Bezpečnost a hygiena na letních dětských táborech

Zdroj: 

Při pořádání zotavovacích akcí pro děti se postupuje podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), podle kterého se za zotavovací akcí považuje organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Tento článek se zaměřuje na letní dětské tábory.

Podmínky účasti osob na zotavovacích akcích upravuje § 8 a následující tohoto zákona a další související předpisy. Ze zákona vyplývá, že osoba, která zotavovací akci pořádá, je povinna zajistit například zásobování vodou, hygienické požadavky, režim dne apod. a  jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví a) termín a místo jejího konání, b) počet dětí zúčastněných na zotavovací akci, c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a d) způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.

Dítě musí být k zotavovací akci zdravotně způsobilé. Stejně tak i fyzické osoby, které na zotavovací akci působí jako dozor nebo zdravotník. Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných (mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví). V místě konání akce se domluví, že v případě potřeby děti ošetří místní lékař.

Pořádající osoba je dále povinna zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily.

Podrobnější hygienické požadavky na zotavovací akce pro děti stanovuje vyhláška č. 106/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento předpis upravuje prostorové podmínky, podmínky pro osobní hygienu, WC, úklid, používání patrových lůžek, denní režim apod. V příloze č. 4 je stanoven minimální rozsah vybavenosti lékárničky pro tyto akce.

Mikroklimatické podmínky (teplotu v pobytových místnostech) stanovuje vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Dodržování hygienických podmínek na letních dětských táborech každoročně kontrolují pracovníci hygienických stanic. Předmětem kontroly je také stravování, kde hygieniky zajímá, jestli se používají vhodné potraviny a jejich správné skladování. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy také vysílá své pracovníky na kontroly táborů, na které byla poskytnuta dotace. Hlavně z důvodu, jestli se tábor vůbec koná. Kontrolují osvědčení o kvalifikaci vedoucích (hlavní vedoucí na táborech dotovaných MŠMT musí absolvovat akreditovaný kurz) a zajímá je úroveň tábora i z hlediska hygieny a bezpečnosti, spokojenost dětí apod.

V uvedených předpisech jsou jasně stanoveny hygienické požadavky, které pořadatel tábora musí dodržet. Požadavky z hlediska bezpečnosti takto přesně určeny nejsou. „Záleží hlavně na pořadateli, jaké podmínky si stanoví, protože odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví zúčastněných osob je na něm,“ říkají Jana StibralováMichal Kulík ze sdružení Mladí ochránci přírody, se kterými jsem si na téma letních dětských táborů povídala. Právě vyšla příručka Bezpečně s dětmi a mládeží, kterou je možné si na jejich webových stránkách objednat.

Každý pořadatel by měl udělat pro bezpečnost maximum, proškolit všechny účastníky tábora, zodpovědně vybrat vedoucí, kteří už s dětmi pracovali apod. Rovněž děti by měly být o bezpečnosti poučeny přiměřeně k jejich věku, někdy to lze i zábavnou formou. Například vymezení táborových hranic větou „Dál už nechoďte, tam jsou lvi.

Počet vedoucích na určitý počet dětí stanoven není. Více jich bude potřeba na táborech, kam se děti přihlásily náhodně a vedoucí je neznají. V případě problému by se posuzovalo, jestli počet dětí na jednoho vedoucího byl přiměřený, jestli dotyčný měl zkušenosti s dětmi a jestli nebyl zanedbán náležitý dohled. I v osobním volnu dětí by o nich vedoucí měl mít přehled. Pokud někde na výletě dostanou děti rozchod, zodpovědnost za ně stále mají vedoucí. I zde by se měly vymezit hranice přiměřeně věku dětí a stanovit pravidla.

Na všech zotavovacích akcích musí být zajištěna možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden. „Toto lze dodržet i na táborech v přírodě. Prodávají se různé zahradní sprchy nebo se děti vezmou do bazénu, kde se osprchují. Někde si to dokážou zařídit velice pěkně i s předsíňkou pro převlékání,“ říká Jana Stibralová.

Stává se, že pořadatelé ze strachu o bezpečnost dětí některé aktivity raději vynechávají s tím „že to se určitě nesmí“. Na táborech Mladých ochránců přírody například děti používají nožík, sekyrku.  Když jsou poučeni o jejich správném používání pod dohledem vedoucího, nemělo by se nic vážnějšího stát.

Mobily a jiná technika se nedoporučuje. Jednak z důvodu, že by za ně pořadatel přebíral odpovědnost (odpovědnosti se nezbavuje tím, že nechá rodičům podepsat prohlášení, že za tyto věci neručí) a také proto, že děti často řeší s rodiči například zdravotní problémy, které by měly sdělit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Nebo se rodiče či babičky nemohou dítěti dovolat a mají strach, co se stalo. Pokud povolené jsou, vymezí se určitá doba pro jejich používání. Na dobrých táborech je ale tak pestrý program, že na to není čas.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail