Výsledky činnosti SÚIP za březen 2016

Zdroj: 

Jedno z nejrizikovějších pracovišť stále představuje staveniště. Vzhledem k širokému rozsahu zde vykonávaných pracovních činností napříč širokým spektrem různých odvětví se zde vyskytují také různorodá rizika. Proto také jeden z dlouholetých hlavních úkolů kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce tvoří kontrola bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Téměř z 50 % se na smrtelné pracovní úrazovosti ve stavebnictví podílejí úrazy při pádu z výšky. V roce 2016 se inspektoři v rámci kontroly dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích zaměří především na kontrolu zajišťování bezpečnosti prací ve výškách, při zemních pracích, při manipulaci s materiálem a při montážních pracích včetně ostatních souvisejících činností na staveništi.

Důvod vzniku pracovních úrazů přitom spočívá často také v nedostatečné informovanosti jednotlivých zhotovitelů o možných rizicích a o úkonech prováděných jednotlivými zaměstnanci na staveništi. Působit na snižování pracovní úrazovosti v tomto směru si klade za cíl další úkol z programu činnosti inspekce práce na rok 2016, a tím je kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi. Cílem úkolu je především zjišťovat, zda zadavatelé stavby plní podmínky dané zákonem č. 309/2006 Sb. a zda koordinátoři BOZP pracují v souladu s předpisy.

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. Ve svých vyjádřeních upozorňují předkladatele na nedostatky v naplňování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, čímž opět usilují předcházet možným pracovním úrazům. V roce 2016 tak orgány inspekce práce činí rovněž v rámci hlavního úkolu zaměřeného na prevenci BOZP při přípravě a provádění staveb. Inspektoři soustředí pozornost jednak na obsahovou stránku předkládaných projektových dokumentací, jednak na podchycení nedostatků ovlivňujících bezpečnost při práci a užívání staveb při účasti na kolaudačních řízeních.

Na základě zaslaných podnětů a dotazů z řad odborné i laické veřejnosti bude v roce 2016 probíhat kontrola bezpečnosti práce při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene v kulturních zařízeních a veřejných budovách. Do zorného pole inspektorů se dostanou jevištní tahy, zdviže, vrátky, scénické jeřáby apod. v divadlech a podobných institucích, zdvižné plošiny pro osoby invalidní a osoby se sníženou pohyblivostí, výtahy pro dopravu osob i nákladů provozované v těchto zařízeních.

Prověřovat stav a úroveň dodržování předpisů budou inspektoři práce v rámci úkolu bezpečnost práce při provozu plynových zařízení se zaměřením na zařízení pro přípravu pokrmů v kuchyních, restauracích, školních jídelnách, hotelích, kempech, dětských táborech, nemocnicích a obdobných zařízeních. Nedodržení předpisů k zajištění bezpečnosti práce zde může vést ke značným materiálním škodám, ale i k ohrožení životů a zdraví nejen zaměstnanců.

V posledních letech došlo k rapidnímu nárůstu instalací bioplynových stanic, především v oblasti zemědělské prvovýroby. Jedná se přitom o složitá technologická zařízení, s nimiž zemědělské výrobní subjekty nemají dostatek zkušeností. Navíc jsou některé technologické celky bioplynových stanic provozovány v prostředí s nebezpečím výbuchu. Úkol zaměřený zejména na kontrolu bezpečnosti provozu vyhrazených plynových a elektrických zařízení v těchto prostorách bude v roce 2016 rozšířen o kontroly čistíren odpadních vod.

Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem náleží k dlouhodobým prioritám kontrolní činnosti orgánů inspekce práce. Pracovní úrazy elektrickým proudem většinou spadají do kategorie závažných úrazů a velmi často končí trvalými následky pro postiženého nebo se nezřídka jedná o úrazy smrtelné. Největší nedostatky se objevují v oblasti technické prevence rizik, neboť zaměstnavatelé v dostatečné míře nezajišťují údržbu, kontroly a revize strojů a zařízení, a to zejména těch starších.

Další úkoly v oblasti bezpečnosti práce z programu kontrolní činnosti SÚIP na rok 2016 se stanou předmětem tiskové zprávy v následujícím měsíci.

V průběhu března 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 784 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 17.899.000,- Kč. Výše pokut v rozdělení na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

Během uplynulého měsíce zapsal SÚIP do evidence celkem 945 podnětů ke kontrole. Rozdělení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole do tří hlavních oblastí výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

Pro bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce se letos v březnu na oblastní inspektoráty práce obrátilo celkem 1 212 zájemců. Toto poradenství je poskytováno osobně, telefonicky či písemně, ať již elektronickou či tradiční poštovní formou.

V březnu 2016 SÚIP zaevidoval celkem 3 306 pracovních úrazů, z toho 67 pracovních úrazů cizinců. V 10 případech, mezi nimiž nebyl žádný cizí státní příslušník, zaměstnanec nehodovou událost nepřežil. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 97 pracovníků, z toho 2 cizinci.

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce také vyjadřují k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V průběhu minulého měsíce oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 201 projektových dokumentací staveb.

Tabulková část

Navržené pokuty za zjištěná porušení

 

Oblast výkonu kontrol. činnosti Počet pokut Ve výši (Kč)
bezpečnost práce 80 5.183.000
pracovní vztahy a podmínky 197 6.363.000
zákon o zaměstnanosti 75 6.353.000
celkem 352 17.899.000

Podané podněty ke kontrole

 

Oblast výkonu kontrol. činnosti Počet
bezpečnost práce 82
pracovní vztahy a podmínky 690
zákon o zaměstnanosti 173
celkem 945

Pracovní úrazy na území ČR

 

Kraje ČR Počet
Jihomoravský kraj 421
Středočeský kraj 408
Plzeňský kraj 296
Hlavní město Praha 295
Ústecký kraj 264
Moravskoslezský kraj 248
Zlínský kraj 222
Jihočeský kraj 211
Liberecký kraj 186
Vysočina 182
Olomoucký kraj 162
Královéhradecký kraj 115
Karlovarský kraj 104
Pardubický kraj 99
Neurčeno (zaměstnavatel neuvedl) 67
Celkem 3280

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail