Školení a zdravotní prohlídky řidičů referentů

Zdroj: 

O "řidičích referentech" (zažitý výraz, který dnes již oficiálně neexistuje) toho na našem webu bylo napsáno mnoho. Přesto se stále vyskytují dotazy na četnost a obsah školení, zdravotní prohlídky, objeví se například i dotaz na referentské průkazy, které byly již dávno zrušeny.

Na řidiče profesionály, kteří mají řízení vozidla sjednáno v pracovní smlouvě, se vztahuje z. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů upravuje § 46 a následující tohoto zákona. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. Týká se řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E. Řidič vlastní profesní průkaz, platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo záznamu profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu je 5 let.

Jak je to ale s řidiči, pro něž není řízení vozidla výkonem práce, ale používají služební vůz například na pracovní cestě, nebo vlastní auto pro služební účely – tzv. řidiči referenty? V publikaci Auto v pracovněprávních vztazích (vydalo nakladatelství Wolters Kluwer) se uvádí: „U řidičů referentů není řízení vozidla výkonem práce. Zaměstnavatel nemá zákonnou povinnost tyto řidiče odborným způsobem proškolovat či jejich znalosti přezkušovat."

Na řidiče referenty se vztahuje zákoník práce a nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Podle informací ze Státního úřadu inspekce práce inspektoři školení řidičů referentů kontrolují, nerozlišuje se, zda-li se jedná například o obchodní zástupce, kteří jezdí firemními auty nebo o zaměstnance, kteří jezdí vlastními auty na služební cesty.

Zaměstnavatel musí provádět prevenci rizik, podle ustanovení § 102 zákoníku práce je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.

Podle § 103 je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Osobu školitele a periodicitu školení si stanovuje zaměstnavatel a žádný doporučený interval týkající se školení řidičů referentů není. O školení zaměstnavatel vede dokumentaci (ZP § 103 odst. 2 a 3), která by měla obsahovat prezenční listinu a osnovu školení. Součástí osnovy školení BOZP řidičů referentů by měly být kromě všeobecných informací z BOZP, práv a povinností zaměstnanců, také povinnosti při jízdě na pozemních komunikacích, pravidla silničního provozu, povinná výbava vozidel, pracovní režim řidičů, odborná a zdravotní způsobilost, předpisy ohledně technického stavu vozidel, oprava a údržba vozidel, lékárnička, poskytování první pomoci apod. Zaměstnanci by měli být prokazatelně seznámeni se změnami pravidel silničního provozu.

Lékařské zdravotní prohlídky pro účely řízení motorových vozidel se podle autorů výše zmíněné publikace na řidiče referenty nevztahují, neboť tato činnost není výkon práce zaměstnance, tj. druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě. Tito řidiči se musí podrobit pravidelným prohlídkám podle z. č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 87 odst. 3 nejdříve 6 měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku, nejpozději však v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Podle zákoníku práce a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, by se však měl podrobit zdravotní prohlídce každý zaměstnanec. Na zdravotní prohlídce pak lékař pracovnělékařské péče zjišťuje, zda-li zaměstnanec také v rámci plnění pracovních povinností řídí auto a podle toho je prohlídka zaměřena.

Odkazy na vybrané články z webu BOZPinfo.cz, které se věnovaly problematice řidičů – referentů:
http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/skoleni/ridici_referenti110530.html
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/ridicireferenti10.html

http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/organizace_bozp/rad_autodopravy100120.html
http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_zdravi/zpp_ridicu100111.html

http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/doprava/osobni_ridic100811.html http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/doprava/nesouhlas_s_oip080423.html http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/skoleni/skoleni_ridicu070129.html 

Autor článku: 

Komentáře

doplněk

10.09.2012 - 07:19 Norbert Chalupa
,, O školení zaměstnavatel vede dokumentaci (ZP § 103 odst. 2 a 3), která by měla obsahovat prezenční listinu a osnovu školení ,, se v článku píše. Dokumentace by měla obsahovat nejen výše uvedené, ale také často opomíjené ověření znalostí předpisů dané problematiky, respektive způsob ověření znalostí předpisů. Takže i OZO, pokud by problematiku školila, musí věrohodným způsobem ověřit a prokázat ověření znalostí předpisů. A k poslednímu odstavci. Nemyslím si, že je povinností lékaře poskytujícího pracovně lékařské služby, aby zjišťoval (není-li myšleno zjišťováním čtení žádosti o lékařský posudek), co vyšetřovaný zaměstnanec dělá, tedy zda také v rámci pracovních povinností řídí motorové vozidlo? Toto je povinnost zaměstnavatele, aby uvedl v žádosti o lékařský posudek všechny skutečnosti podstatné pro výkon práce, takže i řízení motorového vozidla (§ 55 odst. (1) písm. c) zák. č. 373/2011 Sb.).

Stále stejná chyba

10.09.2012 - 10:44 Tomáš Neugebauer
Hned v úvodu je uvedeno, že žádní řidiči referenti neexistují. V následujícím textu jsou však povinnosti "pasovány" na tento termín, čímž pochopitelně dochází k jejich nepřesnému definování. Problematika je trošku složitější, než je uvedeno - viz: http://bozppo.vfn.cz/skoleni_ridicu.htm

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail