Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství - počty žáků na jednoho pedagoga

Zdroj: 

Tento článek se zaměřuje na často dotazovanou problematiku počtů žáků ve třídách, skupinách, na jednoho pedagoga tak, aby byla zajištěna bezpečnost. Informace lze nalézt v Metodickém pokynu č. j.: 37014/2005-25, který platí pro školy, které zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a v prováděcích vyhláškách ke školskému zákonu.

V Metodickém pokynu je uvedeno, že kromě ustanovení, jež mohou souviset s výkonem dozoru, existují ještě další zvláštní ustanovení v právních předpisech nebo ve vzdělávacích programech: například ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo jiná ustanovení  o poměru mezi počtem žáků a počtem dozírajících osob, případně ustanovení podrobněji určující způsob výkonu dozoru. Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při praktickém vyučování, praktické přípravě, při výuce tělesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyžařském výcviku, sportovních a turistických akcích. Ve všech takových případech klade škola zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků.

Počty dětí ve třídách mateřské školy stanovuje § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 5 upravuje péči o zdraví a bezpečnost dětí. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše a) 20 dětí z běžných tříd, nebo b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Počty žáků ve školách a třídách včetně výuky cizích jazyků upravuje vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a vyhl. č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. V § 2 odst. 5 vyhl. č. 13/2005 Sb. je uvedeno, že ředitel školy může třídy při vyučování některých předmětů dělit na skupiny, spojovat nebo vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků. Při stanovení počtu a velikosti skupin je ředitel školy povinen mimo jiné zohlednit požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.

Ve vyhlášce č. 13/2005 Sb. je zmíněno též praktické vyučování (§ 12). Mezi náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování patří také opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování, včetně ochranných opatření, která musí být přijata, zejména s uvedením osobních ochranných pracovních prostředků a k zajištění hygienických podmínek při praktickém vyučování.

Výše zmíněný Metodický pokyn se mimo jiné celkem podrobně věnuje také sportovním aktivitám pořádaným školou. Při plavecké výuce se třída na základní škole dělí na skupiny, každou skupinu vede jeden vyučující. Nejvyšší počet žáků-plavců ve skupině je 15, žáků-neplavců 10. Na lyžařském výcviku má družstvo nejvýše 15 členů, účastní-li se kurzu více než 30 žáků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka. U sportovně turistických kurzů má družstvo má nejvíce 15 žáků, pokud není zvláštními předpisy a tímto pokynem stanoven pro některé činnosti počet nižší. Počet pedagogických pracovníků nesmí být menší než počet družstev. Kurzy s počtem do 30 žáků musí doprovázet tři zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem. U cyklistických výletů v silničním provozu má družstvo maximálně 10 cyklistů, za které odpovídá vedoucí družstva. Na horskou túru doprovázejí družstvo nebo skupinu žáků vždy nejméně dvě zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem. Při koupání skupina na jednoho pedagogického pracovníka je maximálně 10 žáků. Po skončení koupání skupiny žáků a v jeho průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet žáků. Před zahájením kurzu vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu stupeň plavecké vyspělosti žáků. Vedoucí kurzu odpovídá za zhodnocení stavu sjízdnosti trasy. Pedagogický pracovník odpovídá nejvýše za pět kanoí (kajaků) nebo za dvě pramice (rafty).

U žáků se zdravotním postižením se při těchto aktivitách většinou počet snižuje vzhledem k charakteru postižení žáků a dalším okolnostem, podrobnosti upravuje zvláštní předpis - vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. § 10 upravuje počty žáků ve třídách, při odborném výcviku i při praktickém vyučování. Péči o bezpečnost při sportovních aktivitách (plavecký výcvik, lyžařský výcvik) upravuje § 11.

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, upravuje počet žáků v družině, kde se oddělení naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména s ohledem na jejich bezpečnost.

O počtech žáků na jednoho vychovatele se lze dočíst i ve vyhlášce č. 108/2005 Sb., o  školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních,  kde se hovoří o organizaci domova a organizaci internátu, a v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, kde v Příloze č. 1 jsou u jednotlivých oborů vzdělání stanoveny i nejvyšší počty žáků na učitele.

Zotavovací akce dětí upravuje § 8 a násl. z. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, kde se uvádí, že zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Podrobnosti stanovuje vyhl. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

Ze závěrů 2. národní konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata, která se konala 6. června 2012, vyplynula nutnost vydat prováděcí vyhlášku k § 29 školského zákona k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících. Vyhláška, která se měla vztahovat na všechny typy škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele, byla připravena, ale nakonec nebyla vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy schválena.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail