Učitelé, počítáme s vámi!

Řešitelský tým Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., si dovoluje požádat vás o spolupráci při řešení dílčího úkolu výzkumného projektu „Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů“.

V rámci řešení tohoto projektu proběhlo v loňském roce dotazníkové šetření mezi žáky a jedním z jeho výsledků bylo zjištění, že učitel je pro žáky hlavní autoritou v poučení a při získávání nových poznatků, významným článkem kultivačního procesu utváření správných postojů a kvalitní hodnotové orientace.

Jednou z priorit Evropské unie je, aby se podpora znalostí o bezpečnosti a ochraně zdraví v budoucnu stala neodmyslitelnou součástí vzdělávání na všech stupních a celoživotního učení. Státy EU považují za důležité zařadit do výuky dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci způsobem a formami odpovídajícími věku a zaměření školy, motivovat děti, aby si samy chránily zdraví, pro vlastní preventivní činnost nabídnout jako zdroj informací pro praktický život nabídnout zkušenosti z praxe. Tuto prioritu vyjádřenou „Národním akčním programem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ skutkově naplňují školy v právě probíhající kurikulární reformě českého školství. Např. v Rámcovém programu pro základní vzdělávání se jako jeden z devíti cílů objevuje „učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný“. V rámci základního vzdělávání jsou tak u žáků utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence, které mají poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Mezi kompetence zásadní z pohledu ochrany zdraví každého jedince patří kompetence, na jejichž základě bude žák (a později dospělý jedinec) schopen vnímat, přijímat, rozvíjet a chránit hodnoty spojené se zdravím a bezpečím. Při výuce v rámci tematického okruhu Člověk a zdraví získávají žáci základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Postupně si uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí, a docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., je pracovištěm, které se dlouhodobě a systematicky zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci a pracovních činnostech a výchovou a vzděláváním mnoha cílových skupin v této oblasti. Z toho důvodu VÚBP, v.v.i., přivítal, když se začaly připravovat a ověřovat Rámcové vzdělávací programy, které zcela nově zahrnuly výchovu žáků ke zdraví a bezpečnému chování, a postupně sleduje počínání jednotlivých škol (v současné době základních škol) při utváření a rozvíjení kompetencí žáků k ochraně vlastního zdraví a zdraví druhých, naplňování konkrétních cílů základního vzdělávání a dosahování očekávaných výstupů. Začleňování výchovy ke zdraví do výuky není jen otázkou „Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“, školních vzdělávacích programů jednotlivých škol, učebních plánů a dalších závazných dokumentů, ale především přístupu vedení škol a učitelů k výchovně-vzdělávacímu působení na žáky.

Učitelé si pro vlastní potřebu i pro širší využití vytvářejí praktické a didaktické materiály, které Výzkumný ústav pedagogický v Praze zveřejňuje na webové stránce www.rvp.cz. Pomocnou ruku by školám při zajišťování výchovy žáků ke zdraví chtěl podat také VÚBP, v.v.i. Některé zajímavé informace a řadu užitečných materiálů k problematice výchovy žáků ke zdraví a k bezpečnosti a ochraně zdraví ve školách můžete už nyní najít na našem webu http://skoly.vubp.cz. Dalším záměrem VÚBP, v.v.i., je vytvořit několik sad didaktických materiálů pro 1. i 2. stupeň základních škol, které by bylo možné využít v rámci výchovy ke zdraví v některých vyučovacích předmětech. Od vás, učitelů, bychom při práci na didaktických materiálech, odpovídajících tomuto záměru, uvítali vyplnění zde uvedeného dotazníku. Z výsledků tohoto dotazníkového šetření získáme řadu údajů, potřebných pro volbu nejoptimálnějšího obsahu i formy didaktických materiálů pro podporu výchovy žáků k ochraně zdraví a k získávání odpovídajících personálních, občanských a pracovních (činnostních) kompetencí.

Termín vyplnění: nejpozději do 29. 5. 2009

Dotazníky, prosíme, vyplňte:

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail