Určení priorit výzkumu v oblasti BOZP pomůže Evropě dosáhnout cílů pro rok 2020

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) určila klíčové prioritní oblasti pro výzkum na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pomohou Evropě dosáhnout jejích cílů stanovených pro rok 2020.

Stanovené priority se týkají čtyř hlavních témat, jimiž jsou:

  1. demografické změny,
  2. globalizace a měnící se svět práce,
  3. bezpečné nové technologie, 
  4. nové nebo rostoucí expozice chemickým a biologickým činitelům na pracovišti.

Stanovení priorit umožní lepší koordinaci výzkumných činností a účinnější přidělování prostředků v nadcházejících letech. To je zcela zásadním předpokladem pro převedení výzkumu v oblasti BOZP do podoby praktických a přístupných řešení na pracovišti, která budou mít dopad na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

Reakce agentury EU-OSHA na problémy, se kterými se Evropa v současnosti potýká, jsou podrobně rozepsány ve zprávě nazvané Výzkum priorit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě 2013–2020. Zpráva zdůrazňuje skutečnost, že výzkum v oblasti BOZP může přispět ke splnění cílů inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění stanovených strategií Evropa 2020 a programem Horizont 2020.

Dr. Christa Sedlatscheková, ředitelka agentury EU-OSHA, v této souvislosti uvedla: „Za současné hospodářské krize je celoevropská strategie v oblasti BOZP zapotřebí více než kdy jindy a otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musejí být zařazeny mezi priority politického programu. Musí být zdůrazněna souvislost mezi BOZP, konkurenceschopností a výkonností podniků. Sociální stabilita a udržitelnost by měly jít ruku v ruce s hospodářským růstem.

A dodala: „Agentura EU-OSHA sehrává klíčovou úlohu ve snaze zajistit, aby výzkum v oblasti BOZP na vysoké úrovni byl převeden do podoby praktických řešení na pracovišti na základní rovině. Je velice důležité, aby agentura koordinovala výzkum a informovala pracovníky a zaměstnavatele o existujících rizicích.

Proto hodlá agentura EU-OSHA na tuto zprávu navázat a uspořádá v roce 2014 seminář, kde projedná užší seznam priorit výzkumu v oblasti BOZP a další kroky, které je třeba podniknout. S ohledem na nejnovější vývoj vědeckých poznatků v oboru, změny ve světě práce a trendy, které mají dopad na BOZP, se zpráva zabývá následujícími problémy.

Demografické změny – jak obyvatelstvo Evropy stárne, je třeba se zabývat otázkou, jak umožnit starším pracovníkům zůstat déle aktivní a produktivní a jak zvýšit podíl starších pracovníků v rámci zaměstnanosti. Zvyšování míry zaměstnanosti žen znamená, že musíme lépe pochopit otázky BOZP, které se konkrétně týkají žen. K rozmanitosti pracovních sil také přispívá migrace. Musíme pochopit, jak přizpůsobit uspořádání pracoviště a organizaci práce, abychom dokázali řešit tyto změny složení pracovních sil.

Globalizace a měnící se svět práce – restrukturalizace organizací, šíření informačních a komunikačních technologií a přechod od výroby ke službám měly za následek nejistotu zaměstnání, vyšší intenzitu práce, nové pracovní modely a často také asociální pracovní dobu. To zvyšuje expozici pracovníků psychosociálním rizikům. Potřebujeme lépe porozumět souvislostem mezi psychosociálními rizikovými faktory a nemocností a úmrtností, aby bylo možné vyvinout efektivní strategie pro prevenci.

Nové technologie – jak Evropa postupuje k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu hospodářství, zaměřuje se více na technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zpracování odpadů a recyklaci. Tato poměrně nová a stále se vyvíjející výrobní odvětví přinášejí nová rizika, například expozici elektromagnetickým polím nebo biologickým rizikům. Těmto rizikům musíme dobře porozumět a zajistit, aby výzkum v oblasti BOZP byl začleněn do návrhu a vývoje všech nových procesů a technologií – prevence prostřednictvím designu.

Expozice chemickým nebo biologickým činitelům – počet smrtelných pracovních úrazů klesá, ale zvyšuje se počet úmrtí způsobených nemocemi z povolání. Vývoj inovačních výrobků a materiálů a přechod k nízkouhlíkovému hospodářství využívajícímu zdroje efektivnějším způsobem vedly k novým technologiím, což přineslo nové náročné úkoly v oblasti BOZP. Pracovníci jsou vystaveni zvyšujícímu se počtu biologických a chemických činitelů, endokrinním disruptorům, novým technologiím, jako jsou nanotechnologie, a kombinovaným expozicím nebezpečným látkám. Potřebujeme lepší detekční a identifikační metody, abychom zajistili bezpečné používání těchto chemických a biologických činitelů.

Tyto priority výzkumu na poli BOZP byly předmětem debat v souvislosti se strategií Evropa 2020 a programem Horizont 2020 na semináři "Vstříc roku 2020 – priority pro výzkum v oblasti BOZP na roky 2013 - 20", který se konal v Bruselu ve dnech 8. - 9. října 2013. Semináře se zúčastnili vedoucí výzkumu a zástupci financujících orgánů, členských států a Evropské komise.

Celou zprávu v angličtině nejdete zde.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail