Bezpečnost starých strojních zařízení

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Pavel Kramář ze Státního úřadu inspekce práce.

V současné době zpracovávám pro svého zaměstnavatele směrnici o strojních zařízeních. V souvislosti s tím prosím o radu, jakým způsobem se přistupuje ke strojním zařízením (např. soustruhům, frézám), která byla uvedena do pracovního procesu třeba více než před 30 lety. Vztahují se na ně zpětně požadavky nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (prohlášení o shodě, CE, chybějící výkresy zařízení, návody apod.)? Pokud ano, jakým způsobem máme postupovat při zajištění potřebných dokladů?

K Vašemu dotazu považujeme za vhodné uvést stávající základní platná legislativní ustanovení:

Pracovní stroje a technická zařízení (dále jen strojní zařízení), uváděné na trh EU a tedy i v ČR, musí být, dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve shodě s požadavky prováděcích technických předpisů. Na strojní zařízení se ve většině případů vztahuje NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

V této souvislosti uvádíme, že dozor nad uváděním výrobků na trh, popřípadě do provozu, nebo pro jejich opakované použití, zahrnující postupy a úkony, které musí být splněny při posuzování shody, provádí dle zákona č. 22/1997 Sb. Česká obchodní inspekce. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme obrátit se s dotazy v této oblasti na tuto instituci.

Podle § 4 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, je zaměstnavatel (provozovatel) povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí (dále jen zařízení) musí být

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,

c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, které je zaměstnavatel (provozovatel zařízení ) povinen podle § 4 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, zajistit, jsou uvedeny v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (pro obrábění kovů viz § 54 - 62) a příslušných technických normách.

Jedná-li se o provozování vyhrazených technických zařízení, je zaměstnavatel (provozovatel zařízení) povinen postupovat v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, a s požadavky souvisejících právních předpisů.

Závěrem uvádíme, že dle našeho názoru je zaměstnavatel (provozovatel zařízení) v případě provozování strojního zařízení povinen postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů. Povinnosti dané zákonem č. 22/1997 Sb. a souvisejícími právními předpisy jsou závazné pro výrobce a osoby, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu, výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem (§ 1 odst. 1 písm. b) z. č. 22/1997 Sb.).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail