Otázky a odpovědi z Konference VTZ 2022

Zdroj: 

Dne 30. srpna 2022 se konala Konference VTZ 2022, kterou pořádala společnost Verlag Dashöfer, redakce BOZPprofi. Po letech se změnily právní předpisy v oblasti vyhrazených technických zařízení, které pro jednoho vnesly do této problematiky určitý řád, pro druhého představují poněkud zmatek a nejasnosti. Každopádně zabere nějaký čas, než se s novinkami seznámíme, porozumíme jim a zavedeme je do praxe na svých pracovištích.

Na konferenci vystoupili zástupci inspekce práce Ing. Olga VaňkováIng. Milan Moravec; dále Ing. Martin Röhrich, člen odborné pracovní skupiny OKAG (OSH Knowledge Advisory Group) při Evropské agentuře pro BOZP; Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, a oblíbený moderátor a odborník na BOZP Robert Křepinský.

Se změnami souvisejícími s novou právní úpravou – zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále zákon o VTZ) a prováděcími nařízeními vlády jsme se již seznámili v předchozích článcích. Věnujme tedy nyní pozornost vybraným dotazům z velkého množství, které organizátoři konference shromáždili a se kterými se přednášející snažili statečně vypořádat.

Zákon o VTZ § 19 odst. 2 písm. c) se týká osoby poučené - pro „vyhověl“ nutno dosáhnout 80 % správných odpovědí - znamená to, že k ověření znalostí je vždy nutno použít test? 

M. R.: Ano, znalosti se musí ověřit prokazatelně.

Jaké jsou požadavky na vzdělání a praxi u jmenované zodpovědné osoby za jednotlivá VTZ? Stávající zaměstnanci omítají osobní - konečnou odpovědnost převzít. 

M. M.: Požadavek na vzdělání u odpovědných osob není. Odpovědná osoba neznamená, že to musí být odborně způsobilá osoba. Může to být recepční, účetní, administrátor – někdo, kdo má na starost objednávání prací, které na zařízení mají probíhat.

M. R.: Důležité je, jaké povinnosti do jmenování napíšete, koordinování třeba může provádět i sekretářka, ale nic dalšího, kde je nutná odborná znalost, dovednost, příslušná certifikace.

Jak přistupovat k VTZ provozovaným před 1. 7. 2022, které dříve nebyly VTZ, např. jeřáb o nosnosti 3 tuny (§ 3 odst. 5 zákona o VTZ)? Zařazení? Revize? 

M. M.: Ani oblastní inspektorát práce nečeká, že 1. 7. 2022 všichni řekli - uděláme nové revize. Zařízení byla provozovaná v režimu, který platí na základě přechodných ustanovení. Následující servisní úkon, kontrola nebo prohlídka bude podle nové právní úpravy. Jestli jeřáb o nosnosti 3 t měl mít násl. kontrolu stanovenou výrobcem například v únoru 2023, v únoru se neprovede kontrola, ale normálně revize zařízení. Od 1. 7. je však potřeba zařízení zařadit mezi VTZ. Neznamená to, že prohlídka podle starých předpisů neplatí.

Jak se projeví dopad nové legislativy do organizace - vlastníka VTZ? Mám na mysli pověření „garantů“ pro jednotlivá VTZ a jejich pravomoci a povinnosti. 

R. K.: Garanty jsou zde asi míněny osoby odpovědné, které se musí nově vydefinovat a uvést, co tato odpovědnost vlastně znamená.

O. V.: Velké plus je proškolení revizním technikem.

Prováděcí předpisy k zákonu o VTZ se nijak neodkazují na ČSN. Bude k dispozici přehled ČSN pro oblast VTZ?

M. M.: Česká technická norma je na jednu stranu závazná, na druhou nezávazná, nejpodstatnější části pro provoz VTZ byly právě z norem přeneseny do nařízení vlády, ale samozřejmě normy zůstávají. SÚIP k tématu zákona o VTZ a prováděcích předpisů vede stránku s často kladenými dotazy. Že by vyšel nějaký seznam pro všechna VTZ, to není možné. S normami kromě provozovatelů pracují výrobci a výrobce by měl označit v návodu, jaké normy k provozování zařízení jsou potřebné.

M. R.: Je potřeba rozlišit 2 věci - zařízení a provoz zařízení. V zákonu o VTZ je to § 3 odst. 5: „Stav vyhrazených technických zařízení se při jejich kontrole, zkouškách nebo revizích až do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3) platných a účinných v době uvedení těchto zařízení do provozu.“ Ale hovoříme pouze o části zařízení, nikoliv provozu a umístění do nějakého prostředí. Jeřáb může být uvedený do provozu v roce 1952 (to musíte být schopni doložit), ale systém bezpečné práce není podle předpisů z roku 1952, ale z 1. 7. 2022. Je důležité si tyto věci dát do souvislosti.

R. K.: V zákoně je velmi dobře vydefinován pojem rekonstrukce, to jsme neměli.

Bude lépe definováno, co je činnost na VTZ? Proč se liší definice činnosti v § 7 (PO a PFO), § 11 (FO)? Pak je zde například ČSN EN 50110-1 ed. 3 týkající se obsluhy a práce na elektrických zařízeních.

M. M.: Právnická a podnikající fyzická osoba jsou provozovateli a jsou i v rámci obecné odpovědnosti odpovědné za provoz VTZ. § 11 se týká fyzické osoby, a to je vnímáno jako činnost zaměstnance nebo případně smluvní osoby, která bude provádět činnost na zařízení fyzicky. Jestli to bude lépe definováno, je otázka na legislativce.

M. R.: Je potřeba číst zákon, jak byl napsán. Je opravdu rozdíl mezi FO a PFO, na rodné číslo vám někdo vydává osvědčení, oprávnění, ale to nesouvisí s tím, co děláte jako podnikatel, jaká oprávnění máte v živnostenském listu.

Kdo ověřuje znalosti obsluhy VTZ? Musí být u ověřování znalostí opět přítomný revizní technik?

M. M.: Ano, musí.

Zajímaly by mě požadavky na rozsah školení zaměstnanců, např. řadových údržbářů, kteří by prováděli jen drobné opravy VTZ. Musí mít zkoušky před Technickou inspekcí ČR?

M. R.: Otázkou je, co je drobná oprava. Nemůžeme říct paušálně ano, ne. Musíme se zabývat tím, co pracovník na konkrétním VTZ má dělat. Jestliže nebude zasahovat do zařízení, stačí mu školení bezpečnosti práce. Musíme se podívat na položku po položce.

M. M.: Na běžnou údržbu apod. musí mít být proškolení podle zákona a NV, jejich znalosti by měl ověřit revizní technik.

Pověření osob odpovědných za VTZ - mají zůstat v platnosti i pověření udělená podle původních předpisů, nebo ta se odvolají a mají být nová?

M. R.: Důležité je, k jaké činnosti člověka pověřujete. Jestli byl například pověřen k provádění revizí drobných spotřebičů, a to není VTZ, musí se to upravit podle nového nařízení vlády.

Jak by mělo vypadat a jaké náležitosti má obsahovat jmenování pověřené/odpovědné osoby za VTZ?

M. M.: Musí to být prokazatelně. První věc je, kdo člověka jmenuje, jmenovaný by tam měl být správně nadefinován, aby tam nebylo například Josef Novák a ve firmě jich nebylo 30, kdo koho a k čemu pověřuje, k čemu má být odpovědná osoba (podrobný seznam). Měl by tam být podpis pověřeného, že s tím byl srozuměn, že s obsahem dokumentu byl seznámen.

§ 20 odst. 4 zákona o VTZ - jak koliduje s NV č. 378/2001 Sb.? Mohu místním provozním bezpečnostním předpisem (MPBP) kompletně nahradit chybějící návod k obsluze?

M. M.: Já bych spíš než chybějící použil slovíčko neexistující. Pokud nebyl vydán, musím ho MPBP nahradit. Pokud návod k obsluze existoval, měl by být dohledán. Chápu, že asi budou existovat výjimky, ale ty bychom spočítali na prstech jedné ruky.

Můžete mi vysvětlit rozdíly mezi zvláštní odbornou způsobilostí podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb. a podle zákona o VTZ?

M. M.: Zvláštní odborná způsobilost podle z. č. 309/2006 Sb. je v podstatě starší definice toho, co je uvedeno v zákoně o VTZ. Téměř totožné, akorát v zákoně o VTZ je to specifikováno, rozděleno na jednotlivá VTZ.

R. K.: § 11 zákona č. 309/2006 Sb. se nyní změnil - nejen v odst. 1, ale také 2 odst. vypadly. Já to vnímám jako něco zvláštního, co bude specifikováno prováděcím právním předpisem.

Autor článku: 

Komentáře

Chybný dotaz

19.09.2022 - 05:13 Norbert Chalupa
První dotaz k zákonu o VTZ je chybně formulován. §19 odst. (2) písm. c) se netýká osob poučených, nýbrž osob znalých pro samostatnou činnost a řízení činnosti. V takovém případě se vyžaduje písemné ověření znalostí předpisů. Pokud by se mělo jednat o osoby poučené, tak s odkazem na §19 odst. (3) písm. b) není nutno ověření znalostí provádět písemně. Je tedy na zaměstnavateli, zda si stanoví, s odkazem na § 103 odst. (3) ZP, ověření znalostí písemně, nebo ústně.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail