Bezpečná manipulace s břemeny na zdravém pracovišti

Zdroj: 

V loňském roce byla vyhlášena kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022 pořádaná agenturou EU-OSHA tentokrát pod názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“. Muskuloskeletální poruchy související s prací jsou v Evropě stále velmi rozšířené, a to navzdory značnému úsilí jim předcházet. Možná i v souvislosti s touto kampaní se nás nyní častěji ptáte na problematiku manipulace s břemeny na pracovišti.

Podle průzkumu pracovních podmínek v Evropě z roku 2015 přibližně tři z pěti pracovníků uvádějí, že mají muskuloskeletální poruchu, přičemž nejčastěji se jedná o bolest zad a horních končetin. Podle průzkumu ESENER agentury EU-OSHA z roku 2019 mohou k muskuloskeletálním poruchám vést tyto tři ze čtyř nejčastěji zjištěných rizikových faktorů: „opakované pohyby rukou nebo paží“, „dlouhé sezení“ a „zvedání nebo přemisťování osob nebo těžkých břemen“.

Jako ke každé kampani EU-OSHA, tak i k této je připravena řada materiálů, které můžete najít zde.

Hlavním zdravotním problémem souvisejícím s prací jsou bolesti zad, zvláště z důvodu ruční manipulace s břemeny.

Podmínky ruční manipulace s břemenem musí být součástí směrnice BOZP u zaměstnavatele. Zaměstnanci musí používat správné manipulační techniky, podle § 30 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. před zahájením práce musí být seznámeni, pokud možno, s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění jeho těžiště, nejtěžší straně břemene, o jeho správném uchopení a zacházení s břemenem a s rizikem, jemuž mohou být vystaveni při nesprávné manipulaci. Toto nařízení vlády manipulaci s břemeny upravuje v § 28 - § 30.

Podle definice uvedené v § 28 nařízení vlády se ruční manipulací s břemenem rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

Jsou zde uvedeny přípustné hygienické limity pro hmotnost ručně manipulovaného břemene při občasném zvedání a přenášení (u mužů je to při občasném zvedání a přenášení 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg; u žen při občasném zvedání a přenášení 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg). Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně mužem je 10 000 kg, ženou 6 500 kg.

Výše uvedené hygienické limity pro hmotnost břemen se vztahují na situace, kdy s břemenem manipuluje jedna osoba. Pokud s břemenem manipuluje více osob, je nutné hmotnost vycházející na jednu osobu rozpočítat podle jejich celkového počtu.

Ve vyhlášce č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích, jsou uvedeny hygienické limity spojené s ruční manipulací s břemenem pro těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu a mladistvé.

Často se setkáváme s dotazy, jak těžká břemena lze tahat nebo tlačit na vozíku. Přípustný hygienický limit pro tlačné a tažné síly při manipulaci s břemenem pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku je pro muže tlačné 310 N a tažné 280 N, pro ženy tlačné 250 N a tažné 220 N. Pracovníci, kteří manipulují s břemeny, se ale většinou ptají, kolik kilogramů mohou na vozíku tahat nebo tlačit. Může se to orientačně zjistit tak, že se použije mincíř a zjištěná hodnota se přepočte na newtony (10 N = 1,0197 kg).

Podle § 7 zákona č. 309/2006 Sb., jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, ke kterým fyzická zátěž patří, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. 

Zaměstnavatel buď sám, nebo prostřednictvím odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik vyhodnotí rizika, což lze různými metodami. Lze hodnotit celkovou ergonomickou úroveň pracovního místa například pomocí checklistu nebo dotazníku. Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik, které zahrnují i ruční manipulaci s břemeny, vydal například Státní zdravotní ústav (viz níže).

Na základě vyhodnocení rizik je v případě potřeby nutné maximálně snížit zátěž, například využitím elektrického nebo mechanického manipulačního zařízení, jako jsou dopravníky, vysokozdvižné vozíky nebo zdviháky.

Pokud dojde k překročení hygienických limitů, musí být práce přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

I přesto, že nebudou překročeny hygienické limity, se mohou vyskytnout další faktory, které manipulaci znesnadňují – špatné úchopové možnosti, výška nebo dálka, na jakou se břemena přenášejí, četnost manipulace. U manipulace pomocí manipulačních vozíků se musí také zohledňovat faktory jako podmínky manipulace, například jestli pracovník vozík tlačí do kopce, typ vozíku nebo povrch.

Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje také posouzení vynakládaného energetického výdeje. Hygienické limity energetického výdeje při ruční manipulaci s břemeny pro muže a ženy jsou upraveny v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., části A, tabulce č. 1. Nejčastěji používanou metodou, jak měřit energetický výdej, je celosměnové monitorování srdeční frekvence, což je potřeba změřit u více pracovníků. Hygienické limity hodnot srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží jsou v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., části A, tabulce č. 4.

Důležitá je také samozřejmě pracovní poloha, která může být přijatelná, podmíněně přijatelná nebo nepřijatelná. Průměrný hygienický limit pro dobu práce v jednotlivých nepřijatelných pracovních polohách a v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních polohách v průměrné osmihodinové směně stanovuje § 27 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Hodnocení doby trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh a podmíněně přijatelných pracovních poloh se provádí podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, části C, obrázků č. 1 až 4.

Práce spojená se zaujímáním podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních poloh po dobu překračující stanovené hygienické limity musí být rovněž přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. Za nejvhodnější pracovní polohu se považuje střídání práce ve stoje a práce v sedě.

Také musí být dodrženy hygienické limity lokální svalové zátěže, tzn. zátěže malých svalových skupin při výkonu práce končetinami, kterou upravuje § 25 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Měření a hodnocení lokální svalové zátěže je upraveno v příloze č. 5 části B k tomuto nařízení vlády.

Podle § 38 zákona č. 258/2000 Sb., kde se hovoří o měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kategorií, nyní je možné pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha zařadit práce do druhé kategorie též na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce podle § 83a odst. 1 písm. i) tohoto zákona. Protokol o odborném hodnocení musí obsahovat údaje o charakteru práce, místu výkonu práce, době výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, režimu práce, přestávkách na jídlo a oddech v průběhu konání práce, používaném nářadí, pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích a fotodokumentaci vztahující se k pracovnímu prostředí, pokud byla pořízena.

Související články

Přenášení těžkých břemen ve zdravotnictví - https://www.bozpinfo.cz/prenaseni-tezkych-bremen-ve-zdravotnictvi;

Přenášení těžkých břemen více zaměstnanci - https://www.bozpinfo.cz/prenaseni-tezkych-bremen-vice-zamestnanci;

Chybějící výška zvedaných ručně manipulovaných břemen - https://www.bozpinfo.cz/chybejici-vyska-zvedanych-rucne-manipulovanych-bremen;

Měření svalové zátěže- -
http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_zdravi/svalova_zatez130916.html;

Manipulace s břemeny - https://www.bozpinfo.cz/manipulace-s-bremeny;

Manipulace s velkoplošným materiálem -
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/manipulace_bremena130708.html;

Mají se uznávat úrazy zad jako pracovní? -
http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/poskozeni_zdravi/urazy_zad100407.html;

Metodický materiál Státního zdravotního ústavu - Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik -
http://www.szu.cz/uploads/documents/cpl/pracovni_prostredi/Ergonomicke_checklisty_unor2008.pdf.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail