Zhodnocení činnosti ITI Praha za rok 2005 a výhled do r. 2006

Zdroj: 

Institut technické inspekce Praha rekapituluje výkon SOD nad bezpečností vyhrazených technických zařízení a svoje působení jako autorizované osoby v oblasti posuzování shody u vybraných zařízení navrhovaných pro jaderná zařízení. Zmiňovány jsou i mezinárodní vztahy ITI v r. 2005.

Institut technické inspekce Praha (dále jen ITI Praha) je organizací provádějící činnost  na základě zřizovací listiny. V roce 2005 prováděl ITI Praha následující činnosti:

  1. Výkon státního  odborného  dozoru   nad   bezpečností  vyhrazených technických zařízení (zařízení se zvýšenou mírou ohrožení osob a  majetku), s působností, úkoly a oprávněními danými zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Výkon činností v rámci tzv. Jiné činnosti povolené zřizovatelem zaměřené zejména na působení v rozsahu  akreditované činnosti.
  3. Výkon činností jako autorizovaná osoba k činnostem při posuzování shody vybraných zařízení speciálně navrhovaných pro jaderná zařízení ve smyslu ustanovení § 4a a 4b zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení.

Odborná činnost

V roce 2005 plnil institut průběžně stanovené úkoly vyplývající z platné legislativy. Zejména se jednalo o zpracování odborných a závazných stanovisek ve vztahu k vyhrazeným technickým zařízením (VTZ). Dále se jednalo o působení institutu jako akreditované osoby u technických zařízení v rámci tzv. „jiné činnosti“ povolené zřizovatelem a působení autorizované osoby  v oblasti posuzování shody u vybraných zařízení speciálně navrhovaných pro jaderná zařízení. Během roku probíhalo prověřování odborné způsobilosti fyzických osob, kterým v souladu s platnou legislativou skončila platnost osvědčení ke dni 30. 6. 2005. Lze konstatovat, že byl splněn hlavní záměr zajistit předem definovanou úroveň znalostí u uchazečů. Byly použity testy generované pomocí výpočetní techniky. Při použití uvedeného druhu ověření znalostí bylo na základě dosavadních zkušeností zjištěno, že uchazeči nastudovali problematiku otázek a správných odpovědí. Bylo dosaženo jednotné úrovně zvládnutí zadané problematiky. Po nastavení základní úrovně znalostí předpokládáme, že ve spolupráci s odbornou veřejností bude nutné připravit nové okruhy otázek a systém jejich pravidelné aktualizace. Nově byla zahájena tzv. „projektová činnost“, kdy byly zahájeny víceleté projekty z nichž lze jmenovat například ČEZ, Českou rafinérskou a.s. rafinérie Kralupy a Litvínov a například akci SANDVIK Chomutov. Tyto činnosti nově a komplexněji pokrývají rozšířenou oblast zaměřenou na bezpečnost technických zařízení. Novou formou byla navázána spolupráce s širokou technickou veřejností, zejména k tomu přispělo vytvoření „technické rady“ jako poradního orgánu vedení ITI Praha. V roce 2006 bude progresivně rozšířena oblast vzdělávání a spolupráce s revizními techniky.

Počty úkonů provedených  v oblasti  prověření odborné způsobilosti v odborné oblasti v roce 2005:

Tlaková zařízení (prov. odb. způs.) - 1512
Zdvihací zařízení (prov. odb. způs.) - 1314
Elektrická zařízení (prov. odb. způs.) - 4010
Plynová zařízení (prov. odb. způs.) - 2008
Topiči (prov. odb. způs.) - 4860
Montážních pracovníků plyn. zařízení (prov. odb. způs.) - 6206
Prohlídky ve stanovených případech u plynových a tlakových zařízení (odborná činnost) - 331
Oprávnění (odborná činnost) - 3079

Mezinárodní vztahy ITI Praha v roce 2005

Institut technické inspekce Praha byl i v roce 2005 členem organizace CEOC (Confédération Européenne des Organismes de Contrôle technique, d'inspection, de certification et de prévention). CEOC je organizace, která sdružuje 31 nezávislých soukromých, polosoukromých a státních organizací ze 20 zemí Evropy a Japonska s obdobným zaměřením jako ITI Praha. CEOC podporuje porozumění v technických bezpečnostních záležitostech v Evropě a zakládání praktických procedur v oblasti bezpečnostní inspekce.

Významnou akcí v rámci výměny zkušeností bylo setkání odborníků v měsíci listopadu na Slovensku, dále dílčí odborná setkání na pracovní úrovni a 17 zahraničních pracovních cest.


Ing. O. Küchler
Institut techncké inspekce Praha

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail