Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2018

Zdroj: 

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2018 a dále jejich vývojem od roku 2009. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

5. Charakteristika smrtelných pracovních úrazů

5 Charakteristika smrtelných pracovních úrazů

Pro charakteristiku smrtelných pracovních úrazů bylo použito pět ze základních atributů úrazového děje, a to: nehoda, zdroj nehody, zdroj úrazu, příčina a druh zranění, které, kromě zdroje úrazu, byly klasifikované podle klasifikačního schématu databáze smrtelných pracovních úrazů.

 • Nehodou v modelu úrazového děje je poslední nežádoucí událost v posloupnosti událostí, která bezprostředně vedla ke zranění (havárie, exploze, zachycení, zasažení osob, pády předmětů a materiálů na osoby, pády osob, náraz, namožení, vdechnutí nebo požití toxických látek, napadení osobami a živočichy, účinky přírodních vlivů a prostředí, tonutí).
 • Zdrojem nehody v modelu úrazového děje je hmotný činitel, který je podstatný pro vznik nehody (stroj, nářadí, terén, část stavby, konstrukce, dílo, komunikace, předmět, látka, člověk, živočich nebo živel) a který vnějším působením dal bezprostřední podnět ke vzniku nehody.
 • Zdrojem úrazu je hmotný činitel, který svým bezprostředním působením na postiženého přivodil úraz.
 • Příčinami jsou nepříznivé okolnosti, v jejichž důsledku vznikly nežádoucí události (nebezpečné pracovní podmínky, závady v pracovním prostředí, chybějící osobní ochranné prostředky a nevhodné ustrojení osob, nesprávná a nebezpečná jednání osob, nedostatek osobních předpokladů pro správný výkon zaměstnání, zavinění živočichy, vliv počasí a živlů).
 • Druh zranění je jedním ze znaků vymezujících zdravotní poškození způsobené v důsledku nehody (zraněná část těla ve většině případů z druhu zranění implicitně vyplývá).

5.1 Nehody

V následující tabulce č. 5.1 je sestupně podle počtu smrtelných pracovních úrazů v souboru uspořádáno 6 nejfrekventovanějších skupin nehod, které způsobily 79 případů, tj. 64,2 %. Nehody z prvních 3 skupin nehod způsobily 57 (46,3 %) smrtelných pracovních úrazů.

V tabulce č. 5.1.1 v tabulkové části analýzy jsou uvedeny časové řady četností skupin nehod zaznamenaných v intervalu let 2014-2018.

V grafu č. 5.1 jsou uvedeny počty smrtelných pracovních úrazů ve skupinách nehod, v nichž došlo k většímu počtu případů v letech 2009–2018.

Tabulka č. 5.1 Smrtelné pracovní úrazy ve vybraných skupinách nehod v ČR v roce 2018 (VÚBP) - výběr z tab. č. 5.1.1

pořadí kód skupina nehod počet %
1. 13 Havárie silničního nebo zvláštního vozidla (vč. mobilního stroje) 27 21,9
2. 41 Pád na osobu - stroje, předmětu, části stavby a z nich uvolněných částí 17 13,8
3. 17 Ostatní exploze – náloží, výbušnin, plynů, par a aerosolů 13 10,6
4. 21 Zachycení, sražení, přejetí, přiražení osoby pohybujícím se strojem (vč. břemenem na něm) 9 7,3
5. 56 Pád osoby z lešení, podesty, lávky, plošiny, rampy, z části budovy, stavby a do prohlubně 7 5,7
6. 16 Exploze stroje, pomůcky, předmětu, roztržení přetlakem 6 4,9
nejčastěji zastoupené skupiny nehod, celkem ze 123 79 64,2

Ve výše uvedených skupinách nehod se výrazněji projevily následující typy nehod:

5.1.1 Havárie silničního nebo zvláštního vozidla (vč. mobilního stroje) – 27 případů

Většinou se jedná o silniční dopravní nehody. Nejčastěji šlo o řízení nákladního automobilu (21 případů) a následný střet s jiným vozidlem. Dále šlo o řízení osobního automobilu (4 případy) a střet s nákladním vozidlem (3 případy) a vlakem. Při řízení autobusu došlo ke střetu s osobním automobilem zaviněným jeho řidičkou. Oba řidiči a jeden cestující po následném nárazu autobusu do stromu zemřeli. Cestující utrpělli 16 těžkých úrazů a 35 úrazů lehkých. U 6 událostí se jednalo o přejetí do protisměru a většinou čelní střet s protijedoucím vozidlem. V osmi případech se řidič nevěnoval řízení a narazil zezadu do nákladního automobilu jedoucím před ním. Nebyl evidován žádný případ rozjetí vozu bez řidiče, ani jízda pod vlivem alkoholu. Dopravní policií nejčastěji evidovaný důvod havárie automobilů byl způsob jízdy. Dva případy byly zaviněny mikrospánkem řidiče. Byl evidován také jeden případ při havárii vysokozdvižného vozíku po pádu z rampy. Časová řada 2009–2018 je uvedena v tabulce č. 10.

U Dopravy a skladování (H.) se pak jednalo o 19 případů (73 %) z celkových 26 smrtelných pracovních úrazů.

U Zpracovatelského průmyslu (C.) bylo evidováno jen 5 případů způsobených dopravními nehodami (28 %) z celkových 18 smrtelných pracovních úrazů.

U Stavebnictví (F.) byly takto evidovány 2 případy (13 %) z celkových 16 smrtelných pracovních úrazů.

U odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti (M.) byl zaznamenán případ 1 při dopravní nehodě (10 %) z celkových 10 smrtelných pracovních úrazů.

5.1.2 Pád na osobu - stroje, předmětu, části stavby a z nich uvolněných částí

V této skupině nehod došlo k 17 pádům na osobu. V pěti případech šlo o pád káceného stromu a v jednom případě o pád nalomené větve. V dalších případech se jednalo o pád betonového dílce, rámu, stojky, kontejneru, kabelového bubnu, klády, hutního materiálu, zdi, automobilového přepravníku a dalších materiálů.

5.1.3 Ostatní exploze – náloží, výbušnin, plynů, par a aerosolů

V této skupině nehod bylo evidováno celkem 13 smrtelných pracovních úrazů, které způsobila jediná událost, a to výbuch metanu v hlubinném dole. Jedná se o největší důlní neštěstí v historii ČR. Obdobný počet případů byl zaznamenán také v letech 2003 a 2004.

5.1.4 Zachycení, sražení, přejetí, přiražení osoby pohybujícím se strojem

V této skupině nehod došlo k 9 případům. Ve 3 případech se jednalo o sražení chodce osobním automobilem. Dále se jednalo o 3 sražení chodce nákladním automobilem nebo přívěsem většinou mimo komunikaci a také sražení vlakem, vysokozdvižným vozíkem a převráceným traktorem.

5.1.5 Pád osoby z lešení, podesty, lávky, plošiny, rampy, z části budovy, stavby a do prohlubně

Bylo evidováno 7 případů, z toho 2 případy propadu střechou. Ostatní pády byly pád z plošiny, ze sloupu a ze zídky. Jeden pád byl z lešení z výše 12 m pod vlivem alkoholu a jeden při bourání schodiště, na němž pracovníci stáli, a to se s nimi zřítilo.

5.1.6 Exploze stroje, pomůcky, předmětu, roztržení přetlakem

Při opravě tanku došlo k explozi par benzínu, kdy při jediné události zahynulo šest zaměstnanců.

5.2 Zdroje nehod

Klasifikace zdrojů nehod smrtelných pracovních úrazů byla provedena podle klasifikačního schématu VÚBP na základě výňatků ze zpráv o vyšetřování smrtelného pracovního úrazu (OIP) zaslaných SÚIP do VÚBP a informací získaných z vyšetřovacích spisů od ČBÚ. Tato data byla u dopravních nehod doplněna o výsledky vyšetřování od drážní inspekce a dopravní policie.

Tabulka č. 5.2  Smrtelné pracovní úrazy ve vybraných skupinách zdrojů nehod v ČR v roce 2018 (VÚBP) – výběr z tab. č. 5.2.1

  kód skupina zdrojů nehod počet %
1. 11 19-21 Motorové silniční dopravní prostředky a traktory 34 27,7
2. 76 21 Plyny neklasifikované v ostatních skupinách 15 12,2
3. 51 15 Stromy, porost 7 5,7
4. 91 11 Lidé 7 5,7
5. 76 00 Vzduch, plynné látky, páry a kouře 6 4,9
6. 72 43 Rozpouštědla, estery kyselin, ketony 3 2,4
7. 26 12 Elektrická vedení 3 2,4
    celkem ze 123 75 61,0

V grafu č. 5.2 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v základních skupinách zdrojů nehod v roce 2018.

V tabulce č. 5.2 je uspořádáno 7 vybraných skupin zdrojů nehod vykazujících nejvyšší počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2018. V tabulce č. 5.2.1 v tabulkové části analýzy je zaznamenán vývoj smrtelných pracovních úrazů ve vybraných skupinách zdrojů nehod v letech 2014–2018 podrobněji. Uvedeny jsou skupiny zdrojů nehod, v nichž docházelo dlouhodobě k výskytu smrtelných pracovních úrazů.

5.3 Zdroje úrazů

Klasifikace zdrojů smrtelných pracovních úrazů byla provedena podle metodiky ESAW. V grafu č. 5.3 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů evidovaných SÚIP a ČBÚ v základních skupinách zdrojů úrazů v roce 2018. V tabulce č. 5.3.1 v tabulkové části analýzy jsou uvedeny jejich počty a podíly počtu v základních skupinách zdrojů úrazů. Pro lepší orientaci v grafu byly některé základní skupiny sloučeny do jedné výseče a uvedeny v tabulce č. 5.3.2.

Z grafu č. 5.3 je patrné, jak byly skupiny zdrojů úrazu v roce 2018 zastoupeny:

 • skupina Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky vykázala největší podíl případů, a to 28,5 %,
 • skupina Živé organismy, fyzikální jevy, přírodní živly vykázala 26,0 % případů,
 • skupina Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti vykázala 14,6 % případů,
 • skupina Budovy, konstrukce, povrchy vykázala 10,6 % případů,
 • skupina Nebezpečné látky a přípravky vykázala 8,9 % případů,
 • skupina Stroje a zařízení mobilní a stabilní vykázala 4,9 % případů,
 • skupina Systémy pro dopravu, manipulaci, skladování vykázala 2,4 % případů

V podrobnějším členění zdrojů úrazu to byly zejména tyto podskupiny z uvedených skupin:

 • motorové silniční dopravní prostředky -17 případů (13,8 %)
 • vozidla lehká osobní i nákladní - 5 případů  (4,1 %)
 • nebezpečné látky a přípravky výbušné, reaktivní - 6 případů  (4,9 %)
 • břemena (materiály, předměty přemísťované/manipulované) - 5 případů  (4,1 %)
 • fyzikální jevy a přírodní živly - 14 případů (11,4 %)

5.4 Příčiny úrazů

V této části jsou uvedeny příčiny smrtelných pracovních úrazů, které byly rozhodující pro vznik úrazu. V tabulce č. 5.4 jsou uvedeny počty závad BOZP (celkem 148) u jednotlivých událostí (104), které vedly ke 123 smrtelným pracovním úrazům v roce 2018. V tabulce č. 5.4.1 je pak uvedena časová řada (2009–2018) vybraných nejfrekventovanějších závad BOZP.

Tabulka č. 5.4 Závady BOZP u událostí vedoucích ke smrtelným pracovním úrazům ČR v roce 2018

počet událostí počet závad BOZP v události CELKEM
84 1 84
8 2 16
4 3 12
5 4 20
2 5 10
1 6 6
104   148

Vybrané závady BOZP v roce 2018:

Chyby na straně organizace (zaměstnavatel, jiná firma):

 • Nesprávná organizace práce, neinformovanost mezi zaměstnavateli - 20 případů
 • Nezpracovaný pracovní postup, nevyhledaná všechna rizika - 16 případů
 • Neprovedené školení zaměstnance, chybějící lékařská prohlídka - 10 případů
 • Jiné chyby na straně organizace - 8 případů

Chyby na straně zraněného pracovníka:

 • Používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce, vč. jednání bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání v ohroženém prostoru - 30 případů
 • Nedostatky osobních předpokladů k řádnému výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti, okamžité psychofyziologické stavy) a riziko práce -  25 případů
 • Nepoužívání (nesprávné používání) předepsaných a přidělených OOPP - 3 případy

Ohrožení jinými osobami:

Používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce, vč. jednání bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání v ohroženém prostoru - 8 případů

5.5 Způsoby a druhy zranění, indispozice, pracovní neschopnost

V grafu 5.5 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů podle způsobu zranění v roce 2018. Způsob zranění má vazbu na skupiny nehod (tabulka č. 5.1.1). Časová řada (2009–2018) je pak uvedena v tabulkách č. 10 a 11. Naprostá většina (105, tj. 85 %) jich byla způsobena mechanickým působením:

 • horizontální pohyb a střet s překážkou (převážně doprav. nehody) 27 případů,
 • vertikální pohyb a střet s překážkou (pády):

  • předmětu na osobu - 28 případů,
  • osoby na předmět - 12 případů,
 • kontakt se strojem (stisknutí, rozdrcení):

  • mobilním (např. motorové vozidlo) - 9 případů,
  • stacionárním (lis, míchačka apod.) - 6 případů,
 • kontakt s jiným zdrojem úrazu - 41 případů.

U 123 smrtelných pracovních úrazů bylo evidováno 123 zranění, z nichž 105 byla způsobena mechanicky. Byly to tyto druhy zranění:

 • mnohočetná poranění - 69
 • poranění mozku, míchy a vnitřních orgánů - 26
 • rozdrcení, otevřené rány, traumatická amputace - 2
 • zlomeniny, vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů - 1
 • účinky mechanického tlaku - 6
 • druhy zranění nezjištěné (pravděpodobně mechanicky) - 1

Následující přehled přináší podrobnější údaje o druzích zranění (105 ze 123), které bylo možno z dostupných dokumentů zjistit.

Jsou to:

 • zhmoždění, rozdrcení mozku - 6
 • nitrolební poranění, traumatický otok mozku, otřes mozku - 12
 • krvácení (úrazové) do mozku - 1
 • poranění nervů a míchy, poškození míchy a přerušení nervů - 0
 • poranění srdce aj. nitrohrudních, nitrobřišních a pánevních orgánů - 2
 • roztržení, rozdrcení, traumatická ruptura vnitřního orgánu - 0
 • pohmoždění, traumatický hematom vnitřního orgánu - 5
 • rozsáhlá devastace těla - 20
 • poranění mnohočetné, nespecifikované - 47
 • poranění mozku a vnitřních orgánů se zlomeninami kostí - 0
 • zhmoždění, rozdrcení mozku a zlomeniny (klenby, spodiny lebeční) - 0
 • zhmoždění mozku a vnitřních orgánů spolu se zlomeninami kostí - 0
 • zlomeniny s otevřenými ranami nebo rozdrcením - 2
 • zlomenina zavřená - 1
 • zlomenina otevřená - 0
 • zlomenina obratle, porušení míchy - 0
 • rozdrcení - 0
 • otevřená rána - 1
 • rána střelná - 1
 • amputace - 0
 • dušení, udušení (mechanickým ohrožením dýchání) - 6
 • druhy zranění nezjištěné (pravděpodobně mechanicky) - 1
 • druhy zranění nezjištěné (mechanicky při dopravní nehodě) - 0

Druhy zranění způsobené jiným než mechanickým působením (18 ze 123):

Otravy, toxické účinky látek, dušení, tonutí - 6

 • otrava, toxické účinky látek - 5
 • udušení (nedostatkem kyslíku) - 0
 • utonutí - 1

Účinky elektrického proudu, blesku - 5

Popálení, opaření, poleptání, omrzliny, účinky záření, horka - 1

Následky námahy, šok, kolaps, cizí těleso - 6

Indispozice

Zranění zaměstnanci se zranili vlivem indispozice ve 14 případech. Z toho 4 případy byly způsobeny léky a 5 případů bylo zaviněno extrémním věkem zaměstnance. V jednom případě byla zaznamenána mdloba. Dva zaměstnanci byli indisponováni alkoholem. Jednalo se o zavalení ve výkopu (0,8 promile) a pád z lešení z výšky 12 m (1,5 promile). Dva případy byly způsobeny mikrospánkem při dopravní nehodě. Extrémní množství indispozic, které způsobily smrtelný pracovní úraz za posledních 10 let, bylo evidováno v roce 2015, a to celkem 24. Tato časová řada (2009–2018) je uvedena v tabulce č. 10.

Pracovní neschopnost

Ze 123 případů skončilo 107 okamžitým úmrtím zaměstnance. Zbylých 16 případů byly závažné pracovní úrazy, které se postupně změnily ve smrtelné. Maximální doba pracovní neschopnosti byla 178 dnů a celkem u těchto 16 případů bylo evidováno 332 dnů pracovní neschopnosti (tabulka č. 10). V grafu č. 5.6 jsou uvedeny jen ty případy v typech událostí, kde nedošlo k okamžitému úmrtí zaměstnance. Je zde znázorněno množství případů, kde nastalo úmrtí ihned a kde až po pracovní neschopnosti (závažné pracovní úrazy).

Počet závažných pracovních úrazů v letech 2011-2018 dramaticky stoupl, oproti roku 2009 o 32 %. V roce 2018 bylo těchto případů evidováno SÚIP a ČBÚ 1149, z toho se jich 510 (44 %) událo zaměstnancům od 50 let. Tento nárůst počtu případů se zatím nepromítl negativně do počtu smrtelných pracovních úrazů.

Autor článku: 

Komentáře

Dotaz

07.02.2020 - 17:40 Petr Ledvina
Dobrý den, chci se informovat, zda existuje i statistika (analýza) u OSVČ? A dále by mě zajímalo, zda existuje a kde mohu nalézt analýzu vážných pracovních úrazů bez úmrtí. Děkuji moc a přeji hezký den. Petr Ledvina

Odpověď na dotaz

09.02.2020 - 15:16 Milan KOVAŘÍK
Dobrý den, OSVČ tam nejsou, ale mrkněte na odkaz - jsou tam zajímavé informace i na to co, na co se ptáte: http://www.suip.cz/_files/suip-41b01415dfe4860543133aa5a33a124a/zprava-o-pracovni-urazovosti-v-cr-za-rok-2018.pdf

Statistika PÚ

10.02.2020 - 13:40 Kateřina Hrubá
Statistika celkové pracovní úrazovosti je v rubrice Knihovna BOZP/Čítárna/Články/Statistika PÚ.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail