Chlor - chemická látka, která znepokojuje

Chlor jako velmi frekventovaná a lehce dostupná, a tím i snadno zneužitelná látka, zajímá jak jeho uživatele, tak i záchranáře.

Chlor má vysokou kritickou teplotu  144°C, takže se snadno zkapalňuje; kritický tlak 7,96 MPa = 81 at i bez ochlazování. Kapalný chlor se zase snadno zplyňuje; bod varu -34°C. Z jednoho litru kapalného chloru (tj. 1,5 kg) se při 20°C odpaří asi 450 litrů plynného chloru. Ocelové lahve na chlor jsou zkoušeny na 2,16 MPa (22 at), tohoto tlaku chlor dosáhne již při 68°C, a proto se tyto lahve nesmějí stavět na slunce nebo ke zdroji tepla. Exploze s únikem chloru by byla dvojnásobně tragická.

Možnosti zneužití chloru teroristy spočívají jednak v destrukcích nebo v otevření a spuštění zásobníků aplikovaných pro přepravu, v objektech nebo na dopravních prostředcích (převezením těchto zásobníků na místo s velkým soustředěním osob a reakcemi chemikálií za vzniku chloru).

Doprava chloru se provádí v souladu se směrnicemi ADR a RID. Pokud však jde o maximálně povolená přepravovaná množství, je zde z hlediska ochrany, zejména proti terorismu, problémový fakt, že převážená množství na vozidle, resp. V soupravě vlaku nejsou omezena. Omezení spočívá v povolené zátěži soupravy vozidla nebo vlaku. Nelze tedy vyloučit, že přepravovaná množství chloru, zejména po železnici, mohou přesáhnou limity SEVESO II.

K tomu se však od roku 2005 připravují opatření na celosvětové úrovni, která by měla být odpovídajícím způsobem analogická opatřením pro stacionární objekty, tj. protihavarijní opatření ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).

Kapalný chlor má vysoké výparné teplo. To se v praxi může projevit tak, že se při úniku z relativně malého otvoru nádoby začne ochlazovat a brzy "zamrzat". Jeho proměna v plynou fázi je tak zpomalena. To ovšem neplatí v technologiích, jde-li o zásobníky - reaktory s nezkapalněným plynem pod tlakem, např. při chloracích nebo při destrukci nádob.

Chlor je ve vodě mírně rozpustný, čehož se využívá k eliminaci jeho koncentrace při úniku pomocí tak zvané vodní clony. Rozpustnost chloru velmi závisí na teplotě vody.

Nejen pro záchranáře je důležitá informace o odmořovacích a desinfekčních účincích chloru a jeho sloučenin. Chlor je velmi rozšířený prvek, volný se však v přírodě nevyskytuje, pokud nepočítáme minoritní kontaminaci atmosféry.

Dekontaminace a ochrana

Dekontaminaci samotného chloru, která je samovolná únikem chloru do prostoru, lze urychlit vodou, respektive vodou s přídavkem alkálie, a to ve vazbě na druh materiálu, který je dekontaminován (netoxikován).

Bezpečnostní list identifikační údaje - (čísla CAS, ES/EINECS, UN kód, informace o názvech, výrobci a dovozci, o nebezpečnosti, výstražných symbolech, pokyny pro první pomoc, pro případy úniku, ke skladování, fyzikální vlastnosti, informace o stabilitě a reaktivitě, toxikologické a ekologické informace, informace o všech druzích přepravy a další informace) lze nalézt v bezpečnostním listu, který je zpracován dle vyhlášky č. 27/1999.Sb.

Ochranu dýchacích cest vůči chloru lze řešit v závislosti na jeho koncentraci v kontaminovaném prostoru:

  • nad 0,5 obj. % (5000 ppm) je nutno aplikovat dýchací přístroj s vhodným protichemickým oděvem,
  • 0,5 % až 5 ppm lze použít ochrannou masku s filtrem typu B (sorpční kapacita činí B1 min. 1,8g; B2 min 9,0g) nebo filtry řady MOF (sorpční kapacita zde činí min. 4g), vhodný je neprodyšný oděv,
  • pod 0,5 ppm je možno používat improvizovanou ochranu, tj. překrytí dýchacích cest mokrou tkaninou, lépe namočenou do nasyceného roztoku zažívací sody NaHCO3.

Analýza chloru

K detekci se průkaznímu s trubičkami, s kapilárami používají s čipy, jodoškrobové papírky i přístrojové detektory založené na různých principech. Kvantitativní analýza chloru se provádí většinou jodometricky: do roztoku jodidu draselného se absorbuje odměřené množství vzduchu s obsahem chloru a ekvivalentně vyloučený jod se stanoví thiosíranem.Dále existují řady metod i desítky přístrojů - analyzátorů chloru, dodávaných řadou firem.

V domácnosti se může chlor rychle uvolnit při smíchání čistících, bělících nebo desinfekčních prostředků obsahujících chlornany, případně chloramin s přípravky, které obsahují kyselinu (např. na čištění klozetů, odpadů apod.).Nebezpečí uvolnění chloru vznikápři desinfekci plaveckých bazénů tabletami, které obsahují chlornany (vápenatý) nebo trichlor-s-triazintrion (neboli kyselina trichlorisokyanurová). Vysoké riziko je, když voda obsahuje větší množství organických láteknebo při smíchání chlornanu s trichlor-s-triazintrionem, kdy dojde až k prudkému vývinu chloru v oblaku nebo dochází k akumulaci chloru nad hladinou!

Bezpečnostní značení chloru

Výstražné tabulky, které jsou oranžové barvy s černým okrajem. V horní polovině oddělené od spodní černou čarou je identifikační číslo označující povahu nebezpečí - Kemlerův kód,  v dolní identifikační číslo látky - UN kód (čtyřmístné číslo podle seznamu Spojených národů).

Zkráceno

ZDROJ:
Kroupa, M.: Chlor - chemická látka, která znepokojuje. 112, č. 4  (2004).

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail