Stavět bezpečně a předcházet rizikům

Zdroj: 
Jednou z oblastí působnosti VÚBP v prevenci pracovních rizik je prevence rizik ve stavebnictví. Se zvýšeným rizikem je spojena zejména práce ve výšce nebo nad volnou hloubkou. VÚBP je pracovištěm, které zkouší a certifikuje pomocné stavební konstrukce a provádí posuzování shody osobních ochranných prostředků.

Dodavatelé stavebních prací musí plnit základní povinnosti vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů. Týkají se například zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců, školení o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP), vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky, zajištění bezpečnosti při práci ve výškách apod.
Velmi záslužnou činnost v této oblasti vykonává Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha (VÚBP), proto jsme požádali o rozhovor jeho zástupce, Ing. Karla Škrétu, který se zabývá zkoušením a certifikací osobních ochranných prostředků a pomocných stavebních konstrukcí (lešení).

Čím se obecně VÚBP zabývá a jaká je jeho návaznost na mezinárodní instituce?

VÚBP v současné době představuje národní analytické a koncepční pracoviště pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zabývá se prevencí pracovních rizik a je odborným pracovištěm pro potřeby státní správy v prevenci závažných průmyslových havárií. V rámci své činnosti provozuje a rozvíjí informační systémy - známý je např. internetový portál BOZPINFO. Zajišťuje rovněž funkci výchovného, vzdělávacího a osvětového střediska a poradenského, informačního a konzultačního pracoviště.

V neposlední řadě VÚBP zkouší a certifikuje pomocné stavební konstrukce a plní funkci autorizované a notifikované osoby pro posuzování shody osobních ochranných prostředků s oprávněním vydávat certifikáty s celoevropskou působností. Už pouze tato činnost s sebou přináší nutnost mezinárodní spolupráce mezi jednotlivými evropskými zkušebnami, do níž je zapojen i VÚBP.

Z dalších zahraničních kontaktů je možno uvést členství v organizaci PEROSH (Partnership for European Research in Occupational Safety and Health). Ústav se podílel a podílí na řešení mezinárodních projektů z oblasti BOZP v rámci programu PHARE, twinningových a dalších mezinárodních programů a projektů. V současné době je VÚBP koordinátorem i hlavním řešitelem projektu EDFORSA (Education for Safety), který je součástí programu Leonardo da Vinci financovaného z prostředků EU.

V oblasti BOZP existují různé vzdělávací akce a kampaně. Jednou z nich je Evropský týden bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Co se v tomto směru chystá pro rok 2006?

Evropský týden BOZP je dalším z příkladů mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti práce. Tato mezinárodně koordinovaná akce se v každém roce zaměřuje na jeden specifický problém. V roce 2006 je to vztah mladých lidí k ochraně bezpečnosti a zdraví při práci. Cílem je pozvednout jejich povědomí o rizicích, se kterými se setkávají při práci, a podpořit šíření účinných příkladů správné praxe.

Součástí kampaně bude soutěž Správná praxe, ve které podniky mohou představit své programy podpory bezpečného chování a jednání mladých zaměstnanců. Mladí pracovníci a ostatní mládež se budou moci zúčastnit soutěže "Mladý evropský filmař a fotograf". Do kampaně bude zapojeno 25 zemí EU, země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a rovněž země připravující se na vstup do EU.

Mezi specifické oblasti BOZP patří zajištění bezpečnosti při práci ve výškách. Jak lze tuto činnost charakterizovat?

Práce ve výšce nebo nad volnou hloubku bude vždy spojena se zvýšeným rizikem pádu. Provádění těchto prací není přímo vázáno na žádný obor, ale nejvíce problémů přináší zřejmě ve stavebnictví.

Pracovníci často podceňují opatření, která mají zajistit jejich bezpečnost, ať už se jedná o kolektivní ochranu nebo používání osobních ochranných pracovních prostředků. Zajištění proti pádu může být technicky a návazně i ekonomicky náročné, což někdy odrazuje od přijetí potřebných řešení i řídící pracovníky příslušných organizací.

Vždy je však potřeba mít na paměti, že pokud k pádu osoby dojde, je jeho následkem velmi často těžký nebo smrtelný úraz, přičemž právní, ekonomické i morální důsledky jsou pak podstatně horší.

Jaká opatření je nutno provést ze strany zaměstnavatelů pro zajištění prevence a eliminování rizik při práci ve výškách?

Optimálním řešením je pokusit se navrhnout takové pracovní postupy, při nichž je nutnost práce ve výšce odstraněna. To se samozřejmě nepodaří ve všech případech.

Práce ve výškách je nesmírně rozmanitá a nelze proto obecně stanovit potřebná opatření a postupy. U prací, kdy je možná hloubka pádu několik desítek metrů, se většinou o ochraně pracovníků uvažuje jaksi automaticky. K podceňování ale dochází u prací v relativně malých výškách, ať už se jedná o údržbu, revize, drobné opravy apod.

Při volbě vhodné metody má mít přednost kolektivní ochrana. Výběr správné ochranné nebo záchytné konstrukce musí vycházet z konkrétních podmínek. V sortimentu osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) proti pádu existuje v současné době široká nabídka prostředků, použitelných v nejrůznějších podmínkách. Ani v těchto případech nesmí být podceňován správný výběr, přičemž je nutno odlišovat polohovací prostředky od prostředků určených k zachycení pádu.

Nezávisle na způsobu zajištění je vždy potřeba klást důraz na vyškolení pracovníků. Nezbytné je důkladné seznámení s příslušnými návody na používání, jejichž význam obecně stále roste.

Příkazy a omezení, která jsme dříve hledali v předpisech, bychom dnes měli najít mezi informacemi, které musí povinně poskytovat výrobce. Vyplývá to z odpovědnosti výrobce za bezpečný výrobek a z jeho znalostí, jaká rizika mohou při používání výrobku vznikat. V souvislosti s prací ve výškách nesmí být podceněna ani zdravotní způsobilost pracovníků.

Eliminace rizik při práci ve výškách je problém aktuální nejen v České republice. Nabídka technického řešení existuje, a třebaže nemusí být ve všech případech optimální, stále se rozšiřuje. Prováděcí organizace by tedy měly sledovat nové trendy a věnovat zajištění pracovníků ve výškách stálou pozornost.

Děkujeme za rozhovor.

ZDROJ:
Stavět bezpečně a předcházet rizikům. In Stavitel [online]. Praha : Economia, 2006 [cit. 05-05-2006]. Dostupný z wWW: <http://stavitel.ihned.cz/1-10005430-18276240-G00000_d-62>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail