Změny ve správním trestání zákona o inspekci práce a výsledky činnosti SÚIP za leden 2012

Zdroj: 
Pokutu až do výše 10.000.000,- Kč může oblastní inspektorát práce uložit zaměstnavateli, který se zaměstnanci neuzavře pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti písemně. Skutková podstata uvedeného správního deliktu je jednou ze změn v oblasti správního trestání ze zákona o inspekci práce, které vstoupily v platnost se začátkem roku 2012.

Úprava se dotkla také skutkové podstaty postihující neposkytnutí nejnižší úrovně zaručené mzdy. Zaměstnavateli, který neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat alespoň ve výši minimální mzdy, popřípadě nejnižší úrovně zaručené mzdy nebo plat ve stanovené výši, může být uložena pokuta až do výše 2.000.000,- Kč.

Zatímco řady změn v souvislosti s novelizací zákona o inspekci práce, zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti a dalších (např. zákona o Úřadu práce ČR či zákona o chemických látkách) doznala kontrolní činnost orgánů inspekce práce i správní trestání, pracoviště inspekce práce zaznamenala rovněž nárůst počtu podnětů podaných zaměstnanci ke kontrole zaměstnavatelů či počtu zájemců o bezplatné základní poradenství.

S dotazem či potřebou zkonzultovat určitý problém z oblasti pracovněprávních vztahů či z oblasti bezpečnosti práce se v průběhu ledna 2012 na orgány inspekce práce obrátilo celkem 6 497 zájemců o bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Statistika posledního čtvrtletí loňského roku uvádí čísla nižší: v prosinci 4 667, v listopadu 5 996, v říjnu 5 805 zájemců.

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce probíhá dle naplánovaného programu kontrolních akcí na daný rok, v němž se stanoví také úkol provádět kontroly na základě podnětů, které pracovištím Státního úřadu inspekce práce občané podávají na porušování právních předpisů zaměstnavateli. V průběhu měsíce ledna 2012 přijaly orgány inspekce práce celkem 929 podnětů ke kontrole, přičemž 754 z nich se týkalo porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 49 podnětů spadalo do oblasti bezpečnosti práce na pracovištích a 126 se vztahovalo k oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání, která představuje pravomoc nově patřící orgánům inspekce práce od začátku roku 2012.

Podněty, které občané podali v lednu s cílem poukázat na případná porušení předpisů ze strany zaměstnavatelů, nejčastěji směřovaly na úsek pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (398 podnětů), úsek odměňování zaměstnanců (328 podnětů), nelegálního zaměstnávání (126 podnětů), náhrad (118 podnětů) a pracovní doby (73 podnětů).

Inspektoři Státního úřadu inspekce práce provedli v lednu 2012 celkem 973 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení právních předpisů uložily oblastní inspektoráty práce celkem 160 pokut v celkové výši 5.992.000,- Kč.

Na úseku kontroly dodržování právních předpisů týkajících se BOZP představuje 67 uložených pokut celkovou částku 3.179.500,- Kč, na úseku kontroly dodržování pracovněprávních předpisů se jednalo o 99 pokut ve výši 2.757.500,- Kč a na úseku nových kompetencí orgánů inspekce práce, tj. kontroly nelegálního zaměstnávání, již byla uložena jedna pokuta ve výši 55.000,- Kč. (Pozn.: Součet pokut na jednotlivých úsecích nemusí dávat celkový počet pokut, neboť pokuta udělená jednomu zaměstnavateli může postihovat jak porušení předpisů na úseku BOZP, tak na úseku pracovního práva či nelegálního zaměstnávání.)

V lednu 2012 nahlásili zaměstnavatelé v ČR orgánům inspekce práce celkem 3 173 pracovních úrazů. Z tohoto počtu se jednalo celkem o 9 pracovních úrazů s následkem smrti a 94 závažných pracovních úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů. Celkem 54 pracovních úrazů, které se zaevidovaly v uplynulém měsíci lednu, se přihodilo cizím státním příslušníkům. Šlo přitom o pět případů, kdy léčba následků pracovního úrazu cizince trvala déle než 5 dnů. Smrtelný pracovní úraz neutrpěl v lednu 2012 v ČR žádný cizinec.

Co se týče míry pracovní úrazovosti v jednotlivých regionech, v počtu pracovních úrazů vévodí Moravskoslezský kraj (423) následován Středočeským krajem (341), nejméně pracovních úrazů se naopak stalo v Karlovarském kraji (110) a v zahraničí (23).

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů v lednu 2012 byly materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky a prach (782 pracovních úrazů v této kategorii zdrojů). Oblastní inspektoráty práce také zpracovávají vyjádření k vybraným projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. Touto činností orgány inspekce práce zajišťují prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu. V lednu 2012 tak posoudily celkem 171 vybraných projektových staveb.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail