Otázky a odpovědi z Konference VTZ 2022 - část 2.

Zdroj: 

Problematika vyhrazených technických zařízení je upravena novými právními předpisy. Že jde o téma velmi aktuální, svědčí velké množství dotazů, které byly diskutovány na Konferenci VTZ 2022 pořádané společností Verlag Dashöfer, redakcí BOZPprofi 30. srpna 2022. Část zodpovězených dotazů již byla zpracována v Tématu BOZPinfo. Nyní bychom na toto téma chtěli navázat částí 2.

Na konferenci vystoupili a na dotazy odpovídali zástupci inspekce práce Ing. Olga VaňkováIng. Milan Moravec; dále Ing. Martin Röhrich, člen odborné pracovní skupiny OKAG (OSH Knowledge Advisory Group) při Evropské agentuře pro BOZP; Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, a oblíbený moderátor a odborník na BOZP Robert Křepinský.

Rád bych se zeptal, jak dalece nový zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále zákon o VTZ), a s ním tedy i prováděcí právní předpisy, dopadá na bytové domy. Na jednom semináři jsem zaslechl, že zákon je spíše napsán na veliké organizace a jeho dopad na bytové domy je problematický.

M. M.: Bude záležet, o jaký bytový dům a o jaký režim vlastnictví se jedná. Základ je stejný, údržbu VTZ budou provádět fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, zaměstnanci. Záleží, kdo bude vlastníkem. Jestli spol. s r. o., společenství vlastníků nebo jestli to bude rodinný dům, kde inspektorát nebude kontrolu provádět. Kvůli nedotknutelnosti obydlí ani nesmí.

Jak to bude zajištěno při homeoffice?

M. M.: Při homeoffice to bude řešeno podle toho, do jaké míry bude zaměstnanec pracující z jiného místa chtít spolupracovat se zaměstnavatelem, aby domácí pracoviště bylo bezpečné. Zatím to funguje na dohodách mezi nimi.

O. V. Ani za koronaviru toto zatím nikdo moc neřešil.

R. K. V připomínkovém řízení se dotaz ohledně uživatelů bytů, vlastníků bytových domů objevil. § 19 odst. 2 NV č. 191/2022 Sb. jasně říká, že se povinnost provádění kontrol a provozních revizí se nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v užívání uživatelů bytů a vlastníků bytů a rodinných domů. Tato osoba odpovídá za stav. Kdyby došlo k nějaké mimořádné události, nesla by odpovědnost. Odkazuje se na energetický zákon.

Smysl průvodní dokumentace vidím zejména v tom, že výrobce v ní uvádí zbytková rizika, která nevyřešil, a pokyny, jak je má provozovatel vyřešit svými opatřeními. Rozumím tomu správně, že pokud neznám tyto zásadní informace, jedná se o stav ohrožující bezpečnost práce a provozu? Někteří tvrdí, že průvodní dokumentaci mohu nahradit stanovením rozsahu kontrol. Je to pravda?

O. V.: Takto to nahradit nelze. Technická dokumentace a kontroly jsou dvě rozdílné věci.

M. M.: Každé VTZ by mělo mít průvodní dokumentaci, ale pokud ji nemá, tak musím postupovat podle technické normy a vytvořit místní provozní bezpečnostní předpis a vyhodnotit všechna rizika, která na zařízení jsou.

Jestliže účelem navržené úpravy byla snaha státu zajistit, aby ani v tomto případě nebyla zdravotní způsobilost k vysoce nebezpečným činnostem podceňována, a proto byla učiněna jednou z esenciálních součástí odborné způsobilosti, tak proč pozbytí zdravotní způsobilosti není příčinou skončení platnosti osvědčení?

O. V.: Jestliže je to zaměstnanec, provozovatel musí kontrolovat jeho zdravotní způsobilost., ale není to tak, že by osvědčení měl ztratit. Snad jedině, že by někdo měl doporučení, že není v pořádku s hlavou.

R. K.: Jakmile zaměstnanec pozbyde dlouhodobě zdravotní způsobilost, nesmí činnost vykonávat. Ano, osvědčení mu zůstává, ale stejně činnost nemůže vykonávat.

Z přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. nevyplývá pro všechny uvedené odborné způsobilosti, co vylučuje jejich zdravotní způsobilost, rozsah prohlídky atd. Podle čeho má tedy být zdravotní způsobilost např. revizních techniků posuzována?

R. K. Musíme odlišit 2 situace. Vyhláška č. 79/2013 Sb. se týká pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců, nezabývá se podnikajícími FO. V rámci posouzení zdravotní způsobilosti se musí posoudit všechny faktory. Zákon č. 373/2011 Sb. a prováděcí vyhl. č. 79/2013 Sb. jasně stanovuje, že součástí prohlídky je žádost o prohlídku, kde musí být uvedeny všechny rizikové faktory, které v rámci vykonávání činnosti přicházejí v úvahu.

M. M: Docházely poměrně často dotazy, zdali podmínkou zdrav. způsobilosti k práci revizního technika z oboru elektro musí být i zdravotní prohlídka na práce ve výškách. Nemusí, ale pokud není v tomto smyslu prohlédnutý, nemohu ho poslat, aby vylezl na žebřík do výšky 5 m a zkontroloval pojistky.

Může být zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, není tedy oprávněn vydávat pokyny, určen jako odpovědná osoba za VTZ?

M. M.: Teoreticky takto jmenován být může, ale s povinnostmi musí přijít i pravomoci. Řekněme, že může zpracovávat nějaký dokument, který bude odevzdávat například někomu z finančního oddělení. Ten bude objednávat práce na základě jeho podkladů. Nebo bude dokument dávat někomu z provozního oddělení, pokud činnosti budou zajišťovat pomocí vlastních zaměstnanců. Nelze říct - to je osoba odpovědná a nesmí nic.

R. K.: Odpovědná osoba automaticky neznamená, že je vedoucím zaměstnancem, to z předpisu nevyplývá. Jak jsme již zde uváděli, odpovědnou osobou za VTZ může být například i dispečer. Příslušné úkony předává dalšímu, který je deleguje na své zaměstnance. O tom, kdo je vedoucí zaměstnanec, hovoří § 11 zákoníku práce a § 302 zákoníku práce zase upravuje povinnosti vedoucích zaměstnanců.

V § 2 zákona o VTZ písm. h) je zmíněn pojem harmonogram. Co se tím přesně myslí, aby byly požadavky naplněny a funkční?

M. M.:  Harmonogram je synonymum pro nějaký plán. Znamená to, že není možné spoléhat na nějaké náhodné zjištění, jestli má zařízení revizi, a pokud ne, volá se narychlo revizní technik. Je nutné mít zpracován dokument, který můžeme nazývat harmonogram, ale i jinak, a tam napíšeme termíny revizí konkrétních zařízení. Seznam zařízení, která je potřeba nějakým způsobem revidovat, kontrolovat, provádět zkoušky.

R. K.: Já jsem používal termín lhůtník.

Zákon o VTZ část třetí § 26 se týká změny z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Do § 7 odst. 1 tohoto zákona bylo vloženo písm. g) týkající se odnětí osvědčení, pokud se neprovede řádně revize ve stanoveném rozsahu. Co je stanovený rozsah? 

O. V.: Víme, že každý revizní technik má nějaké osvědčení v určitém rozsahu. Provozovatel si musí zjistit, jestli revizní technik má patřičný rozsah, příslušné písmeno na osvědčení. Setkali jsem se i s padělanými osvědčeními. Mně se nelíbí odnímat osvědčení. Dříve jsme je odnímali, teď můžeme dávat pokutu.

R. K.: Já doporučuji, aby si každý provozovatel nechal předložit osvědčení a udělal si kopii. Také nám může pomoci evidence revizních techniků.

Jak je to s definicí VTZ elektrických ve stavbách pro více jak 200 osob? V takových provozech jsou pak všechna el. zařízení považovaná za vyhrazená, vč. spotřebičů?

M. M.: Už jsem se s tímto názorem setkal, ale takto to není. To je nějaký mýtus. Pořád platí právní předpis, příslušné NV, které říká, co není vyhrazené technické zařízení.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail