Smrtelné pracovní úrazy v ČR v letech 1999 - 2003 podle OKEČ

Komentář; 3 tabulky: Rozdělení počtu smrtelných pracovních úrazů v ČR podle kategorií OKEČ v ČR v letech 1999 - 2003, Četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojitěnců podle kategorií OKEČ v ČR v letech 1999 - 2003, Rozdělení počtu smrtelných pracovních úrazů podle oddílů OKEČ v ČR v letech 1999 - 2003; 3 grafy: Rozdělení počtu smrtelných pracovních úrazů v ČR roce 2003 podle kategorií OKEČ, Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů podle kategorií OKEČ v ČR v letech 1999 - 2003

 Časové řady ukazatelů smrtelných pracovních úrazů z intervalu let 1999 až 2003 uspořádané podle kategorií odvětvových ekonomických činností (OKEČ) jsou níže v tabulkách č. 1 a č. 2 a časové řady ukazatele počtu smrtelných pracovních úrazů uspořádané podle oddílů OKEČ jsou v tabulce č. 3.

Rozdělení smrtelných pracovních úrazů v roce 2003 podle kategorií OKEČ
V grafu č. 1 je rozdělení smrtelných pracovních úrazů v roce 2003 podle kategorií odvětvových ekonomických činností (OKEČ). Pro větší přehlednost grafu byly některé kategorie, v nichž byly zaznamenány pouze ojedinělé smrtelné pracovní úrazy, sloučeny do jediné kategorie označené Ostatní kategorie (Pohostinství a ubytování, Peněžnictví a pojišťovnictví, Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění, Školství, a Zdravotnictví, veterinární a sociální činnost).

Graf č. 1: Rozdělení smrtelných pracovních úrazů v roce 2003 podle kategorií OKEČ

Graf rozdělení SPÚ podle OKEČ 

Z grafu vyplývá, že téměř 72% smrtelných pracovních úrazů vzniklo v podnicích zařazených do pouhých čtyř ze třinácti celkem zaznamenaných kategorií OKEČ.
První z nich byla kategorie OKEČ Stavebnictví s 51 případy, tj. 25,6% smrtelných pracovních úrazů. Po ní následovala kategorie Zpracovatelský průmysl, v níž vzniklo 42, tj. 21,1% smrtelných pracovních úrazů. Dále to byla kategorie Doprava, skladování a spoje, kde bylo zaznamenáno 25, tj. 12,6% smrtelných pracovních úrazů. V pořadí čtvrtou kategorií byla i tentokrát kategorie Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství s 19, tj. 9,5 % smrtelných pracovních úrazů.
Kromě těchto čtyř kategorií stojí za zmínku kategorie Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží, v níž vzniklo 16, tj. 8% smrtelných úrazů.
Z posledního sloupce tabulky č. 3 v tabulkové části přílohy, v níž jsou časové řady počtů smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých oddílech OKEČ, plyne, že nejvíce smrtelných pracovních úrazů vzniklo v roce 2003 v oddílu OKEČ Stavebnictví, který je také jediným oddílem ve stejně označené kategorii, a to 51, tj. 25,6% případů. V tomto oddílu vzniklo nejvíce smrtelných pracovních úrazů ve skupině OKEČ Výstavba pozemních a inženýrských staveb (29, tj. 14,6% případů), dále ve skupinách Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešní krytiny a Instalatérské práce (obě vykazují shodně 5, tj. 2,5% případů) a ve skupině Demolice a zemní práce (4 smrtelné pracovní úrazy).
Po tomto oddílu, jako v předcházejících létech, byl oddíl Pozemní doprava, potrubní doprava, v němž vzniklo 21, tj. 10,6% smrtelných pracovních úrazů. Nejčetnější skupinou v tomto oddílu OKEČ byla skupina Silniční nákladní doprava (17, tj. 8,5% případů).
Následovaly dva shodně zastoupené oddíly s 13, tj. 6,5% smrtelných pracovních úrazů, a to oddíl Zemědělství, myslivost s nejčetnější skupinou Rostlinná výroba kombinovaná s živočišnou výrobou (7, tj. 3,5% případů) a oddíl Dobývání uhlí a rašeliny s dominantní skupinou Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket (12, tj. 6% smrtelných pracovních úrazů).
Na páté místo se překvapivě zařadil oddíl Služby převážně pro podniky s 10, tj. 5% smrtelných pracovních úrazů se dvěma shodně zastoupenými skupinami (4, tj. 2,0% smrtelných pracovních úrazů), a to Pátrací a ochranné činnosti a Ostatní služby převážně pro podniky jinde neuvedené.
Dále následovaly tři shodně zastoupené oddíly se 7, tj. 3,5% případů z nejčetnější kategorie OKEČ Zpracovatelský průmysl, a to Výroba ostatních minerálních výrobků, Výroba kovových konstrukcí a Výroba strojů a zařízení. V těchto oddílech však nebyla zaznamenána žádná výraznější skupina OKEČ.
Za zmínku stojí ještě dva oddíly s výraznějšími skupinami OKEČ, a to oddíl Lesnictví, těžba dřeva (6, tj. 3,0% smrtelných pracovních úrazů) s jedinou zaznamenanou skupinou Činnosti související s pěstěním a těžbou dřeva a konečně oddíl Prodej, údržba motorových vozidel (5, tj. 2,5% případů) s dominantní skupinou Oprava a údržba motorových vozidel (4 smrtelné pracovní úrazy).
Po třech smrtelných pracovních úrazech bylo zaregistrováno ve skupinách: Rozvod elektřiny a obchod s elektřinou, Ostatní vedlejší činnost v pozemní dopravě a Sběr a zpracování ostatních odpadů.
V uváděných deseti oddílech a zmíněných třech skupinách vzniklo v roce 2003 téměř 75% smrtelných pracovních úrazů (74,7% případů). To znamená, že v pouhé jedné třetině ze zaznamenaných oddílů OKEČ vznikly tři čtvrtiny smrtelných pracovních úrazů.

Vývoj ukazatelů smrtelných pracovních úrazů v kategoriích OKEČ
V tabulce č. 1 v tabulkové části přílohy je zaznamenáno rozdělení smrtelných pracovních úrazů do jednotlivých kategorií OKEČ v intervalu let 1999 až 2003. V tabulce č. 3 je potom rozdělení smrtelných pracovních úrazů v tomtéž intervalu podle jednotlivých oddílů OKEČ.
V tabulce č. 2 je zaznamenán vývoj hodnot ukazatele četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců v jednotlivých kategoriích OKEČ za totéž období.
Narozdíl od předcházejících částí byl pro tento ukazatel proveden přepočet počtu pojištěnců rozpuštěním kategorie Nezařazeno do ostatních kategorií OKEČ podle relativního zastoupení pojištěnců jednotlivých kategorií OKEČ v souboru. Tím byla odstraněna systémová chyba statistického zjišťování provedeného ČSÚ, která vzniká tím, že do statistického zjišťování pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz prováděného prostřednictvím státního výkazu Nem Úr 1 02 jsou zařazeny i sumáře předkládané OSSZ za podniky, které si nevykonávají agendu nemocenského pojištění. V těchto sumářích nejsou ukazatele pracovních úrazů ani dalších případů pracovní neschopnosti rozlišeny podle odvětvové ekonomické činnosti (OKEČ) zaměstnavatele. Tyto případy jsou zařazovány do oddílu nebo kategorie označené Nezjištěno, v níž je potom vykazováno více než 30% pojištěnců, bezmála 18% pracovních úrazů a téměř 20% kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy.
Pro odstranění této systémové chyby statistického zjišťování prováděného ČSÚ a vytvoření reálnější představy o proporcích hodnot absolutních ukazatelů v jednotlivých oddílech a kategoriích OKEČ byla provedena korekce hodnot těchto ukazatelů a na jejich základě byl proveden i přepočet relativních ukazatelů.
Korekce hodnot absolutních ukazatelů v jednotlivých oddílech a kategoriích OKEČ, tj. "rozpuštění" oddílu nebo kategorie Nezjištěno do ostatních oddílů nebo kategorií podle poměrného zastoupení jednotlivých oddílů nebo kategorií v souborech tvořených zbývajícími oddíly nebo kategoriemi OKEČ, byla provedena podle formule:

nik  = ni  × (1 + nn  / ( N - nn )),

kde značí:
nik  . . . .  korigovanou hodnotu ukazatele v i-tém oddílu nebo kategorii OKEČ,
ni    . . . .  hodnotu ukazatele v i-tém oddílu nebo kategorii OKEČ (podle ČSÚ),
nn   . . . .  hodnotu ukazatele v oddílu nebo kategorii "Nezjištěno" (podle ČSÚ)
N    . . . .  hodnotu ukazatele vykazovaná za celou ČR (podle ČSÚ).

Protože se hodnoty absolutních ukazatelů uváděné v kategorii Nezjištěno nepatrně lišily od hodnot uváděných ve shodně označeném oddílu OKEČ (rozdíly podle druhu ukazatele činily 0,04% až 0,09%), byla před výpočty provedena malá úprava, která spočívala v tom, že byly pro kategorii Nezjištěno upraveny hodnoty absolutních ukazatelů pracovní úrazovosti shodně s hodnotami uváděnými ve stejně označeném oddílu OKEČ.
Předtím ale musely být rozděleny některé kategorie sloučené v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2003 v jednu tak, aby bylo vytvořeno původních patnáct kategorií podle třídění v Odvětvové klasifikaci ekonomických činností OKEČ.
Vzájemné proporce hodnot ukazatelů smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých kategoriích OKEČ a tendence jejich vývoje jsou lépe patrné z grafu č. 2grafu č. 3.
Pro přehlednost v nich nejsou zaznamenány časové řady ukazatelů vykazované ve statisticky méně významných kategoriích OKEČ (Pohostinství a ubytování, Školství, Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění a Ostatní veřejné, sociální a osobní služby).

Graf č. 2: Vývoj smrtelných pracovních úrazů podle kategorií OKEČ

Graf vývoj SPÚ podle OKEČ 

Z grafu č. 2 je patrné, že trvale nejvyšší hodnoty ukazatele počtu smrtelných pracovních úrazů vykazují kategorie Zpracovatelský průmysl a kategorie Stavebnictví. Je však třeba poznamenat, že kategorie Zpracovatelský průmysl zahrnuje největší počet pojištěnců (přes 1,5 mil. pojištěnců) (Po korekci systémové chyby).
Z grafu č. 2 je též patrné, že v kategoriích Dobývání nerostných surovin, Stavebnictví, Obchod a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží, Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, Peněžnictví a pojišťovnictví, Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum a vývoj a Školství došlo v roce 2003 ke zvýšení počtu smrtelných pracovních úrazů. V kategoriích Zpracovatelský průmysl, Zemědělství, myslivost a lesní hospodářství, Doprava, skladování a spoje, Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění a Ostatní veřejné a sociální služby došlo proti předcházejícímu roku ke snížení počtu smrtelných pracovních úrazů. V kategoriích Pohostinství a ubytování a Zdravotnictví, veterinární a sociální činnost byl počet úrazů stejný jako v roce 2002.

Graf č. 3: Vývoj četností smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců podle kategorií OKEČ

Graf četnost SPÚ na 10000 pojištěnců podle OKEČ 

Z grafu  č. 3 plyne, že nejvyšší hodnoty ukazatele vykazuje kategorie Stavebnictví, ve které v roce 2002 došlo k mírnému poklesu, ale v roce 2003 opět hodnoty tohoto ukazatele vzrostly. Na dalším místě je kategorie Dobývání nerostných surovin, u níž je patrný trend růstu hodnot v čase v letech 1998 až 2003, zatímco v roce 2002 došlo k jeho dočasnému poklesu, následovaná kategorií Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství a kategorií Doprava, skladování a spoje, u nichž však v roce 2003 došlo k poklesu hodnot ukazatele.
V grafu je patrné, že u převážné většiny z vybraných kategorií OKEČ došlo v roce 2003 ke zvýšení hodnot tohoto ukazatele proti předcházejícímu roku, v němž došlo k jejich poklesu. Ke snížení došlo pouze u kategorie Zemědělství a lesní hospodářství.
Nejnižší a značně stabilizované hodnoty ukazatele četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců dlouhodobě vykazuje kategorie Školství a Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění. Nízké hodnoty tohoto ukazatele ve vybraných kategoriích vykazuje též kategorie Zpracovatelský průmysl.

  Tabulka č. 1: Rozdělení počtu smrtelných pracovních úrazů v ČR podle kategorií OKEČ v ČR v letech 1999 -2003

 

Kód

Kategorie OKEČ

1999

2000

2001

2002

2003

A

Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství

20

21

17

22

19

B

Rybolov, podniky pro chov ryb, služby

-

-

-

-

-

C

Dobývání nerostných surovin

9

10

14

11

15

D

Zpracovatelský průmysl

48

58

58

53

42

E

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

9

4

8

4

5

F

Stavebnictví

47

47

50

46

51

G

Obchod, oprava mot. vozidel a spotřebního zboží

10

13

22

13

16

H

Pohostinství a ubytování

1

1

2

1

1

I

Doprava, skladování a spoje

30

42

35

32

25

J

Peněžnictví a pojišťovnictví

2

-

2

2

3

K

Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum a vývoj

4

17

9

9

10

L

Veřejná správa, obrana, povinné sociál. pojištění

8

6

1

3

2

M

Školství

2

1

2

2

3

N

Zdravotnictví, veterinární a sociální činnost

4

3

4

3

3

O

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

4

-

5

5

3

 

Nezařazeno

4

-

2

-

1

 

Tabulka č. 2: Četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců podle kategorií OKEČ v ČR v letech 1999 - 2003

 

Kód

Kategorie OKEČ

1999

2000

2001

2002

 2003

A

Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství

0,79

0,90

0,78

1,07

0,99 

B

Rybolov, podniky pro chov ryb, služby

-

-

-

-

 -

C

Dobývání nerostných surovin

1,03

1,24

1,79

1,52

 2,18

D

Zpracovatelský průmysl

0,31

0,39

0,38

0,35

 0,28

E

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

0,85

0,39

0,82

1,43

 0,54

F

Stavebnictví

1,77

1,92

2,19

2,13

 2,49

G

Obchod, oprava motorových vozidel a spotřebního zboží

0,27

0,36

0,62

0,36

 0,43

H

Pohostinství a ubytování

0,17

0,17

0,33

0,17

 0,16

I

Doprava, skladování a spoje

0,76

1,09

0,93

0,86

 0,64

J

Peněžnictví a pojišťovnictví

0,18

-

0,06

0,21

 0,32

K

Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum a vývoj

0,14

0,58

1,84

0,29

 0,31

L

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění

0,18

0,14

0,02

0,07

 0,07

M

Školství

0,07

0,04

0,07

0,07

 0,08

N

Zdravotnictví, veterinární a sociální činnost

0,13

0,09

0,12

0,09

 0,09

O

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

0,31

-

0,23

0,37

 0,21

 

Tabulka č. 3: Rozdělení počtu smrtelných pracovních úrazů podle oddílů OKEČ v ČR v letech 1999 - 2003

 

Kód

Oddíl OKEČ

1999

2000

2001

2002

 2003

A 01

Zemědělství, myslivost

11

8

11

15

 13

A 02

Lesnictví, těžba dřeva

9

13

6

7

B 05

Rybolov, chov ryb

-

-

-

-

C 10

Dobývání uhlí a rašeliny

6

6

12

10

13 

C 11

Dobývání ropy a zemního plynu

-

-

-

-

C 12

Dobývání uranových a thoriových rud

-

-

-

-

 -

C14

Dobývání a úprava ostatních surovin

3

3

2

1

 2

D 15

Výroba potravin 

4

9

9

5

 5

D 17

Textilní průmysl

2

1

1

3

D 18

Oděvní průmysl, zpracování kožešin

-

-

-

1

 -

D 19

Výroba usní a brašnářství

-

-

1

1

 -

D 20

Průmysl dřevařský (kromě nábytku)

6

3

5

7

 4

D 21

Výroba vlákniny, papíru

-

2

4

1

 1

D 22

Vydavatelství a tisk

-

-

1

-

 -

D 23

Koksování, zpracování ropy

-

-

-

-

 -

D 24

Výroba chemických výrobků

2

3

2

2

 2

D 25

Výroba pryžových a plastových výrobků

3

3

2

2

 -

D 26

Výroba ostatních minerálních výrobků

2

4

3

1

7

D 27

Výroba kovů, hutní zpracování

5

9

9

3

 2

D 28

Výroba kovových konstrukcí

6

7

4

7

7

D 29

Výroba strojů a zařízení

4

8

10

6

 7

D 30

Výroba kancelářských strojů a počítačů

-

-

-

-

 -

D 31

Výroba elektrických strojů a přístrojů

4

3

6

5

 3

D 32

Výroba radiových a televizních zařízení

-

1

-

2

 -

D 33

Výroba zdravotnických přístrojů a hodin

-

-

-

1

 1

D 34

Výroba motorových vozidel

3

-

-

-

 1

D 35

Výroba ostatních dopravních zařízení

2

2

1

2

 1

D 36

Výroba nábytku, ostatní průmysl

2

3

1

2

 1

D 37

Zpracování druhotných surovin

1

-

-

2

 -

E 40

Výroba a rozvod elektřiny a plynu

7

4

7

2

 4

E 41

Výroba a rozvod vody

2

-

1

2

 1

F 45

Stavebnictví

47

47

50

46

 51

G 50

Prodej, údržba  motorových vozidel

1

2

7

2

 6

G 51

Velkoobchod (kromě motorových vozidel)

8

8

9

8

 6

G 52

Maloobchod (kromě motorových vozidel)

1

4

5

3

 4

H 55

Pohostinství a ubytování

1

1

2

1

 1

I 60

Pozemní doprava, potrubní doprava

24

31

27

27

 21

I 61

Vodní doprava

1

-

1

-

 -

I 62

Letecká, kosmická doprava

-

-

-

-

-

I 63

Vedlejší a pomocná činnost v dopravě

5

8

4

3

I 64

Činnost pošt a telekomunikací

-

3

3

2

-

J 65

Peněžnictví

1

-

1

2

 3

J 66

Pojišťovnictví (kromě sociálního)

1

-

1

-

 -

J 67

Činnost s úvěry, pojišťovnictví

-

-

-

-

 -

K 70

Činnost v oblasti nemovitostí

1

2

-

2

 -

K 71

Pronájem strojů a přístrojů

-

-

-

-

 -

K 72

Zpracování dat a související činnosti

-

4

4

3

 -

K 73

Výzkum a vývoj

-

-

-

-

 -

K74

Služby převážně pro podniky

3

11

5

4

 10

L 75

Veřejná správa, obrana

8

6

1

3

 2

M 80

Školství

2

1

2

2

 3

N 85

Zdravotní, veterinární, sociální činnost

4

3

4

3

 3

O 90

Odstraňování odpadu, čistění města

2

-

3

2

 3

O 91

Činnost společenských organizací

-

-

-

-

 -

O 92

Rekreační, kulturní a sportovní činnost

1

-

2

3

 -

O 93

Ostatní služby

1

-

-

-

 -

 

Nezjištěno

4

-

2

-

 1

ČR

200

223

231

206

 199

 

 )

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail