Z Úředního věstníku Evropské unie

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci.

Zpráva byla vydána 28.12. 2005 pod číslem C 323/23. Jedná se o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci za rozpočtový rok 2004, spolu s odpověďmi agentury (2005/C 332/04).

Agentura byla ustavena nařízením Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994; jejím úkolem je shromažďovat a šířit informace o prioritách členských států a Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podporovat organizace členských států a Společenství, které se podílejí na formulaci a provádění příslušné politiky, a poskytovat informace o preventivních opatřeních.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2004 sestavil v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 2062/94 její výkonný ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je vyjádřit stanovisko k její spolehlivosti a k zákonnosti a správnosti uskutečněných operací.

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici v roce 2004
Konečný rozpočet:
10,7 milionu EUR, z toho:
- dotace Společenství GR EMPLOI: 98 %
- dotace Společenství GR ENLARG: 0 %
- různé příjmy: 2 %

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2004:
- 38 pracovních míst v plánu pracovních míst
- z toho počet obsazených pracovních míst: 29
- 22 ostatních pracovních míst (pomocní zaměstnanci, dočasně přidělení národní experti, místní zaměstnanci a pracovníci zprostředkovatelských agentur)

celkový počet zaměstnanců: 51

Produkty a služby dodané v roce 2004
Rozvoj sítě:
- přibližně 850 partnerů přidružených k národním kontaktním místům, čtyři expertní skupiny, tři tématická centra a účast zemí programu Phare a zemí EFTA.

Šíření informací:
- Evropský týden pro bezpečnost a zdraví při práci: “bezpečnost ve stavebním průmyslu“,
- účast na 67 výstavách/konferencích,
- elektronická média: bulletin – čtrnáctidenník pro 24 000 předplatitelů, webová stránka (2.9 milionu návštěvníků),
- publikace (3,3 milionů výtisků distribuovaných publikací): 7 informačních zpráv, 14 přehledů, 1 vydání časopisu Forum, 24 tiskových zpráv

program pro malé a střední podniky (2003-2004): dokončeno 40 projektů

Výkaz příjmů a výdajů za rozpočtové roky 2004 a 2003 včetně programu Phare
Příjmy celkem za rok 2004 – 9 840 000 EUR (z toho příjmy z programu Phare – 121 000 EUR)
Příjmy celkem za rok 2003 – 12 688 000 EUR (z toho příjmy z programu Phare – 824 000 EUR)

Výdaje celkem za rok 2004 – 9 628 000 EUR (z toho výdaje na program Phare – 0 EUR)
Výdaje celkem za rok 2003 – 14 131 000 EUR (z toho výdaje na program Phare – 548 000 EUR)

Odpovědi agentury
Návrh prováděcích pravidel k novému finančnímu nařízení byl před jeho předložením správní radě zaslán k posouzení Komisi dne 30. května 2005.
Postupy vnitřní kontroly agentury byly vypracovány na základě pokynů Komise. Budou postupně uzpůsobeny závěrům příští zprávy oddělení služeb vnitřního auditu Komise a výsledkům analýz rizik, které agentura uskuteční.
Všechny tyto čtyři smlouvy o službách budou v roce 2005 předmětem nabídkového řízení.
Souhrnný záporný výsledek hospodaření za rok 2004 bude zanesen do rozpočtu na rok 2005.

 

 

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail