Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP v praxi

Vydáním zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy jsme udělali další krok směřující k důrazu na zajišťování bezpečnosti práce. Toto Téma týdne je věnováno zamyšlení nad tím, jak je tento zákon chápán odbornou veřejností a jak je ho nutno aplikovat v praxi za využití dalších navazujících předpisů.

Úvod

Úvod

Vydáním zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy jsme udělali další krok směřující k důrazu na zajišťování bezpečnosti práce. Tento zákon vyžaduje změnu v myšlení těch, kterých se tato oblast přímo dotkne, to jsou jak zaměstnavatelé, tak osoby, které tyto služby provádějí nebo poskytují. Zavádí zcela nové pojmy a vymezuje požadavky na dotčené osoby. V článku se zamýšlím nad tím, jak je tento zákon chápán odbornou veřejností a jak je ho nutno aplikovat v praxi za využití dalších navazujících předpisů.

Přestože lze chápat vydání tohoto zákona jako podstatnou změnu v této oblasti, musím konstatovat, že v rámci vývoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Československu a dále v České republice jsou základy legislativních požadavků specifikovány již roku 1951, kdy byl vydán zákon 67/1951 Sb. – zákon o bezpečnosti při práci, který řešil otázky bezpečnosti práce. Postupem vývoje v tehdejší společnosti byl v roce 1961 tento předpis zrušen a nahrazen zákonem 65/1961 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Následoval zlomový rok 1965, ve kterém byl tento zákon nahrazen, a to Zákoníkem práce (zákon 65/1965 Sb.), který platil od 1.1.1966 až do 31.12.2006 s celkem 55 změnami.

Loňský rok můžeme považovat za převratný z hlediska změny legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neboť došlo ke změně předpisu, jenž platil s doplňky dlouhých 41 let.

Byl schválen nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. ve znění zákona 585/2006 Sb.); byl přijat parlamentem zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); byl přijat zákon 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který plně nahradil původní zákon z roku 1978. V návaznosti na tyto zákony byly vládou České republiky a ministerstvy vydány prováděcí nařízení a vyhlášky např. nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nebo vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a další. Ve svém příspěvku se chci zaměřit se na aplikaci nového zákona o bezpečnosti práce v praxi.

Autor článku: 

Komentáře

Chybná terminologie a neznalost základních pojmů

22.10.2007 - 13:23 Tomáš Neugebauer
<P>Použít označení "osoba zajišťující úkoly v prevenci rizik" ve vztahu ke kvalifikaci&nbsp;tzv. bezpečnostních techniků &nbsp;je zcela chybné. Správně má být "odborně způsobilá osoba k prevenci rizik". Pojmem osoba zajišťující úkoly v prevenci rizik může být v obecné rovině označen například údržbář, ale i revizní technik atd.</P> <P>Argumentace "provádí pouze výkon v oblasti prevence rizik nebo vykonává i další činnosti jako je školení zaměstnanců, zpracování dokumentace, šetření úrazů..." je opět chybná, neboť vychází z nepochopení významu pojmu "prevence rizik", který zahrnuje i činnosti, jež jsou uvedeny jako další činnosti (školení, zpracování dokumentace atd.).</P> <P>Pojem "bezpečnostní technik" je zastaralý a nevystihuje náplň funkce, která je převážně&nbsp;managerského charakteru, nikoliv technického. Tedy zavedení nové terminologie je nutné považovat též za pokrok.</P> <P>Poznámka: zákon č. 309/2006 Sb. má být novelizován ve velmi krátké době, viz: <A href="http://azylovedomy.bezdomovci.eu/sad.ayrton.cz/storage/File/SAD-dokumenty/aktuality/III-navrh%20zakona.doc">http://azylovedomy.bezdomovci.eu/sad.ayrton.cz/storage/File/SAD-dokumenty/aktuality/III-navrh%20zakona.doc</A>&nbsp;a terminologie se v návrhu naštěstí nemění.</P>

Re: Chybná terminologie a neznalost základních pojmů

22.10.2007 - 16:14 Petr Markl
<P>Proč azylovedomy.bezdomovci.eu ? To je nová internetová adresa Poslanecké sněmovny Parlamentu? Jako fór dobrý... ;-)))</P> <P>PM</P>

Pomozte mi někdo...

22.10.2007 - 16:04 Petr Markl
<P>Přeji všem čtenářům pěkný den.</P> <P>Potřeboval bych pomoci s nalezením odstavce, kde se píše o uplatnění požadavků citovaných nových předpisů v praxi. Moje zkušenost je totiž taková, že většina podniků onu změnu ani nezaznamenala, natož aby ji uváděla do praxe.</P> <P>Požadavky na získání odborné způsobilosti v prevenci rizik (souhlasím s autorem, že bezpečnostní technik byl výstižnější) jsou nastaveny tak, že <STRONG>nezaručují potřebnou úroveň</STRONG> znalostí a dovedností pro výkon těchto služeb ať již zevnitř podniku anebo zvenku. Mám s čím srovnávat.&nbsp;Nejsem si tedy jist, zda zmiňované "nové" předpisy pozitivní změnu přinesou.</P> <P>Rovnice je totiž tak jednoduchá:<BR>Bez náročných požadavků není odpovídající kvalifikace, <BR>bez odpovídající kvalifikace nelze poskytovat služby, které by podniky vyhledávaly i jinak než z donucení,<BR>bez kvalitně poskytovaných služeb je a bude BOZP jen další papírová přítež, navíc podtržená neefektivní povrchní kontrolou.</P> <P>Jako papírovou přítěž to stále mnoho podniků (resp. jejich představitelů) vnímá a "nové" předpisy resp. kontrola jejich dodržování, zdá se, tento stav nijak výrazně nezlepšily.</P> <P>Jsem zvědav, kolik českých "šikulů" dokáže naplnit požadavek nové normy OHSAS 18001:2007, kde se píše o identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a uplatňování opatření k jejich řízení. K vymyšlení účinného opatření&nbsp;(technická jsou na prvním místě, jak všichni víme) je potřeba trochu jiná kvalifikace než dvou, tří týdenní kurz završený zkouškou. &nbsp;Navíc jsou služby BOZP někdy nabízeny tak, že jeden subjekt (mnohdy jediná osoba) paralelně obsluhuje 20, 30 nebo 40 firem a pak se diví, že na skutečné&nbsp;vyhledávání nebezpečí a hodnocení rizik nemá čas a celá BOZP se smrskne na kopírování dokumentace od firmy k firmě&nbsp;a vyšetřování úrazů. Někdy dokonce zapomenou i&nbsp;vyměnit logo a identifikační údaje příslušné organizace, o to je pak výsledný kopírovaný dokument alespoň zábavnější... ;-)</P> <P>Ještě větší tragédií je, že některé certifikační společnosti dokáží takový šlendrián na podnikové úrovni odcertifikovat jako funkční systém řízení BOZP nezávisle na tom, zda se jedná o Bezpečný podnik, OHSAS 18001 nebo jinou normu.</P> <P>Ale to je jen můj osobní dojem. Máte-li jiné zkušenosti, rád si o nich přečtu.</P> <P>Přeji ještě jednou pěkný den</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.riscon.cz">http://www.riscon.cz</A> </P> <P>&nbsp;</P>

Re: Pomozte mi někdo...

22.10.2007 - 23:44 Tomáš Neugebauer
<P>Vážený pane Markle,</P> <P>plně s Vámi souhlasím, že obsah článku je o něčem jiném, než je uvedeno v jeho názvu. Též souhlasím s tím, že jako obvykle se zaspalo s informační kampaní. Lépe řečeno ještě nikdy žádná nebyla.</P> <P>Také s Vámi souhlasím s tvrzením, že "bezpečnostní technik <STRONG>byl</STRONG> výstižnější". Dnes se však jedná o zastaralý termín, který bohužel nebyl včas nahrazen novým a tak stále přežívá (oficiálně zanikl někdy v roce 1994, pokud se nepletu). Charakterizuje direktivní pojetí BOZP a pro současné liberální se vůbec nehodí. Činnost osoby, která má nahradit bezpečnostního technika je vysoce sofistikovaná převážně manažerského charakteru. Technik evokuje převažující činnost charakteru technického.</P> <P>Souhlasím i s tím, že nastavený systém zkoušek nezajišťuje dobrou úroveň odborně způsobilých osob k prevenci rizik. Podle mého osobního názoru je pouze otázkou času, kdy i v BOZP, obdobně jako v PO vznikne více kvalifikačních stupňů. Možná se obnoví označení bezpečnostní technik, jako tomu obdobně bylo v PO. Je přímo katastrofální, že stačí tři roky praxe vrchního, složení zkoušky odborné způsobilosti a dotyčný může vyhledávat a hodnotit rizika při práci, stanovovat OOPP atd.&nbsp;v oblasti pohostinství.</P> <P>K Vašemu názoru, že bez odpovídající kvalifikace nejsou služby, o které by zaměstnavatelé měli zájem bych ještě doplnil bez motivujících podpor. Na mysli mám především současný demotivující systém úrazového pojištění.</P> <P>Plně s Vámi souhlasím, že nové předpisy nic nezlepší. Já bych ještě přitvrdil a uvedl, že některé změny mohou být naopak demotivující. Mám na mysli Z1 ČSN&nbsp;33&nbsp;1610 a ČSN 33&nbsp;1600. Kolik asi podnikatelů z toho mála, kteří zajišťovali revize elektrických spotřebičů je přestane zajišťovat, když se dozví, že je může provádět jen revizní technik? Pochopitelně za svému postavení odpovídající cenu.</P> <P>Nemohu však souhlasit s tím, že úroveň kvalifikace porovnáváte s požadavky normy (dnes již můžeme hovořit o normě)&nbsp;OHSAS 18001:2007. Požadavky kvalifikace jsou zcela logicky nastaveny na nižší úroveň - prevenci rizik. Požadavky normy OHSAS 18001:2007 je nutné, podle mého názoru, chápat jako nadstandardní, neboť vytváří úroveň pro zavedení systému řízení BOZP. Úroveň prevence rizik by měla naopak být minimální úrovní v každé firmě.</P> <P>Navíc vymýšlení opatření by nemělo spadat do oblasti znalostí odborně způsobilé osoby k prevenci rizik. To by vždy mělo být kolektivní záležitostí. Tato osoba by měla být schopna navrhnout opatření, avšak jeho určení může vždy stanovit pouze zaměstnavatel. Detaily provedení pouze odborník na příslušnou oblast. Za BOZP je odpovědný zaměstnavatel, tedy jen ten má pravomoc rozhodnout jakým způsobem, včetně žádným, bude zjištěný nedostatek odstraněn. Při kontrole OZO kontroluje naplnění požadavku legislativy nebo stanoveného opatření zaměstnavatelem, nikoliv způsob provedení, kterým bylo dosaženo naplnění. Pravda je, že to neplatí doslovně, neboť musí posoudit, zda nedošlo k transferu rizika. To by však měla posoudit již v rámci stanovení opatření zaměstnavatelem.</P> <P>Kopírování dokumentů pro různé firmy je velmi neblahý a poměrně rozšířený nešvar. Avšak domnívám se, že s tím číslem 40 jste to trochu přehnal. Nebo ne?</P> <P>Na závěr jeden poznatek od jednoho inspektora. Jistě se nejedná o výjimku. Při kontrole v cukrárně mu byla předložena dokumentace vyhledání a vyhodnocení rizik. Obsahovala práce ve výškách, na jeřábu... Co dodat? Že majitelce jej za příslušný finanční obnos poskytla firma poskytující služby v oblasti BOZP.</P>

Re: Pomozte mi někdo...

23.10.2007 - 10:11 Petr Markl
<P>Vážený pane kolego,</P> <P>Domnívám se, že prevence rizik je jen jedna, a buď je prováděna pořádně a zodpovědně anebo není. Zda-li se tak děje "jen" pod dikcí ZP nebo prostřednictvím OHSAS či jiného podobného dokumentu, je jedno. Přírodní zákony jsou pořád tytéž.</P> <P>Měl jsem na mysli například opatření typu: tam a tam udělejte s větráním to a to tak nebo jinak abychom snížili koncentraci škodlivin&nbsp;na úroveň,&nbsp;že z kategorie 3 uděláme kategorii 1 a podobně. K tomu musíte umět trochu počítat - což&nbsp;se bohužel v žádném kurzu odborné způsobilosti v prevenci rizik nevyučuje.&nbsp;Také jsem psal o "vymyšlení" opatření, nikoliv o jeho uplatnění. To závisí na rozhodnutí odpovědných.</P> <P>Jinak ta čtyřicítka není nijak přehnaná. Stačí si chvilku zagooglovat a uvidíte sám.</P> <P>Přeji hezký den</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.riscon.cz">http://www.riscon.cz</A></P> <P>&nbsp;</P>

Re: Pomozte mi někdo...

23.10.2007 - 13:32 Tomáš Neugebauer
<P>Máte pravdu, že prevence rizik je jen jedna, avšak má různé úrovně. Jednotlivé normativy požadují dodržení různé úrovně prevence rizik. Například pro naplnění požadavku ZP není nutné, aby protokol o vyhodnocení rizik obsahoval uvedení, případně popis metody použité pro hodnocení (i když obecně vzato by tam mělo být). Pro naplnění OHSAS to je potřeba. Neznamená však, že v případě není-li v protokolu vyhodnocení rizik u firmy, jež nemá OHSAS popsána metoda vyhodnocení, že je hodnocení provedeno nezodpovědně. Prevence rizik není o přírodních zákonech, ale o managementu. Úroveň prevence rizik může být maximálně na takové výši na jaké ve firmě je systém řízení! Nikdy ne na vyšší, i kdyby OZZ byl maximálně kvalifikovaný.</P> <P>Uvedený typ opatření není možné, aby navrhovala odborně způsobilá osoba k prevenci rizik. Za prvé to není v její kompetenci - může pouze navrhnout tam a tam by bylo vhodné udělat to a to... (i pro to jsou však nezbytné mnohé znalosti a zkušenosti) navíc nikdy nemůže mít potřebné znalosti pro takovýto způsob jednání (maximálně v určité poměrně úzce vymezené oblasti, ať oborově či jinak). Uváděné opatření musí být výsledkem kolektivní práce odborně způsobilé osoby k prevenci rizik s vedoucím pracoviště, technologem, energetikem atd. (případně i s vývojovým střediskem - mohu doložit vlastní zkušeností).&nbsp;Tedy OZZ nemá opatření vymýšlet, ale koordinovat vyváření jeho návrhu. Jedná se o managerskou práci, nikoliv technickou. Teprve až na tuto fázi navazuje uplatnění návrhu opatření v praxi.</P>

Re: Pomozte mi někdo...

23.10.2007 - 14:56 Petr Markl
<P>Vážený pane kolego,</P> <P>nechci se dohadovat. Času nemám zas až tak moc. Ale ten management bych až tak zas nepřeceňoval. Mám pro Vás ale jeden nápad na zpestření. Udělejte si odpoledne volno, zajděte do nejbližší videopůjčovny a za cca 30 Kč si půjčte film Skandální odhalení s Michaelem Douglasem a Demi Mooreovou v hlavních rolích. Zjistíte, jak může dopadnou management, který nemá vlastní technické znalosti a do jisté míry odpuzuje spolupráci těch, kteří je mají. Je to poučné...</P> <P>Přeji všem čtenářům pěkný den</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.riscon.cz">http://www.riscon.cz</A><BR></P>

Re: Pomozte mi někdo...

23.10.2007 - 15:15 Tomáš Neugebauer
Nepochopil jste o čem píši. Nepíši o tom managementu, ale o manažerských schopnostech odborně způsobilé osoby k prevenci rizik. Takže váš nápad je zdele "mimo mísu".&nbsp;Já, narozdíl od vás, prosazuji spolupráci s technicky zdatnými odborníky. Vy požadujete, aby technicky zdatná byla odborně způsobilá osoba k prevenci rizik. To je nejen chybné, ale v praxi i neproveditelné. Odborně způsobilá osoba k prevenci rizik musí být především manager, nikoliv technik. To je základ, na kterém vše stojí i padá, resp. u nás padá, neboť přežívá technické pojetí BOZP.

Re: Pomozte mi někdo...

23.10.2007 - 15:31 Petr Markl
<P>Vážený pane kolego,</P> <P>s Vaším tvrzením zásadně nesouhlasím. Proveditelnost v praxi jsem si ověřil sám na sobě v bezpočtu případů. A odezva z řad našich klientů to potvrzuje. Aplikovat manažerské poučky na něco, o čem nevím jak funguje (alespoň principiálně), je jako z té reklamy na kávu Jihlavanku: "Nešel by ten proces pražení trochu urychlit?!?"....</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.riscon.cz">http://www.riscon.cz</A><BR></P>

Re: Pomozte mi někdo...

23.10.2007 - 15:58 Tomáš Neugebauer
<P>Problém je v tom, že vy stále myslíte na technické úrovni. Manažerské poučky se neaplikují na něco, ty se uplatnují v práci. Já zase zásadně nesouhlasím s vaším tvrzením. </P> <P>Z vlastní praxe vím, že to co tvrdíte lze uplatnit jen v omezeném rozsahu! </P> <P>Jak by jste stanovil opatření ve farmaceutické výrobě bez spolupráce s odborníky pouze sám jako odborně způsobilá osoba k prevenci rizik. Prostředí s nebezpečím výbuchu. Téměř uzavřená technologická linka ke zpracování suroviny obsahující vysoké procento ethanolu. Jaké navrhnete opatření směřující k zamezení vzniku výbušného prostředí bez spolupráce s technologem, výrobním technikem a vedoucím pracoviště? OZO nemůže být renesanční umělec, ale musí být schopen vytvářet prostředí pro možnost řešení. Navíc v tomto případě je technologie výroby obchodním tajemstvím, tedy OZO nepřístupná. A pokud OZO není chemik, tak by mu to moc nepomohlo.</P> <P>Funkcí OZO v tomto případě je vytvořit a řídit tým ke stanovení návrhu opatření a vznikající návrh hodnotit z pohledu dosažení stanoveného cíle z hlediska BOZP. Tedy uplatnit své managerské schopnosti, nikoliv technické.</P>

Re: Pomozte mi někdo...

23.10.2007 - 16:46 Petr Markl
<P>Vážený pane kolego,</P> <P>právě vzhledem k tomu, že si průběžně technické znalosti doplňuji, bych si s ethanolem ve výrobní lince z pohledu protivýbuchové prevence a požární prevence asi dokázal poradit (zvláště pak, pokud ho trochu zbyde... ;-))) ) - pokud tedy mi bude někdo ochoten sdělit technická data s výrobou související, což může být v případě výrobního tajemství problém. To je pravda, i když už se mi stalo, že mi jeden technolog při pídění se po vlastnostech výrobních složek z nedostatku času vytiskl recept!!!&nbsp;Fyzikálně-chemické charakteristiky ethanolu&nbsp;si seženu sám, jsou totiž díky přírodním zákonům stejné&nbsp;bez ohledu na to, ve které zemi se nacházíte a jaký právní předpis v preveci rizik zrovna platí.&nbsp;A navíc to není nikterak exotická látka.</P> <P>Ale přeci jen raději zůstanu u technického pojetí BOZP. Líbí se mi to a můžu tak být mnoha lidem od managementu po posledního dělníka z praktického hlediska užitečný.</P> <P>Přeji všem pěkný den a slibuji, že už vám dám se psaním pokoj</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.riscon.cz">http://www.riscon.cz</A><BR></P>

Re: Pomozte mi někdo...

23.10.2007 - 20:04 Tomáš Neugebauer
<P>I já slibuji, že už dám se psaním pokoj. Jen jedna maličkost. Právě jste se chytil, neboť v uvedeném případě vůbec nejde o problém ethanolu. Problém tkví v technologii (tu v této republice znají pouze dva lidé). Takže jste potvrdil to co já tvrdím od začátku. OZO nemůže být vševědoucí, i když si průběžně doplňuje technické znalosti.</P> <P>Je dobře, že zůstáváte u technického pojetí BOZP. I těchto OZO je zapotřebí. Nesmí se však tato oblast považovat za základ BOZP, tedy nutno podmínku pro kvalifikaci OZO.</P>

dotaz

23.10.2007 - 00:04 Anonym
<P>Dobrý večer,</P> <P>mohl byste ,prosím, blíže vysvětlit, co rozumíte ve Vašem příspěvku pod "Z1 ČSN&nbsp;33&nbsp;1610 a ČSN 33&nbsp;1600" ?</P> <P>Děkuji.</P>

Re: dotaz

23.10.2007 - 10:06 Tomáš Neugebauer
<P>Měl jsem na mysli Opravu 1 ČSN&nbsp;33&nbsp;1600:1994 a Opravu 1 ČSN 33&nbsp;1610:2005. Použil jsem staré značení Z1 (změna). Tyto opravy umožňují výklad, že revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů během používání mohou provádět pouze revizní technici elektrických zařízení.</P> <P>Informace k tomuto tématu můžete získat i v této diskusi:</P> <P><A href="http://www.bozpinfo.cz/rozbal_diskusi.html?diskuse=zarizeni_elektricka_revize_vub&amp;vsechny_r=0&amp;c_clanku=5391376">http://www.bozpinfo.cz/rozbal_diskusi.html?diskuse=zarizeni_elektricka_revize_vub&amp;vsechny_r=0&amp;c_clanku=5391376</A></P>

pozte mi někdo

24.10.2007 - 16:33 Karel Štork
<P>Vážení pánové, já chápu, že názorový střet je nutný, nikoliv však samoúčelný. Znám osobně pana Markla, ale Vás pane Neugebauer nikoliv. Přesto si vážím Vašich názozů a publikací, které se objevují na bozpinfo. Myslím, že cílem diskuzního fóra by měli být vedeny jak dosáhnout toho co všichni chceme - tedy vlastní BOZP bez ohledu zda někdo vyznává hodnocení rizik v souladu s tou či onou metodou, protože podstatné je dojít ke správnému výsledku - zdraví a bezpečnost. Bohužel ten hlavní viník nejsou ani zaměstnavatelé ani osoby odborně způsobilé ani zaměstnanci, ale stát a jeho úředníci zejména MPSV, kteří své práci až malé vyjímky vůbec nerozumí, nikdy nebyli v terénu a jsou to většinou právníci ( o těch víme&nbsp; strašnou pravdu, že i malý problém dovedou zkomolit tak, že mají sami problém svému jednání porozumět. Není tedy se co divit předkládaným předpisům neboť odpovědný úředník-ce prohlásí, že ji Směrnice EU nazajímajía že kromě jejich pokynů se nic nesmí. </P> <P>Je tedy úplně jedno jaké máme problémy nebo zda předpisy jsou nebo nejsou dobré. Pořád platí komunitární právo tzn., že evropské předpisy mají přednost. Praxe a znalost v oblasti BOZP není o tom jaké jsou zkoušky nebo příprava, ale o tom zda chci svou práci dělat dobře nebo ne a k tomu potřebuji neustále studium a praktické zkušenosti a protože se všechno neustále mění nikdy nebudu dost moudrý, abych mohl říci mám hotovo.&nbsp; Proto musím souhlasit se všemi vašimi názory, protože jsou všechny pravdivé a potřebné. Bohužel celá koncepce státu v oblasti BOZP nám práci neulehčuje, ale spíše komplikuje a proto se myslím, že diskuze k předpisům nebo ke znalostem BT nebo OOZ je pro poučná, ale pokud tato diskuze neproběhne na nejvyšších úrovních bude to spíše o našem zklamání než o účinnosti jednotlivých předpisů a odpovědnosti zaměstnavatelů nebo rádoby firem v oblasti BOZP.&nbsp; Pojďme raději hovořit co uděláme s úředníky a těmi kdo mají povinnost vadávat předpisy, které neboudou pro srandu králikům. Např. NV č. 378 kde řidič MV musí dbát,aby zaměstnanec nemohl použít MV, ale ostatním osobám je to dovoleno v souladu s platným čl. 2 Listiny lidských práv a svobod. Myslím, že vy sami byste mohli prezentovat mnoho dalších ustanovení. Přeji hezký den vždy s úsměvem.</P>

koordinátor

24.10.2007 - 20:38 Vladimír Burda
Jak už to bývá, ne vždy je výklad zákona jednotný. Nemohu souhlasit s tím, že koordinátora může vykonávat každý bývalý "bezpečnostní technik" z dřívějška. Koordinátor před 1.1. 2007 neexistoval, tedy neexistovala pro něj ani žádná způsobilost podle dosavadních předpisů a tedy nemá na základě přechodného ustanovení co platit 5 let. Na koordinátory se tedy přechodné ustanovení nevztahuje a může ho vykonávat pouze osoba splňující požadavky zákona č. 309/2006 Sb.

Re: koordinátor

24.10.2007 - 20:57 Tomáš Neugebauer
<P>K zjištění, že se jedná o zcela chýbný výklad stačí nahlédnout do zákona č. 309/2006&nbsp;Sb.</P> <P>Kdo je ze zákona považován za koordinátora je uvedeno v §&nbsp;14 odst. 2. - "fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§&nbsp;10)". Paragraf 10 stanovuje požadavky odborné způsobilosti bez ohledu na to, zda se jedná o odborně způsobilou osobu k prevenci rizik nebo koordinátora BOZP na staveništi (požadavky na odbornou způsobilost jsou v zákoně naprosto stejné).&nbsp;V §&nbsp;22 je stanoveno, že odborná způsobilost (bez ohledu zda na OZO nebo koordinátora) získaná podle dosavadních právních předpisů se považuje za splněnou nejdéle po dobu pěti let. Tedy každá odborně způsobilá osoba k prevenci rizik, která si troufne na funkci koordinátora ji může zcela legálně vykonávat. V případě chybného výkonu této funkce se však vystavuje nebezpečí finančního postihu od OIP.</P> <P>Navrhovaná novela zákona č. 309/2006 Sb. pravdivost zde mnou uvedených údajů ještě podtrhne, neboť by mělo dojít k úpravě přechodného období právě u koordinátorů na pouhé tři roky.</P>

koordinátor

24.10.2007 - 22:08 Vladimír Burda
V § 22 odst. 2 z 309/06 Sb. se píše o zvláštní odborné způsobilosti získané podle dosavadních právních předpisů, nikoliv o odborné způsobilosti uvedené v § 10 tohoto zákona. Otázka proto zní: jaká byla do konce roku 2006 odborná způsobilost pro funkci koordinátora podle dosavadních právních předpisů? Odpověď - žádná, protože koordinátoři neexistovali. Co tedy má platit pět let podle dosavadních právních předpisů? Když žádná odborná způsobilost nebyla, nemá co platit. Nemíchejte hrušky s jablkama. Nemůžete míchat odbornou způsobilost podle dosavadních právních předpisů, na kterou se přechodné ustanovení vztahuje, s tou odbornou způsobilostí, co je uvedena v § 10 zákona.

Re: koordinátor

24.10.2007 - 23:16 Tomáš Neugebauer
<P>Vemte si znění zákona č. 309/2006&nbsp;Sb. a podívejte se přesně na znění jednotlivých papagrafů. Zjistíte, že se mýlíte.</P> <P>1. v §&nbsp;22 odst. 2 se hovoří o zvláštní odborné způsobilosti, ale <STRONG>též i o odborné způsobilosti,</STRONG> tedy o obou, tzn. i o té&nbsp;definované v §&nbsp;10. </P> <P>2. přechodné období, jak uvádí §&nbsp;22 odst. 2 se týká odborné způsobilosti, nikoliv odborně způsobilé osoby nebo koordinátora (to je zásadní rozdíl - !)</P> <P>3. odborná způsobilost uvedená v §&nbsp;10 se týká nejen odborně způsobilé osoby k prevenci rizik, ale též i koordinátora BOZP na staveništi (vyplývá to z ustanovení §&nbsp;14 odst. 2, kde je přímo uveden §&nbsp;10 - !)</P> <P>Tedy není rozhodující, zda před účinností zákona byla stanovena kvalifikace na koordinátora či nikoliv, ale že bylo možné získat&nbsp;v té době stanovenou&nbsp;odbornou způsobilost.&nbsp;Ta byla stanovena v §&nbsp;132b zákona č. 65/1965&nbsp;Sb. Ten kdo ji získal, splňuje po dobu pěti let odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006&nbsp;Sb. §&nbsp;10. Koordinátor k výkonu své činnosti musí splňovat způsobilost podle §&nbsp;10. Tedy ten, kdo splnil odbornou způsobilost před 31. 12. 2006, splňuje po dobu pěti let odbornou způsobilost i pro výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi.</P> <P>Pro vyjasnění: od 31. 12. 2006 byly stanoveny požadavky na odbornou způsobilost; po 1. 1. 2007 byly stanoveny nové požadavky na odbornou způsobilost, navíc bylo stanoveno, že tuto odbornou způsobilost musí mít odborně způsobilá osoba k prevenci rizik a též i koordinátor BOZP na staveništi. Oba musí mít stejnou odbornou způsobilost, a to tu uvedenou v § 10 zákona č. 309/2006&nbsp;Sb. Proto pro oba platí shodně ustanovení uvedené v §&nbsp;22 odst. 2 zmíněného zákona. To, že je stanoven rozdílný obsah zkoušky z odborné způsobilosti&nbsp;na tom nic nemění. <STRONG>Z právního hlediska mají oba stejnou odbornou způsobilost,</STRONG> ale rozdílnou působnost. Ta však opět nic nemění na významu §&nbsp;22 odst. 2.</P> <P>Takže nemíchám jabka s hruškama, ale používám právní vazby mezi jednotlivými paragrafy. Zákon mám vedle klávesnice. I vy by jste tak měl postupovat. Pak by jste neuváděl, že "v §&nbsp;22 odst. 2 z&nbsp;309/06 Sb. se píše o zvláštní odborné způsobilosti získané podle dosavadních právních předpisů, nikoliv o odborné způsobilosti uvedené v § 10 tohoto zákona".&nbsp;Kdyby tato věta byla pravdou, 1. 1. 2007 by v této zemi nebyla jediná odborně způsobilá osoba k prevenci rizik.&nbsp;Zvláštní odborná způsobilost je řešena v §&nbsp;11 a týká se elektrikářů, revizních techníků atd., kterým jejich zvláštní odborná způsobilost platí též nejdéle do 31. 12. 2011. Do té doby musí získat novou podle nových, dosud nestanovených, požadavků.</P> <P>Shrnuto: přechodné období se netýká OZO nebo koordinátora, ale definované odborné způsobilosti, a ta je pro obě funkce stejná - viz §&nbsp;10.&nbsp;Po dobu pěti let (zatím)&nbsp;jí lze nahradit získáním odborné způsobilosti podle platných předpisů před 1. 1. 2007. Z toho vyplývá, že ji lze nahradi pro výkon obou činností. Po ukončení tohoto přechodného období OZO nebude moci vykonávat činnost koordinátora a koordinátor činnost OZO, pokud bude mít pověření jen pro jednu činnost (doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti).</P>

koordinátor

25.10.2007 - 13:03 Karel Štork
&nbsp;Velmi nerad někomu oponuji neboť vyznávám právo na jakýkoliv názor, ale pravdu má pan Neugebauer. J e to stejné jako byste prohlásil, že před vznikem československa neexistovali češi neboť neměli svou republiku. To není otázka co bylo nebo nebylo, ale otázka co platí a to je zákonč. 309/2006 Sb. jako celek a když mám řadu výhrad např. co je to potřebná znalost a jak se měří nebo čím se prokazuje jestli podle Listiny lidských práv a svobod čl. 2 stačí když řeknu mám, neboť zákon nic nevyžaduje a proto podle této listiny platí, že můžu jenom prohlásit - ano mám potřebné znalosti. Myslím, ýe zákonodárce by se občas měl zamyslet co vlastně stanoví, protože platí, že i špatný zákon platí. Kolegové by asi našli i jiné ptákoviny, ale to až jindy.

Zajisté podnětná debata...

25.10.2007 - 19:49 safetyadviser
...která velmi prospěje úrovni bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

koordinátor

26.10.2007 - 18:59 Vladimír Burda
Vaše vazba mezi předpisy je jistě správná, má ale jeden háček. Pokud jsem uvedl v minulém příspěvku pouze zvláštní odbornou způsobilost, byla to moje chyba, protože jsem nevypsal celý text § 22 odst. 2. Víme, co v tom ustanovení je a proto není potřeba ho vypisovat. Máte pravdu, že přechodné ustanovení nerozlišuje obě odborné způsobilosti. Problém je ve vazbě na dříve platný § 132b ZP, protože toto ustanovení jasně definuje odbornou způsobilost v prevenci rizik, nikoliv koordinátora. Žádný zákon odbornou způsobilost koordinátora nestanovil, proto ji ani nemohl nikdo získat podle dosavadních právních předpisů, které má § 22 odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb. na mysli. To je důvod, proč tvrdím, že přechodné ustanovení nepamatovalo na koordinátory. Proto také změna zák. č. 309 v tom, že bude stanoveno toto přechodné období na 3 roky (u prevence rizik je 5 let). Pokud by mohl koordinátora dělat každý, kdo má 18 let, protože bližší podmínky ZP pro odbornou způsobilost neznal (neuvádí konkrétní praxi a vzdělání), nebylo by potřeba žádné změny zákona. Takže není odborná způsobilost jako odborná způsobilost, byť je to dnes v jednom §. S pozdravem, Vladimír Burda

Re: koordinátor

26.10.2007 - 20:11 Tomáš Neugebauer
Nemá cenu to stále rozebírat. To co tvrdíte je chybný výklad, neboť vůbec nejde o koordinátora, ale pouze jen o odbornou způsobilost.

koordinátor

28.10.2007 - 00:40 Vladimír Burda
Máte pravdu, asi jeden druhého nepřesvědčíme a proč také? Fakt je, že není odborná způsobilost jako odborná způsobilost, pokud se řídíte svým výkladem můžete být v budoucnu nemile překvapen. S pozdravem Vladimír Burda

Re: koordinátor

28.10.2007 - 14:30 Tomáš Neugebauer
<P>Přesvědčit mne můžete argumenty, nikoliv spekulacemi (ještě k tomu chybnými).&nbsp;Nechápete základ problému. Odborná způsobilost pro osobu odborně způsobilou k prevenci rizik a pro koordinátora BOZP na staveništi je zákonem č. 309/2006&nbsp;Sb. stanovena stejná, a to ta jež je uvedena v&nbsp;§&nbsp;10. Tedy ustanovení zákona č. 309/2006&nbsp;Sb. &nbsp;týkající se odborné způsobilosti mají stejný dopad na OZO jako na koordinátora. Zákon stanovuje pouze jednu (!), nikoliv dvě odborné způsobilosti, jak vy zde zcela chybně interpretujete.</P> <P>O&nbsp;chybnosti vašeho názoru vypovídá nejen článek, ke kterému je vedena tato diskuse, ale i příspěvek p. Štorka v této diskusi a především praxe. Ale též i citát ze&nbsp;stanoviska, pod kterým jako autoři jsou uvedeni K. Škréta a E. Dandová&nbsp;: "Je proto třeba asi vycházet z toho, ze koordinátor BOZP je též ve své podstatě osoba odborně zpusobilá v prevenci rizik a pokud dotyčná osoba získala kvalifikaci odborně zpusobilé osoby v prevenci rizik (byť&nbsp;ne výslovně jako koordinátor) za platnosti starých předpisu, muže tuto činnost dále vykonávat." Co dodat?</P> <P>Navíc stále zcela chybně používáte výraz "výklad". Já ani vy&nbsp;neprovádíme výklad zákona (ani JUDr. Dandová atd.). K tomu nejsme oprávněny. Výklad obecně závazných právních předpisů může provádět pouze soud. Nikdo jiný.</P>

Re: koordinátor

29.10.2007 - 18:18 Zdeněk Cais
<P>Vážený pane Neugebauere,</P> <P>jsme jenom lidé a každý z nás se někdy dopustí omylu. Moudrý je ale ten, kdo nejen dokáže svůj omyl uznat, ale hlavně jej tvrdošíjně nerozšiřuje mezi veřejností, jak to pohříchu činíte Vy.&nbsp;Právě tato tvrdošíjnost mne přiměla k této reakci.</P> <P>Tak tedy, není rozhodně pravdou a nemá oporu v zákoně tvrzení, že odborná způsobilost osoby zajišťující úkoly v prevenci rizik (§ 9 zákona č. 309/2006 Sb.) je stejná jako odborná způsobilost koordinátora BOZP na staveništi (§ 14 tamtéž). Ve Vámi často citovaném § 10 tohoto zákona není popsána jedna (jediná) odborná způsobilost, nýbrž předpoklady odborné způsobilosti. Pozornost&nbsp;prosím věnujte zejména předpokladu ad c), kterým je "doklad o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti (§ 20)". Co je obsahem této zkoušky, stanoví v souladu se zmocněním podle § 21 písm. b) bod 6 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., a to ve svých přílohách - v příl. č. 1 pro úkoly v prevenci rizik a v příl. č. 2 pro činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Tyto přílohy rozhodně totožné nejsou, tudíž ani zkoušky podle nich vykonávané a odborné způsobilosti na základě jejich úspěšného vykonání získané nemohou být totožné.</P> <P>Přechodné ustanovení § 22 odst. 2 zákona - bohužel - nelze pro koordinátora BOZP na staveništi použít, neboť, jak v této diskusi již správně zaznělo, tuto odbornou způsobilost nebylo lze podle dosavadních právních předpisů získat. Z toho též plyne potřeba novelizace tohoto ustanovení.</P> <P>Představu, že koordinátora BOZP na staveništi může vykonávat každý, kdo dosud plnil úkoly v prevenci rizik, lze s dovolením&nbsp;přirovnat k představě, že držitel řidičského oprávnění skupiny B by byl bez dalšího považován za odborně způsobilého řídit tramvaj (vždyť přece pravidla silničního provozu jsou jen jedna a platí pro oba!).</P> <P>Omlouvám se za poněkud emotivní tón, tentokrát jsem si ale v zájmu věci nemohl pomoci.</P> <P>Ing. Zdeněk Cais</P>

Re: koordinátor

29.10.2007 - 21:24 Tomáš Neugebauer
<P>Vážený pane Caisi,</P> <P>cituji z Vašeho příspěvku: "Právě tato tvrdošíjnost mne přiměla k této reakci". Děkuji za Vaši reakci. Myslím, že má&nbsp;tvrdošíjnost a jí vyvolaná Vaše reakce přinesla své plody a zdánlivě jalová diskuse měla smysl. </P> <P>Od vydání zákona č. 309/2006&nbsp;Sb. se všude uvádí, že podle přechodného ustanovení zákona funkci koordinátora může vykonávat osoba s odbornou způsobilostí získanou podle předpisů platných do 31. 12. 2006. Uvedla to i JUDr. Dandová: "Upozorňuji, že podle přechodného ustanovení zákona platí..., ...to znamená, že ještě do 31. 12. 2011 bude platit odborná způsobilost osobám, které ji získaly podle dnes platného zákoníku práce č. 65/1965 Sb. Pokud dotyčný vykonává tuto funkci ve stavebnictví, může vykonávat funkci koordinátora." Jak vyznělo z článku bylo tato možnost&nbsp;uvedena i na odborné&nbsp;konferenci konané v květnu letošního roku, potvrzeno to bylo i&nbsp;dalším diskutujícím (p. Štork)&nbsp;atd. Je to obecně chápaný fakt (opravdu jej nerozšiřuji já). </P> <P>V diskusi pan Burda neuvedl žádný argument, který by potvrzoval pravdivost jeho slov s takovou silou, že by mne přesvědčil. Proto jsem neustále trval na&nbsp;svém (což bylo správné, neboť to vyvolano Vaši reakci). Vy jste upozornil na to podstatné, a to na rozdíl odborná způsobilost (§&nbsp;9)&nbsp;a&nbsp; předpoklad odborné způsobilosti (§&nbsp;10). Základ je ve slově "předpoklad". Nejde až tak&nbsp;o různé požadavky při zkoušce, to je sekundární, ale o fakt slůvka předpoklad (odborné způsobilosti pro...).</P> <P>Domnívám se, že by mělo být publikováno oficiální stanovisko k uplatnění §&nbsp;22, odst. 2&nbsp;v praxi. Neboť mnohým uplatnění tohoto odstavce v praxi není jasné. Jak vyplývá z výše uvedeného, ani (alespoň některým)&nbsp;právníkům to není jasné. Neboť, pokud to chápu správně, tak ani tzv. bezpečák ze stavebnictví nemůže v současné době, pokud nemá odbornou způsobilost podle §&nbsp;10 vykonávat činnost koordinátora.</P> <P>Pod tíhou Vašich argumentů musím uznat, že jsem se mýlil a nechal jsem se svést logikou věci a podle ni si "upravil" znění §&nbsp;10. Jak tvrdošíjně jsem šířil názor, že tzv. bezpečák může vykonávat funkci koordinátora, budu nyní šířit opak, neboť jste mne, na rozdíl od p. Burdy, svými argumenty přesvědčil. Veřte tomu, že bude koho přesvědčovat.</P>

Re: koordinátor

28.10.2007 - 15:11 Tomáš Neugebauer
<P>Ještě jeden odkaz na stanovisko p. JUDr. Dandové k uvedenému problému. I když v něm, podle mého názoru neoprávněně, váže možnost výkonu funkce koordinátora na praxi ve stavebnictví, potvrzuje, že tuto funkci může provadět každý, kdo splnil odbornou způsobilost stanovenou před 31. 12. 2006:</P> <P><A href="http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_stavebnictvi/databaze_koordinatoru061213.html">http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_stavebnictvi/databaze_koordinatoru061213.html</A></P> <P>Předložil jsem vám, kromě svého tvrzení i souhlasná stanoviska dalších lidí. Vy jste neuvedl nikoho dalšího, kdo by tvrdil totéž co vy. Vaše konstrukce postrádá jakýkoliv oprávněný argument. Nemůžete se divit, že jste mne nepřesvědčil</P>

Re: koordinátor

28.10.2007 - 20:21 Roman
<P>Dobrý den,</P> <P>s potěšením sleduji různé pohledy na výklad 1 zákona a MOC mne těší, že se do něj zapojili i odborníci z OIP z Ostravy. </P> <P>S pozdravem</P> <P>Roman</P>

koordinátor

31.10.2007 - 16:57 Karel Štork
Velice oceňuji, že obecná diskuze dospěla do fáze diskuze odborné s již přesnějšími pohledy na výklad zák. č.309 a NV č. 592. Nyní k samotné příloze - zdá se mě směšné, že koordinátor má předepsanou znalost základních nástrojů&nbsp; komunikace, ale osoba odborně způsobilá ne ačkoliv je to pro ni stejně důležité. Druhá připomínka - ani jeden nemá předepsáno nic o ergonomii a s tím i související manipulaci s břemeny zejména ve stavebnictví. Dalo by se stručně říci, že to dělali úředníci.&nbsp;&nbsp;S jednání na MPSV, kterého jsem se účastnil to také jednoznačně vyplývá. Nejde o kvalitu zkoušek, ale o dodržení striktně stanovené&nbsp; osnovy jak zkoušky provádět, jak má vypadat přihláška, prohlášení atd. atd. jak musí vypadat testy apod. Možná, že bychom měli na MPSV požadovat, aby vydali jednotný systém znalostí a zkoušek a aby nám konečně řekli co je to potřebná znalost&nbsp;( předpokládané znalosti zaměstnavatele) Když na straně druhé stanovují detailní požadavky i na úpravu přihlášky.&nbsp; Zkusme k tomu něco říct a zaujmout své stanovisko. Hezký den

Re: koordinátor

31.10.2007 - 23:43 Tomáš Neugebauer
<P>Váš příspěvek mne donutil podívat se na přílohy jednotlivých návrhů, které se mi podařilo zachytit. V pracovní verzi&nbsp; MPSV ČR z března 2004 byly v příloze č. 3 uvedeny minimální požadavky na obsahovou náplň specializačního kurzu v oblasti bezpečnosti práce (rozsah kurzu 108 hodin). Zde je mimo jiné uvedena i ergonomie, verbální a neverbální komunikace (základy rétoriky, prezentace, dovednost školit - způsoby ověřování znalostí), kolektivní vyjednávání atd. Domnívám se, že se jedná o verzi, na které spolupracoval IVBP. To je však zcela bez záruky. Tedy záměr tu byl.</P> <P>Kvalita obsahu přílohy, jež vyšla v NV je zřejmá, když projdete webové stránky firem, které jsou oprávněny k provádění zkoušek a seznámíte se s jejich materiály, které blíže specifikují průběh a náročnost u nich prováděných zkoušek. Rozdílnost je značná.</P> <P>Termín "potřebné znalosti" bych nechápal jako problémový. Jedná se o znalosti, které jsou potřebné k zajištění a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v konkrétní firmě. Řečeno jinak, jedná se o znalosti, které by k naplnění povinností v konkrétní firmě potřebovala odborně způsobilá osoba k prevenci rizik. Prakticky vždy se jedná o znalost vyhledání a hodnocení rizik při práci včetně stanovení opatření, téměř vždy o znalost vyhodnocení rizik pro přidělení OOPP atd. takovým způsobem, aby byly naplněny legislativní požadavky včetně toho nejobecnějšího požadavku vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky.</P> <P>"309" OZO zcela správně chápe jako odborného poradce zaměstnavatele. Tedy ve firmě, která má malý počet zaměstnanců (to podle mého názoru není zrovna nejvhodnější kritérium), pokud zaměstnavatel nepotřebuje poradce, neboť je sám dostatečně znalý, jí nemusí mít zajištěnu. Že v praxi asi mnoho takových zaměstnavatelů nebude je již jiná stránka věci.</P> <P>Mělo by se prakticky jednat o stejný systém, který platí v oblasti požární ochrany. Avšak oblast BOZP je složitější, je chápána jako sociální prvek a není dostatečně systémově propracována na teoretické úrovni (například vyhledání a hodnocení rizik). Proto nedosahuje té úrovně jako systém zajištění PO. Velkou roli též hrají demotivujicí faktory (pro mnohé firmy je výhodnější mít pracovní úrazy, než investovat do opatření k jejich zamezení). Nedostatečné systémové propracování na teoretické úrovni do jisté míry zabraňuje vydání vámi požadovaného jednotného systému znalostí. Chybí mnoho přesných definic potřebných pro vytvoření tohoto systému. Co vyčerpávajícím způsobem je BOZP? Jaký je vyčerpávajícím způsobem stanovený rozsah povinností OZO? Atd. Toto vše má PO stanoveno. Jak již jsem uvedl, jedná se o jednodušší oblast, ale domnívám se, že i v BOZP by se dalo této úrovni přiblížit.</P> <P>"309" v žádném případě, podle mého názoru,&nbsp;není dobrá, avšak je značným pokrokem proti předcházející úpravě, tedy krokem správným směrem.</P>

koordinátor

13.11.2007 - 14:13 Karel Štork
<P>Vážený pane Neugebauere </P> <P>Děkuji za váš příspěvek. Jestli by to bylo tak jak píšete nemyslím, že by se nepodařilo vytvořit alespoň&nbsp; zhruba&nbsp; minimální požadavky neboť ti co již akreditaci mají se houby starají o řádný průběh zkoušek ( nemyslím tím ani IVBP Brno ani VÚBP Praha) vím, že mají velice dobré projekty, ale myslím ty, kteří provedou dvou pořp. třídenní školení včetně zkoušek. Rád bych viděl tu 5 člennou komisi při zkouškách. Nemyslím, že by ji vozili sebou. Pokud jsem měl dotaz&nbsp; k potřebným znalostem nemyslel jsem jejich obsah ( asi jsem se špatně vyjádřil), ale jejich průkaznost neboť nemusí být žádná ( viz Listina zákl. práv ... čl. 2&nbsp; ) Znamená to tedy, že žádná kontrola nemůže požadovat potřebnou znalost, ale musí se spokojit s prohlášením zaměstnavatele. V tom se mi zdá zákon téměř diskriminační neboť jedné skupině ukládá povinnosti a skupině druhé ne. Samozřejmě, že povinnosti, které vyplývají ze zák. č. 262/2006 Sb. jsou pro oba stejné, ale neznám žádného zaměstnavatele ( jsou i možná vyjímky), který by dokázal naplnit literu zákona o prevenci rizik tj, identifikace, hodnocení, opatření vč. dokumentace, když na straně druhé v tom pracují celé týmy. Nemyslím, že u zaměstnavatele do 10 zaměstnanců nejsou leckdy rizika větší než ve větších podnicích.</P> <P>Myslím si, že vzhledem k tomu že těchto podniků je téměř 90%, že jsme se tak daleko nedostali a 309 nepovažuji ( v oblasti osoby odb. způsobilé) za dostatečnou zejména u malých a středních podniků.&nbsp; </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Štork&nbsp;</P>

Re: koordinátor

13.11.2007 - 20:14 Tomáš Neugebauer
<P>Vážený pane Štorku,</P> <P>nevím z čeho usuzujete, že společnosti, které již mají akreditaci se houby starají o řádný průběh zkoušek. Domnívám se, že si to žádná nedovolí.</P> <P>Nesmíte slučovat školení a zkoušky v jedno. Jedná se o dvě zcela samostatné oblasti. K absolvování zkoušky není nutné se zúčastnit školení (je pochopitelné, že se tím sníži pravděpodobnost úspěšného absolvování, ale není to vyloučené). Na zkoušku se dá připravit i jiným způsobem - například samostudiem (pro koordinátora již existuje "učebnice"), studiem na střední nebo vysoké škole (tyto studijní obory již existují), v budoucnu asi i e-learningem. Případně je možné se zúčastnit i bez jakékoliv přípravy (pokud se někdo považuje za tak znalého daných problematik).</P> <P>Dvou nebo tří denní školení neslouží k získání kvalifikace, ale k zopakování si jednotlivých problematik. Tato školení jsou určena osobám, které již v prevenci rizik pracují řadu let a je pro ně zbytečné se zúčastnit rekvalifikačního kurzu. Například firma ROVS nabízí oba druhy kurzů (každý si musí sám zvážit, do jaké míry potřebuje doplnit své znalosti).</P> <P>Nepochopil jsem Vaši připomínku o vození komise sebou. Kam by ji měli vozit? A kdo? Komise zasedá a uchazeči se na výzvu zúčastní zkoušky. O nic víc nejde.</P> <P>"Potřebné znalosti" zaměstnavatelů s maximálně 25 zaměstnanci není nutné nijak prokazovat. Důležité je, prostřednictvím nich plnit požadavky zajištění prevence rizik. Znamenáto, že žádná kontrola nemůže nejen požadovat potřebnou znalost, ale ani Vámi uváděné&nbsp;prohlášení zaměstnavatele (k čemu?). K tomu není oprávněna. Oprávněna však je hodnotit naplnění požadavků zajištění prevence rizik. To je zásadní. Tam se prokáže, zda má potřebné znalosti.</P> <P>Máte pravdu v tom, že u zaměstnavatele s méně než 11 zaměstnanci mohou být závažnější rizika než u některých větších firem. Záleží na zaměstnavateli, který je za&nbsp;zajištění prevence rizik&nbsp;odpovědný, aby situaci zvážil a rozhodl se, zda na zajištění úkolů v prevenci rizik svými znalostmi stačí či nikoliv. On je odpovědný, on má právo se rozhodnout (právo a odpovědnost musí být v rovnováze). Odborně způsobilá osoba k prevenci rizik je pouhým poradcem zaměstnavatele, tedy záleží na zaměstnavateli, jenž má maximálně 25 zaměstnanců, zda usoudí, že potřebuje radit či nikoliv.</P> <P>Nemůžete zákon č. 309/2006&nbsp;Sb. hodnotit z pohledu direktivního, ale liberálního. Po roce 2001 došlo k výrazné liberalizaci BOZP a tomu, zcela pochopitelně, odpovídají i jednotlivá ustanovení zákona č. 309/2006&nbsp;Sb. včetně požadavků na kvalifikaci OZO.</P> <P>V žádném případě netvrdím, že je vše kolem kvalifikace OZO v pořádku - například podmínka praxe je značně diskutabilní.&nbsp; Definice zkušebních okruhů je velmi vágní, což umožňuje různé národky na zkoušející u jednotlivých zkušebních komisí. Avšak alespoň se to hnulo. Osobně se domnívám, že v nedaleké budoucnosti k některým změnám dojde. Vynutí si je nejen praxe, ale též i narůstající zájem o výuku BOZP jako studijního oboru.</P>

Přechodné období pro koordinátora asi nebude

13.11.2007 - 21:38 Tomáš Neugebauer
Dnes 13. 11. 2007 byl do senátu předán návrh technické novely Zákoníku práce, jež obsahuje i novelu zákona č. 309/2006&nbsp;Sb. S přechodným obdobím pro výkon funkce koordinátora se zde nepočítá - viz: <A href="http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&amp;CT=288&amp;CT1=0">http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&amp;CT=288&amp;CT1=0</A>.

Zajímavé příspěvky...

19.12.2007 - 07:50 Oldřich Vykydal
Pokud se do předpisů zahloubají 2 právníci, vzniknou minimálně 3 různé názory. Nechci znevažovat níže uvedené příspěvky, ale základem by snad měl být názor, že odborně způsobilá osoba by měla být natolik odborně způsobilá, aby posoudila nejen aspekty BOZP, ale také právní důsledky svého počínání. Hezký den, příjemné <U>přežití </U>Vánočních svátků.

Přechodné období pro koordinátora není

22.12.2007 - 17:20 Tomáš Neugebauer
Novela zákona č. 309/2006&nbsp;Sb., která je součástí zákona č. 362/2007&nbsp;Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006&nbsp;Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony neobsahuje ustanovení o přechodném období pro koordinátora BOZP na staveništi. Tedy výkon této činnosti mohou provádět pouze osoby, které splňují kvalifikaci podle "309", včetně absolvování zkoušky odborné způsobilosti.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail