AIHA ročník 2000

Anotovaný výběr článků z publikace American Industrial Hygiene Assotiation Journal, ročník 2000

 

 

 

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Ř

S

Š

T

U

Ú

V

W

X

Y

Z

Ž

 

 

A

absorpce

65, 66

aceton

43

adsorpce

11, 67

aerosoly

16, 27, 41, 44, 45, 49, 63, 68, 76

aldehydy

6, 23

analýza

14, 21, 23, 59, 69, 71

analyzátory

14

antropometrie

33

asfalt

75

aspekty ergonomické

33

azbest

69

 

 

 

B

bakterie

31

baterie

80

benzen

10, 35

benzín

10

bezpečnost práce

46

bibliografie

8, 75, 81

bioaerosoly

7

biomechanika

17, 34

bolesti v zádech

17, 40

břemena

12

budovy

5, 21, 45, 70

 

 

 

C

cisterny

10

 

časopisy
rejstřík
články

 

Č

částice

4, 16, 27, 76, 78, 83

čidla

30

Čína

12

činnost

72

čistota

21

čištění

25, 38, 39

 

 

 

D

databáze

8

degradace

27

dermatózy

22

detekce

50

detektory

30, 37

diapozitivy

69

diskomfort

72, 74

doly

78

domácnost

61

doprava

48

dřevo

56

dýchadla

3

dýmy

18, 81

 

 

 

E

efektivnost ekonomická

19

endotoxiny

63, 76

energetika

15

ergonomie

17

etylalkohol

43

etylén

53

expozice pracovníků

8, 10, 13, 15, 25, 28, 30, 35, 37, 41, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82

 

časopisy
rejstřík
články

 

F

filtry

1, 24, 39, 65, 67

fosgen

57

 

 

 

G

generátory

18

 

 

 

H

hasiči

71

hliník

9

hmotnost nejvýše přípustná

12

hodnocení

1, 15, 26, 35, 48, 49, 69

hodnoty mezní

20, 24, 25, 35, 57, 77

hodnoty prahové

20

houby

7

hydratace

73

hygiena

45

hygiena práce

32, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 70

 

 

 

CH

charakteristika

1, 78

chloridy

48

chrom šestimocný

59

chromatografie kapalinová

58

 

 

 

I

impaktory

52

infekce

70

izokyanatany

58

 

 

 

K

kapaliny

38, 39

kapaliny chladicí

82

kapaliny řezné

16, 31, 63

ketony

6, 43

kinetika

67

komfort

3

komunikace

36

koncentrace

25, 55, 57, 83

kontaminace

7

kontrola

71, 77

kopírování

32

kouře

44, 52, 81

kovy

16, 31, 38, 39, 63, 82

kovy barevné

52

kryty

29

kukly

36

kultura BP

26

kůže

22, 66

kvalita

5

kyseliny

56

 

časopisy
rejstřík
články

 

L

laboratoře

4, 22

látky chemické

18, 23, 32

látky karcinogenní

53, 59, 75

látky organické

14

látky toxické

61

lékaři zubní

77

lékařství pracovní

70

limity

9

lodi nákladní

10

 

 

 

M

management BP

26

manipulace ruční

61

masky obličejové

24

materiály

7, 9

maziva

82

měď

52, 81

měření

5, 12, 15, 16, 24, 25, 33, 62, 72, 83

metodologie

62

metody

1, 4, 6, 26, 37, 58, 63, 72

metylénchlorid

48

mikroorganismy

55, 82

místo pracovní

33, 34

mlhy

16, 38

modely

29, 55, 65

monitory

19

monomery

54

monoterpeny

56

montáže

80

mosty

79

 

časopisy
rejstřík
články

 

N

napětí vysoké

20

nápoje

73

nátěry

37, 79, 83

nemoc legionářská

70

nemoci z povolání

11, 13, 17, 31, 32, 34, 40, 42, 58, 78, 81

nemocnice

40

neprodyšnost

73

nikl

41

nikotin

62

nohy

74

NPK

57

 

 

 

O

obleky ochranné

2, 73

obleky pracovní

9

obrábění

16, 38, 39

odběr vzorků

4, 6, 14, 19, 23, 35, 45, 55, 58, 59, 68, 69, 71, 76, 82

oděvy ochranné

9

odlučovače vírové

52

odpady

61

odsávání místní

29

ochrana dýchadel

47, 51

olovo

79, 80, 83

OOPP

2, 11, 51, 71, 73, 79

operátoři

33

opravy

20

organismus lidský

80

OSHA

46

ošetřovatelé

40

ovzduší

62, 71

oxid dusný

77

oxid uhelnatý

50

oxid uhličitý

3

oxid zinečnatý

52

 

časopisy
rejstřík
články

 

P

pájení

23

pájení na tvrdo

44

pájky

23

papír

32

páry

30, 65, 67

paže

34

pěny

27

pesticidy

22, 66

pily

56, 60, 76

plíce

31

plynárenství

35

plyny

50

plyny škodlivé

71

pneumokoniózy

78

počítače

33

podlahoviny

74

podlahy

64

podniky

15

pohyb

18

pohyby těla

64

pokožka

11

pole magnetické

15, 20, 28

poloha vstoje

74

polohy pracovní

12, 33, 74

polymery

27

polystyrén

51

polyuretan

27

porodny

21

postupy pracovní

20

požáry

71

pracoviště

62

pracovníci odborní

42

prach

4, 56, 76, 78

prach anorganický

52

prasata

21

prašnost

60

prodyšnost

2

programy

26

programy BP

40

propustnost

24, 65, 67

prostory vnitřní

5, 7, 55

prostředí pracovní

28

proud elektrický

15

proud vzdušný

29

průmysl

73

průmysl dřevařský

76

průmysl petrochemický

35

průmysl textilní

53

pryskyřice

56

předpisy bezpečnostní

46

předpisy hygienické

46

přístroje

6, 27, 68

přístroje měřicí

15, 30

psychofyziologie

17, 34

 

časopisy
rejstřík
články

 

R

redukce

59

rekuperace

63

respirátory

3, 24, 36, 47, 51, 65, 67, 71

rizika

20, 61

rizika pracovní

34

rozložení

4

rozpouštědla

8, 22, 37

rty

80

ruce

34

rukavice ochranné

2

rychlost

12

 

 

 

S

silany

2

siloxany

2

simulace

47

sirovodík

25

sklárny

13

skláři

13

slévárny

52

slitiny

44

sloučeniny organické

30, 65, 67

směsi

37

spalování

27

stabilita

64

stavby silniční

75

stavebnictví

7, 37, 72, 79

staveniště

60

stres tepelný

9

stroje

82

substituce

53

svaly

34

svařování

57

systémy

4, 27

 

časopisy
rejstřík
články

 

Š

škodliviny

4, 14, 55, 58, 71, 75, 76, 82

školení BP

64

 

 

 

T

taviči

9

teplo

27

teplo nadměrné

73

teplo radiační

13

tesaři

72

toxikologie

32

trysky

29

tuberkulóza

42, 55

 

 

 

U

uhlí aktivní

67

uhlík

14

uhlovodíky

8, 32, 35

uhlovodíky chlorované

57

uklouznutí

64

USA

46, 66

 

 

 

Ú

údržba

20, 21

únava

74

únava fyzická

72

ústavy výzkumné

77

 

časopisy
rejstřík
články

 

V

vedení elektrické

20

větrání

5, 61

větrání místní

60

větrání oblastní

60

viditelnost

18

vinylchlorid

54

vlákna

69

vlákna skelná

51

vlastnosti

48

voda

70

voda odpadní

25

výkonnost

3

výpočty

29

vysavače

1

výzkum

3, 22, 31, 34, 66

vzduch

5, 14, 18, 19, 21, 25, 31, 38, 39, 55, 58, 68, 76, 82

vzorkovače

48, 49, 68

 

 

 

Z

záda

74

zaměstnanci

40

zamlžování

38, 39

záření infračervené

13

zařízení odsávací

16

zařízení větrací

60

zdraví

28

zdravotnictví

42

zdroje

70, 71

zdvihání

12

zemědělství

22

zkoušky

1, 2, 37, 68

zóny dýchací

60

zpracování

31, 63, 82

zrak

13

ztráta sluchu

26

 

časopisy
rejstřík
články

 

 

 


13

Infrared radiation exposure in traditional glass factories. Expozice infračervenému záření v tradičních sklárnách. s. 5-10
        anotace: Metoda hodnocení expozice infračervenému záření (IR-A, IR-B, IR-C) vyzařovanému z černých těles při vysoké teplotě (T>1000 stupňů Celsia). Při této metodě se používá při měření luxometrického detektoru a detektoru IR záření. Výsledky měření a hodnocení ve dvou tradičních sklárnách v Itálii. Výsledky jsou srovnávány s limitními hodnotami, stanovenými American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
        klíčová slova: teplo radiační - skláři - záření infračervené - expozice pracovníků - sklárny - zrak - nemoci z povolání


14

TAI-CHIANG, YU - MCALLISTER, G. - MITRA, S.: Monitoring effluents from an air toxic control device using continuous nonmethane organic carbon analyser. Řízení výtoku z kontrolního zařízení škodlivin ve vzduchu za použití průběžného analyzátoru s nemethanovým organickým uhlíkem. s. 16-21, 8 obr., 16 lit.
        anotace: Nemethanový organický uhlík je mírou celkového organického uhlíku jiného než methan v emisích vzduchu. Popis analyzátoru, jehož klíčovou složkou je mikroodlučovač, který selektivně koncentruje organické sloučeniny a desorbuje je pak tak, že nemethanový organický uhlík může být zjištěn. Analýza může být provedena během několika vteřin až minut. Charakteristické znaky tohoto přístroje.
        klíčová slova: odběr vzorků - analyzátory - škodliviny - vzduch - uhlík - látky organické - analýza


15

Within-day variability of magnetic fields among electric utility workers: Consequences for measurement strategies. Variabilita magnetických polí během dne působící na dělníky energetických závodů. s. 21-38, 2 obr., 5 tab., 32 lit.
        anotace: V epidemiologické studii byla zkoumána expozice dělníků energetických závodů, vystavených působení magnetických polí o frekvenci 50 a 60 Hz. Měření byla prováděna zapisovacím měřícím přístrojem každých 10 vteřin u 42 pracovníků po dobu 81 pracovních dnů a u 4 úředníků téhož závodu po dobu 8 pracovních dnů. Získané údaje byly použity k vyhodnocení krátkodobých měření, nutných pro spolehlivý odhad výše denní expozice.
        klíčová slova: energetika - podniky - přístroje měřicí - expozice pracovníků - proud elektrický - pole magnetické - měření - hodnocení


16

HEITBRINK, W.A. - D´ARCY, J.B. - YACHER, J.M.: Mist generation at a machining center. Vznik mlhy v místě strojního obrábění. s. 22-30, 10 obr., 3 tab., 27 lit.
        anotace: V místě strojního obrábění kovů vzniká mlha složená z aerosolů, jejichž částice musí být identifikovány a změřeny. Musí být také známa jejich koncentrace a rychlost toku. Pak může být zvoleno správné odsávací zařízení. Popsán způsob odběru vzorků mlhy a její rozbor. Koncentrace aerosolů byly měřeny spektrometrem. Místo obrábění bylo zcela uzavřeno a měření bylo provedeno ve dvou pokusech.
        klíčová slova: částice - kovy - zařízení odsávací - obrábění - měření - aerosoly - mlhy - kapaliny řezné


17

KEYSERLING, W.M.: Workplace risk factors and occupational musculoskeletal disorders, part 1: A review of biomechanical and psychophysical research on risk factors associated with low-back pain. Rizikové faktory na pracovním místě a svalové kosterní poruchy z povolání, část 1: Biomechanický a psychofyzický výzkum rizikových faktorů spojených s bolestmi dolní části zad. s. 39-50
        anotace: V USA jsou hlavními příčinami případů chorob s odškodněním úrazy a poruchy zdraví, zaviněné přetížením a opakovanými pohyby. Byla provedena řada studií, které potvrdily příčinný vztah mezi bolestmi dolní části zad a nevhodnou prací na pracovišti, která vede k nesprávným pohybům, vibracím a přetížení. Přehled laboratorních studií a biomechanických modelů pracovních faktorů spojených s tímto onemocněním.
        klíčová slova: bolesti v zádech - nemoci z povolání - ergonomie - biomechanika - psychofyziologie


18

Air movement visualization in the workplace: Current methods and new approaches. Vizualizace pohybu vzduchu na pracovišti: běžné metody a nové přístupy. s. 51-55
        anotace: Vizualizace pohybu vzduchu na pracovišti pomocí kouřové trubice, vypouštějící dým koncentrované kyseliny sírové, je zdravotně závadný způsob. Používají se proto jiné metody, např. různé kouřové generátory, generátory s chloridy kovů nebo chloridem amonným, vyvíjení vodní mlhy atd. Různé metody musí být slaďovány s individuálními situacemi na pracovišti, jsou ovšem finančně náročnější. Výzkum v tomto směru dále pokračuje.
        klíčová slova: viditelnost - dýmy - pohyb - generátory - vzduch - látky chemické


19

NOTHSTEIN, G.L. - HAHNE, R.M.A. - SPENCE, M.W.: Evaluation of the cost-effectiveness of various passive monitors and active monitors for industrial hygiene sampling. Vyhodnocení finanční efektivity pasivních a aktivních monitorů při odebírání vzorků v průmyslové hygieně. s. 64-68
        anotace: V pokusech srovnáváno 5 pasivních a 1 aktivní monitor na odběr vzorků vzduchu . Pro každý typ tohoto přístroje byly určitou validační metodou vypočítávány náklady na vybavení přístrojů na odběr vzorků a laboratorní náklady, a to jak na 1 vzorek, tak za 1 rok. To pak bylo bráno jako funkce všech vzorků za 1 rok. Finančně efektivnější je používání pasivních přístrojů. Nejefektivnějším se stal specifický typ pasivního monitoru s vyměnitelnými pouzdry v případě, že se ročně odebírá více než 500 vzorků.
        klíčová slova: monitory - efektivnost ekonomická - odběr vzorků - vzduch


20

DILLON, R. - VON WINTERFELDT, D.: An analysis of the implications of a magnetic field threshold limit value on utility work practices. Analýza implikace mezní hodnoty magnetického pole na postupy elektrikářských prací. s. 76-81
        anotace: Byla zkoumána implikace limitní mezní hodnoty 10G při údržbářských a opravářských pracích na dálkovém vedení o 500 a 230 kV. Byly zkoumány 3 pracovní postupy: práce holýma rukama na vedení pod napětím, používání izolační tyče a práce na vedení s předem vypnutým napětím. Všechny tři činnosti byly hodnoceny z ekonomického hlediska a z hlediska rizikovosti. Při prvním postupu může dojít k překroční povoleného limitu, druhé dva postupy jsou sice bezpečnější, ale pomalejší a dražší. Nejdražší je třetí postup s předchozím vypínáním napětí na zpracovávaném úseku vedení.
        klíčová slova: napětí vysoké - rizika - hodnoty prahové - opravy - údržba - vedení elektrické - postupy pracovní - hodnoty mezní - pole magnetické


21

DUCHAINE, C. - CORMIER, Y. - GRIMARD, Y.: Influence of building maintenance, environmental factors and seasons on airborne contaminants of swine confinement buildings. Vliv údržby budov, faktorů prostředí a ročních období na výskyt znečišťujících látek v porodnách prasnic. s. 56-63
        anotace: V 8 porodnách prasnic byl při 2 návštěvách v zimě a 1 návštěvě v létě sledován výskyt kontaminujících biologických látek v závislosti na stupni čistoty, teploty vzduchu, počtu zvířat, stavu budovy a velikosti kójí. Tyto kontaminující látky ohrožují zdraví ošetřovatelů. Analýzou vzorků vzduchu byly jednotlivé látky určeny a bylo zjištěno, že v létě výskyt některých škodlivin klesá. Přímá závislost mezi zkoumanými faktory a škodlivinami však zjištěna nebyla.
        klíčová slova: údržba - čistota - porodny - prasata - analýza - budovy - vzduch


22

Comparison of solvents for removing pesticides from skin using an in vitro porcine model. Srovnání rozpouštědel při odstraňování pesticidů z kůže při použití modelu prasečí kůže v laboratoři. s. 82-88
        anotace: Porovnávány účinky 4 různých rozpouštědel na odstranění vybraných pesticidů, aplikovaných laboratorně na vzorek kůže prasete. Pesticidy byly stírány 90 min po aplikaci. U pesticidů byla sledována jejich rozpustnost ve vodě, složení a dodavatel, v diagramu je uveden postupný proces stírání. Je také uveden stupeň regenerace, dosažený aplikací jednotlivých rozpouštědel.
        klíčová slova: pesticidy - rozpouštědla - kůže - výzkum - dermatózy - laboratoře - zemědělství


23

Airborne aldehydes from heating rosin core solder and liquid rosin flux to soldering temperatures. Aldehydy obsažené ve vzduchu a unikající při zahřátí z pryskyřičného jádra pájky a z tekutého proudění při teplotách pájení. s. 95-101
        anotace: Aldehydy v plynné fázi, unikající do vzduchu při pájení, byly zachycovány zkumavkami na odběr vzorků obsahujícími pryskyřici XAD-2 potaženou derivatizačním činidlem 2-hydroxymethylpiperidinem. Byla provedena analýza vzorků a vyčleněny látky, které vzorky obsahovaly. Analýza byla provedena jak metodou ústavu NIOSH, tak modifikovanou extrakční metodou. Uvedeny a srovnávány výsledky obou analytických metod.
        klíčová slova: aldehydy - odběr vzorků - pájky - analýza - pájení - látky chemické


24

NELSON, T.J. - COLTON, C.E.: The effect of inhalation resistance on facepiece leakage.. Účinek vdechovacího odporu na únik z obličejové masky. s. 102-105
        anotace: Jestliže se filtr respirátoru po určité době zanese, je nutno jej vyměnit. Uživatel to pozná podle ztíženého vdechování. Pak také dochází k vnikání kontaminovaného vzduchu do masky. Oba jevy jsou nepřímo úměrné. Uvádějí se hodnoty, při kterých propustnost obličejové masky překračuje povolené limity. Jelikož uživatel může jen nesnadno hranici tolerance posoudit, je nutno filtry respirátorů kontrolovat a vyměňovat podle potřeby.
        klíčová slova: filtry - měření - respirátory - propustnost - masky obličejové - hodnoty mezní


25

Hazardous peak concentrations of hydrogen sulfide gas related to the sewage. Nebezpečné maximální koncentrace plynného sirovodíku ve vztahu k procesu čištění odpadních vod. s. 107-110
        anotace: Studovány koncentrace sirovodíku v ovzduší v podniku na čištění odpadních vod v Norsku. Průběžná měření několika 3-týdenních období ukázala, že koncentrace byly všeobecně nižší než 2 ppm, byly však zjištěny i nárazové koncentrace přes 100 ppm, a to v určitých intervalech, kdy v podniku docházelo k určitým pracovním postupům. Tyto postupy byly modifikovány a koncentrace i v těchto úsecích sníženy na 2 ppm. V podobných podnicích je však nutno zavést také řízené měření ovzduší, neboť bez toho nelze zvýšení koncentrace pozorovat.
        klíčová slova: čištění - koncentrace - expozice pracovníků - hodnoty mezní - sirovodík - voda odpadní - vzduch - měření

časopisy
rejstřík
články

 

 


26

ADERA, T. - ANDERSON, L. - AMIR, C.: Time trends analysis of hearing loss: An alternative approach to evaluating hearing loss prevention programs. Analýza časových trendů sluchu: Alternativní přístup k hodnocení programů prevence ztráty sluchu. s. 161-165
        anotace: Metodu prevence ztráty sluchu stanoví určité modely ztráty sluchu v jednotlivých časových úsecích. Metoda byla vyzkoušena na 44.547 osobách pracujících v průmyslu. Osoby byly rozděleny do 11 skupin a program probíhal v letech 1980 - 1990. Pak pokračoval retrospektivně po 3 roky, aby se stanovila případná ztráta sluchu. Zjistilo se, že zkoumaná metoda je pro zjišťování efektivnosti programu velmi vhodná.
        klíčová slova: management BP - ztráta sluchu - kultura BP - programy - metody - hodnocení


27

Construction and evaluation of an aerosol generating apparatus for combustion products from polyurethane foam. Konstrukce a vyhodnocení aerosolového přístroje na produkty vznikající při spalování polyuretanové pěny. s. 166-173
        anotace: Systém přístroje se skládá z aerosolového generátoru a aerosolové kabiny s oddělením na odběr vzorků pro přístroje na odběr vzorků a jejich zkoušky. Je uveden schematický diagram tohoto systému. Polymerem, použitým při tomto výzkumu, byla polyurethanová pěna založená na diisokyanatanu toulenu (TDI). Systém produkuje stabilní, reprodukovatelnou a předpovídatelnou koncentraci částic monomeru TDI. Jsou uvedeny široké možnosti použití tohoto přístroje.
        klíčová slova: pěny - polymery - spalování - částice - aerosoly - degradace - polyuretan - systémy - přístroje - teplo


28

KELSH, M.A. - KHEIFETS, L. - SMITH, R.: The impact of work environment, utility, and sampling design on occupational magnetic field exposure summaries. Vliv pracovního prostředí, pracovních prostředků a způsob odběru vzorků na sumární odhady expozice pracovníků magnetickému poli. s. 174-182
        anotace: Aby bylo možno lépe zjistit působení magnetického pole na zdraví pracovníků a stanovit dobu bezpečné expozice, byly vypracovány sumární odhady, které shrnovaly nejen pracovní prostředí a procesy, ale i řadu dalších faktorů, zjištěných na základě obsáhlé databáze, týkající se tohoto tématu. Autoři doporučují, aby v budoucnosti byly tyto faktory brány v úvahu při vypracovávání protokolů, týkajících se působení magnetického pole na lidské zdraví.
        klíčová slova: prostředí pracovní - expozice pracovníků - pole magnetické - zdraví


29

KULMALA, I.: Experimental validation of potential and turbulent flow models for a two-dimensional jet enhanced exhaust hood. Experimentální validace modelů s turbulentním a potenciálním tokem pro dvojrozměrný tryskový odsávací kryt. s. 183-191
        anotace: Dvourozměrný tryskový odsávací kryt byl modelován na základě matematického modelu založeného na potenciální proudové teorii a výpočetního modelu dynamiky tekutin za použití standardního modelu pro uzávěr turbulence. Přesnost výpočtů byla ověřována měřením rychlosti vzduchu a účinností kapacity zachycování. Ze srovnávacích zkoušek vyplývá, že za normálních provozních podmínek zajišťovaly oba modely dobře průměrné proudění vzduchu před krytem. Průběh pokusů je podrobně popsán a doprovázen výpočty.
        klíčová slova: kryty - odsávání místní - modely - proud vzdušný - výpočty - trysky


30

PARK, J. - ZELLERS, E.T. - ZHENG-ZHANG, G.: Personal monitoring instrument for the selective measurement of multiple organic vapors. Přístroj na osobní monitorování četných organických par selektivním měřením. s. 192-204
        anotace: Vývoj a laboratorní zkoušky malého přístroje, který je schopen rozeznávat a kvantifikovat četné organické páry v nízkých koncentracích a v koncentracích pod ppm. Přístroj je o málo větší než standardní osobní přístroj na odběr vzorků. Na detekci par používá přístroj soubor tří polymerem potažených mikrosenzorů. Každý cyklus měření trvá 5,5 min. Kolektivní odpovědi souboru jsou pak ukládány a analyzovány.
        klíčová slova: expozice pracovníků - sloučeniny organické - páry - detektory - přístroje měřicí - čidla


31

Mycobacterial contamination of metalworking fluids: involvement of a possible new taxon of rapidly growing mycobacteria. Mykobakteriální zamoření řezných kapalin zavedení možného nového taxonu rychle rostoucích mykobakterií. s. 205-213
        anotace: Znečištění vzduchu řezných kapalin při zpracovávání kovů rychle rostoucími mykobakteriemi bylo zjištěno v jednom strojírenském závodě v r. 1995 a bylo spojováno i se zánětem plic (pneumonitis), kterým onemocnělo několik pracovníků. Rozsáhlým odběrem vzorků vzduchu i používaných tekutin se zjistila přítomnost mykobakterií jak ve vzduchu, tak zejména v polosyntetické nově zavedené kapalině. Vztah přítomnosti těchto bakterií v pracovním prostředí a výskyt onemocnění však nebyl dosud spolehlivě potvrzen.
        klíčová slova: kapaliny řezné - vzduch - výzkum - bakterie - kovy - zpracování - nemoci z povolání - plíce


32

SCHMIDT, CH.J. - COUCH, M.W. - TEBBETT, I.R.: Carbonless copy paper: A review of its chemical components and health hazards. Bezkarbonový kopírovací papír: přehled jeho chemických složek a jeho nebezpečí lidskému zdraví. s. 214-222
        anotace: Chemické složky bezkarbonového kopírovacího papíru a chemické látky používané při jeho výrobě. Zdravotní potíže, na které si jeho uživatelé stěžují. Korelace mezi těmito dvěma faktory nebyla dosud závažně studována. Toxikologické vlastnosti použitých chemikálií. Doporučení, aby tohoto papíru bylo používáno pouze v omezené míře v dobře větraných místnostech, a aby byl skladován jinde než v pracovních místnostech. Je také nutno si po jeho použití dobře umýt ruce.
        klíčová slova: látky chemické - uhlovodíky - kopírování - papír - toxikologie - hygiena práce - nemoci z povolání


33

Computer user´s postures and associations with workstation characteristics. Pracovní polohy uživatelů počítačů a jejich spojení s charakteristickými znaky pracovního místa. s. 223-230
        anotace: U 379 uživatelů počítače byly měřeny polohy hlavy, krku a horních končetin a současně zjišťovány rozměry a charakteristické znaky jejich pracovního místa. Polohy operátorů byly měřeny goniometrem, charakteristické znaky pracovního místa byly hodnoceny pozorováním a jeho rozměry přímým měřením. Na základě těchto měření bylo stanoveno nejvhodnější umístění klávesnice a bylo také zjišťováno, jaký typ sedla je pro operátora nejvhodnější.
        klíčová slova: počítače - antropometrie - měření - aspekty ergonomické - operátoři - místo pracovní - polohy pracovní


34

KEYSERLING, W.M.: Workplace risk factors and occupational musculoskeletal disorders, Part 2: A review of biomechanical and psychophysical research on risk factors associated with upper extremity disorders. Rizikové faktory pracovního místa a svalové kosterní poruchy, Část 2.: Přehled biomechanického a psychofyzikálního výzkumu rizikových faktorů spojených s poruchami horních končetin. s. 231-243
        anotace: Přehled nedávných laboratorních studií a biomechanických modelů, které poskytují důležité doplňkové informace k již provedeným epidemiologickým studiím. Dokazují, jak expozice fyzikálním faktorům vede k přílišnému zatížení svalů a kostry a může vyústit i v poranění nebo v chorobu namáhaných partií těla. Z těchto studií je možno zjistit příčiny a zajistit prevenci onemocnění.
        klíčová slova: místo pracovní - ruce - paže - nemoci z povolání - svaly - rizika pracovní - výzkum - psychofyziologie - biomechanika


35

VERMA, D.K. - JOHNSON, D.M. - MC LEAN, D.J.: Benzene and total hydrocarbon exposures in the upstream petroleum oil and gas industry. Expozice benzenu a totálním uhlovodíkům v kanadském ropném a plynárenském průmyslu. s. 255-263
        anotace: V různých sektorech pracovních procesů 5 závodů ropného a plynárenského průmyslu v Kanadě bylo odebráno 1547 vzorků vzduchu, které byly vyhodnoceny a analyzovány. Byly zjišťovány hodnoty, které přesahovaly stanovené hodnoty expozice benzenu a uhlovodíkům, a to v krátkých nebo delších intervalech. Doporučení, aby určité operace byly pečlivě monitorovány a aby byly přísně sledovány doby expozic.
        klíčová slova: expozice pracovníků - plynárenství - hodnocení - průmysl petrochemický - odběr vzorků - benzen - uhlovodíky - hodnoty mezní


36

Communication using a telephone while wearing a respirator. Používání telefonu pro komunikaci při nošení respirátoru. s. 264-267
        anotace: Pokus s telefonováním při nasazeném respirátoru byl proveden s 12 páry pokusných osob, které měly vyslovit a identifikovat určitá zvolená slova. Každé slovo se objevilo na obrazovce počítače v jedné místnosti a mluvčí řekl toto slovo do telefonu. Posluchač v druhé místnosti slovo identifikoval a zapsal do počítače, který byl s prvním spojen. Pokusné osoby měly nasazeny obličejové respirátory s kuklou. Byly testovány 3 různé membrány a 2 materiály pro kukly.
        klíčová slova: respirátory - komunikace - kukly


37

Field evaluation of a portable photoionization detector for assessing exposure to solvent mixtures. Terénní vyhodnocení přenosného fotoionizačního detektoru na zjišťování expozice směsím rozpouštědel. s. 268-274
        anotace: K hodnocení přenosného fotoionizačního detektoru bylo použito souboru 26 časově vážených vzorků dýchací zóny odebraných během různých natěračských činností, a to dvěma metodami odběru: standardní metodou pomocí trubiček s aktivním uhlím s následnou analýzou plynovou chromatografií a metodou používající fotoionizační detektor s přímým odečítáním spojený s rozšířenou měřící ústřednou. Za podmínek, ve kterých srovnání obou metod probíhalo, se zkoušený detektor projevil při stanovení expozice jako efektivnější.
        klíčová slova: nátěry - stavebnictví - metody - expozice pracovníků - rozpouštědla - směsi - detektory - zkoušky


38

Mist control at a machining center, Part 1: Mist characterization. Ochrana proti zamlžování ve středisku strojního obrábění, Část 1: Charakterizace mlh. s. 275-281
        anotace: Ve středisku strojního obrábění bylo pro kvantitativní studii vzniku zamlžování a k vyhodnocení čističky vzduchu, která měla zamlžování odstraňovat, použito aerosolového zařízení. Obráběcí operace byly prováděny v téměř uzavřeném prostoru, ze kterého byl vzduch odsáván ventilátorem rychlostí 1,1 m3/sek. Kapalina používaná při obráběcím procesu se usazovala na filtrech ventilátoru a mohla být strhována zpět pohybem vzduchu nebo mechanickou vibrací.
        klíčová slova: kapaliny - mlhy - kovy - vzduch - obrábění - čištění - zamlžování


39

Mist control at a machining center, Part 2: Mist control following installation of air cleaners. Ochrana proti zamlžování ve středisku strojního obrábění. Část 2: Ochrana proti zamlžování po instalaci čističek vzduchu. s. 282-289
        anotace: Při strojním obrábění bylo použito aerosolového zařízení na zjištění a kvantitativní zhodnocení používané syntetické kapaliny, skládající se primárně z vody a z triethanolaminu. Na ochranu proti mlze vznikající z této kapaliny byla použita vybraná čistička vzduchu, která je v článku popsána. Úkolem výzkumu bylo zhodnotit efektivnost tohoto přístroje. Kombinace uzavření obráběcích operací krytem, správného ventilačního zařízení a filtrace vzduchu mohou ve velké míře zabránit znečišťování vzduchu obráběcí kapalinou a vzniku znečišťujícího zamlžení.
        klíčová slova: kapaliny - zamlžování - kovy - vzduch - obrábění - čištění - filtry


40

LYNCH, R. M. - FREUND, A.: Short-term efficacy of back injury intervention project for patient care providers at one hospital. Projekt s krátkodobou účinností, týkající se poranění zad a určený zdravotnickému personálu v jedné nemocnici. s. 290-294
        anotace: V nemocnici se 440 lůžky se vyskytovalo u ošetřovatelek a dalšího personálu velmi často poranění zad a následná nemoc z povolání. Byl proto zahájen jednoroční preventivní program, týkající se přímo tohoto poškození. Program zahrnoval ergonomické zhodnocení zacházení s pacienty, základní testování a nákup nového vybavení, program školení školitelů a program školení sester a ostatního personálu. Díky tomuto školení se zdravotnický tým důkladněji seznámil jak s rizikovými faktory svého povolání, tak i se správným pracovním chováním a počet výskytu poranění zad klesl o 30% oproti průměru posledních 3 let.
        klíčová slova: nemocnice - bolesti v zádech - zaměstnanci - ošetřovatelé - programy BP - nemoci z povolání

časopisy
rejstřík
články

 

 


1

Test methods for evaluating the filtration and particulate emission characteristics of vacuum cleaners.. Zkušební metody vyhodnocování charakteristických znaků vysavačů pokud se týká filtrace a emise částic s. 313-321
        anotace: Byla vyvinuta nová testovací metoda, kterou může být vysavač testován na různých vnitřních lokalitách, čímž je možno bezpečněji určit jeho účinnost z hlediska jednotlivých saložek. Může také být změřena s větší přesností koncentrace aerosolu a účinnost filtru. Metoda je vhodná zejména pro terénní hodnocení vysavačů, jelikož se při ní používají kompktní spektrometry na baterii s interním ukládáním dat. Metodou lze zjistit i velké množství dalších vlastností vysavače.
        klíčová slova: vysavače - hodnocení - metody - filtry - charakteristika - zkoušky


41

SYMANSKI, E. - CHANG, CHUNG-CHI - CHAN, W.: Long-term trends in exposures to nickel aerosols. Dlouhodobé trendy v expozici aerosolům niklu. s. 324-333
        anotace: Prováděno zhodnocení časových změn v expozici v průmyslu vyrábějícím a používajícím nikl. Zjištěno, že pokles expozice byl vyšší na pracovištích bez větracího systému ve srovnání s větranými pracovišti a v Severní Americe proti Evropě a Austrálii.
        klíčová slova: aerosoly - expozice pracovníků - hygiena práce - nikl


42

NICAS, M.: Regulating the risk of tuberculosis transmission among health care workers. Snižování rizika přenosu tuberkulózy mezi pracovníky ve zdravotnictví. s. 334-339
        anotace: Vztah mezi TBC infekcí a nemocností zdravotnických pracovníků. Pravděpodobný rámec k rozvržení nebezpečí infekce mezi expozicí pracovní a nepracovní. Zjištěno, že většina TBC infekce mezi těmito pracovníky je spojena s prací. Vyjádření cílové hodnoty rizika infekce na pracovišti.
        klíčová slova: pracovníci odborní - tuberkulóza - nemoci z povolání - zdravotnictví


43

DALTON, P.H. - DILKS, D.D. - BANTON, M.I.: Evaluation of odour and sensory irritation thresholds for methyl isobutyl ketone in humans. Zhodnocení zápachu a prahy senzorického podráždění u metylizobutylketonu u lidí. s. 340-350
        anotace: Při hodnocení získány prahy čichového stanovení a prahy podráždění. Vnímaná intenzita zápachu a výše podráždění u tří předem stanovených koncentrací metylizobutylketonu, acetonu a fenyletylalkoholu. Vztah mezi zápachem, podrážděním a citlivostí (rovněž vzhledem k demografickým faktorům).
        klíčová slova: aceton - etylalkohol - ketony - hygiena práce


44

ZIMMER, A. - BISWAS, P.: Mechanistic understanding of aerosol emissions from a brazing operation. Mechanistické pojetí aerosolových emisí vzniklých z operace při tvrdém pájení. s. 351-361
        anotace: Laboratorní výzkum k pochopení chemických a aerosolových vlastností obecně používané samotavné slitiny k tvrdému pájení. Zjištěno, že aerosoly generované slitinou jsou produkovány a jsou spjaty s transferem hmoty fosforu z povrchu roztaveného kovu k okolnímu plynu. Význam tavných složek při tvorbě kouře z tvrdého pájení.
        klíčová slova: slitiny - aerosoly - pájení na tvrdo - hygiena práce - kouře


45

SPICER, R. - GANGLOFF, H.J.: Limitations in application of Spearman´s rank correlation to bioaerosol sampling data. Omezení při použití Spearmanovy řadové korelace pro údaje o vzorcích aerosolů. s. 362-366
        anotace: Bioaerosolové vzorky z různých budov poskytují možnost zhodnotit běžná doporučení pro interpretaci údajů o těchto vzorcích. Výsledky simulace ukázaly selhání v cca 60% v závislosti na počtu vzorků pro každou zónu při simulaci. Nonparametrická statistická metoda bioaerosolových údajů je omezená.
        klíčová slova: odběr vzorků - aerosoly - budovy - hygiena


46

PEDERSEN, D.H.: Industrial responses to constrained OSHA regulation. Odpovědi průmyslu na omezení činnosti OSHA. s. 381-387
        anotace: Snahy omezit činnost OSHA při tvorbě předpisů na čistě konzultační roli. Výsledky analýzy ukázaly, že donucovací předpisová činnost by měla být ponechána jako průmyslový stimul. Tato činnost by měla být založena na rozdílech v reakci průmyslu na různé donucovací prostředky.
        klíčová slova: hygiena práce - bezpečnost práce - předpisy hygienické - předpisy bezpečnostní - OSHA - USA


47

NELSON, T.J. - COLTON, C.E. - JAYJOCK, M.A.: How protective are respirator assigned protection factors: an uncertainty analysis. Jak účinné jsou stanovené ochranné faktory: nejistá analýza. s. 388-393
        anotace: Výzkum zhodnotil riziko nadměrné expozice pro vybraný stanovený ochranný faktor při provádění simulací Monte Carlo. Analýza hodnotí procento času, kdy koncentrace uvnitř respirátoru přesáhla limit pracovní expozice. U respirátoru pokrývajícího polovinu obličeje s ochranným faktorem 10 je riziko vystavení nad tento limit nízké.
        klíčová slova: expozice pracovníků - simulace - ochrana dýchadel - respirátory - hygiena práce


48

Stability of methylene chloride spiked passive samplers: an international shipping and transportation study. Stálost hrotových pasivních vzorkovačů metylenchloridu: mezinárodní výzkum přepravy. s. 394-397
        anotace: Výzkum stability byl prováděn na pasivních vzorkovačích zkušebního technologického modelu 541 se známým množstvím MeCl2 zasílaným loděmi k zařízením kolem světa. Po určité době byly vzorky vráceny do laboratoře v Severním Chicagu. Nebyly zjištěny významné rozdíly mezi vzorky dopravovanými a ponechanými v laboratoři.
        klíčová slova: chloridy - vzorkovače - hodnocení - vlastnosti - doprava - metylénchlorid


49

Performance characteristics of the button personal inhalable aerosol sampler. Výkonnostní charakteristiky tlačítkového osobního vzorkovače vdechovatelného aerosolu. s. 398-404
        anotace: Zařízení vyvinuto a hodnoceno jako stacionární v laboratoři a v terénu. Výzkum vhodnosti pro odběr vzorků. Podmínky výzkumu. Zjištěno, že přesnost zařízení je obecně stejná nebo lepší než přesnost srovnávacích zařízení. Lze je použít jako takovéto zařízení.
        klíčová slova: vzorkovače - aerosoly - hodnocení - hygiena práce


50

JUNTARAWIJIT, C. - POOVEY, H.G. - RANDO, R. J.: Determination of carbon monoxide with a modified zeolite sorbent and methanization-gas chromatography. Stanovení oxidu uhelnatého pomocí modifikovaného zeolitového sorbentu a chromatografie metanizačního plynu. s. 410-414
        anotace: Cílem výzkumu bylo vyvinout alternativní sorbentovou techniku odběru vzorků koncentrovaného CO ve vzorku vzduchu pro následnou analýzu. Zjištěný nový sorbent spojen s TD.GC-CH4 -FID jako jediný umožňuje citlivou a specifickou alternativu pro měření CO v ovzduší.
        klíčová slova: detekce - plyny - oxid uhelnatý - hygiena práce


51

WEBER, R.A. - MULLINS, H.E.: Measuring performance of a half-mask respirator in a styrene environment. Měření výkonu respirátoru s polomaskou v prostředí styrenu. s. 415-421
        anotace: Výzkum faktoru ochrany pracoviště s uvedeným respirátorem během výroby člunu ze skelného vlákna. Zjištěny významné rozdíly v hlavních koncentracích nalezených v respirátoru podle časového období. Znamená to buď změnu výkonu respirátoru během času nebo vliv nízké úrovně expozic během dne nebo absorpci pokožkou.
        klíčová slova: vlákna skelná - ochrana dýchadel - polystyrén - respirátory - hygiena práce - OOPP


52

COHEN, H.J. - POWERS, B.J.: Particle size characterizations of copper and zinc oxide exposures of employees working in a nonferrous foundry using cascade impactors. Charakterizace velikosti částic při expozici mědi a oxidu zinečnatému u zaměstnanců pracujících v slévárně neželezných kovů používajících kaskádové impaktory. s. 422-430
        anotace: Výsledky výzkumu srovnány s dřívějšími výsledky při používání cyklonů. Srovnání ukázalo, že cyklony by měly být používány k rozlišení delších aerosolových částic z kouře. Doporučeny selektivní metody odběru vzorků ke klasifikaci expozic kovů, kouři a prachu.
        klíčová slova: hygiena práce - kovy barevné - impaktory - oxid zinečnatý - měď - odlučovače vírové - prach anorganický - slévárny - kouře


53

A study on the substitution of trichloroethylene as a spot remover in the textile industry. Výzkum náhrady trichloretylenu jakožto odstraňovače skvrn v textilním průmyslu. s. 431-438
        anotace: TCE je nyní klasifikován jako pravděpodobný karcinogen. Bylo hledáno co největší množství vhodných řešení. Ze čtyř možností žádná nebyla zjištěna jako vhodná náhrada. Doporučeno místní větrání a použití dalších opatření k omezení skvrn u zdroje.
        klíčová slova: etylén - hygiena práce - průmysl textilní - substituce - látky karcinogenní


54

Effect of temperature on the breakthrough of a charcoal tube during vinil chloride monomer sampling. Působení teploty při proniknutí do trubičky s aktivním uhlím během odběru vzorků monomeru vinylchloridu. s. 405-409
        anotace: Působení teploty při proniknutí do standardních vzorkovacích prostředí při různých koncentracích během odběru vzorku monomeru vinylchloridu. Proniknutí nebylo zjištěno, byly-li vzorky sbírány za použití prostředí OSHA při různých teplotách a koncentracích. Možnost proražení za vyšších teplot.
        klíčová slova: expozice pracovníků - hygiena práce - monomery - vinylchlorid

časopisy
rejstřík
články

 

 


55

NICAS, M.: Markov modeling of contaminant concentrations in indoor air. Modelování koncentrací škodlivin ve vzduchu vnitřních prostor podle Markova. s. 484-491
        anotace: Pravděpodobnostní modely nazvané jako Markovovy řetězce, pomocí kterých by bylo možno zachytit koncentrace škodlivin, obsahující malé počty koncentrací různých přídavných škodlivin. Jelikož koncentrace škodlivin mohou být ve vnitřním prostoru roztroušeny nepravidelně, je zapotřebí provádět odběry vzorků vzduchu podle určitých modelů. Odběry vzduchu v prostorách, kde existuje nebezpečí, že ve vzduchu jsou bakterie tuberkulózy.
        klíčová slova: škodliviny - odběr vzorků - prostory vnitřní - vzduch - koncentrace - tuberkulóza - mikroorganismy - modely - expozice pracovníků


56

Exposure to dust, resin acids, and monoterpenes in softwood lumber mills. Expozice prachu, pryskyřičným kyselinám a monoterpenům na dřevařských pilách zpracovávajících dřevo jehličnanů. s. 521-528
        anotace: Při studiu expozice pracovníků potenciálnímu riziku onemocnění dýchacích cest na dřevařské pile zpracovávající dřevo různých jehličnatých stromů byly vzorky odebírány namátkově na různých místech závodu. Vzorky byly odebírány jednak osobními vzorkovači, jednak u zdroje prachu a dalších škodlivin. Výsledky měřených vzorků a jejich analýza. Na dřevařských pilách je nutno chránit pracovníky nejen před prachem v ovzduší, ale i před chemickými látkami vzlínajícími ze zpracovávaného dřeva.
        klíčová slova: prach - pryskyřice - dřevo - kyseliny - pily - monoterpeny - expozice pracovníků


57

NIEUWENHUIZEN, M.S. - GROENEVELD, F.R.: Formation of phosgene during welding activities in an atmosphere containing chlorinated hydrocarbons. Tvorba fosgenu během procesu svařování v atmosféře obsahující chlorované uhlovodíky. s. 539-543
        anotace: Byly studovány 4 různé chlorované uhlovodíky v laboratorních podmínkách. Výsledky jsou uvedeny jako časově vážená fosgenová koncentrace v celkovém objemu 250 l vzduchu proháněném po dobu 20 min. reakční nádobou o objemu 52 l. Vliv expozice na pracovníky bylo obtížné pro konkrétní škodlivinu stanovit, jelikož v praxi dochází i interakci s částicemi kouře a k nehomogenní disperzi fosgenu kolem pracovníků.
        klíčová slova: fosgen - expozice pracovníků - uhlovodíky chlorované - svařování - koncentrace - hodnoty mezní - NPK


58

Determination of airborne isocyanate exposure: considerations in method selection. Stanovení expozice izokyanatanu ve vzduchu: posouzení výběru metod. s. 544-556
        anotace: Aby bylo možno zjistit míru expozice pracovníků v různých odvětvích průmyslu, je nutné změřit sloučeniny, obsahující izokyanatan. Při výběru metodologie se proto nejprve zváží celá řada faktorů a na daném pracovišti se provádí odběr vzorků včetně derivatizace, preparace vzorku, separace, identifikace a kvantifikace. Souhrn kritérií volby metody, založených na druhu izokyanatanu, jeho stavu, velikosti částic a dalších faktorech.
        klíčová slova: vzduch - izokyanatany - škodliviny - expozice pracovníků - odběr vzorků - chromatografie kapalinová - metody - nemoci z povolání


59

YONG CHUL SHIN - NAM WON PAIK: Reduction of hexavalent chromium collected on PVC filters. Redukce šestimocného chromu odebraného z filtrů z PVC. s. 563-567
        anotace: Šestimocný chrom je znám jako karcinogenní látka, může však být redukován na trojmocný. Cílem této studie bylo zkoumání redukce šestimocného chromu za různých podmínek. Pokusy se prováděly jednak v laboratoři, jednak v terénu. Bylo zjištěno, že k redukci také došlo, jestliže byla látka skladována na vzduchu. Doporučuje se, aby pro výzkumné účely byly vzorky této látky před volným vzduchem chráněny.
        klíčová slova: expozice pracovníků - analýza - chrom šestimocný - odběr vzorků - redukce - látky karcinogenní


60

TSUJI, K. - FUKUHARA, I.: Protection of breathing zone by uniform velocity blowing. Ochrana dýchací zóny stejnoměrným vháněním vzduchu s. 568-574
        anotace: Studován systém místního větrání, při němž čistý vzduch na pracovišti proudí kolem úst a nosu pracovníka. Experimentálně byly zkoumány charakteristické znaky proudícího vzduchu, aby mohla tato metoda být použita v praxi. Systém byl vyzkoušen v terénu na staveništi, kde se testovalo zejména ventilační zařízení. Tento typ větrání se osvědčil tam, kde se vyskytovaly škodliviny s nižší toxicitou (obtěžující prašnost). To však může způsobit odvádění prachu do přilehlých pracovišť, jelikož prach není zachycován ani filtrován. Metoda je vhodnější v prostorách, kde vzniká prach z řezání dříví.
        klíčová slova: pily - větrání místní - staveniště - větrání oblastní - prašnost - zařízení větrací - zóny dýchací


61

BETSINGER, G. - GOLDEN, J. - BROSSEAU, L.M.: Occupational health and safety in household hazardous waste management facilities. Bezpečnost práce a ochrana zdraví v zařízeních zpracovávajících nebezpečný odpad z domácností. s. 575-583
        anotace: Účelem studie bylo zhodnotit chemická a fyzikální nebezpečí ohrožující pracovníky při zpracovávání nebezpečného odpadu z domácností. Je-li zpracovávání prováděno ve vnitřních prostorách, je nutno zařídit jejich správné větrání. Největší zdravotní riziko vzniká při nedodržování návodu na používání vhodných osobních ochranných pomůcek. K největšímu ohrožení a úrazům dochází při ruční manipulaci s materiálem.
        klíčová slova: domácnost - expozice pracovníků - látky toxické - odpady - větrání - rizika - manipulace ruční


62

PENDERGRASS, S.M. - JAYCOX, L.B. - KRAKE, A.M.: Development of a versatile method for the detection of nicotine in air. Použití všestranné metody pro zjištění nikotinu ve vzduchu. s. 469-472
        anotace: Zkoumány účinky nikotinu z tabákového kouře vyskytujícího se v ovzduší různých pracovišť (kasina, letadlové prostory, skleníky apod.), na osoby, které tam pracují. Nikotin vniká do těla jak inhalací, tak i (adsorpcí kůží nebo polknutím) a má za následek různé zdravotní poruchy. Popsána analytická metodologie, použitá pro oddělení, identifikaci a kvantitativní vyjádření nikotinu pomocí plynové chromatografie. Mezní detekce nikotinu byla 0,013 ug/vzorek.
        klíčová slova: pracoviště - metodologie - ovzduší - nikotin - měření - expozice pracovníků


63

BROWN, M.E. - WHITE, E.M. - FENG, A.: Effects of various treatments on the quantitative recovery of endotoxin from water-soluble metalworking fluids. Účinek různého zpracování na kvantitativní rekuperaci endotoxinu z řezných kapalin rozpustných ve vodě. s. 517-520
        anotace: Při kvantitativní rekuperaci endotoxinu bylo použito 3 extrakčních metod. Studovány byly rozpustné, syntetické a polosyntetické kapaliny. Popsán postup při všech třech metodách. Razantní rekuperační metody jsou při rekuperaci endotoxinu z kapalin rozpustných ve vodě úspěšnější než jemnější metody použité u vzorků bez vody. Výzkum byl prováděn za účelem zjištění, do jaké míry jsou zdravotně ohrožováni pracovníci, vystavení při zpracovávání kovů aerosolům z kapalin, používaných při těchto postupech.
        klíčová slova: aerosoly - zpracování - metody - kovy - rekuperace - kapaliny řezné - endotoxiny - expozice pracovníků


64

CHIOU, Y. - SUCCOP, P.A. - BHATTACHARYA, A.: Evaluation of workers perceived sense of slip and effect of prior knowledge of slipperiness during task performance on slippery surfaces. Vyhodnocení pocitu vnímání uklouznutí u pracovníka a vliv předchozí vědomosti o klouzavosti během provádění úkolu na klouzavých plochách. s. 492-500
        anotace: Čtyřicet pokusných osob bylo testováno na tělesnou stabilitu ve 3 simulovaných úlohách: 1. ve stoji vzpřímeném, 2. při rychlém pohybu trupu, 3. při dosahování do stran při zvedání. Pokusy byly prováděny na 4 různě klouzavých plochách, při různém osvětlení. Osoby měly na nohou vlastní, již používanou obuv. Klouzavost ploch si mohly předem vyzkoušet. Bylo zjištěno, že v případě bedlivého prohlédnutí plochy byla nestabilita osob při uklouznutí menší. Z výsledků vyplynulo, že při školení by měli být pracovníci vedeni i k tomu, aby rozpoznávali již předem, kde by mohli na pracovišti uklouznout.
        klíčová slova: uklouznutí - pohyby těla - podlahy - školení BP - stabilita


65

LODEWYCKX, P. - VASANT, E.F.: The influence of humidity on the overall mass transfer coefficient of the Wheeler-Jonas equation. Vliv vlhkosti na koeficient přenosu celkové hmoty v Wheeler-Jonasově rovnici. s. 461-468
        anotace: Je navržen jednoduchý a velmi obecný model popisující vliv vody na koeficient přenosu celkové hmoty podle Wheeler-Jonasovy rovnice, Kv model je nezávislý na distribuci velikosti pórů aktivního uhlí a na povaze organických par. Závisí pouze na rovnováze mezi celkovým množstvím vody absorbované aktivním uhlím a na jeho celkovém objemu pórů. Bylo měřeno více než 200 časů průniku a použito 7 různých druhů par na 4 různých typech aktivního uhlí. Individuální rozdíly mezi modelem a hodnotami, zjištěnými ve výzkumu, jsou v některých případech značné.
        klíčová slova: respirátory - filtry - propustnost - absorpce - páry - sloučeniny organické - modely


66

ZENDZIAN, R.P.: Dermal absorption of pesticides in the rat. Dermální absorpce pesticidů u krys. s. 473-483
        anotace: Úřad pro pesticidní programy (OPP) náležící k Agentuře ochrany prostředí (Enviromental Protection Agency - USA) vyvinul protokol, formálně schválený v r. 1994, který je návodem pro studie dermální absorpce pesticidů. Do dnešního dne bylo podle tohoto protokolu provedeno 263 studií o dermální absorpci více než 160 pesticidních chemikálií. Článek popisuje výzkumný design standardního protokolu a uvádí příklady různých typů studovaných pesticidů.
        klíčová slova: pesticidy - absorpce - kůže - výzkum - USA


67

LODEWYCKX, P. - VANSANT, E.F.: Estimating the overall mass transfer coefficient Kv of the Wheeler-Jonas equation: a new and simple model. Hodnocení koeficientu Kv přenosu celkové hmoty Wheeler-Jonasovy rovnice: nový a jednoduchý model. s. 501-505
        anotace: Modifikovaný model Wheeler-Jonasovy rovnice slouží k předpovědi doby proniknutí organických par podkladem z aktivního uhlí. V práci je navržena nová rovnice výpočtu Kv. Relevantními parametry této rovnice jsou: rychlost proudu vzduchu, konstanta "beta" afinity organické páry a střední průměr částic uhlíku. Ve srovnání s jinými modely prokazuje tento model větší přesnost a nižší stupeň nejistoty.
        klíčová slova: respirátory - filtry - propustnost - páry - sloučeniny organické - adsorpce - uhlí aktivní - kinetika


68

SHOU-NAN LI - LUNDGREN, D.A.: Evaluation of six inhalable aerosol samplers. Vyhodnocení šesti přístrojů na odběr vzorků vdechovatelných aerosolů. s. 506-516
        anotace: Bylo zkoumáno 6 přístrojů na odběr vzorků vdechovatelných aerosolů při použití monodisperzních pevných částic s aerodynamickými průměry od 5 do 60 um při 2 rychlostech proudu vzduchu. Přístroje, které nebyly stejné, jsou v článku popsány. U pěti z nich závisela jejich výkonnost na rychlosti proudu vzduchu, jeho směru a velikosti částic. Tyto přístroje pro prostorový odběr nejsou vhodné, jestliže je rychlost vzduchu vyšší než 0,5 m/sek. Šestý přístroj (RespiCon) odpovídal požadavkům celkem dobře.
        klíčová slova: vzduch - aerosoly - odběr vzorků - přístroje - zkoušky - vzorkovače


69

PANG, T.W.S.: Precision and accuracy of asbestos fiber counting by phase contrast microscopy. Preciznost a přesnost počítání azbestových vláken mikroskopií fázového kontrastu. s. 529-538
        anotace: Byla vyvinuta nová metoda, pomocí které je možno zhotovit azbestové diapozitivy s přemísťovatelnými pohledovými poli tak, že se tato pole přímo natisknou na očištěné klíny filtrů obsahujících azbestová vlákna. Diapozitivy jsou vhodné pro vyhodnocování přesnosti výpočtu vláken mikroskopií fázového kontrastu. Diapozitivy byly hodnoceny 58 analytickými odborníky v 38 státních a soukromých laboratořích v Kanadě. Diapozitivy mohou být také použity k harmonizaci různých metod fázové kontrastní optické mikroskopie a programů testujících účinnost.
        klíčová slova: azbest - vlákna - odběr vzorků - hodnocení - diapozitivy - analýza

časopisy
rejstřík
články

 

 


2

Permeation of substituted silanes and siloxanes through selected gloves and protective clothing. Pronikání substituovaných silanů a siloxanů vybranými rukavicemi a ochranými obleky s. 709-714
        anotace: Rezistence 8 druhů materiálů na rukavice a obleky vůči pronikání substituovaných silanů a siloxanů byla testována standartní metodou ASTM F739-96. Dále bylo zkoumáno i pronikání produktů hydrolýzy (obvykle ethanol nebo methanol). Jsou uvedeny materiály jak rukavic, tak obleků. U zkoušky jednotlivých materiálů je uvedeno, jak dlouho trvala jejich rezistence vůči pronikání.
        klíčová slova: OOPP - rukavice ochranné - obleky ochranné - prodyšnost - silany - siloxany - zkoušky


3

Effect of external dead volume on performance while wearing a respirator. Vliv externího mrtváho objemu na výkonnost při nošení respirátoru s. 678-684
        anotace: Tzv. mrtvý objem respirátoru shromažďuje vydýchaný oxid uhličitý a vrací do do dýchacího systému během následujícího vdechování. Ačkoliv je oxid uhličitý považován za respiračně stimulující a psychoaktivní plyn, bylo pokusem zjištěno, že zvýšené množství tohoto plynu naopak výkonnost pokusných osob s respirátory snižovalo a snižovalo i jejich pocit komfortu. Na každých 350ml externího mrtvého objemu se snížila doba výkonnosti o 19% a projevil se úbytek pocitu komfortu přibl. 18%.
        klíčová slova: oxid uhličitý - respirátory - výkonnost - komfort - výzkum - dýchadla


4

ANTLEY, J.T. - VANDERPOOL, R.W.: An automated system for producing uniform surface deposits of dry particles. Automatický systém umožňující stenosměrné povrchové uložení suchých částic s. 669-677
        anotace: Popsaný systém byl určen pro hodnocení metod povrchového odběru vzorků olova, ale může být použit vytváření zkušebních povrchů pro jakoukoliv škodlivinu, existující v částicích nebo jako prach. Tento systém slouží také jako pomůcka při studiích přenosu částic, opakovanou suspenzi a zjišťování expozice. Při zkouškách přesnosti popisovaného elektromagnetického systému byl stanoven absolutní percentuální rozdíl mezi předpovídaným uložením částic na daném povrchu a reálným uložením ve výši 3,7+/- 1,3% /1 standartní odchylka
        klíčová slova: škodliviny - částice - prach - rozložení - odběr vzorků - metody - systémy - laboratoře


5

LUOMA, M. - BATTERMAN, S.A.: Autocorrelation and variability of indoor air quality measurements. Autokorelace a vyriabilita měření kvality vduchu uvnitř budov s. 658-668
        anotace: Anylyzovány autokorelace a variabilita měření kvality vzduchu uvnitř budov pomocí analytických technik využívajících časových sérií ve spojení s jednoduchým modelem kvality vnitřního vzduchu. Použitá metoda byla testována ve studii, ve které byly po dobu 1 týdne v budově s kancelářemi průběžně měřeny: počet částic, houby, bakterie a koncentrace oxidu uhličitého. Podle toho byla navržena výše výměny vzduchu (1.4/hod) pro studovaný prostor, jejímž výsledkem by měly být autokorelační koeficienty 0.5 při měření prováděném v 30minutových intervalech. Je upozorněno na fakt, že jednodenní měření není reprezentativní a variabilita ze dne na den může být značná.
        klíčová slova: budovy - vzduch - kvalita - měření - prostory vnitřní - větrání


12

YI-LANG CHEN: Optimal lifting techniques adopted by Chinese men when determining their maximum acceptable weight of lift. Optimální techniky zvedání prováděné Číňany při stanovování jejich maximálně přípustné hmotnosti zdvihu s. 642-648
        anotace: Do pokusu byly zapojeni 22 Číňani, u nichž byla zjišťována maximálně přípustná hmotnost zdvihaného břemene, a to při dvou vertikálních zdvihacích řadách a třech zdvihacích frekvencích. Byly analyzovány pracovní postoje a námaha vynaložená jednotlivými částmi těla. Zaznamenána byla také rychlost zdvihání břemene. Z výsledku vyplynulo, že při určování zdvihací schopnosti Číňanů je nutno brát v úvahu zejména ohled na úlohu, kterou hraje síla jejich horních končetin.
        klíčová slova: břemena - zdvihání - hmotnost nejvýše přípustná - polohy pracovní - rychlost - měření - Čína


70

Review of Legionnaires disease. Přehled legionářské nemoci. s. 738-742
        anotace: Přehled má sloužit průmyslovým hygienikům při zajišťování prevence proti legionářské nemoci, způsobené bakterií Legionella. Nemoc vzniká při vdechování kapiček vody nakažené touto bakterií a možné zdroje přenosu zahrnují téměř všechny umělé vodní systémy v budovách, kam mohou organismy Legionella vlivem tepla proniknout z přírodních zdrojů, ve kterých byly zjištěny ve velmi malém množství. Prvním preventivním opatřením je zabránit, aby se Legionella do vodních systémů dostala, což vyžaduje znalost těchto systémů a jejich stálou kontrolu. V případě onemocnění nějaké osoby v budově touto nemocí je nutno věc co nejpečlivěji vyšetřit a vyhledat jakékoliv možné způsoby přenosu.
        klíčová slova: lékařství pracovní - hygiena práce - nemoc legionářská - infekce - zdroje - voda - budovy


71

Characterization of firefighter exposures during fire overhaul. Charakterizace expozice hasičů během kontroly skrytých ohnisek požáru. s. 636-641
        anotace: Ve studii zjišťující míru expozice hasičů kontrolujících skrytá ohniska požáru, byly odebírány vzorky vzduchu, které byly následně analyzovány z hlediska různých škodlivin. Byly použity plynové analyzátory, které nepřetržitě monitorovaly CO, HCN, NO2 a SO2. Dále byly použity osobní přístroje na odběr vzorků a přístroje na odběr vzorků celého prostoru. Výsledky analýz. Doporučuje, že i při této činnosti by hasiči měli používat respirátory a že výše zjištěného CO by neměla být používána jako indikační plyn pro ostatní škodliviny v ovzduší.
        klíčová slova: hasiči - požáry - zdroje - kontrola - ovzduší - odběr vzorků - škodliviny - plyny škodlivé - analýza - respirátory - OOPP


72

Exertion and body discomfort perceived symptoms associated with carpentry tasks: an on-site evaluation. Námaha a pociťované symptomy tělesného diskomfortu spojené s tesařskými pracemi: hodnocení na pracovišti. s. 685-691
        anotace: U 73 tesařů byly sledovány pocity únavy a tělesného diskomfortu na konci směny dvěma metodami: Borg whole body physical exertion instrument a Body segment instrument (pozměněná metoda Bishop-Corlett Scale). Výsledky obou metod se od sebe lišily tím, že fyzická únava celého těla se zdála být následkem specifických úkolů, zatímco tělesný diskomfort pociťovala celá skupina zejména následkem bolesti v zádech, v kolenou a v krční páteři. Jsou uvedeny činnosti, při kterých pracovníci pociťovali symptomy diskomfortu nejčastěji.
        klíčová slova: stavebnictví - tesaři - činnost - únava fyzická - diskomfort - metody - měření


73

Effects of carbohydrate-electrolyte content of beverages on voluntary hydration in a simulated industrial environment. Vliv obsahu karbohydrátů a elektrolytů v nápojích na dobrovolnou hydrataci v simulovaném průmyslovém prostředí. s. 692-699
        anotace: Ve studii se zkoumaly účinky pití nápojů s různým elektrolytickým a karbohydrátovým složením na hydrataci, senzorickou odezvu, fyziologické funkce a pracovní výkonnost po 4 hodiny simulovaného průmyslového prostředí u osob, oblečených do nepropustných ochranných oděvů. Průběh pokusu. Uvedeny nápoje, které mohly pokusné osoby (18 mužů) pít podle libosti. Subjekty pily méně, jestliže jim byly podávány nápoje jako zbarvená voda nebo citrónová šťáva s vodou, než když jim byl dán nápoj s elektrolytickým a karbohydrátovým složením. Tak se zjistilo, že tyto druhé nápoje v daných okolnostech provokovaly lepší hydrataci než voda.
        klíčová slova: průmysl - teplo nadměrné - OOPP - obleky ochranné - neprodyšnost - nápoje - hydratace


74

REDFERN, M.S. - CHAM, R.: The influence of flooring on standing comfort and fatigue. Vliv podlahoviny na komfort při práci vstoje a únavu. s. 700-708
        anotace: Způsobem, jak zabránit muskuloskeletální únavě a bolestem při práci vstoje, bylo použití "protiúnavových" rohoží. Přehled publikovaného výzkumu na toto téma. Většina studií se zakládala na subjektivních pocitech stojících osob pokud se týká únavy a diskomfortu, některé z nich však do průzkumu zahrnuly i objektivní měřítka, jako elektromyografii, možnosti změny polohy nohou a polohy těla. Výsledky různých výzkumů se lišily, ale v celku je možno z nich vyvodit, že měkčí podlahy snižují diskomfort oproti tvrdým, zejména pokud se týká nohou a spodní části páteře.
        klíčová slova: podlahoviny - poloha vstoje - polohy pracovní - únava - diskomfort - nohy - záda


75

BURSTYN, I. - KROMHOUT, H.: Literature review of levels and determinants of exposure to potential carcinogens and other agents in the road construction industry. Přehled literatury týkající se stupně a determinantních členů expozice potenciálním karcinogenům a dalším agens v silničním stavebním průmyslu. s. 715-726
        anotace: Studie se týkala asfaltérů, stavebních silničních dělníků a dlaždičů, kteří jsou všichni exponováni velkému množství nebezpečných látek. Přehledy výše expozice těmto různým látkám během stavby silnic. Stručně jsou v každém přehledu popsány použité strategie a analytické metody. Práce se však věnují zejména expozici pracovníků asfaltu a chybí v nich zhodnocení dalších rizikových látek.
        klíčová slova: stavby silniční - expozice pracovníků - škodliviny - látky karcinogenní - asfalt - bibliografie


76

Assessment of particulates and bioaerosols in eastern Canadian sawmills. Stanovení látek v podobě částic a bioaerosolů na pilách ve východní Kanadě. s. 727-732
        anotace: Při kvantifikování a identifikování škodlivin ve vzduchu, vyskytujících se v pilařských závodech ve východní Kanadě, bylo zkoumáno ovzduší na 17 pilách. Různá pracovní místa byla studována odděleně. Mikrobiální škodliviny byly stanovovány celoskleněnými prachoměry 30 a šestistupňovými Andersenovými mikrobiálními přístroji na odběr vzorků. Měřeny byly také: vdechovatelný vzduch, endotoxiny, teplota a vlhkost. Výskyt biologických škodlivin se měnil podle pracovního místa odběru. Jejich mikroflóra se liší od škodlivin, popsaných předtím v evropských pilařských závodech.
        klíčová slova: průmysl dřevařský - pily - vzduch - odběr vzorků - prach - aerosoly - částice - škodliviny - expozice pracovníků - endotoxiny


77

CROUCH, K.G.: A long-term study of the development of N20 controls at a pediatric dental facility. Dlouhodobá studie o vývoji ochranných opatření proti N20 v pediatrické zubní ordinaci. s. 753-756
        anotace: Článek uvádí přehled ústavu NIOSH (USA), týkající se ochranných opatření proti N20 v zubních ordinacích, prováděných od r. 1978 do dnešní doby. Koncentrace N20 byly měřeny infračerveným analyzátorem. Je popsán celý postup sledování škodliviny a použité metody. Na základě výsledků je možno předpokládat, že důkladně a často prováděnými kontrolami je možno expozici pracovníků oxidu dusnému (N20) snížit. Limit navržený ústavem NIOSH je 25 ppm TWA (time weighted average = časově vážený průměr).
        klíčová slova: oxid dusný - lékaři zubní - expozice pracovníků - kontrola - hodnoty mezní - ústavy výzkumné

časopisy
rejstřík
články

 

 


6

TSAI, S.-W. - QUE HEE, S.S.: A new passive sampler for regulated workplace ketones. Nový pasivní přístroj na odběr vzorků regulovaných ketonů na pracovišti s. 808-814
        anotace: Pasivní přístroj na odběr vzorků ketonu se skládá ze silikonové membrány na vrcholu válcovité trubice, dlouhé 1.1cm o průměru 1.3cm, umístěné nad tabletou Tenax TA potaženou 10% /w/w/ hydrochlotidem 0-/2,3,4,5,6 pentafluorobenzyl/hydoroxylaminu. Bylo zjištěno, že tímto přístrojem je možno odebírat vzorky nejen ketonů, ale i aldehydů. Jsou popsány experimentální metody a uvedeny výsledky.
        klíčová slova: ketony - aldehydy - odběr vzorků - přístroje - metody


7

ELLRINGER, P.J. - BOONE, K.: Building materials used in contruction can affect indoor fungal levels greatly. Stavební materiály ve stavebnictví mohou silně ovlivnit úroveň vnitřních prostorů houbami s. 895-889
        anotace: Článek shrnuje výsledky šetření, týkající se výše zamoření koloniemi hub v novém sedmipatrovém hotelu. Při šetření se zkoumaly výše zamoření v různých použitých stavebních materiálech a srovnávala se s množstím hub odebraných ve venkovním prostředí. Při odstranění materiálů napadených houbami a dezinfekci počet houbových kolonií podstatně klesl, a to na 1/4 množství zjištěném ve venkovním ovzduší.
        klíčová slova: stavebnictví - materiály - houby - prostory vnitřní - kontaminace - bioaerosoly


8

Hydrocarbon solvent exposure data: Compilation and analysis of the literature. Údaje o expozici uhlovodíkovým rozpouštědlům: kompilace a analýza literatury s. 881-894
        anotace: Z publikované literatury byla vytvořena databáze, obsahující údaje o expozici pracovníků uhlovodíkovým rozpouštědlům při jejich konečné aplikaci. Databáze je kvantitativní, dokumentovaná a založená na hodnověrných údajích. Vychází z prostudování přibl. 350 článků na dané téma. Rozbor jednotlivých publikací a jejich hodnocení, tituly a autoři 99 publikací, v tabulce A1 popis databáze a v obr.A1 struktura databáze.
        klíčová slova: rozpouštědla - uhlovodíky - expozice pracovníků - bibliografie - databáze


9

CORTÉZ-VIZCAINO, C - BERNARD, T.E.: Effects on heat stress of a flame-retardant ensemble for aluminium smelters. Vliv osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných obleků z materiálů zpomalujících hoření na tepelný stres tavičů hliníku s. 873-876
        anotace: Ve výzkumu se srovnávalo celkové oblečení z materiálu zpomalujícího hoření s pracovním oblečením z bavlny. Byly sledovány 4 pokusné osoby (mladí muži) při práci v klimatizované komoře za kontrolovaných podmínek tepelného stresu. Sledována byla srdeční činnost, vnitřní teplota a teplota pokožky. Ze získaných údajů vyplynulo, že mezi obleky z výše uvedených materiálů není, pokud se týká tepelného stresu, za týchž podmínek prostředí a při téže práci žádný rozdíl.
        klíčová slova: hliník - taviči - stres tepelný - oděvy ochranné - obleky pracovní - materiály - limity


10

DAVENPORT, A.C. - GLYNN, T.J.: Coast guard exposure to gasoline, MTME, and benzene vapours during inspection of tank barges. Expozice pobřežních hlídek parám benzínu, MTBE a benzenu během inspekce cisteren nákladních člunů s. 865-872
        anotace: Bylo odebráno 43 vzorků z osobních vzorkovačů a 68 vzorků vzduchu v prostorách, kde probíhala inspekce cisteren nákladních člunů. Vzorky byly analyzovány na přítomnost benzenu a totálních uhlovodíků (benzín). Jsou uvedeny vásledky v ppm. ačkoliv žádný z osobních vzorků nepřekračoval povolené limity expozice, výsledky odběrů z celkového prostoru naznačily, že existuje akutní riziko expozice v blízkosti ventilů, tlakových vedení a spojů, jakož i na některých dalších částech plavidla. Je tedy nutno dbát preventivních opatření.
        klíčová slova: lodi nákladní - cisterny - benzín - expozice pracovníků - benzen


11

A quntitative study of aromatic amine permeation through protective gloves using amine adsorptive pads. Kvantitativní studie pronikání aromatických aminů ochrannými rukavicemi při použití vložek adsorbující aminy. s. 837-841
        anotace: Pomocí vložek adsorbujících aromatické aminy bylo zkoumáno pronikání chemických látek materiály, ze kterých se vyrábějí ochranné rukavice nebo jiné ochranné oblečení. Zkoušky byly prováděny s anilínem, následovala mikrovlnná extrakce a analýza plynovou chromatografií. Doba pronikání materiálem byla stanovena u 6 materiálů ochranných rukavic. Dále byla stanovena kvantitativní koncentrace anilinu na vložách po průniku chemikálie rukavicí.
        klíčová slova: OOPP - adsorpce - pokožka - nemoci z povolání


78

PAGE, S.J. - ORGANISCAK, J.A.: Suggestion of a cause - and - effect relationship among coal rank, airborne dust, and incidence of worker´s pneumoconiosis. Názor na vztah příčiny a účinku mezi vrstvou uhlí, prachem v ovzduší a pneumokoniózou dělníků. s. 785-787
        anotace: Charakteristické znaky uhelného důlního prachu a jeho vznik. Jeho vdechování způsobuje u havířů pneumokoniózu a další nemoci z povolání. Ačkoliv chemické i fyzikální vlastnosti důlního prachu byly již důkladně zkoumány, nebylo dosaženo definitivních závěrů, jelikož tento prach se neskládá pouze z uhelného prachu, ale z celé řady dalších minerálních částic, které v okolí uhelné vrstvy existují. Jsou navržena opatření na snížení vzniku prašnosti v dolech a tak i expozice havířů.
        klíčová slova: doly - prach - charakteristika - částice - expozice pracovníků - nemoci z povolání - pneumokoniózy


79

Lead exposure among workers renovating a previously deleaded bridge: comparison of trades, work tasks. Expozice olovu pracovníků, pracujících na obnově mostu, ze kterého bylo předtím olovo odstraněno: srovnání řemesel, pracovních úkolů. s. 815-819
        anotace: Byla sledována expozice pracovníků olovu při různých pracích na renovaci mostu, z jehož povrchu byl sice odstraněn vrchní nátěr, ale na některých místech zůstal spodní nátěrový materiál. Nejvíce exponováni byli kovodělníci, pracující s řezacím hořákem, dále pak dělníci odstraňující starý nátěr. Někteří používali respirátory, všeobecně však tyto prostředky používány nebyly. Také se pracovníci po směně nepřevlékali, takže kontaminace mohla být přenášena i domů. I v případech, kdy je údajně pracoviště dekontaminováno, je třeba stále zjišťovat možnou expozici škodlivině.
        klíčová slova: stavebnictví - mosty - olovo - expozice pracovníků - nátěry - OOPP


80

Lip lead as an alternative measure for lead exposure assessment of lead battery assembly workers. Množství olova zachyceného na rtech jako alternativní míra pro zjišťování expozice olovu dělníků montujících olověné baterie. s. 825-831
        anotace: Do výzkumu bylo zapojeno 113 dělníků. Bylo měřeno množství částic olova ve vzduchu závodu na baterie, dále množství olova na rukávech, rukavicích, rukou, tvářích a rtech subjektů a v jejich krvi. Na základě dotazníku se shromažďovala data o případných zdrojích olova a chování a činnostech subjektů. Z výsledků několikanásobné regresní analýzy vyplynulo, že pouze olovo, zjištěné na rtech, mělo průkazný účinek na množství olova v krvi, zatímco vdechovatelné olovo ve vzduchu a osobní chování mělo v tomto směru jen malý účinek.
        klíčová slova: baterie - montáže - olovo - expozice pracovníků - organismus lidský - rty


81

BORAK, J. - COHEN,H. - HETHMON, T.A.: Copper exposure and metal fume fever: Lack of evidence for a causal relationship. Expozice mědi a horečka z kovového dýmu: nedostatek důkazů, že se jedná o příčinný vztah. s. 832-836
        anotace: Systematická literární rešerše světové literatury, zjišťovala, zda inhalování dýmů a prachu z mědi zapříčiňuje vznik tzv. horečky z dýmu kovu a podobný syndrom. V posledních 88 letech však bylo publikováno pouze 7 zpráv, které to dokumentovaly. Tento důkaz nestačí, a bylo proto na základě zjištěných údajů vyvozeno, že zmíněné onemocnění sice existuje, vyskytuje se však pouze zřídka.
        klíčová slova: měď - dýmy - kouře - expozice pracovníků - nemoci z povolání - bibliografie


82

Identifying the determinants of viable microorganisms in the air and bulk metalworking fluids. Identifikace obsahu živých organismů ve vzduchu a řezných kapalinách. s. 788-797
        anotace: Při vyvíjení různorodých statistických modelů obsahu kapalin používaných při zpracování kovů a mikroorganismů ve vzduchu byly tyto mikroorganismy odebírány dvoustupňovým mikrobiálním impaktorem a ze spodní části přístroje byl odebrán vzorek kapaliny. Bylo zjištěno, že kapalina obsahuje velké množství škodlivin, kterým je obsluhující personál exponován. Je uvedena řada připomínek, jak tuto expozici snížit.
        klíčová slova: stroje - kovy - zpracování - kapaliny chladicí - maziva - mikroorganismy - vzduch - škodliviny - odběr vzorků - expozice pracovníků


83

Particle settling after lead-based paint abatement work and clearance waiting period. Usazování částic po pracích na odstraňování nátěrů obsahujících olovo. s. 798-807
        anotace: Ve studii se zkoumal vývoj koncentrace částic ve vzduchu a jejich rozptýlení po odstraňování nátěru v kontrolovaném prostředí. Částice byly monitorovány v reálném čase za účelem zjištění potenciálního obsahu olova v usazenině. Je popsán průběh pokusu, při kterém byly využity 2 lhůty pro usazování, z nichž každá trvala 1 hodinu. Z výsledků vyplynulo, že tato doba je pro vyčištění dostatečná a není třeba ji zvyšovat.
        klíčová slova: olovo - nátěry - částice - koncentrace - měření

časopisy
rejstřík
články

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail