Bezpečnost starých strojů

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Co dělat v případě, pokud zaměstnavatel provozuje například 30 let starý stroj nebo dopravník bez krytů a dalších bezpečnostních prvků? Výrobce stroje již neexistuje. Je možné doplnit kryt (např. pod šroub), nebo se už jedná o zásah do konstrukce stroje?

Stroje, starší stroje – pracovní stroje jako např. soustruhy, dopravníky, výrobní linky a ostatní technická zařízení musí být dle požadavků zákona 309/2006 Sb. § 4:
a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Tyto požadavky u nových strojů, které přicházejí na trh nebo do provozu, zajišťuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a změně a doplnění některých zákonů, a pokud jsou stroje vybaveny elektrickým zařízením, tak ještě zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a jejich nařízení vlády, která se na ten určitý výrobek – stroj vztahují. Požadavky jednotlivých nařízení vlády lze při konstrukci strojů plnit plněním požadavků harmonizovaných technických norem.

U strojů během činnosti, starých strojů, bezpečné používání zajišťuje NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Neplní-li stroj požadavky tohoto nařízení vlády uvedené v § 2, 3 a 4, nelze jej používat. Není-li stroj pouze vybaven provozní dokumentací, vypracuje ji včetně provozního bezpečnostního předpisu provozovatel. Stroj, který neplní požadavky NV č. 378/2001 Sb., musí být vyřazen z činnosti, nebo, jeli to možné a ekonomicky únosné, může být rekonstruován.

Při rekonstrukci stroje a podle jejího rozsahu je nutné použít harmonizované technické normy příslušných nařízení vlády, jedná se o normy typu:
A – základní bezpečnostní normy, uvádějí základní pojmy, zásady pro konstrukci a všeobecná hlediska, která mohou být aplikována na všechna strojní zařízení;
B – skupinové bezpečnostní normy, které se zabývají jedním bezpečnostním hlediskem nebo jedním typem bezpečnostního zařízení, které může být použito pro větší počet strojních zařízení:
        B1 – které se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek, např. bezpečných vzdáleností, teploty povrchu, hluku;
        B2 – které se týkají příslušných bezpečnostních zařízení, např. dvouručního ovládacího zařízení, blokovacích zařízení, zařízení citlivých na tlak,
        ochranných krytů;
C – bezpečnostní normy pro stroje, které se zabývají detailními bezpečnostními požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů.

Například při rekonstrukci dopravníku s elektropohonem na nn určeného do prostředí lehkého průmyslu, je nutné splnit požadavky následujících základních předpisů a případně předpisů s nimi souvisejících:

  • - NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení pomocí technické harmonizované normy ČSN EN ISO 12100 – Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – posouzení rizika a snižování rizika; ČSN EN 620+A1:2011 Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál; ČSN EN ISO 14120 Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů.
  • - NV č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich uvádění na trh, pomocí technické harmonizované normy ČSN EN 61000-6-1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 6-1: Kmenové normy – Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu; ČSN EN 61000-6-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu; ČSN EN 620+A1 Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál.
  • - NV č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, pomocí technické harmonizované normy ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1 Obecné požadavky; ČSN EN 62061 Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností.

Po ukončené rekonstrukci stroje se dle zákona č. 22/1997 Sb. § 2 písm. d) stává osobou odpovědnou za bezpečnost stroje ten, kdo provedl rekonstrukci, která mohla ovlivnit soulad s příslušnými předpisy (instalování ochranných krytů, montáž bezpečnostních ovládacích prvků apod., může ovlivnit soulad s příslušnými předpisy).

Zhotovitel rekonstrukce, stejně jako výrobce stroje, musí provést nebo nechat provést veškeré podklady k prohlášení o shodě, vypracovat potřebnou technickou dokumentaci a prohlášení o shodě ES/EU (dle zákona č. 22/1997 Sb. se jedná o ES prohlášení a dle zákona č. 90/2016 Sb. o EU prohlášení) a označit rekonstruovaný výrobek značkou shody CE. Po té lze výrobek – dopravník uvést do provozu nebo na trh.

Veškeré předpisy byly použity ve znění jejich změn a doplňků bez jejich citování.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail