Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017

Zdroj: 

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017 letos proběhne ve dnech 21. – 23. března v Hustopečích u Brna. TVIP 2017 je odborná konference zastřešující tradičně dvě tematicky specializovaná odborná setkání: symposium ODPADOVÉ FÓRUM a konferenci APROCHEM. Přihlášky účasti je možné zasílat do 1. března 2017.

Odpadové fórum opět pojímá celou oblast průmyslové a komunální ekologie. Vedle příspěvků z oblasti odpadového hospodářství a sanací ekologických zátěží se účastníci mohou těšit i na témata související s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

APROCHEM tematicky pokrývá řízení rizik obecně, tj. včetně průmyslových rizik a rizik ovlivňujících správu regiónů, měst a obcí. Významnou část bude věnovat zkušenostem z implementace směrnice k SEVESO III. Podtitulem „Připravme se na budoucnost“ chce upozornit na rizika přicházející s prosazováním všeho, co nazýváme „smart“. Konference nezapomíná ani na problematiku nových materiálů a inovativních technologií rozvíjející nové technické obory a sloužící ku prospěchu životního prostředí. Na tuto oblast se pořadatel České ekologické manažerské centrum, z.s. (CEMC) zaměřuje zejména v souvislosti se svou akreditací na ověřování inovací evropskou metodikou ETV.

ODPADOVÉ FÓRUM

Pořadatelé mimo jiné neustále usilují o zkvalitňování odborného programu, a tak prohloubili spolupráci s dosavadními odbornými partnery a navázali spolupráci s partnery novými. Novým partnerem je například Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší při VŠCHT v Praze garantující nedávno rozšířenou část symposia - o téma ochrany ovzduší. Odborné zaměření sekce ponese podtitul „Udržitelné zdroje energie“. Příspěvky účastníků partnera jsou zaměřeny na tři základní oblasti v rámci řešení globálních klimatických změn. První oblastí je výzkum procesů záchytu oxidu uhličitého emitovaného při spalovacích procesech. Uvedené metody jsou známé pod souhrnným označením CCS (carbon capture and storage). Druhou oblastí je vývoj metod uchovávání energie z obnovitelných zdrojů a třetí prezentovanou oblastí je vývoj bezpečných jaderných reaktorů, jež by umožnily nahradit fosilní paliva.

Častým tématem tradiční odpadové části budou biologicky rozložitelné odpady (BRO). Například zástupci Ústavu Inženýrství Ochrany životního prostředí UTB Zlín představí výsledky svých prací zaměřených na nové možnosti využití odpadních surovin biologického původu na přípravu materiálů na bázi polyvinylpyrolidonu (PVP) nebo využití jílových materiálů na výrobu biodegradabilních směsí na bázi PVA a kreatinového hydrolyzátu. Dále pak představí možnosti průmyslového kompostování jakožto racionálního způsobu nakládání s BRO za současných legislativních podmínek. Diskutovány budou jejich technologické, provozní a ekonomické parametry. Zajímavé pak bude doplnění v podobě osobní zkušenosti z pohledu měst a obcí. Reprezentant města Prachatice přednese příspěvek „Bioodpad řešíme společně“ vyhodnocující provoz nově otevřeného sběrného dvora a kompostárny včetně zahájení třídění bioodpadu, a to z pohledu dosažených výsledků odpadového hospodářství.

Účastníci se také mohou těšit na zajímavý příspěvek „Perspektivita zpracování odpadů v biorafineriích“ zástupců Ústavu procesní a zpracovatelské technikyČVUT v Praze. Na vybrané technologii bude demonstrováno, že díky vyšším výkupním cenám produktů (chemicky cenné látky a kapalná biopaliva) a maximálnímu využití odpadní suroviny i emisních plynů lze dosáhnout pozitivní ekonomické bilance procesu. Téma biorafinerie bude dále diskutováno z pohledu výroby bioplynu. Současná technologie výroby bioplynu z lignocelulózových odpadů je málo účinná a bez využití dotací ekonomicky nerentabilní. Příspěvek se tak zaměří na možnosti provozování bioplynových stanic v konceptu biorafinerie s variantním posouzením hospodárnosti provozu.

Odpadovou problematiku doplní také pohled na stále populárnější nanomateriály. Přednáška zástupců Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU OstravaNanoodpad jako nově vznikající druh odpadu: výzvy a příležitosti“ poukáže na skutečnost, že si společnost s tímto novým druhem odpadů, u něhož nejsou alarmující ani tak nebezpečné vlastnosti jako spíše jeho množství, neví rady zejména po legislativní a technologické stránce jejich zpracování ve fázi odpadu. Na evropské úrovni dosud neexistují pravidla pro nakládání s nanoodpady, nejsou zařazeny ani v katalogu odpadů, a tak tato problematika představuje výzvu nejen pro výzkumné pracovníky.

Sekce věnovaná odpadním vodám nabídne například přednášku „Úspory energie na malých komunálních čistírnách odpadních vod“ společnosti ASIO, spol. s r.o., která se zaměřuje na celosvětový trend snižování provozních nákladů komunálních čistíren odpadních vod pomocí energetické optimalizace. Zajímavostí pak je zaměření se na menší čistírny odpadních vod (pod 10 000 EO). Ekonomikou se bude zabývat také přednáška „Experimentální model vyhnívací nádrže ČOV“ z Ústavu procesního inženýrství VUT Brno. Konkrétně pak metodou správného promíchávání vyhnívacích nádrží v ČOV mající vliv na produkci bioplynu a zanášení dna.

APROCHEM

Konference TVIP 2017 se neomezuje pouze na území České Republiky a akce se zúčastní i zástupci Univerzity Mateja Bela v Banskej BystriciŽilinské univerzity v Žiline. Zástupci fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity představí v rámci konference APROCHEM projekt „Risk Analysis of Infrastructure Networks in response to extreme weather“, zaměřující se na vývoj systematického rámce pro rizikový management. Fakultní tým je mimo jiné odpovědným řešitelem balíčku WP3 (Land Transport Vulnerability), jehož součástí je řešení tří úkolů: 1. identifikace a přehled potenciálních prvků kritické pozemní dopravní infrastruktury a možných poruch v důsledku působení extrémního počasí, 2. přehled metod na ochranu kritické pozemní dopravní infrastruktury, 3.  možné dopady na společenskou zranitelnost.

Představení dalších přednášek:

  • Štefan Győrög (KÚ Jihočeského kraje) se zaměří na řešení problematiky objektů, ve kterých podnikatelé nakládají s nebezpečnými látkami. Podle něj nelze postupovat pouze podle zjednodušených ustanovení zákona o prevenci závažných havárií a jeho prováděcích předpisů.
  • Adam Hendrych (MV-GŘ HZS ČR) se zabývá analýzou rizik zpracovanou jednotlivými hasičskými záchrannými sbory krajů (ve spolupráci s dalšími partnery a orgány veřejné správy) na krajskou úroveň. Pozornost zpracovatelů byla soustředěna zejména na hrozby, které byly předchozí celostátní analýzou vyhodnoceny jako nepřijatelné.
  • Kateřina Blažková (HZS Moravskoslezského kraje) bude informovat o postupech a zásadách, které HZS vedly k zařazení 15 objektů dle zákona o prevenci závažných havárií do skupiny B. Pro tyto objekty stanovil krajský úřad ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje zóny havarijního plánování podle nové vyhlášky.
  • Josef Senčík (VUBP, v. v. i.) se zmíní o svých zkušenostech při územním plánování a navazujících řízeních, kdy nejsou brány v úvahu cíle prevence závazných havárií a to při udržování vzájemných odstupů mezi SEVESO podniky a obytnými budovami. Příspěvek představí možná řešení.
  • Josef Petr (Hexion, a.s.) zmíní stručný popis bezpečnostních procedur, které jsou používány ve společnosti Hexion, a.s. pro zvyšování bezpečnosti zaměstnanců, dodavatelů, návštěvníků, technologických procesů a okolí areálu společnosti.
  • Miroslav Dítě (TLP, spol. s r.o.) bude informovat o šestnácti praktických zkušeností s vývojem legislativy prevence závažných havárií, aplikací a kontrole plnění požadavků prevence havárií (SEVESO III).
  • Vilém Sluka (VÚBP, v.v.i.) se zmíní o požadavcích a mantinelech při posouzení rizik. Identifikuje nedostatečné zpracování posouzení, následné příčiny a následky, včetně poučení z posudků návrhů bezpečnostní dokumentace.
  • Zuzana Galajdová (DHL IT Services s.r.o.) bude hodnotit individuální riziko incidence a mortality kolorektálního a plnícího karcinomu v JMK a celostátním měřítku za období 2007-2015. Ty mají rostoucí trend, přičemž riziko incidence převyšuje riziko mortality a vykazuje výrazně progresivnější tendenci.
  • Jaroslav Rožnovský (Mendelova univerzita v Brně) se zaměří na problematiku změny klimatu. Lze odhadovat, že se změny klimatu na našem území budou v nejbližších desetiletích projevovat zvyšováním teploty vzduch, ale množství srážek bude v podstatě stejné. Proto bychom se měli zabývat riziky jako jsou četnější výskyt sucha, lokálních povodní, rychlých změn teploty vzduchu s extrémními projevy apod.
  • Marian Němec (AEC a.s.) se zaměří na tzv. hybridní válku jejímž největším problémem je fakt, že ji jen velmi těžko rozpoznáme. V příspěvku odpoví na otázky, zda je čas začít panikařit nebo zda je vůbec možné se před tímto fenoménem chránit a jakým způsobem.

Bohatý odborný program bude jako každý rok zpestřen exkurzemi, které se připravují. Uvažuje se o návštěvě Báňské záchranné služby (HBZS) nebo provozu společnosti Bohemia Sekt, s.r.o. s připravenou degustací. Účastníci mohou své přihlášky zasílat až do 1. března 2017 na stránkách konference www.tvip.cz, kde jsou uvedeny veškeré informace o akci. Příjem přihlášek příspěvků byl ukončen, avšak v případě zájmu je stále možné kontaktovat pořadatele a individuálně se s ním domluvit.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail