Zátěž chladem

Zdroj: 

Každý rok přibližně ve stejnou dobu přichází do naší redakce mnoho e-mailů na téma zima na pracovišti. Někteří zaměstnavatelé z důvodu šetření málo topí, jiní své zaměstnance proti chladu dostatečně nechrání. Vzhledem k tomu, že uhodily třeskuté mrazy, je toto téma zvlášť příhodné.

Část 1. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Část 1. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Zaměstnancům, kterým je v práci zima, doporučujeme přečíst si nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (dále jen NV), ve znění pozdějších předpisů, které upravuje zátěž chladem. V současné době se připravuje jeho novela.

Požadovaná teplota na pracovišti je uvedena v příloze č. 1 k tomuto NV, části A, tabulce č. 3 (dále jen tabulka č. 3).

Třída práce M
(W. m-2)
Operativní teplota to (°C)
Výsledná teplota kulového teploměru tg (°C)
Va Rh
(m.s-1)
To min nebo tg min To max nebo tg max
I =80 20 28 0,1 až 0,2
IIa 81 až 105 18 27 0,1 až 0,2
IIb 106 až 130 14 26 0,2 až 0,3
IIIa 131 až 160 10 26 0,2 až 0,3
IIIb 161 až 200 10 26 0,2 až 0,3
IVa 201 až 250 10 26 0,2 až 0,3
IVb 251 až 300 10 26 0,2 až 0,3
V 301 a více 10 26 0,2 až 0,3

to min  a tg min  je platná pro tepelný odpor oděvu 1 clo (clo je jednotka tepelně izolační vlastnosti oděvu a vypočítává se podle ČSN EN ISO 9920),
to max  a tg max je platná pro tepelný odpor oděvu 0,5 clo,
va  je rychlost proudění vzduchu,
Rh je relativní vlhkost.

Z této tabulky je patrné, že například pro třídu práce I (třídy práce jsou popsány v příloze č. 1 k tomuto NV, části A, tabulce č. 1), kam spadají například kancelářské práce, je minimální teplota 20 °C.

Podle § 6 NV zaměstnanec může být vystaven zátěži chladem pouze tehdy, vykonává-li práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní teplota nižší, než je teplota upravená v tabulce č. 3, nebo vykonává-li práci odpovídající energetickému výdeji 106 W . m-2 a vyššímu na venkovním pracovišti (tzn. od třídy IIb), na němž je minimální teplota vzduchu upravená v příloze č. 1 NV, části D (dále jen část D) - následující tabulka.

Proudění vzduchu m.s-1 Aktuální teplota vzduchu (°C)
+4 -1 -7 -12 -16 -23 -29
1,8 +4 -1 -7 -12 -16 -23 -29
2,2 +3 -3 -9 -15 -21 -26 -32
4,5 -2 -9 -15 -23 -30 -36 -43
6,7 -6 -13 -21 -28 -38 -43 -50

Pokud je zaměstnanec nucen z technologických důvodů pracovat při nízkých teplotách, zaměstnavatel ho musí vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) a má nárok na přestávky v ohřívárně. V § 7 odst. 1 NV se stanoví: Jestliže udržovaná operativní nebo výsledná teplota nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne pod 4 °C, musí být zaměstnanec vybaven pracovními rukavicemi chránícími před chladem.

Odst. 2: Pro práci v zátěži chladem se poskytuje pracovní oděv, který musí mít takové tepelně izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu vyjádřených teplotou tělesného jádra (36 až 37 °C), a pracovní obuv chránící před chladem. Jestliže tepelně izolační vlastnosti pracovního oděvu nepostačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek organizmu při práci vykonávané při udržované operativní teplotě nižší, než je minimální teplota upravená v tabulce č. 3, nebo na pracovišti, na němž je operativní teplota 4 °C a nižší, má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně.

Ohřívárna (§ 44 NV) musí být vytápěna nejméně na 22 °C a musí být vybavena sedacím nábytkem, stolem a věšáky na pracovní oděv. Ohřívárnou může být i místnost pro odpočinek podle § 55 odst. 3 NV.

§ 7 odst. 5: Při udržované operativní nebo výsledné teplotě vzduchu nižší, než je minimální teplota upravená v tabulce č. 3, nebo korigované teplotě upravené v části D musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání při teplotě od 13 do 4 °C nepřesáhla 3 hodiny, při teplotě vzduchu od 4 do -10 °C 2 hodiny a při teplotě vzduchu od -10 do -30 °C 75 minut. Bezpečnostní přestávky mezi jednotlivými úseky nepřetržité práce v chladové zátěži musí trvat nejméně 10 minut.

Odst. 7: Vstupy do hal, které se využívají pro práci vykonávanou po dobu delší než 4 hodiny za směnu a během pracovní doby se otevírají přímo do venkovního prostoru, musí být zabezpečeny proti vnikání chladného vzduchu v zimním kalendářním období.

Podle § 8 NV k ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na a) pracovišti, kde musí být udržována operativní nebo výsledná teplota nižší, než je teplota upravená v tabulce č. 3, nebo b) venkovním pracovišti, na němž korigovaná teplota vzduchu je nižší než 4 °C. Poskytuje se teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.

Při nepříznivé klimatické situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací, například na stavbách. Za nepříznivou situaci se považuje teplota prostředí nižší než - 10 °C. Při - 10 °C musí být přerušeny práce ve výškách (Příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.), nebo, při poklesu teploty pod -15 °C, těžba dříví (nařízení vlády č. 28/2002 Sb.).

Z výše uvedeného vyplývá, že povinností zaměstnavatele je udržovat na pracovišti požadovanou teplotu nebo, pokud to z technologických důvodů není možné, chránit zaměstnance před zátěží chladem stanovenými postupy (OOPP, bezpečnostní přestávky v ohřívárně, ochranný nápoj). V případě, že váš zaměstnavatel neplní povinnosti dané právními předpisy a domluva s ním není možná ani přes odborně způsobilou osobu v prevenci rizik nebo odborovou organizaci, můžete se obrátit na krajskou hygienickou stanici místně příslušnou podle sídla firmy. Pokuty mohou být podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, až do 2 mil. Kč.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail