Využití programu APELL při zvyšování havarijní připravenosti

Zdroj: 
Připravenost obyvatelstva na vznik mimořádných událostí vyžaduje spolupráci a součinnost všech subjektů zainteresovaných v problematice havarijního a krizového plánování. Jednou z možností společného postupu a přístupu je program APELL.

Havarijní připravenost obyvatelstva na vznik mimořádných událostí (přírodních i technologických) rozsáhlého charakteru představuje významnou součást problematiky havarijního a krizového plánování. Tato připravenost obnáší schopnost veřejnosti dostatečně rychle a přiměřeně reagovat na vznik mimořádné události (havárie spojená s nebezpečnými látkami). Mezi základní podmínky havarijní připravenosti patří poskytování konkrétních, vhodně formulovaných informací o možných rizicích a žádoucím chování.

Tento příspěvek poukazuje na nutnost spolupráce všech subjektů zainteresovaných v problematice havarijního a krizového plánování, tedy zejména orgánů státní správy a samosprávy, složek integrovaného záchranného systému, obyvatelstva, právnických osob (podniků), případně dalších nevládních organizací. Nutností spolupráce zde není myšlena pouze koordinace činností při vzniku mimořádné události, nýbrž také komunikace a kooperace ve stádiu přípravy a procvičování havarijních a krizových plánů. Tento postup může výrazně přispět k řešení mimořádné události, případně krizové situace.

Jedním z možných přístupů v této oblasti je program APELL (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level), stručně popsaný v následujících kapitolách tohoto příspěvku.

Program APELL

Mezinárodní program APELL je jedním z nejkomplexnějších přístupů v oblasti zvyšování havarijní připravenosti. Tento program je vytvořen organizací UNEP (program pro životní prostředí Organizací spojených národů) ve spolupráci s vládami a průmyslovými podniky za účelem snížení míry výskytu a následků průmyslových havárií, popřípadě přírodních katastrof. Jak již vyplývá ze samotného názvu, strategie procesu APELL klade hlavní důraz na lokální úroveň havarijní připravenosti. Mnohé příklady z minulosti totiž dokazují, že rozsah nehod závisí zejména na okamžitých opatřeních příslušných místních orgánů.

Program APELL nelze chápat jako podrobný metodický postup, který by mohl nahradit předpisy, technické a řídicí činnosti nezbytné pro prevenci nehod či ochranu veřejnosti, popřípadě životních podmínek jako celku. Je to spíše propracovaná forma přístupu, který je zaměřen na zmírňování následků závažných havárií. Oslovuje a zainteresovává lokální aktéry z různých sfér společnosti a vytváří platformu pro jejich společnou komunikaci při řešení problematiky připravenosti na vznik mimořádné události. Tento mezinárodní program probíhá v mnoha lokalitách celého světa. Zaměřuje se vždy na určitý charakter rizik, která jsou specifická pro danou oblast. Nabízí ucelený metodologický přístup ke koordinaci činností nezbytných k dosažení dostatečné připravenosti obyvatel a zasahujících složek na nežádoucí události pro danou oblast. V deseti základních krocích podrobně popisuje doporučený postup pro realizaci celého procesu.

apell

Aplikace programu v ČR

Pro realizaci projektu aplikace programu APELL v České republice, který proběhl v průběhu roku 2003, byl vybrán sklad pohonných hmot Loukov společnosti ČEPRO, a. s. Díky této realizaci programu APELL byl poprvé na území České republiky realizován komplexní projekt zaměřený na komunikaci potažmo informování veřejnosti v rámci prevence závažných havárií. Po dobu přibližně jednoho roku byla v dané lokalitě obcí Loukov a Osíčko systematicky věnována pozornost problematice vnímání rizik a komunikace rizika a negativních vlivů (transport nebezpečných látek pomocí autocisteren, produktovody) souvisejících s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Na základě průzkumu veřejného mínění byl pak vytvořen informační leták určený pro potřeby široké laické veřejnosti v dané lokalitě.

Obyvatelé obcí Loukov a Osíčko měli rovněž možnost spolu s odbornou veřejností přihlížet cvičení havarijní připravenosti. Toto cvičení proběhlo v areálu skladu pohonných hmot jako tématické cvičení složek IZS. Námětem cvičení byl požár v prostoru stáčiště železničních cisteren. Samotný zásah a likvidace následků simulovaného požáru proběhla před zraky přihlížejících diváků i zástupců médií. Během tohoto projektu bylo zapotřebí spolupráce a vzájemné komunikace všech dotčených stran (zástupci obcí Loukov a Osíčko, Zlínského kraje, HZS ČR a společnosti ČEPRO, a. s.), došlo ke značnému zlepšení vzájemných komunikačních vztahů mezi těmito subjekty, což dokazuje několik dalších úspěšně realizovaných aktivit (výstavba komunikace, zprovoznění bezdrátového systému varování obyvatelstva).

Možnosti implementace programu APELL v havarijním a krizovém plánování v ČR

Na základě zkušeností s realizací dílčích kroků procesu APELL v rámci výše popsaného projektu lze konstatovat, že jedním z klíčových bodů, které mohou vést k efektivní spolupráci zainteresovaných subjektů, je vytvoření komunikačně koordinační skupiny. V této skupině by měli být přítomni zástupci těchto subjektů i nezávislí odborníci, kteří se aktivně spoluúčastní na přípravě a realizaci havarijních a krizových plánů pro danou oblast. Takovýto přístup je během celého procesu spojen se vznikem a formováním komunikačních kanálů, které mohou sehrát pozitivní roli při případném vzniku mimořádné události.

Významnou roli v této problematice zaujímá také informování veřejnosti, která může být potenciálně ohrožena vznikem mimořádné události. Forma komunikace s veřejností by neměla být pouze pasivní (například informačním letákem), nýbrž by se měla také sestávat i z aktivní částí. Tou je myšleno cvičení havarijní připravenosti, kde by se i veřejnost stala spoluaktéry nácviku žádoucího chování.

Filozofie a koncepce programu APELL může být důležitým zdrojem inspirace při řešení problematiky metodického přístupu v oblasti zvyšování připravenosti na vznik mimořádné události.

Závěr

Komunikace je jedním z nezanedbatelných aspektů havarijní připravenosti. V České republice je zatím, bohužel, její důležitost a nezastupitelnost zanedbávána, případně je řešena formou jednostranného toku informací. Aby se však komunikace stala efektivním nástrojem při zvyšování obecného povědomí a připravenosti na mimořádné události, je zapotřebí otevření diskuze. Do této diskuze by měly být zapojeny všechny zainteresované subjekty, včetně obyvatelstva, jehož se tato problematika bezprostředně týká.

ZDROJ:
Nevrlá, Petra. Využití programu APELL při zvyšování havarijní připravenosti. In 112 [online]. Praha : MVČR, 2006 [cit. 11-07-2006]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/casopisy/112/2006/cerven/nevrla.html>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail