BOZP mladých brigádníků

Zdroj: 

Tento článek je zaměřen na mladé lidi zaměstnávané krátkodobě například v době letních prázdnin, tzv. brigádníky, i když pojem brigádník se v právních předpisech nevyskytuje. Často jsou zaměstnáváni prostřednictvím agentur práce.

V tomto období se inspekce práce při kontrolách pracovněprávních vztahů a BOZP zaměřuje na tyto pracovníky více. „Pokud firma dodržuje BOZP, pak i u brigádníků,“ říká inspektor Milan Moravec z Oblastního inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a vyjmenovává nedostatky, s jakými se inspektoři při kontrolách setkávají „Často bývá rozdíl mezi kmenovými zaměstnanci a brigádníky (například kmenoví zaměstnanci mají lepší vybavení OOPP), chybí pracovní smlouva na pracovišti, pracovníci nejsou posíláni na zdravotní prohlídky, které teď kontrolujeme na základě z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, i u pracovníků na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Podle zákoníku práce (§ 6) mohou být fyzické osoby zaměstnávány, dosáhnou-li věku 15 let; avšak až po ukončení povinné školní docházky. S brigádníky lze uzavřít pracovní poměr na dobu určitou nebo mohou být zaměstnáváni na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Zákaz některých prací pro mladistvé zaměstnance upravuje v § 246 zákoník práce a vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Mimo jiné se zakazuje zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.

U mladých pracovníků se kvůli nezkušenosti vyskytuje více pracovních úrazů, obecně platí, že největší počet úrazů se stává 1 měsíc po nástupu do práce. Totéž platí i u brigádníků,“ říká Milan Moravec.

Pro mladistvé zaměstnance platí jiné předpisy ohledně pracovní doby. Podle § 88 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin. Podle § 245 ZP se zakazuje až na výjimky zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci.

Podle § 103 odst. 1 písm. f) ZP je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Agentury práce zajišťují brigády mnoha zájemcům a mnoha uživatelům poskytují pracovní sílu. Brigádníci jsou zaměstnávání na dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvu. Na dohody o provedení práce je to nezákonné. Zprostředkování zaměstnání agenturami práce je v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, upraveno v § 58 - § 66.

Podle § 66 se zprostředkováním zaměstnání agenturou práce rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního předpisu (zákoník práce). Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta, modrá karta (povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání pro cizince ze zemí, které nejsou členy Evropské unie – pozn. redakce), nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, anebo je osobou se zdravotním postižením.

Agenturní zaměstnávání je v zákoníku práce upraveno v § 307a – § 309. Podle § 309 po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci agentury práce činit právní úkony jménem agentury práce.

Radka Čechová z agentury Grafton Recruitment říká: „Ze zákona má agentura práce povinnost proškolit zaměstnance pro základní BOZP a uživatel je povinen proškolit na specifické BOZP. Agentura práce nemůže znát konkrétní podmínky a hlavně rizika provozu. Nicméně může nastat situace, hlavně u dlouhodobé spolupráce, že uživatel požádá agenturu, aby konzultant prošel školením na konkrétní BOZP daného uživatele a poté je možné proškolovat i za uživatele,“

Zatím se nechtěla vyjadřovat k tomu, zda-li posílají brigádníky na zdravotní prohlídky, vzhledem k tomu, že se nyní čeká na vyjádření zákonodárců, jak k tomu vůbec přistupovat.

Agentura STUDENT najde ročně práci (manuální i administrativní) asi 3000 brigádníkům. Vzhledem k tomu, že většina brigádníků pracuje na dohody o pracovní činnosti a díky typu prací s nízkým rizikem vzniku úrazu, většina brigádníků do dubna 2013 (končí přechodné období podle § 98 z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách – pozn. redakce) prohlídky absolvovat nemusí. Brigádníci, kteří pracují v pracovním poměru na pracovní smlouvu samozřejmě ano.

René Kuchár z Agentury STUDENT říká: „Od 1.4.2013 však dojde k "velkému třesku" a nastane situace, kterou si nikdo z agentur nedokáže představit. Všichni brigádníci včetně "dohodářů" budou muset prohlídky absolvovat. Navíc agentury běžně posílají jednoho brigádníka k mnoha klientům na mnoho pracovišť na nárazové práce, to znamená na každou práci by měl mít každý brigádník zdravotní prohlídku, byť bude trvat jen několik hodin. Je zcela nereálné splnit podmínky zákona a agentury našeho typu v této podobě zřejmě skončí, stovky a tisíce brigádníků přijdou o možnost nárazově pracovat nebo se přesunou do nelegálního prostředí (práce na černo).

Na otázku, na co by si pracovníci před nástupem na brigádu měli dát pozor, odpovídá René Kuchár takto: „Těch věcí je mnoho. Měli by si ověřit, zda má agentura licenci (povolení MPSV), zda s nimi sepisuje písemnou smlouvu, navíc ve správném (nezávadném) znění, zda jsou na ní na internetu kladné reference (tj. zda je solidní, vyplácí mzdy či odměny včas a ve sjednané výši) atd. Drtivá většina brigádníků však tyto věci vůbec neřeší."

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail