Školení jiných osob zdržujících se na pracovišti zaměstnavatele s jeho vědomím

Školení jiných osob zdržujících se na pracovišti zaměstnavatele s jeho vědomím

Zaměstnanci vyslaní na práci jinými zaměstnavateli

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti.

 1. Rámcový obsah vstupního školení:

  • povinnosti zaměstnanců při vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí
  • spolupráce zaměstnanců při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • rizika možných ohrožení života a zdraví (dle písemné informace mezi zaměstnavateli)
  • zásady bezpečného chování na pracovišti
  • zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • zajištění první pomoci při pracovním úrazu
 2. Osnova vstupního školení je samostatným doplňkem tohoto předpisu.
 3. Účast zaměstnanců na vstupním školení zajišťuje …………………… (např. personální útvar).
 4. Vstupní školení provádí ......................................... (např. odborně způsobilý zaměstnanec-bezpečnostní technik, externí specialista bezpečnosti práce na smlouvu apod.)
 5. O vykonání vstupního školení pořídí školitel záznam v zaměstnavatelem stanovené dokumentaci. Školení zaměstnanci potvrdí svým podpisem, že absolvovali vstupní školení podle předložené osnovy a že jeho obsahu porozuměli.

Jiné osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích

 1. Rámcový obsah školení:

  • zásady bezpečného chování na pracovišti
  • informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik
 2. Účast osob na školení zajišťuje ………………………….. (např. personální útvar).
 3. Školení provádí ......................................... (např. odborně způsobilý zaměstnanec-bezpečnostní technik, externí specialista bezpečnosti práce na smlouvu apod.)
 4. vykonání školení pořídí školitel záznam v zaměstnavatelem stanovené dokumentaci.

Školení zaměstnanců - cizích státních příslušníků

Na školení zaměstnanců - cizích státních příslušníků se plně vztahují všechna ustanovení tohoto předpisu.
Veškeré písemné dokumenty, zejména osnovy školení, obecné zásady bezpečného chování, výpisy z ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, pokyny apod. musí být zpracovány v mateřském jazyce příslušného zaměstnance, v souladu s ustanoveními zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

 

   Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

   Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

   Provozovatel portálu

   Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
   Jeruzalémská 1283/9
   110 00 Praha 1

   Sociální sítě VÚBP

   facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

   Kde nás najdete

   X

   Přihlášení

   Zapomněli jste heslo?
   zašleme vám nové na váš e-mail