Činnost na hřišti a v tělocvičně

Zdroj: 

Hřiště a tělocvična – místa určená k hrám a dovádění, kde se uvolňuje – často velmi nenuceně – nahromaděná dětská energie. Proto je třeba při činnostech na hřišti, v tělocvičně i na jiných sportovištích věnovat dětem zvýšenou pozornost a dodržovat tato základní pravidla:

Hřiště a tělocvična – místa určená k hrám a dovádění, kde se uvolňuje – často velmi nenuceně – nahromaděná dětská energie. Děti se zde pohybují rychle, do pohybů vkládají více síly, využívají různé tělocvičné nářadí a pomůcky; může tedy snadněji než jinde dojít k úrazu. Proto je třeba při činnostech na hřišti, v tělocvičně i na jiných sportovištích věnovat dětem zvýšenou pozornost a dodržovat tato základní pravidla:

 • Je třeba, aby byli všichni seznámeni s pravidly pro využívání daného prostoru a dodržovali je (školní řád, provozní řád hřiště apod.) a aby věděli, kde je umístěna lékárnička pro poskytnutí první pomoci a měli k ní zajištěn přístup. Na veřejných sportovištích (kluziště, stadión) je třeba dbát pokynů správce nebo jiných pověřených osob.
 • V zimě využívat pouze kluziště určená pro veřejnost. U přírodních kluzišť si vždy prověřit stav ledu osobní kontrolou.
 • Je nutné, aby u takovéto činnosti byla neustále přítomna dospělá osoba, která zodpovídá za dodržování bezpečnosti, kázně, pořádku, organizuje činnost a dohlíží na její organizaci.
 • Pokud děti cvičí na nářadí, je nutné, aby tuto činnost vedla osoba s učitelským nebo trenérským vzděláním.
 • U každého nářadí musí být poskytována záchrana školenou osobou a každý cvičenec musí mít zajištěn dostatek volného prostoru ke cvičení.
 • Je-li k činnosti využíváno cvičební nářadí či jiné sportovní vybavení, musí být předem zkontrolováno zodpovědnou osobou a případně seřízeno odborníkem. Závady je třeba odstranit, pokud to možné není, je toto nářadí či vybavení nutno vyřadit z používání.
 • Zvýšenou pozornost je třeba věnovat celkovému stavu sportoviště, především podlaze tělocvičny, povrchu hřiště či kvalitě a síle ledu kluziště, stěnám, hrazení, hranám a rohům, vybavení sportoviště (nářadí, lavičky pro diváky, dveře).
 • Míčové hry je možné v tělocvičně hrát jedině tehdy, jsou-li okna a osvětlovací tělesa opatřena bezpečnostními kryty (drátěná ochrana nebo pevně uchycená sít’).
 • Všichni by měli být převlečeni do vhodného cvičebního úboru a přezuti do sportovní obuvi. Povinností provozovatele tělocvičny je zajištění oddělených šaten pro chlapce a pro děvčata, včetně záchodu a umývárny.
 • Před začátkem činnosti by měl vedoucí zkontrolovat vhodnost oblečení a obutí, případně i další úpravy (sundat prstýnky, řetízky, náramky, popř. brýle, odstranit žvýkačky, apod).
 • Vedoucí by měl volit vždy jen takovou činnost, která odpovídá charakteru, stavu, vybavení a velikosti daného sportoviště. Veškerá činnost by měla brát ohled na věkové a osobní zvláštnosti dětí, především na přiměřenou zátěž při silových a vytrvalostních cvičeních a soutěžích. Má-li být tělovýchovná činnost dlouhodobá a systematická, musí mít dítě písemný souhlas dětského lékaře, že je k takovéto činnosti zdravotně způsobilé.
 • Sportovní činnost by neměla probíhat dříve, než přibližně jednu hodinu po jídle.
 • Při cvičení je třeba zachovávat mezi jednotlivými cvičenci dostatečné rozestupy.
 • Před započetím každé nové hry, soutěže či cviku je třeba vysvětlit pravidla či postup a ověřit, zda byly dětmi pochopeny. Je vhodné nejprve dětem danou činnost předvést a nechat je, aby si ji vyzkoušely než začnou hrát nebo soutěžit.  

Zdroj:
www.smop.cz
www.prevent.cz

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail