Školení jiných osob zdržujících se na pracovišti zaměstnavatele s jeho vědomím

Školení jiných osob zdržujících se na pracovišti zaměstnavatele s jeho vědomím

Zaměstnanci vyslaní na práci jinými zaměstnavateli

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti.

 1. Rámcový obsah vstupního školení:
 • povinnosti zaměstnanců při vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí
 • spolupráce zaměstnanců při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • rizika možných ohrožení života a zdraví (dle písemné informace mezi zaměstnavateli)
 • zásady bezpečného chování na pracovišti
 • zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • zajištění první pomoci při pracovním úrazu
 • Osnova vstupního školení je samostatným doplňkem tohoto předpisu.
 • Účast zaměstnanců na vstupním školení zajišťuje …………………… (např. personální útvar).
 • Vstupní školení provádí ......................................... (např. odborně způsobilý zaměstnanec-bezpečnostní technik, externí specialista bezpečnosti práce na smlouvu apod.)
 • O vykonání vstupního školení pořídí školitel záznam v zaměstnavatelem stanovené dokumentaci. Školení zaměstnanci potvrdí svým podpisem, že absolvovali vstupní školení podle předložené osnovy a že jeho obsahu porozuměli.
 • Jiné osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích

  1. Rámcový obsah školení:
  • zásady bezpečného chování na pracovišti
  • informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik
 • Účast osob na školení zajišťuje ………………………….. (např. personální útvar).
 • Školení provádí ......................................... (např. odborně způsobilý zaměstnanec-bezpečnostní technik, externí specialista bezpečnosti práce na smlouvu apod.)
 • vykonání školení pořídí školitel záznam v zaměstnavatelem stanovené dokumentaci.
 • Školení zaměstnanců - cizích státních příslušníků

  Na školení zaměstnanců - cizích státních příslušníků se plně vztahují všechna ustanovení tohoto předpisu.
  Veškeré písemné dokumenty, zejména osnovy školení, obecné zásady bezpečného chování, výpisy z ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, pokyny apod. musí být zpracovány v mateřském jazyce příslušného zaměstnance, v souladu s ustanoveními zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

   

    Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

    Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

    Provozovatel portálu

    Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
    Jeruzalémská 1283/9
    110 00 Praha 1

    Sociální sítě VÚBP

    facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

    Kde nás najdete

    X

    Přihlášení

    Zapomněli jste heslo?
    zašleme vám nové na váš e-mail