Vliv pandemie covid-19 na kontrolní činnost oddělení pracovněprávních vztahů OIP v roce 2021

V průběhu pandemie covid-19 byla činnost orgánů inspekce práce velmi ztížena. Kontrolované osoby odmítaly osobní účast inspektorů při kontrole i v době, kdy nebyl vyhlášen nouzový stav. Svoji nečinnost vůči orgánům inspekce práce omlouvaly situací vzniklou v důsledku pandemie covid-19.

Pandemie covid-19 ovlivnila život každého z nás nejen v osobní, ale i pracovní sféře. V průběhu roku 2021 došlo, na základě několika usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s pokračující epidemií nákazy covid-19, také k omezení činností orgánů inspekce práce. V jednotlivých usneseních bylo mj. uloženo orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily služby. Následně i v opatřeních generálního inspektora SÚIP bylo mj. uloženo jednotlivým oblastním inspektorátům práce vést komunikaci s kontrolovanými osobami přednostně písemně namísto ústní (osobní) formy a dále dokončovat zahájené kontroly volbou vhodné komunikace s kontrolovanými osobami – převážně elektronicky, např. zasíláním požadovaných dokladů do datové schránky.

Činnost oddělení pracovněprávních vztahů byla dále v roce 2021 ovlivněna přeložením velké části inspektorů k výkonu služby na Hygienickou stanici hl. m. Prahy k zajištění činností spojených s trasováním osob v rámci tzv. chytré karantény. Část inspektorů se, stejně jako v roce 2020, podílela na kontrolách prováděných Úřadem práce ČR v souvislosti s plněním podmínek programu Antivirus. Tím došlo k nahromadění velkého počtu podnětů, zejména na oddělení pracovněprávních vztahů, neboť kontroly byly zahajovány v omezeném množství.

Pokud jde o průběh samotných kontrol, byl tento v období pandemie ztížen především tím, že kontrolované osoby odmítaly osobní účast inspektorů při kontrole i v době, kdy nebyl vyhlášen nouzový stav a neplatila výše uvedená omezení orgánů inspekce práce, a doklady posílaly zejména prostřednictvím datové schránky, případně e-mailem. Kontroly tak byly mnohdy ze strany kontrolovaných osob tímto prodlužovány, neboť tyto nedoručily na inspektorát všechny požadované doklady, případně žádaly opakovaně o změnu termínu kontroly, a inspektor tak musel kontrolovanou osobu několikrát vyzývat k doložení dokladů. V mnoha případech tak docházelo k uzavírání kontrol až několik měsíců po jejich zahájení. Inspektor takové průtahy ze strany kontrolovaných osob nemohl žádným způsobem ovlivnit, neboť kontrolované osoby svoji nečinnost vůči orgánům inspekce práce omlouvaly situací vzniklou v důsledku pandemie covid-19, a to nemocí, karanténou či ošetřovným.

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolech o kontrole bylo podáváno větší počet námitek, a to zejména i proto, že byla prodloužena lhůta pro podání námitek z 15 na 30 dní. Kontrolované osoby některá kontrolní zjištění omlouvaly pandemií covid-19.

Více než 60 kontrol bylo ukončeno pro nesoučinnost a předáno k zahájení řízení o přestupku. V předchozím roce 2020 bylo pro nesoučinnost ukončeno 49 kontrol.

V roce 2021 oddělení pracovněprávních vztahů také vyřídilo velké množství dotazů, a to zejména telefonických a písemných. Dotazy se z velké části týkaly opatření vyhlášených vládou, testování zaměstnanců na pracovišti, očkování, změn a ukončování pracovních poměrů, pracovní doby, odměňování, náhrad, dovolené a práce z domu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail