Úraz ve škole o přestávce. Škola odmítá odpovědnost

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Synovi byla ve škole o přestávce ve třídě zlomena ruka spolužákem (zakopl o jeho nohu a spadl, nebylo to úmyslné) a spolužák se ke všemu dozoru a učitelkám přiznal, navíc bylo několik svědků. Syn je nyní doma a když jsem volala do školy, že bych přinesla zprávu z nemocnice, bylo mi řečeno, že škola nenese žádnou odpovědnost, protože úraz způsobil jiný žák a že se mám obrátit na jeho rodiče. Navíc, že kdyby seděli v lavici, nic by se nestalo. Nedodrželi školní řád tím, že nedbali o svou bezpečnost. Syn je doma 4. den, mají záznam v knize úrazů, který jsem ani neviděla, ale nic víc škola ve věci dělat nehodlá, že se prý oba chovali v rozporu se školním řádem, přičemž nikdo z pedagogů apod. u toho nebyl. Prý rodiče zkoušejí na školu různé podfuky, aby děti tvrdily, že se jim vše stalo ve škole. A škole pak po několika plněních jen narůstá pojistné. Kdyby mi v nemocnici lékař nedal do ruky zprávu se slovy, že ji mám předat škole kvůli hlášení úrazu, ani mě nenapadlo se něčeho domáhat. Proto mě teď zaráží tento přistup. 

To je skutečně neslýchané. Podle Metodického pokynu MŠMT č. j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy platí, že „Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách. Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu.“ Takže v případě úrazu Vašeho syna jde o tzv. školní úraz.

Odpovědnost školy za úrazy žáků je na stejném principu jako odpovědnost zaměstnavatele za úrazy pracovní. Jedná se o tzv. odpovědnost objektivní, kdy se nezkoumá, kdo co zavinil. Jednou je odpovědná škola za všechny úrazy, které se stanou při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech. To znamená po celou dobu pobytu žáka ve škole. Z odpovědnosti školy jsou pouze vyloučeny úrazy, ke kterým dojde na cestě do školy a zpět, nakonec i to je obdoba právní úpravy úrazů pracovních. Není tedy možné, aby škola tvrdila, že nejde o školní úraz, když se prokazatelně stal ve škole.

To, jestli žáci dbali nebo nedbali o svoji bezpečnost, je sice argument, ale škola neprokáže, že žáci nedbali o svoji bezpečnost, pokud tam u toho úrazu nebyl přítomen žádný dohled a není žádný věrohodný důkaz. Přece žádný školní řád nemůže stanovit, že o přestávce mají žáci sedět v lavicích. To odporuje i ergonomickým zásadám zdravého sezení. Argument, že žáci se nechovali bezpečně, by škola mohla uplatnit v rámci tzv. deliberace, tj. částečného zproštění odpovědnosti, když by po vyšetření příčin a okolností úrazu dospěla k závěru, že Váš syn například bezdůvodně běhal po třídě, ale opět – musela by k tomu mít skutečnou svědeckou výpověď osoby konající tam dohled. Nakonec zakopnout o cokoliv může každý člověk (člověk je jen člověk) a když se takový úraz stane v práci, jedná se běžně o úraz pracovní a nikdo neříká, že zaměstnanec nepečuje o svoji bezpečnost.

Vyšetřování příčin a okolností školních úrazů upravuje vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Podle ní platí, že pokud důsledkem úrazu byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, musí škola vyhotovit záznam o úrazu a ten zaslat ve vyhlášce vyjmenovaným orgánům a institucím, mimo jiné České školní inspekci.

Když tedy škola odmítá vypracovat záznam o úrazu podle citované vyhlášky, tak Vám doporučuji, abyste se obrátila buď na zřizovatele, nebo na oblastní pracoviště České školní inspekce a požádala je, aby zjistili, jakým způsobem škola úraz vyšetřila.

Nakonec ve Vašem případě se asi nejedná o to, jestli ředitel školy splní svoji zákonnou povinnost a vyhotoví záznam o úrazu, ale jde Vám o odškodnění úrazu syna. Náhrady škody u školních úrazů se v praxi řídí pracovněprávní úpravou, ale vzhledem k tomu, že žákům žádná mzda nebo plat neuchází, tak se v praxi jedná hlavně o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. K tomu, po ustálení zdravotního stavu (tedy až bude mít Váš syn ruku zdravou a bude se vědět, jaký byl průběh léčení, jestli byly třeba nějaké rehabilitace apod.), Vám ošetřující lékař vystaví posudek a ten musí škola předat své pojišťovně a Vašeho syna odškodnit. Podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, je u zlomeniny paže sazba (podle druhu zlomeniny) minimálně od 40 bodů do 120 bodů, a když jeden bod představuje 250 Kč, tak to zajisté není zanedbatelné.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail