické podmínky byly zjišťovány za teplých vlhkých podmínek, horkých suchých podmínek, přechodných podmínek tepla a vlhkosti a za mírných podmínek, při nichž byl stupeň metabolismu zvýšen až po mezní tepelnou zátěž. Každá z podmínek byla zkoumána u 5 objektů.
klíčová slova: teplo nadměrné - podmínky klimatické - zátěž klimatická - ochrana proti teplu - obleky pracovní - analýza


13

VERMA, D.K. - DES TOMBE, K.: Measurement of benzene in the workplace and its evolution process, Part I: Overview, history and past methods. Měření benzenu na pracovišti a jeho evoluční proces. Část I.: Přehled, popis a dřívější metody. s. 38-47, 3 tab.
anotace: Přehled a popis odběru vzorků benzenu v pracovním a v životním prostředí a jejich analýza od počátku 20.století do dnešní doby. V části I. je podán přehled a podrobnosti metod, používaných v minulosti, popis prahových hodnot pro benzen a přehled různých metod odběru vzorků a různých analytických metod.
klíčová slova: odběr vzorků - metody - prostředí životní - analýza - benzen - prostředí pracovní - hodnoty mezní


14

VERNA, D.K. - DES TOMBE, K.: Measurement of benzene in the workplace and its evolution process. Part II: Present methods and future trends. Měření benzenu na pracovišti a jeho evoluční proces. Část II: Současné metody a budoucí trendy. s. 48-56, 6 tab.
anotace: V druhé části článku se popisují běžně užívané metody a jejich vývoj v budoucnosti. Způsoby měření v pracovním a v životním prostředí jsou velmi blízké. Postup desorpce pomocí sondy s aktivním uhlím/sirouhlíkem, který se používá v Severní Americe, by se měl u analýzy benzenu pozvolna nahrazovat vyzkoušeným postupem tepelné desorpce s porézní polymerovou sondou, používaným v Evropě.
klíčová slova: metody - analýza - prostředí životní - odběr vzorků - benzen - prostředí pracovní

časopisy
rejstřík
články

 

 

15

SHOU-NAN, LI - LUNDGREN, D.A.: Weighing accuracy of samples collected by IOM and CIS inhalable samplers. Váhová přesnost vzorků odebraných přístrojem na odběr vzorků inhalovatelných škodlivin Institutu pro nemoci z povolání a kónickým přístrojem na odběr vzorků. s. 235-236, 1 obr., 2 tab.
anotace: Tárová hmotnost kazety na filtr, vyrobená z plastické hmoty, u přístroje na odběr vzorků, používaném Institutem pro nemoci z povolání a tárová hmotnost kazety na plastický filtrový držák konického přístroje na odběr vzorků nejsou stabilní. Stabilní je tárová hmotnost kazety IOM pouze tehdy, je-li vyrobena z nerezavějící oceli. Je popsán postup změn hmotnosti, průměrné ztráty tárové hmotnosti kazety a držáku jsou uvedeny v tabulce.
klíčová slova: měření - odběr vzorků - přístroje - hmoty plastické - hmotnost


16

GUFFEY, S.E. - BOOTH, D.W.: Comparison of pilot traverses taken at varying distances downstream of obstructions. Srovnání vodících příček v různých vzdálenostech překážek toku vedoucímu směrem dolů. s.165-174, 7 obr., 6 tab.
anotace: Při odsávacím větrání je důležité stanovit přesný tok vzduchu. Nejspolehlivějším způsobem ke stanovení toku vzduchu ve vedení průmyslového větrání jsou příčky s použitím vodící trubice a tlakového čidla. V dané studii se stanovovaly odchylky mezi vodícími příčkami, zaznamenávané za "ideálních" podmínek - při sedmi průměrových délkách vedení od překážek, kolen, přípojkových fitinků a jiných poruch proudění a srovnávaly se s běžně zaznamenanými odchylkami. Je popsán přístroj, kterým byla měření prováděna, ventilační systém, přístroj s vodící příčkou, použité metody a jsou uvedeny výsledky.
klíčová slova: přístroje měřicí - proud vzdušný - metody - větrání odsávací - měření


17

An investigation of secondary exposure misclassification effects of lifelong occupational history in exposure estimation. Zkoumání účinků chybné klasifikace sekundární expozice celoživotní profesionální anamnézy při hodnocení expozice. s.175-181, 6 obr., 2 tab.
anotace: Ve většině epidemiologických výzkumů se studují u nemocí z povolání pouze tzv."primární expozice". Často však jsou pracovníci vystaveni ještě dalším škodlivých vlivům, které s prvními nesouvisejí, ale které mohou působit také na zhoršení zdravotního stavu. Ty nazývají autoři "sekundárními expozicemi" a těm věnují svoji studii. Svůj výzkum založili na prostudování celoživotních anamnéz 511 již zemřelých pracovníků. Zjistilo se, že při klasifikaci expozice je nutno brát ohled na oba typy expozic.
klíčová slova: expozice pracovníků - klasifikace - nemoci z povolání - chyby - epidemiologie


18

BRANDT, H.C.A. - DE GROOT, P.C.: A laboratory rig for studying aspects of worker exposure to bitumen fumes. Laboratorní zařízení pro studium různých aspektů expozice pracovníků bitumenovým dýmům. s.182-190, 6 obr., 2 tab.
anotace: Cílem studie bylo zjistit, které faktory existující při horké aplikaci bitumenových výrobků jsou relevantní pro expozici pracovníků benzenovým rozpustným látkám a polycyklickým aromatickým sloučeninám, které tyto dýmy také obsahují. Současně byl prováděn výzkum v terénu i v laboratoři. Zde bylo vyrobeno speciální zařízení, ve kterém se generovaly bitumenové dýmy při standardní teplotě 160°C, což odpovídá dýmům vznikajícím v terénu při asfaltování silnice, a při teplotě 250°C jako při asfaltování střechy. Výsledky obou výzkumů se shodovaly, z čehož vyplývá, že pokusné generování bitumenových dýmů může být cenným pomocníkem při odhalování možné expozice pracovníků. Pokusný přístroj je podrobně popsán.
klíčová slova: měření - emise - dýmy - škodliviny - živice - expozice pracovníků - přístroje - laboratoře


19

PALMES, E.D. - JOHNSON, E.R.: Feasibility of sampling vapours of compounds with low volatility by permeation.. Možnost odebírání vzorků par málo těkavých sloučenin permeabilitou. s. 195-199, 5 obr., 1 tab.
anotace: Při výzkumu možností odebírání vzorků sloučenin s nízkou těkavostí pomocí permeability byl použit lindan. Konstantní zdroj par lindanu, komora dynamické expozice a přístroj na odebírání vzorků vzduchu byly založeny na permeabilitě polyethylenu vůči dané páře. Použit byl pasivní přístroj na odebírání vzorků. Celý proces včetně použitých přístrojů je podrobně popsán. Předpokládá se, že tentýž princip by byl aplikovatelný i u jiných materiálů, jestliže by se použily jiné membrány a sorbenty. Tímto způsobem by bylo možno zjistit přítomnost pesticidů v nedostatečně větraných skladištích a podobných prostorách.
klíčová slova: prodyšnost - páry toxické - odběr vzorků - přístroje - pesticidy - látky těkavé


20

KEY-SCHWARTZ, R. J. - TUCKER, S. P.: An approach to area sampling and analysis for total isocyanates in workplace air. Přístup k plošnému odběru vzorků a analýze veškerých izokyanatanů v ovzduší pracoviště. s. 200-207, 5 obr., 3 tab.
anotace: Metodou kanadské laboratoře Occupational Health Laboratory byly izokyanatany přítomné ve vzduchu studovaného pracoviště derivovány fluorescenčním reagens v impingeru a následně analyzovány vysoce výkonnou chromatografií s fluorescenční detekcí. Tato metoda byla modifokována tak, že laboratoří doporučená ředidla impingeru byla nahrazena dimethylsulfoxidem, který vykazuje určité výhody. Tato metoda se doporučuje pro plošné odebírání vzorků, je však nutno se vyvarovat kontaktu s DMSO obsahujícím deriváty izokyanatanu.
klíčová slova: pracoviště - metody - analýza - vzduch - izokyanatany - odběr vzorků

časopisy
rejstřík
články

 

 

21

OLCERST, R.: "Use in well ventilated area"?. "Používejte v dobře větraném prostoru"? s. 377-383
anotace: Nápis "Užívejte v dobře větraném prostoru" uváděný na určitých výrobcích není dostatečnou ochranou před nebezpečnými látkami. Metoda jak a co mají výrobci a prodejci na etiketách rizikových výrobků uvádět.
klíčová slova: látky chemické - expozice pracovníků - pracoviště - emise - větrání - škodliviny - balení - značení


22

Investigation of bites and itching in a word processing department. Výzkum původu kousnutí a svědění, projevujících se u pracovnic u počítačů v informačním oddělení. s. 310-316
anotace: V informačním oddělení městské správy v St.Louis, Mo. (USA) si pracovnice u počítačů stěžovaly na podráždění pokožky, způsobené jakoby kousnutím nebo bodnutím roztočů. Celý prostor pracoviště byl pečlivě prozkoumán, ale vzorky vzduchu byly jak v případě členovců, tak v případě anorganických látek, např. částic skleněných vláken, negativní. Nakonec se zjistilo, že kombinace částic prachu na stolech a na podlaze s nepatrnými částečkami minerálních materiálů s přítomností 17 počítačů, které mohly být původcem emanace statistické elektřiny, a celkový 24 hodinový provoz v místnosti jsou pravděpodobně pravými původci uvedených jevů. Po důkladném vyčištění celé místnosti a zvýšeném odvětrávání tyto jevy zmizely. Nicméně je vliv prostředí v podobných podmínkách nutno ještě dále zkoumat.
klíčová slova: počítače - prach - kanceláře - částice - prostory vnitřní - dermatózy - větrání


23

Variabilities in aerosolizing activities and airborne fungal concentrations in a bakery. Variability v aerosolujících činnostech a koncentrace houbových mikroorganizmů ve vzduchu v pekárně. s. 317-325
anotace: V kuchyni jedné pekárny v Bostonu (USA) byly měřeny koncentrace houbových organismů, zjištěné v odebraných vzorcích vzduchu, aby bylo možno vyhodnotit variability spojené s běžnými pracovními činnostmi dělníků, s rozptýlením aerosolů venku a s ročním obdobím. Série odběrů byly provedeny jeden den na jaře a jeden den v létě. Koncentrace hub byly měřeny pomocí jednostupňového kulturového impaktoru a vzorky byly odebírány z podezřelých míst, zamořených houbami uvnitř pekárny, a následně kultivovány. Na jaře byly zjištěny hlavně koncentrace typy Penicillium, v létě Clasosporium. Výzkum dále pokračuje.
klíčová slova: vzduch - odběr vzorků - houby - měření - pekárny - hodnocení - aerosoly


24

The use of composite dust wipe samples as a means of assessing lead exposure. Použití složených vzorků setřeného prachu jako pomůcky při stanovení expozice olovu. s. 326-333
anotace: Ve studii byly zkoumány dvě metody analýzy vzorků různorodého setřeného prachu na zjištění přítomnosti olova. Vzorky byly analyzovány ve 3 laboratořích za použití obou metod a dvou absorpčních spektrometrických technik. Metody i techniky jsou v článku popsány včetně výsledků. Obě metody i techniky se osvědčily. Doba zpracování složených vzorků nebyla úměrná počtu odběrů ve složeném vzorku. Laboratorní analýza složeného vzorku po čtyřnásobném setření byla v průměru o 65% lacinější než analýza 4 jednorázových vzorků.
klíčová slova: prach - odběr vzorků - analýza - olovo - expozice pracovníků


25

MORAWSKA, L. - HITCHINS, J. - BARRON, W.: Experimental deposition of environmental tobacco smoke submicrometer particulate matter in the human respiratory tract. Výzkum ukládání hmoty submikrometrových částic tabákového kouře z ovzduší v lidském dýchacím ústrojí. s. 334-339
anotace: Měření ukládání částic tabákového kouře z ovzduší se provádělo u 15 nekuřáků a 3 kuřáků. Celý postup pokusu je přesně popsán. Vdechovaný a vydechovaný kouř byl měřen jak při vdechování ústy, tak nosem. U nekuřáků bylo zjištěno, že při vdechování ústy byly depozice částic nižší než při vdechování nosem. Depozice u kuřáků byly v průměru vyšší, ale i zde, jako u nekuřáků, docházelo při měření k variacím způsobeným individuálním způsobem dýchání. Jsou uvedeny výše depozic u obou skupin pro dýchání nosem i ústy.
klíčová slova: tabák - měření - kouře - kouření - částice - dýchání - dýchadla


26

Mineralogy of lung tissue in dental laboratory technicians pneumoconiosis. Mineralogie plicní tkáně při zjišťování pneumokoniózy u techniků v zubní laboratoři. s. 349-353
anotace: Byl studován případ pneumokoniózy u pracovníka v zubní laboratoři a zjišťována expozice materiálů se kterými pracoval. Zvláštní pozornost byla věnována mineralogické analýze plicní biopsie. Z velkého množství částic chrómu, kobaltu a křemene lze usuzovat, že pneumokonióza je výsledkem kombinovaných účinků částic prachu tvrdých kovů a křemene, který vzniká při provádění protetických prací. Proto by v těchto laboratořích měl fungovat odpovídající větrací systém, čímž by se snížila expozice zubních techniků škodlivinám ve vzduchu.
klíčová slova: vzduch - kovy tvrdé - laboratoře - křemen - lékaři zubní - částice - pneumokoniózy


27

BEMER, D. - AUBERTIN, G. - DESSAGNE, J.M.: Evaluation of the emission rate from a gaseous source: development of a method using a helium tracer. Hodnocení výše emisí z plynného zdroje: vývoj metody používající heliový indikátor. s. 354-362
anotace: Na zjištění emisí zdroje plynné formy acetonu bylo jako indikátor použito helium, které umožňovalo měřit dráhu unikající škodliviny. Škodlivina byla měřena také v blízkosti zdroje unikání. Poměr koncentrace škodliviny vyjádřený koeficientem transferu, zjištěného pomocí indikátoru, vyjadřuje výši emise. Metoda je popsána a jsou uvedeny její výhody i omezení. Je doporučována pro měření výše emisí plynných škodlivin jako jsou rozpouštědla nebo kyseliny, unikající z nádrží na prostředky povrchové úpravy.
klíčová slova: emise - helium - škodliviny - plyny - metody - indikátory - měření


28

JANKOVITZ, J.T. - UNDERWOOD, W.S. - GOODWIN, G.M.: Exposures from thorium contained in thoriated tungsten welding electrodes. Expozice thoriu obsaženému v thoriovaných wolframových svářecích elektrodách. s. 384-389
anotace: Ve studii jsou uvedeny koncentrace 232 Th v daném prostoru a dýchací zóně spolu s velikostí částic a izotopickým složením elektrod, vyráběných v USA a v Evropě. Dále se uvádějí variabilní hodnoty a hodnocení vyráběných elektrod. Výsledky této studie jsou srovnávány s těmi, které byly uveřejněny v minulých odborných pramenech. Cílem práce bylo doplnit a zlepšit databázi, týkající se koncentrací vdechovatelného thoria v dýchací zóně svářečů během sváření v atmosféře wolframového inertního plynu. Zjištěné údaje mají zvýšit přesnost při stanovení rizika.
klíčová slova: thorium - svářeči - měření - svařování - koncentrace - elektrody - wolfram - expozice pracovníků


29

MILES, W.J.: Issues and controversy: The measurements of crystalline silica; Review papers on analytical methods. Výsledky a sporné body: Měření krystalického oxidu křemičitého; přehled prací o analytických metodách. s. 396-402
anotace: Článek podává souhrn analytických metod měření krystalického oxidu křemičitého a uvádí techniky, které splňují požadavky hygienických předpisů. Nejvýhodnější metodou se zdá být metoda analýzy difrakce paprsků X, jestliže je cílem stanovit obsah oxidu křemičitého a cristobalitu v minerálech a v chemických systémech. Jiné analytické techniky mohou být také u některých minerálů nebo chemických látek použity, ale většinou postrádají polymorfní specifičnost a senzitivitu. Pro analytické metody jsou vhodné takové koncentrační techniky, které nemění krystalické vlastnosti křemene.
klíčová slova: krystaly - oxid křemičitý - analýza - metody - kristobalit - předpisy hygienické


30

Simulated blood levels of CF3I in personnel exposed during its release from an F-15 jet engine nacelle and during intentional inhalation. Simulované hladiny CF3I v krvi personálu, který byl této látce vystaven po jejím vypuštění z kabiny proudového letadla F-15 a po záměrném vdechování. s. 403-408
anotace: CF3I (trifluorjodmethan) je pro své fyzikální a chemické vlastnosti potenciální náhražkou za halon 1301 v protipožární ochraně prázdných prostor. Existuje však nebezpečí, že by při neúmyslném a nechtěném úniku by mohl ohrozit dělníky, pracující v blízkosti kabiny letadla. Tato situace byla simulována, a to jak s otevřenými, tak se zavřenými dveřmi kabiny. Vzorky plynu byly odebírány během simulace z několika míst. Koncentrace a CF3I byly měřeny na farmakokinetickém modelu. Testy byly pak provedeny i s živými pokusnými osobami.
klíčová slova: trifluorjodmetan - expozice pracovníků - požární ochrana - krev - letadla - simulace - rizika


31

SORAINEN, E. - RYTKÖNEN, E.: Whole-body vibration of locomotive engineers. Vibrace celého těla u strojvedoucích lokomotiv. s. 409-411
anotace: Cílem studie bylo stanovit vliv rychlosti jízdy elektrické lokomotivy Sr-1 a dieselové lokomotivy Dv-12 na vibrace sedadla strojvedoucího a izolování vibrací samotného sedadla. Vibrace lokomotiv byly měřeny na železnicích ve východním Finsku. Měřením odezvy frekvence mezi tělesem lokomotivy a sedadlem se zjistilo, že sedadlo nesnižovalo nízké frekvence, které jsou vibrace nejškodlivější. Autospektra vibrací a funkce odezvy frekvence mezi tělesem lokomotivy a sedadlem jsou znázorněna na obr. 3 a 4. Zvyšování vibrací je uvedeno v decibelech.
klíčová slova: lokomotivy motorové - vibrace - lokomotivy elektrické - sedadla - řidiči - Finsko - měření


32

In-place filter testing geometry effects on test result uncertainty: single stage systems. Účinky testovací geometrie in-place filtrů na neurčitost výsledků zkoušek: systémy o jednom stupni. s. 300-309, 4 obr., 1 tab.
anotace: Testování in-place filtrem je široce používaná praxe, kterou se zjišťuje výkonnost filtračních systémů na zachycování škodlivých částic ve vzduchu. V článku je uveden postup, jak vyjádřit neurčitost některých výsledků, a to na základě přibližného matematického vyjádření. Je uveden všeobecný popis zkoušek s těmito filtry a vývoj neurčitosti. Autoři dále popisují vyhodnocování parametrů a aplikaci standardního systému i jeho použití v terénu.
klíčová slova: filtry - zkoušky - výkonnost - odběr vzorků - přístroje


33

Workplace use of an adjustable keyboard: Adjustment preferences and effect on wrist posture. Používání nastavitelné klávesnice: preferované nastavení a jeho vliv na polohu zápěstí. s. 340-348, 9 obr., 2 tab.
anotace: Ve studii je popsáno vyhodnocení nastavitelné klávesnice, umístěné podle přání pracovníka, a pohyb zápěstí při psaní. V tomto smyslu bylo sledováno 35 pokusných osob po dobu 7 až 14 dnů při jejich normální činnosti. Po této době se provedla třírozměrná analýza pohybů, aby se zjistilo rozdělení úhlů zápěstních kloubů na konvenční klávesnici ve srovnání s použitím klávesnice seřízené podle přání píšící osoby. Průměrně žádaný úhel otevření byl 14 stupňů. Dále jsou uvedeny ještě hodnoty pro odchylku loktů, pro natažení zápěstí a rozdíly v úhlu loktu. Pokusné osoby prohlásily, že psaní na nastavitelné klávesnici je pohodlnější.
klíčová slova: seřizování - pohyby rukou - počítače - klávesnice - zápěstí


34

COFFEY, C.C. - CAMPBELL, D.L. - MYERS, W.R.: Comparison of six respirator fit-test methods with an actual measurement of exposure in a simulated health care environment: Part III - validation. Srovnání šesti zkušebních respirátorů z hlediska jejich těsnosti a souběžné měření expozice v simulovaném prostředí zdravotního střediska: Část III - validace. s. 363-366
anotace: Tato studie se skládala ze 3 fází: vyvíjení protokolu, srovnávací zkoušky metod a validace. Ve zkušební fázi bylo hodnoceno 6 metod na zjištění těsnosti respirátorů. Nejvyšší korelace s měřenou expozicí použivatele byla zjištěna u metody s použitím kukuřičného oleje a u metody s použitím aerosolu. Tato druhá metoda byla vybrána k další analýze. Zjištěné faktory těsnosti byly v korelaci s expoziční dávkou Freonu 113.
klíčová slova: respirátory - neprodyšnost - hodnocení - expozice pracovníků - zkoušky - metody


35

CHIHWEI, LU - GOGGINS, W.B.: An ergonomic analysis of premixing and compounding in an animal health plant. Ergonomická analýza pracovních postupů při předběžném mixování a přimíchávání přísad ve farmaceutickém podniku vyrábějícím výrobky určené zvířatům. s. 390-395, 3 obr., 11 tab.
anotace: Studie se zakládá na ergonomické analýze práce, která má být východiskem k vytvoření programu prevence, chránícího pracovníky při předběžném mísení a přidávání přísad do léčiv pro hospodářská zvířata. Tyto práce jsou velmi namáhavé a pracovníci jsou při nich exponováni aerosolům chemických látek, tepelné zátěži a dalším ergonomickým rizikům. Chemická a ergonomická rizika jsou v práci probrána a jsou navržena preventivní opatření, např. nošení vhodnějších ochranných oděvů, snižování hlučnosti a snížení hmotnosti plných pytlů, se kterými musí pracovníci manipulovat.
klíčová slova: ergonomie - výroba - postupy pracovní - zvířata hospodářská - léky

časopisy
rejstřík
články

 

 

36

VANIOTALO, S. - RUONAKANGAS, A.: Tank truck driver exposure to vapors from oxygenated or reformulate gasolines during loading and unloading. Expozice řidičů kamionů s cisternami parám okysličených nebo reformulovaných benzinů při plnění a vypouštění cisteren. s. 518-525
anotace: Odběr vzorků v dýchací zóně řidičů při plnění a vypouštění cisteren. Sledován obsah benzenu a kyslíku a aromatických uhlovodíků v jednotlivých druzích benzinu. Výpočet časově vážených 30 min. průměrných koncentrací. Naměřené koncentrace byly značně nižší než přípustné hodnoty. Důležitost meteorologických podmínek a jejich vlivu na průměrnou expozici.
klíčová slova: cisterny - expozice pracovníků - řidiči - páry - benzín - automobily nákladní


37

Lead-based paint testing technologies: summary of an EPA/HUD field study. Technologie testování olova v nátěrech: shrnutí terénního výzkumu institucí EPA a HUD. s. 444-451
anotace: Uvedené instituce sponzorovaly v r. 1993 výzkum přenosných technologií testování olova v nátěrech ve třech městech USA. Vyhodnoceno bylo šest chemických souprav a šest rentgenových fluorescenčních přístrojů. Bylo zjištěno, že chemické metody nejsou v tomto případě spolehlivé, rentgenové byly efektivnější. Popsán celý projekt a jeho hlavní závěry.
klíčová slova: olovo - detekce - budovy - zkoušky - nátěry - metody


38

PENDERGRASS, S.M.: Determination of glycols in air: development of sampling and analytical methodology and application to theatrical smokes. Stanovení glykolů v ovzduší: vývoj metodiky odběru a analýzy vzorků a její aplikace na dýmy používané v zábavním průmyslu. s. 452-457
anotace: Při výrobě těchto dýmů pro divadla, koncerty a další jevištní produkce jsou používány kapaliny založené na glykolech. Byla vyvinuta zdokonalená metoda odběru vzorků a analýzy aerosolovaných glykolů, aby bylo možno efektivně stanovit expozici těmto škodlivinám. Popis a vyhodnocení přínosů této metody.
klíčová slova: metody stanovení - glykoly - dýmy - analýza - mlhy - divadla


39

BLOOM, T.F. - EGELAND, G.M.: Evaluation of exposures to fluorocarbon 113 in a horizontal and a vertical laminar airflow clean room. Vyhodnocení expozice fluorokarbonu 113 v čisté místnosti s horizontálním a vertikálním laminárním prouděním. s. 486-494
anotace: Fluorokarbon, také nazývaný Freon 113, se používá jako čisticí rozpouštědlo v elektronice a leteckém průmyslu. Byl proveden výzkum s cílem zjistit toxické účinky expozice parám tohoto prostředku na srdeční dysrytmie, přičemž byly měřeny krátkodobé a dlouhodobé expozice. Výsledky naznačují nízkou pravděpodobnost, že by při současném způsobu používání došlo k překročení povolených expozičních limitů.
klíčová slova: proudění - freon 113 - freon 113 - expozice pracovníků - výzkum


40

KUMAGAI, S. - KODA, S.: Passive sampling and head space analysis quantitative determination of nitrous oxide exposure. Pasivní odběr vzorků a analýza prostoru horní části trubice pro kvantitativní stanovení expozice oxidu dusnému. s. 458-462, 4 obr., 3 tab.
anotace: Nová metoda stanovení časově vážené průměrné expozice oxidu dusnému, jež představuje chronické zdravotní riziko na operačních sálech.Koncentrace této škodliviny v prostoru hlavy odběrné nádobky, měřená plynovou chromatografií a detektorem záchytu elektronů, odpovídá koncentraci ovzduší. Zařízení je malé a lehké a lze je používat k měření expozice při operacích.
klíčová slova: expozice pracovníků - sály operační - analýza - metody stanovení - oxid dusný - odběr vzorků


41

TSAI, S. - QUE HEE, S.S.: New passive sampler for aldehydes. Nový pasivní vzorkovač pro odběr vzorků aldehydů. s. 463-473, 6 obr., 3 tab.
anotace: Popis zařízení na odběr vzorků pro stanovení koncentrací aldehydů. Jedná se o pasivní vzorkovač s pevným sorbentem.Umožňuje měření rychlosti, teploty, relativní vlhkosti vzduchu a koncentrace par aldehydů. Experimentální konstanty vzorkování byly 4,43 ± 0,19 cm3/min pro valeraldehyd a 7,73 ± 0,57 cm3/min pro akrolein.
klíčová slova: zkoušky - odběr vzorků - vzorkovače - aldehydy - adsorpce


42

Effect of respirator inspiratory resistance level on constant load treadmill work performance. Vliv úrovně dýchacího odporu při vdechování na stálý pracovní výkon při práci na ergometru. s. 474-479, 4 obr., 5 tab.
anotace: 12 pokusných osob šlapalo na ergometru při konstantních rychlostech a stupních zvolených tak, aby byl výsledkem čas 5 - 15 min. Bylo použito šest úrovní dýchacího odporu při vdechování. Výsledky ukázaly, že časy výkonu klesaly lineárně s úrovní odporu.
klíčová slova: práce - ergometry - zkoušky - respirátory - výkonnost pracovní


43

LONON, M.K. - FINDLAY, R.H. - ABANTO, M.: A pilot study for monitoring changes in microbiological component of metalworking fluids as a function of time and use in the system. Pilotní studie monitorování změn v mikrobiologické složce řezných kapalin jako funkce času a používání v systému. s. 480-485, 2 obr., 3 tab.
anotace: Vzorky nové řezné kapaliny srovnávány po jednotýdenních intervalech po osm týdnů a charakterizovány, pokud jde o druh a počet přítomných baktérií a přítomnost rozpustného proteinu. Analýza prováděna plynovou chromatografií a hmotovou spektroskopií, kdy se zjišťovala přítomnost mastných kyselin. Nejrozšířenější zjištěný rod mikroorganizmů byl Pseudomonas. Výsledky studie naznačují, že v řezných kapalinách se také vyskytuje významná biologická složka, dosud nezjistitelná současnými metodami kultivace.
klíčová slova: kapaliny řezné - mikroorganismy - monitorování


44

RENEAU, P. D. - ASHLEY, C. D. - BISHOP, P.A.: A comparison of physiological responses to two types of particle barrier, vapor permeable clothing ensembles. Srovnání fyziologických reakcí na dva typy souprav pracovních oděvů, nepropustných pro částice, propustných pro páry. s. 495 - 501, 3 obr., 3 tab.
anotace: Protichemické ochranné oděvy se užívají při teplotách, které omezují dobu jejich nošení. Účinky produktivity zkoumány u dvou typů oděvů - Tyvek, výrobce DuPont, a Kleenguard, výrobce Kimberly Clark - při různých pracovních úkolech a teplotách 26°C a 18°C. Při vyšších teplotách zjištěny významné rozdíly ve fyziologických reakcích (tělesná teplota, tepová frekvence, potivost) i vnímané námahy ve prospěch oděvu Kleenguard.
klíčová slova: oděvy ochranné - ochrana proti chemikáliím - zkoušky - reakce fyziologické


45

MIDDENDORF, P.J. - LEHOCKY, A.H. - WILLIAMS, P. L.: Evaluation and field calibration of the Miniram PDM-3 aerosol monitor for measuring respirable and total coal dust. Vyhodnocení a terénní kalibrace monitoru aerosolů Miniram PDM-3 pro měření vdechovatelného podílu a celkové koncentrace uhelného prachu. s. 502-511, 6 obr., 3 tab.
anotace: Uvedený přístroj je určen k měření koncentrací prachu a jeho hlavní části je fotometr, který emituje světlo z infračervené diody, to je pak aerosolem rozptylováno na křemíkový detektor. V tomto výzkumu srovnávány měřené hodnoty s výsledky tradičního přístroje. Měření vdechovatelného podílu byla významně rozdílná. Vyvinuty kalibrační charakteristiky pro terénní měření pro srovnání těchto rozdílných metodik.
klíčová slova: prach uhelný - aerosoly - koncentrace - kalibrace - monitory - měření


46

WILSON, J.R. - RAVEN, P.B. - MORGAN, W.P.: Prediction of respiratory distress during maximal physical exercise: the role of trait anxiety. Predikce ztíženého dýchání během maximálního fyzického cvičení: role úzkostných rysů osobnosti. s. 512-517, 2 tab.
anotace: Cílem provedeného výzkumu je potvrdit dřívější poznatek, že tendenci jednotlivce ke ztíženému dýchání při nošení dýchacího přístroje lze předpovědět. V experimentu prošlo 38 pokusných osob cvičením s maximální zátěží, přičemž měly na sobě maskový dýchací přístroj s přívodem vzduchu. Predikce podle stupnice rysů úzkostnosti s přesností 89,5% stanovila osoby, které budou pociťovat potíže při dýchání.
klíčová slova: zátěž - úzkost - dýchání - přístroje dýchací - cvičení


47

SPANNE, M. - GRZYBOWSKI, I.P. - BOHGARD, M.: Collection efficiency for submicron particles of a commonly used impinger. Účinnost odběru submikronových částic u běžně používaných prachoměrů. s. 540-544, 4 obr.
anotace: Zkoumána účinnost odběru podle metody doporučené NIOSH v průmyslovém prostředí. Popis zkušebního zařízení pro odběr různých typů aerosolů na pracovišti. Účinnost prachoměru byla méně než 20% pro částice o průměru 0.
klíčová slova: aerosoly - zkoušky - měření - částice - prašnost

časopisy
rejstřík
články

 

 

48

NAYEBZADEH, A. - DUFRESNE, A.: Evaluation of exposure to methyl methacrylate among dental laboratory technicians. Vyhodnocení expozice metyl-metakrylátu u techniků stomatologických laboratoří. s. 625-628
anotace: Ve dvou stomatologických laboratořích byl proveden průzkum hygieny práce za účelem určení časově váženého průměru a špičkových koncentrací par metyl-metykrylátu a časově váženého průměru koncentrací akrylového prachu. Místní odsávání účinně snižovalo koncentraci akrylového prachu. Expozice techniků těchto laboratoří protetickým materiálům vyžaduje další výzkum.
klíčová slova: páry - expozice pracovníků - protetika - prach - akryl - metylmetakrylát - lékaři zubní - laboratoře


49

DUMA, S. M. - RUDD, R. W. - CRANDALL, J. R.: A protocol system for testing biohazardous materials in an impact biomechanics research facility. Systém protokolu pro testování nebezpečných biologických materiálů v zařízení pro výzkum biomechaniky nárazů. s. 629-634
anotace: Testování biomechaniky nárazu spadá do výzkumu bezpečnosti automobilů. Zde se používají antropomorfní figuríny i mrtvá těla nebo jejich části. podpis protokolu při zacházení s biologickým materiálem se v tomto zařízení osvědčil při minimalizaci rizika krevních patogenů (mikroorganismů z infikované krve) HIV, hepatitidy B a dalších.
klíčová slova: krev - nárazy - mikroorganismy - postupy pracovní - infekce - mrtvoly - biomechanika - hygiena práce - pravidla - rizika biologická - expozice pracovníků


50

WHITTAKER, L. S. - MACINTOSH, D. L. - WILLIAMS, P. L.: Employee exposure to diesel exhaust in the electric utility industry. Expozice zaměstnanců diesselovým spalinám v elektrárenství. s. 635-640
anotace: Cílem studie je výzkum stavu v elektrárenství a srovnání závěrů s expozicemi v jiných odvětvích průmyslu a s expozičními mezními hodnotami. Dva přístupy k odběru vzorků. Hodnoty geometrického průměru expozice byly významně nižší než navrhovaná hodnota. Otázky kolem použití koncentrace elementárního uhlíku pro stanovení expozice dieselovým výfukovým plynům.
klíčová slova: odběr vzorků - rozvody (el. energie) - uhlík - elektrárny - expozice pracovníků - spaliny - motory dieselové - plyny výfukové


51

Dust exposure in the woodworking industry. Expozice prachu v dřevozpracujícím průmyslu. s. 641-649
anotace: Expozice zjišťována při 4 různých operacích ve dvou truhlářských dílnách v New South Walesu v Austrálii. Většina dělníků (asi 90%)...... .... ostatní je nosili jen po polovinu potřebné doby. Potřeba vzdělávání pracovníků a poučení o škodlivosti prachu. Poškozená anotace!
klíčová slova: odsávání - větrání - prach - dřevo - expozice pracovníků - průmysl dřevozpracující - průmysl dřevařský


52

Comparison of personal exposure meter placement for the determination of office worker ELF magnetic field exposures. Srovnání umístění osobního expozimetru pro určování expozice magnetickým polím o velmi nízkém kmitočtu. s. 647-650
anotace: Umístění expozimetru na různých částech těla a srovnání expozičních dávek za celou směnu. Výsledky naznačují, že u kancelářských pracovníků umístění expozimetrů na těle nepřináší velké rozdíly v celosměnné expozici magnetickým polím o velmi nízkém kmitočtu. Umístění na stehně poskytuje největší denní maximum, proto se doporučuje pro zjišťování v kancelářském prostředí.
klíčová slova: pole elektromagnetické - kanceláře - měření - expozice pracovníků


53

SMITH, R. A. - ASCHERL, F. M.: Issues concentring the measurement of borate in occupational environments. Problémy s měřením sloučenin bóru v pracovním prostředí. S. 651-658
anotace: Sloučeniny bóru mají sklon měnit váhu díky příjmu nebo ztrátě vody. Tato nestabilita vede ke gravimetrickým a interpretačním chybám při odběru vzorků prachu v pracovním prostředí. Hydratační stabilita pro vdechovatelné částice sloučenin bóru byla charakterizována v různých podmínkách teploty a relativní vlhkosti při simulaci odběru v pracovním prostředí. Pracovní expozici bóru je třeba revidovat s přihlédnutím k jeho obsahu v jednotlivých sloučeninách.
klíčová slova: měření - bór - sloučeniny - odběr vzorků - expozice pracovníků


54

LOGAN, W. - BERNARD, T. E.: Heat stress and strain in an aluminium smelter. Tepelná zátěž a námaha v tavírně hliníku. s. 659-665
anotace: Při výzkumu tepelné zátěže a pracovní námahy pracovníků v tavírnách hliníku zjištěno, že expozice žáru přesahuje mezní hodnotu stanovenou hygienickými předpisy, a že vztah dávka - reakce mezi tepelnou zátěží a námahou je nepřesvědčivý. Zkoumány fyziologické údaje o pracovní námaze při práci v teplotách nad přípustné hodnoty a studován vztah těchto reakcí k úrovni tepelné zátěže. Zkreslení vztahu dávka - reakce se vysvětluje krátkými obdobími práce při velmi vysokých teplotách.
klíčová slova: hliník - reakce fyziologické - tavení - námaha fyzická - zátěž klimatická - měření - teplo nadměrné


55

AKBAR-AHANZADEH, F. - REJENT, G.: Incident trends for a hazardous waste cleanup company. Trendy nehodovosti u asanační firmy skládek nebezpečného odpadu. s. 666-672
anotace: V provedeném výzkumu vyhodnoceny trendy nehodovosti u poměrně velké firmy, která se zabývá asanací skládek nebezpečného odpadu. Data za 6,5 roku zachycují 1848 zpráv o nehodách, 87 s úrazem nebo následnou pracovní neschopností. Nehodovost během sledovaných let významně klesala (119 v r. 1990, 2 v r. 1995), a to v důsledku delší zkušenosti s prací v terénu v programu BOZP i zavedení nových předpisů.
klíčová slova: skládky - asanace - látky toxické - odpady - nehodovost


56

Differences in the association between psychosocial work condition and physical work load in female- and male-dominated occupations. Rozdíly ve vztahu mezi psychosociálními pracovními podmínkami a fyzickou pracovní zátěží v tzv. mužských a ženských povoláních. s. 673-678
anotace: Zkoumán vztah mezi vysokou fyzickou zátěží a nepříznivými psychosociálními faktory u mužů a žen. Zvláštní analýzy pro kvalifikované zdravotní sestry a pomocné ošetřovatelky byly součástí výzkumu populace s 1243 náhodně vybranými respondenty. Výsledky naznačují, že v ženských povoláních může vysoká fyzická zátěž implikovat nepříznivé psychosociální podmínky. U žen přispívaly k vnímání vyšší pracovní zátěže hlavně rutinní práce a pocit napětí při práci.
klíčová slova: zátěž fyzická - výzkum - ženy - práce žen - zátěž psychická - psychologie sociální - hodnocení subjektivní


57

MANR, S. - REYNOLDS, S. J. - THORNE, P. S.: Worker exposure to particulates, endotoxins and bioaerosols in two refuse-derived fuel plants. Pracovní expozice částicím, endotoxinům a bioaerosolům ve dvou zařízeních na výrobu paliva z odpadů. s. 679-683
anotace: Ve dvou těchto zařízeních zjišťována expozice pracovníků uvedeným škodlivinám. Osobní monitorování vzduchu po celou směnu u 35 pracovníků. Následná analýza vzorků a výpočet geometrické střední hodnoty osobních vzorků vzduchu. Rozdíly mezi dvěma závody jen v expozici endotoxinu. Největší riziko u personálu, který provádí čištění. Charakteristiky pracovního prostředí byly v normě.
klíčová slova: odpady - mikroorganismy - paliva - aerosoly - recyklace - částice pevné - endotoxiny - expozice pracovníků - škodliviny biologické - výroba


58

LEE, P. - DAVIDSON, J.: Evaluation of actived carbon filters for removal of ozone at the ppb level. Vyhodnocení filtrů z aktivního uhlí pro zachycování ozónu na úrovni dílů v miliardě. s. 589-600, 4 tab.
anotace: Je charakterizován výkon filtrů při odstraňování ozónu v koncentracích okolního ovzduší. Vyzkoušena účinnost a podle tlaku u 10 komerčních filtrů při koncentraci ozónu 120 ppb a 50
klíčová slova: filtry - filtrace - uhlí aktivní - ozón


59

Laboratory performance comparison of respirable samplers.. Srovnání laboratorního výkonu vzorkovačů vdechovatelného prachu. s. 601-611, 12 obr.
anotace: Bylo testováno pronikání aerosolu třemi vzorkovači jako funkce rozměrů částic a vyzkoušena přesnost vzorkovačů s ohledem na novou konvenci o vdechovatelném aerosolu. Popis zkušební metody a výsledků: pěnový vzorkovač je účinnější než cyklonové vzorkovače.
klíčová slova: aerosoly - zkoušky - vzorkovače - odběr vzorků


60

LODEWYCKX, P. - VANSANT, E.F.: Influence of humidity on adsorption capacity from the Wheeler-Jonas model for prediction of breakthrough times of water immiscible organic vapors on activated carbon beds. Vliv vlhkosti na adsorpční schopnost z Wheeler-Jonasova modelu pro predikci doby průniku organických par nemísitelných s vodou na vložkách s aktivním uhlím. s. 612-617, 7 obr.
anotace: Wheeler-Jonasův model je osvědčený pro predikci těchto dob průniku. V originální formě platí však jen za podmínek sucha. Hlavním parametrem je adsorpční kapacita, We. V článku je popsán nově vyvinutý model pro vliv vlhkosti na We. Jedinou další informací potřebnou pro aplikaci tohoto modelu je vodní izoterma aktivního uhlí.
klíčová slova: výpočty - predikce - páry - látky organické - adsorpce - uhlí aktivní - filtry - modely matematické - vlhkost vzduchu - výpočty


61

COFFEY, C.C. - ZHUANG, Z. - CAMPELL, D.L.: Simulated workplace performance of N95 respirators. Výkon respirátorů N95 na simulovaném pracovišti. s. 618-624, 2 obr., 3 tab.
anotace: NIOSH začal v roce 1995 s certifikací devíti nových tříd respirátorů. Byl podniknut výzkum k 1) měření výkonu na simulovaném pracovišti, 2) určení vlivu těsnosti respirátoru na výkon, 3) stanovení vlivu měnících se kritérií těsnosti na výkon respirátoru. Popis metodiky provedených zkoušek, výsledky. Závěr: nutnost provádění zkoušek těsnosti u každého respirátoru.
klíčová slova: respirátory - zkoušky - pracoviště - simulace


62

Oil mist concentrations: a comparison of sampling methods. Koncentrace olejové mlhy: srovnání metod odběru vzorků. s. 684-689, 2 tab.
anotace: Nesrovnalosti ve výsledcích při odběru vzorku na různé typy filtrů. Během odběru vzorků se na filtrech vytvářejí kapky s velkým specifickým povrchem. Srovnání gravimetrické metody a metod založených na rozptylu světla. Nesrovnalosti zejména při nízkých koncentracích olejové mlhy.
klíčová slova: koncentrace - měření - mlhy olejové - odběr vzorků - analýza - metody

časopisy
rejstřík
články

 

 

63

Assessment of occupational noise exposures in four construction trades. Odhad expozice hluku při práci ve čtyřech stavebních profesích. s. 807-817
anotace: Od 133 pracovníků ve stavebnictví odebráno 338 vzorků expozice hluku. Jednalo se o 4 profese: tesaři, pomocní dělníci, provozní technici a montéři ocelových konstrukcí. Použití hlukových dozimetrů, zaznamenány denní časově vážené průměry a i minutové průměry. Srovnání údajů získaných různými metodami měření. 13% vzorků překračovalo 90 dBA - přípustnou hodnotu expozice podle OSHA. Zdroje: pneumatické nástroje, těžké stavební stroje. Jednotlivé profese jsou nedokonalým prediktorem expozice, záleží spíš na pracovním úkolu
klíčová slova: stavebnictví - profese - hluk - expozice pracovníků - měření


64

WENZL, T. B.: Assessment of magnetic field exposures for a mortality study at a uranium enrichment plant. Odhad expozice magnetickým polím pro výzkum úmrtnosti v závodě na obohacování uranu. s. 818-824
anotace: Měření provedeno u všech pracovních činností a oblastí (stratifikovaný náhodný výběr) ke stanovení, zda je možné rozlišovat mezi skupinami činností na základě průměrných expozic magnetickému poli a zpětně zjistit souvislost mezi úmrtností na rakovinu a expozicemi magnetickému poli. Většina skupin vykazovala velmi odlišné expozice, takže byly ještě podrozděleny, aby se zvýšila přesnost odhadů expozice pro studium úmrtnosti. Dostupné záznamy o zaměstnancích neumožňovaly rozdělit elektrikáře podle jejich umístění, takže jim byly přiděleny průměrné expozice.
klíčová slova: expozice pracovníků - epidemiologie - úprava - uran - pole magnetické - úmrtnost - rakovina


65

Evaluation of leakage from a metal machining center using trace gas methods. Vyhodnocení úniku aerosolu řezných kapalin z krytu automatizovaného obráběcího centra s použitím detekčního plynu - případová studie. s. 785-788
anotace: K vyhodnocení technického opatření (celkový kryt) pro snížení expozice pracovníků řezným kapalinám zvoleno vyhodnocení krytu s větracím systémem při čelním frézování. Jako detekční plyn použít fluorid sírový (SF) k určení rychlosti proudění ve větracím systému a efektivnosti záchytu, a monitor vdechovatelného aerosolu ke zjištění úniku aerosolu mimo kryt. Výsledky: 98% účinnost záchytu. Na několika místech zjištěny úniky. Použitá metoda vyhodnocení se osvědčila.
klíčová slova: kapaliny řezné - expozice pracovníků - frézování - únik - systémy větrací


66

MARKLIN, R.W. - WILZBACHER, J.R.: Four assessment tools of ergonomics interventions: case study at an electric utility warehouse system.. Čtyři nástroje stanovení ergonomických opatření: případová studie ve skladišti elektrických podniků s. 777-784
anotace: Byly identifikovány pracovní úkoly ze zřetelem ke svalovým a kosterním potížím zad a horních končetin, souvisejícím s prací, poté zavedena technická a ergonomická opatření a provedena kvantitativní analýza každého úkolu před zavedením a po něm. Byly použity 4 různé metody vyhodnocení rizika úrazu. Výsledky: pravděpodobnost výsledku poškození dolní části zad snížena o 29 %, ukazatel zdvíhání NIOSH činil méně než 20 a subjektivní hodnocení namáhavosti změněno z "těžká nebo silná" na "lehká nebo mírná".
klíčová slova: nemoci z povolání - opatření - faktory rizikové - ergonomie - snižování - úrazy - pravděpodobnost


67

Farmworker exposure to organophosphorous pesticide residues during apple thinning in central Washington state. Expozice pracovníků farem zbytkům organofosforečných pesticidů během probírky jablek ve střední části státu Washington. s. 752-761
anotace: Účelem výzkumu bylo charakterizovat expozici azinfos-metylu za období 4 - 6 týdnů probírky jablek (trhání nezralých plodů, aby se zbylé mohly lépe vyvíjet) na třech pracovních místech. Měřitelné zbytky pesticidu zjištěny na listech všech jabloní během 6 týdnů odběru vzorků. Zjištění metabolitu dialkylfosfátu v moči ve všech odebraných vzorcích, rozdílná koncentrace.
klíčová slova: sady - farmy - azinfos-metyl - ovoce - pesticidy - expozice pracovníků


68

CLAPP, A.J. - WALKER, J.L. - BISHOP, P.A.: Fluid replacement preferences in heat-exposed workers. Preference v náhradě tekutin u pracujících v horku. s. 747-751
anotace: Při výzkumu sledována spotřeba tekutin, změna váhy a chuťová příjemnost vody a několika nápojů s uhlohydrátovým elektrolytem při simulované práci v neprodyšném ochranném oblečení. Pokusné osoby také hodnotily chuť obarvené vody ve srovnání se 4 komerčně dostupnými limonádami před prací a po ní. Střední dobrovolná spotřeba tekutin ve 3 sledovaných teplotách byla 1561,5 ml pro limonády a l062,7 ml pro vodu. Větší váhový úbytek pozorován u konzumentů vody.
klíčová slova: teplo nadměrné - oděvy ochranné - pracovníci - nápoje - prostředí pracovní - zátěž klimatická - dehydratace


69

Within-day variability of magnetic fields among electric utility workers: consequences for measurement strategies. Denní variabilita magnetického pole u pracovníků elektrických podniků. s. 713-719
anotace: Identifikováno 10 skupin pracovních činností, které se přímo zabývaly výrobou, přenosem a rozvodem elektřiny v Göteborgu (Švédsko), byla u nich měřena expozice magnetickému poli a bylo provedeno srovnání se skupinou kancelářských pracovníků. Vypočteny 8-hodinové časově vážené průměry pro jednotlivé skupiny a variabilita expozice u jednotlivých pracovníků, mezi pracovníky mezi skupinami. Stanoveny autorelační funkce a provedena řada krátkodobých měření pro spolehlivé určení 8-hod.expoziční dávky. Významné autorelace mezi krátkodobými průměry 7,5; 15 a 20 min. Simulace prokázaly, že omezený počet krátkodobých měření vyústí v nepřesné stanovení 8-hod.průměru.
klíčová slova: měření - výpočty - rozvody (el. energie) - simulace - expozice pracovníků - pole magnetické - energie elektrická - výroba


70

Prediction of rectal temperature by the Questemp II personal heat strain monitor under low and moderate heat stress. Predikce rektální teploty pomocí osobního monitoru tepelné zátěže Questemp II při nízké a mírní tepelné zátěži. s. 801-806, 3 obr., 2 tab., 14 lit.
anotace: Tento výzkum vyhodnotil užití teploty v ušním kanálku měřené přístrojem Questemp II (Tq) k odhadu rektální teploty (Tre) při simulované práci v ochranném oděvu a třech různých teplotách (18°C, 23°C, 27°C). Získaná data nepotvrdila, že by teplota Tq poskytovala přesný obraz Tre při zkoumaných tepelných zátěžích.
klíčová slova: teplota tělesná - predikce - monitory - zátěž klimatická - měření


71

Exposure to fungicides in fruit growing: re-entry time as a predictor for dermal exposure. Expozice fungicidům při pěstování ovoce: doba dalšího styku jako prediktor pro dermální expozici. s. 789-793, 3 tab., 18 lit.
anotace: Dobou dalšího styku je myšlena doba, která uplyne od aplikace fungicidu do další práce s ošetřenými plodinami – probírka nezralých plodů, vyvětvování, sklizeň. Malý terénní výzkum byl proveden mezi sezónními pracovníky v ovocnářství v Nizozemsku. U 12 osob s bavlněnými rukavicemi a ochrannými záplatami na různých částech oděvů měřena dermální expozice. Fungicidy: kaptan, tolyfluanid. Údaje naznačují, že tyto doby poskytují užitečné informace pro predikci expozice. Potřeba dalších, rozsáhlejších výzkumů.
klíčová slova: fungicidy - expozice pracovníků - sadařství - pokožka - predikce


72

Effects of keyswitch stiffness on typing force, finger electromyography and subjective discomfort. Vliv tuhosti klávesnice na sílu psaní, elektromyografii prstu a subjektivní diskomfort.
Vliv tuhosti klávesnice na sílu psaní, elektromyografii prstu a subjektivní diskomfort. s. 762-769, 6 obr., 4 tab., 36 lit.
anotace: V této studii psala skupina 24 písařek na několika srovnávaných klávesnicích s různou aktivační silou kláves a slyšitelností úderu po 15 minut, přičemž byla měřena síla úderu a EMG flexoru a extensoru prstů levé ruky. Po týdnu byl pokus zopakován. Většina písařek preferovala klávesnice s aktivační silou 0,72 N. Subjektivní diskomfort byl značně vyšší při 0,83 N.
klíčová slova: klávesnice - psaní na stroji - písařky - EMG - prsty - síla


73

RANDO, R. J. - POOVEY, H.G.: Development and application of a dichotomous vapor/aerosol sampler for HDI-derived total reactive isocyanatan group. Vývoj a aplikace dvojdílného vzorkovače par a aerosolů pro měření skupiny kyanatanů odvozenou z HDI (1,6 hexametylendiizokyanatan). s. 737-746, 4 obr., 6 tab., 26 lit.
anotace: Vzorkovač se skládá z impaktorového nebo cyklonového vstupního dílu, difúzního denudéru a sklovláknitého filtru. Odvozené izokyanatany stanoveny kapalinovou chromatografií s ultrafialovou absorbancí a fluorescenční detekcí. Vyzkoušení vzorkovače k měření par a kondenzované fáze izokyanatanů ve stříkací kabině během nanášení polyretanového nátěru.
klíčová slova: izokyanatany - odběr vzorků - páry - aerosoly - vzorkovače


74

KAWAI, K. H. - UNDERHILL, D. W.: Effect of relative humidity on the adsorption of selected water-miscible organic vapors by activated carbon. Vliv relativní vlhkosti na adsorpci vybraných s vodou smísitelných organických par na aktivním uhlí. s. 730-736, 4 obr., 4 tab., 22 lit.
anotace: Adsorpční schopnost aktivního uhlí experimentálně stanovena pro páry 4 organických sloučenin ze suchého vzduchu a vzduchu nasyceného vodní párou při různých koncentracích par a konstantní teplotě. Snižování adsorpční schopnosti s rostoucí vlhkostí. Použití koeficientů aktivity (základní termodynamické faktory) ke stanovení tohoto vlivu.

klíčová slova: adsorpce - páry - koncentrace - sloučeniny organické - uhlí aktivní


75

CHEN, C. C. - HUANG, S. H.: Shift of aerosol penetration in respirable cyclone samplers. Posun v pronikání vdechovatelného aerosolu u vírových vzorkovačů. s. 720-729, 9 obr., 1 tab., 29 lit.
anotace: K výzkumu vlivu usazování aerosolu na výkon vírového vzorkovače byla použita ultrazvuková rozprašovací tryska generující částice velikosti mikrometru jako zkušební aerosoly. Rozložení velikosti částic, jejich počet a koncentrace měřeny při průchodu vzorkovačem tam a zpět. Zkoumán vliv hygroskopických vlastností na pronikání aerosolu. Pokles v účinnosti odběru částic signifikantní zejména u malých částic a při zvýšené relativní vlhkosti.
klíčová slova: odlučovače vírové - vzorkovače - účinnost - odběr vzorků - aerosoly - zkoušky

časopisy
rejstřík
články

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail